Kredsens strategier

Kredsbestyrelsen har godkendt strategier på forskellige områder.

Kredsens strategier

Lønstrategi 2012

Strategi for organisatoriske aktiviteter 2017 - 2019

Strategi og handleplan for aktiviteter 2013 - 2015

Arbejdsmiljø 2018 - 2020

Vision


Sygeplejersker har et sundt og sikkert Arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet - til gavn for den enkelte sygeplejerske, faget og samfundet.

 

 

 

Strategi

 

Indflydelse

DSR, Kreds Nordjyllands primære formål med den lokale strategi er at samarbejde med og påvirke de interessenter, der har beføjelser og indflydelsesmuligheder til at sikre et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Interessenterne er både arbejdsmarkedets parter, politikere, arbejdsgivere, patienter, tillidsvalgte og det enkelte medlem.

 

Involvering

Arbejdsmiljøproblemer er ikke den enkeltes ansvar – det er arbejdsgivers ansvar og en fælles opgave at løse.

Et stærkt fællesskab og samarbejde er en forudsætning for at lykkes med indsatserne.

Derfor ønsker DSR, Kreds Nordjylland at inddrage medlemmernes og de tillidsvalgtes (AMiR/TR/FTR) viden, deres forventninger og holdninger til DSR`s rolle i arbejdsmiljøarbejdet.

 

Nærhed

DSR, Kreds Nordjylland tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads og det enkelte medlem. Vores holdning er, at opgaverne løses så tæt på medlemmerne som muligt.

AMiR og TR/FTR spiller en central rolle, når arbejdsmiljø skal sættes på dagsordenen – både i dagligdagen og i den strategiske planlægning af arbejdsmiljøindsatsen i MED.

Det er vigtigt at de tillidsvalgte har vilkår og kompetencer til at indgå i dette arbejde – herunder triosamarbejdet på arbejdspladsen.

 

Synlighed

Sygeplejerskernes arbejdsmiljø skal være en integreret del af arbejdet i Kreds Nordjylland.

Sammenhæng mellem opgaver og ressourcer skal italesættes over for politikere, arbejdsgivere og medierne.

Hvilket betyder, at DSR Kreds Nordjylland ved enhver given lejlighed, sætter sygeplejerskers arbejdsmiljø på dagsordenen.

Kommunikations- og informationsstrategi 2017

DSR Kreds Nordjylland

Kommunikations- og informationsstrategi

Februar 2017

Dansk Sygeplejeråd flytter grænser – i organisation, fag og samfund. Vi er en stærk og dynamisk organisation, hvor medlemmernes interesser altid kommer i første række og hvor medlemmerne oplever, at det er nyttigt at bidrage til fællesskabet. Fællesskab blandt sygeplejersker giver styrke og sammenhold.

Styrken i fællesskabet vil vi bruge, når Dansk Sygeplejeråds synspunkter skal fremføres.

 

Målsætning for Kreds Nordjyllands kommunikations- og informationsstrategi

Kredsens kommunikation og information skal understøtte og synliggøre Dansk Sygeplejeråds vision, værdier og holdninger over for medlemmer og det omgivende samfund med det formål at få indflydelse og påvirke udvikling/beslutninger i en retning, der er til gavn for sygeplejen og kredsens medlemmer.

I en tid, hvor netmedier og sociale medier fylder stadigt mere, er det afgørende, at Kreds Nordjylland reagerer hurtigt på historier og problemstillinger, der rejses i medierne eller på nettet.

I Kreds Nordjylland har vi nogle grundlæggende værdier, der også gælder for vores kommunikation:

 • Nærhed

 • Indflydelse

 • Synlighed

 • Involvering

Kommunikation og information er en integreret del af alle arbejdsområder/-opgaver i organisationen. Det er afgørende, at medlemmerne oplever nærhed - at vi er tæt på de problemstillinger, de kender fra hverdagen. Vi skal være opsøgende over for medlemmerne, der skal kende Kreds Nordjylland som en slagkraftig organisation, som fremfører deres krav og synspunkter.

Det skal være synligt for medlemmerne, at Kreds Nordjylland søger og har indflydelse på sundhedspolitik og løn- og arbejdsvilkår - også gennem en aktiv kommunikation. Samtidig er vi en dialogsøgende og troværdig organisation, hvor der er plads til forskellighed. Vi arbejder grundigt og sobert i vores skriftlige og mundtlige kommunikation.

Det er en forudsætning for en succesfuld kommunikation, at der er dialog og synergi i samspillet mellem sygeplejersker og de lokale organisatoriske aktører (kredsens valgte politikere, tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanterne og kredsens ansatte). Vores kommunikation skal være med til at sikre sammenhængskraft i organisationen og faget.

