Analyser

Find statistikker og analyser om en lang række emner som fx sygeplejerskers arbejdsliv og arbejdsmarked, sundheds- og beskæftigelsespolitik.

Analyser 2018

Branchemobilitet blandt nyuddannede sygeplejersker

Analysen er offentliggjort i november 2018. Læs analysen her 

Hospitalerne aftager ca. 80 % af en sygeplejerskeårgang i årene efter dimissionen. Over tid bevæger sygeplejersker dog over til andre brancher såsom over i primære sektoren, praksisområdet eller uden for sygeplejefaget.

Sygeplejerskers oplevelse af arbejdspres (SATH 2018)

Analysen er offentliggjort i november 2018. Læs analysen her 

62% af sygeplejerskerne oplever altid eller ofte, at det er nødvendigt at arbejde meget hurtigt. Og hver tredje (32%) oplever altid eller ofte, at arbejdstempoet er så højt, at det påvirker kvaliteten af arbejdet. 30% oplever altid eller ofte, at de ikke når alle deres arbejdsopgaver.

Sygeplejersker, der oplever et højt arbejdstempo, angiver lavere jobtilfredshed.  Sygeplejersker, der oplever et højt arbejdstempo, angiver endvidere oftere sygefravær og over-merarbejde.

Hvad kan få deltidsansatte sygeplejersker til at arbejde flere timer om ugen?

Analysen er offentliggjort i november 2018. Læs analysen her  

Næsten halvdelen (48%) svarer, at en større økonomisk gevinst ville kunne få dem til at arbejde flere timer om ugen. 30% peger på et bedre arbejdsmiljø og 20% på større indflydelse på planlægningen af deres arbejdstid. 7 % svarer ”andet”. 37% svarer, at der ikke er nogen af svarmulighederne som ville kunne få dem til at arbejde mere.

Årsager til deltid ifølge sygeplejerskerne (SATH 2018)

Analysen er offentliggjort i november 2018. Læs analysen her

Årsagen til at være ansat på nedsat tid (under 37 timer om ugen) skyldes for 10% af sygeplejerskerne, at de ikke kan få ansættelse fuld tid. 9% angiver at årsagen til nedsat tid skyldes faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. 6% angiver at det skyldes faktorer i det fysiske arbejdsmiljø.

Ubesatte sygeplejerskestillinger ifølge lederne

Analysen er offentliggjort i november 2018. Læs analysen her.

37% af lederne angiver, at de aktuelt har ubesatte sygeplejerskestillinger. Det svarer til, at der på landsplan er omkring 5.000 ubesatte sygeplejerskestillinger. Fleste ligger i regionerne.

Der vil altid være nogle ubesatte stillinger pga. den konstante omsætning af stillinger. Det er også en af forklaringerne lederne giver på de ubesatte stillinger. Af andre årsager nævner lederne at det skyldes manglende kvalificerede ansøgninger og rekrutteringsvanskeligheder.

Sundhedsplejerskeundersøgelsen 2018

Analysen er offentliggjort i november 2018. Læs analysen her.

Halvdelen af sundhedsplejerskerne har inden for den seneste måned oplevet, at der var for få sundhedsplejersker på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne. Af disse angiver 3 ud af 4, at kvaliteten af sundhedsplejen påvirkes negativt. 

Hvert tredje sundhedsplejerskerne angiver, at deres kommune lever op til alle Sundhedsstyrelsens ni anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. En af årsagerne er manglende økonomi. Og flere end halvdelen af sundhedsplejerskerne angiver at det har konsekvenser.

Udviklingen i sygeplejersker på fuld tid og nedsat tid

Analysen er offentliggjort i oktober 2018. Læs analysen her.

47 % af alle sygeplejersker har en aftalt arbejdstid på 37 timer eller højere. 39 % har en aftalt arbejdstid på mellem 30 og 36,9 timer, mens 14 % har en aftalt arbejdstid på under 30 timer. Der ses en tendens blandt alle sygeplejersker til at en større andel har en aftalt arbejdstid på 37 timer og på mellem 30-36,9 timer i perioden 2007-2016. Omvendt ses en mindre andel blandt alle sygeplejersker med en aftalt arbejdstid på under 30 timer om ugen.

Aktivitetsvæksten på offentlige sygehuse

Antallet af sundheds- og plejepersonale på landets offentlige sygehuse er steget med 17 % i perioden 2001-2016. I samme periode har væksten i aktiviteten været mere end fire gange større, nemlig 75 procent. Det svarer populært til, at 67 personer skal udføre den samme mængde af pleje og behandling i 2016, som 100 personer udførte i 2001.

Analysen er offentliggjort i oktober 2018. Læs analysen her

Sygeplejersker beskæftiget i og uden for sygeplejefaget 2002-2017

Analysen er offentliggjort oktober 2018. Læs analysen her.

9 ud af 10 sygeplejersker er beskæftiget inden for sygeplejefaget. I perioden 2009-2017 er andelen af beskæftigede sygeplejersker ansat inden for sygeplejens primære fagområder næsten uændret fra 90 % i 2009 til 89 % i 2017.

Sygeplejersker i beskæftigelse og deres alder 2002-2017

Analysen er offentliggjort oktober 2018.  Læs analysen her.

Seneste tal fra 2017 viser, at 69.930 autoriserede sygeplejersker var i beskæftigelse. Dette er en stigning på 11 % siden 2009. I 2017 var gennemsnitsalderen for de beskæftigede sygeplejersker 45,6 år. Det er en stigning på 1,2 år i perioden 2009-2017.

Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-2017

Analysen er offentliggjort oktober 2018. Læs analysen her.

10.630 sygeplejersker svarende til godt hver syvende beskæftigede sygeplejerske er ansat i den private sektor i 2017. Siden 2009 er antallet af privatsansatte sygeplejersker steget med 9%.

Personale i almen praksis 2011-2017

Analysen er offentliggjort i august 2018. Læs analysen her 

Antallet af sygeplejersker beskæftiget i almene praksisser er steget med 7% og antallet af læger er faldet marginalt (-3%) i perioden 2011-2017. I 2017 er 20% af personalet i almene praksisser sygeplejersker. I Region Nordjylland er andelen 25%, mens andelen er nede på 19 % i Region Syddanmark.

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker 2018

Analysen er offentliggjort i juni 2018. Læs analysen her

14% af de regionalt ansatte og 10% af de kommunalt ansatte har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Andelene er uændrede i forhold til 2016.  Sygeplejersker, der har haft overarbejde inden for den seneste måned har i højere grad oplevet vold/trusler indenfor de seneste 12 måneder, end sygeplejersker, der ikke har haft overarbejde.

Fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker

Analysen er offentliggjort i juni 2018. Læs analysen her.

Halvdelen af de ledere, der har været involveret i en rekrutteringsproces det seneste år, oplever, at det er vanskeligt at rekruttere sygeplejersker med den ønskede profil til at arbejde på lederens arbejdsplads. Knap hver femte oplever, at det er svært at fastholde sygeplejersker med den ønskede profil til at arbejde på lederens arbejdsplads. Årsagerne til at det er vanskeligt at fastholde sygeplejersker skyldes især højt arbejdspres, dårlig normering, mangel på sygeplejersker, for lav løn samt høj vagtbelastning. 

Sygeplejerskers oplevelser med for tidlig udskrivning i psykiatrien

Analysen er offentliggjort i juni 2018. Læs analysen her.

79 % af sygeplejerskerne i psykiatrien har oplevet, at patienter er blevet udskrevet fra en psykiatrisk sengeafdeling, før det - efter sygeplejerskernes vurdering - var fagligt forsvarligt. 39% har oplevet det inden for den seneste måned.

Undersøgelsen er gennemført blandt sygeplejersker ansat på psykiatriske sengeafdelinger, i distriktspsykiatrien, socialpsykiatrien og på psykiatriske bosteder.

Ulighed i sundhed

Analysen er offentliggjort i juni 2018. Læs analysen her 

Dansk Sygeplejeråd, FOA og Lægeforeningen gennemførte i maj 2018 koordinerede spørgeskemaundersøgelser blandt organisationernes medlemmer om deres oplevelser med borgere/patienters ulige udbytte af pleje og behandling.