Det er vigtigt for Kreds Nordjylland at inddrage medlemmerne i kommunikationen. Derfor støtter og hjælper vi medlemmer og tillidsvalgte, der ønsker at ytre sig om løn- og arbejdsforhold og udviklingen i sundhedssektoren.

 

Kommunikationsstrategiens målgrupper

Kreds Nordjyllands kommunikation er rettet mod forskellige målgrupper, som alle på hver sin måde er vigtige for Dansk Sygeplejeråd og sygeplejerskerne.

Målgrupperne er overordnet:

 • Alle medlemmer i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

 • Politiske beslutningstagere

 • Arbejdsgivere / embedsmænd

 • Andre samarbejdspartnere

 • Pressen

 • Borgere

 • Interne relationer i Dansk Sygeplejeråd (de lokale organisatoriske aktører)

 

Kommunikationskanaler og –aktiviteter

Kredsens kommunikation bygger på følgende kommunikationskanaler:

 • Hjemmeside

 • Medlemsblad DSR Nord

 • Facebook

 • Nyhedsbreve

 • Pressearbejde

 • Anden strategisk kommunikation (høringssvar, taler mv.)

 • Øvrig kommunikationsaktivitet (pjecer, plakater mv.)

 • Medlemsaktiviteter og møder

 • Beretning til generalforsamlingen

 • Direkte medlemskontakt

 • Andre fælles medier i Dansk Sygeplejeråd (tidsskriftet Sygeplejersken, Synergi, Forkant, Fag og Forskning)

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden er den vigtigste og samlende kontaktflade mellem Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, sygeplejersker og andre interessenter. Den er kredsens udstillingsvindue, er opdateret, inspirerende og har en lokal, nordjysk genkendelighed hos brugerne. Den informerer blandt andet om:

 • Information til udvalgte målgrupper

 • Medlemstilbud og –aktiviteter

 • Politiske beslutninger og indsatsområder

 • Oplysninger i forhold til fag, arbejdsvilkår og sundhedspolitik

 • Forskelligt nyhedsstof af høj aktualitet

Sekundært bruges hjemmesiden til dialog med medlemmer til debat og medlemsundersøgelser/-forespørgsler på særlige fokusområder.

 

DSR Nord

Medlemsbladet udkommer som udgangspunkt tre gange om året, hvoraf den ene udgivelse er beretningen til kredsens generalforsamling. Bladet bruges især til længere artikler og reportager, til at reklamere for kommende medlemsarrangementer og i øvrigt til kommunikation, der skal ud til alle medlemmer på en gang.

Bladet er også tilgængeligt elektronisk på kredsens hjemmeside.

 

Facebook

Kredsens side på Facebook skal skabe en mere umiddelbar og inddragende kommunikation med medlemmerne. Siden bruges til reklame for arrangementer, til information om aktiviteter i kredsen og på kredskontoret, til at dele artikler og informationer samt til at skabe debat med medlemmerne.

Facebooksiden er ikke egnet til sagsbehandling af medlemmernes konkrete problemstillinger, der i stedet henvises til relevante medarbejdere.

Facebooksiden overvåges for at sikre en god tone i debatten. Derfor kan sletning af indlæg og/eller udelukkelse af medlemmer i undtagelsestilfælde være nødvendig.

Da ikke alle medlemmer er på Facebook eller følger kredsens side, kan Facebook ikke bruges til kommunikation, der skal nå ud til alle medlemmer.

 

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve bruges især i to situationer:

 • Som hurtig kommunikation til en stor del af kredsens medlemmer mellem udgivelserne af DSR Nord

 • Målrettet kommunikation til udvalgte grupper af medlemmer

Nyhedsbrevene opbygges af udvidede overskrifter, der leder medlemmerne ind til selve artiklen, der lægges på hjemmesiden. Nyhedsbrevene må ikke være for lange og have for mange artikler – tre-fem er det optimale.

 

Pressen

Kreds Nordjylland vil gøre Dansk Sygeplejeråd og kredsens synspunkter synlige i den lokale presse. Det sker gennem læserbreve, pressemeddelelser og direkte henvendelser til medierne, når en konkret sag eller historie giver mulighed for at fremhæve de vilkår, sygeplejersker arbejder under – og de forslag kredsen har til løsninger for både ansatte og den samlede sundhedssektor.

Som udgangspunkt stiller Dansk Sygeplejeråd gerne op og tager debatten om alle de problemstillinger, vores medlemmer oplever.

En vigtig medspiller i pressekontakten er kredsens tillidsvalgte og medlemmer, som inddrages i relevante sager og historier i pressen.

 

Designlinje

Den overordnede designlinje i Dansk Sygeplejeråd, der tager udgangspunkt i det emblem, organisationens medlemmer har båret siden 1899, understøttes af et nordjysk genkendeligt design, som er gennemgående i kredsens kommunikation uanset platform.