77 % af deltagerne fra de tre organisationer svarede, at de i høj grad (27%) eller i nogen grad (50%) oplever, at borgernes/patienternes forskellige forudsætninger og ressourcer medfører, at nogle ikke får det maksimale udbytte af plejen/behandlingen

Ledelsesspænd og tid til medarbejderne

Analysen er offentliggjort i juni 2018. Læs analysen her

Halvdelen af lederne i kommuner og regioner har personaleansvar for 30 eller flere ikke-ledende medarbejdere.  Og flere end halvdelen angiver, at de ikke har tilstrækkelig tid til deres medarbejdere.

Underbemanding blandt sygeplejersker i regionerne

Analysen er offentliggjort i juni 2018. Læs analysen her.

Tre ud af fire sygeplejersker i regionerne har inden for den seneste måned oplevet at være for få sygeplejersker på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne.

Sygeplejerskers viden om pleje og behandling givet i andre dele af sundhedsvæsenet

Analysen er offentliggjort juni 2018. Læs analysen her

33% af de regionalt ansatte og 38% af de kommunalt ansatte sygeplejersker vurderer, at de i mindre grad eller slet ikke har tilstrækkelig viden om hvilken pleje og behandling, som patienten/borgeren har modtaget i andre dele af sundhedsvæsenet

Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter på 80+ år

Analysen er offentliggjort maj 2018. Læs analysen her 

Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2017, hvor der blandt alle patienter ses en stigning i disse indlæggelser på i alt 20%. For patienter på 65-79 år og 80+ år er antallet af korttidsindlæggelser steget med henholdsvis 58% og 79%.

Udviklingen i antallet af sygeplejersker ansat i kommuner

Analysen er offentliggjort maj 2018. Læs analysen her  

Antallet af kommunalt ansatte sygeplejersker i basisstillinger er steget med 25 % i perioden 2000 -2017. Ses tallet i forhold til ældre (65+ år), så er antallet af sygeplejersker pr. 1.000 borgere på 65+ år faldet med 10 % i samme periode.

Udviklingen i antallet af sygeplejersker ansat i regioner

Analysen er offentliggjort maj 2018. Læs analysen her  

Antallet af regionalt ansatte sygeplejersker i basisstillinger er steget med 2 % i perioden januar 2013 - januar 2018. Pr. januar 2018 var der 6,2 sygeplejersker for hver 1.000 borgere.

Sygeplejerskernes oplevelser af akutområdet

Analysen er offentliggjort maj 2018. Læs analysen her  

Halvdelen af de kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at de inden for den seneste måned har oplevet, at hospitalskontakter blandt akutte patienter kunne have været undgået med den rette indsats.

Sygeplejersker føler sig presset til at arbejde på fridage

Analysen er offentliggjort i maj 2018. Læs analysen her  

3 ud af 10 af sygeplejerskerne angiver, at de inden for den seneste måned har følt sig presset til at tage på arbejde på en fridag

Sygefravær blandt nyuddannede sygeplejersker

Analysen er offentliggjort i marts 2018. Læs analysen her.

En spørgeskemaundersøgelse blandt Dansk Sygeplejeråds nyuddannede medlememr viser, at 7% undersøgelsen har været sygemeldt pga. fysiske faktorer i arbejdsmiljøet. 14% har været sygemeldt pga. psykiske faktorer.

Analyser 2017

Personale i almen praksis

Analysen er offentliggjort december 2017. Læs analysen her

Antallet af sygeplejersker er steget med 4% og antallet af læger er faldet marginalt (-2%) i perioden 2011-2016. I 2016 er 20% af personalet i almen praksis sygeplejersker. I Nordjylland er andelen 24%.

Sygeplejerskers indflydelse i arbejdet og relationer til hhv. selvoplevet stress, jobskifte og sygefravær

Analysen er offentliggjort december 2017. Læs analysen her

Der findes en relation mellem indflydelse i arbejdet og følgende forhold: selvoplevet stress, jobskifte og sygefravær.

Sygeplejerskers dokumentationspraksis 2017

Rapporten er offentliggjort december 2017. Læs rapporten her

Dansk Sygeplejeråd og Dansk Sygeplejeselskabs dokumentationsråd har i samarbejde gennemført en undersøgelse med det formål at få indblik i sygeplejerskernes oplevelse af deres dokumentationspraksis samt identificere, hvad der ifølge sygeplejerskerne skal til for at forbedre dokumentationspraksis til gavn for patienter, borgere, pårørende og personale.

Hospitalsansatte sygeplejerskers oplevelse af overbelægning 2017

Analysen er offentliggjort november 2017. Læs analysen her

7 ud af 10 regionalt ansatte basis- og specialistsygeplejersker har inden for den seneste måned oplevet overbelægning på deres afdeling. Knap halvdelen (47%) svarer, at overbelægning altid forringer kvaliteten af plejen og behandlingen, hvilket er en fordobling siden 2014.  

Specialiserede sygeplejeopgaver i kommunerne

Analysen er offentliggjort november 2017. Læs analysen her

85% har inden for det seneste år varetaget specialiserede sygeplejeopgaver, og 29% gør det hver dag eller næsten hver dag.  Fx udfører 14% hjemmedialyse, 11% vakuumbehandling af sår og 4% suger svælg/trachea/tube mindst ugentligt . 60% angiver at mangle opgavespecifikke og/eller tværgående kompetencer for at kunne varetage specialiserede sygeplejeopgaver på et fagligt forsvarligt niveau

Danskernes vurdering af behandlingen af 6 patientgrupper på danske hospitaler

Analysen er offentliggjort i november 2017. Læs analysen her.

Danskerne vurderer, at hjerte- og kræftpatienter modtager bedre behandling på danske hospitaler end psykiatriske patienter. Psykiatriske patienter er også den patientgrupper som flest danskere vurderer skal prioriteres højere.

Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-2016

Analysen er offentliggjort oktober 2017. Læs analysen her.

10.272 sygeplejersker svarende til godt hver syvende beskæftigede sygeplejerske er ansat i den private sektor i 2016. Siden 2002 er antallet af privatsansatte sygeplejersker steget med 72%.

Videreuddannelse blandt autoriserede sygeplejersker 2016

Analysen er offentliggjort oktober 2017. Læs analysen her.

1 ud af 6 autoriserede sygeplejersker har gennemført en videreuddannelse efter deres sygeplejerskeuddannelse på minimum mellemlangt videregående niveau.

Behovet for øget dimensionering af sundhedsplejersker

Analysen er offentliggjort oktober 2017. Læs analysen her.

Der vil være en mangel på 93 sundhedsplejersker i 2025 såfremt en række tilbud under sundhedsplejen skal udbredes til alle kommuner i 2025. De handler om at tilbyde graviditetsbesøg for førstegangsfødende, 3-års besøget samt min. 5 hjemmebesøg i barnets første leveår.

Ukompenseret arbejde blandt sygeplejersker

Analysen er offentliggjort september 2017. Læs analysen her

91% af sygeplejerskerne i kommuner og regioner har arbejdet mere end deres aftalte arbejdstid inden for det seneste år. Ca. hver tredje sygeplejerske som har arbejdet mere end deres aftalte arbejdstid det seneste år, oplyser, at de kun ”nogle gange” (27%) eller ”aldrig” (5%) bliver kompenseret for det ekstra arbejde. De sygeplejersker, som har haft ukompenseret arbejde, har i gennemsnit 43 minutters ukompenseret arbejde om ugen. Det betyder, at sygeplejerskerne udfører ukompenseret arbejde i kommuner og regioner svarende til godt 290 årsværk.

Danskerne foretrækker offentlige investeringer fremfor skattelettelser

Analysen bygger på tal fra MEGAFON for Politiken/TV2 Nyhederne og er offentliggjort september 2017.  Læs analysen her.

Flertallet af danskerne (65 %) ønsker, at det økonomiske råderum bruges udelukkende (29%) eller overvejende (36%) på offentlige investeringer. Blandt danskerne med de højeste indkomster (800.000 kr eller mere om året) er andelen 61 %.

Sygeplejersker i beskæftigelse og deres alder 2002-2016

Analysen er offentliggjort juli 2017.  Læs analysen her.

Seneste tal fra 2016 viser, at 68.736 autoriserede sygeplejersker var i beskæftigelse. Dette er en stigning på 19 % siden 2002. I 2016 var gennemsnitsalderen for de beskæftigede sygeplejersker 45,5 år. Det er en stigning på 3,1 år i perioden 2002-2016.

Sygeplejersker beskæftiget i og uden for sygeplejefaget 2002-2016

Analysen er offentliggjort juli 2017. Læs analysen her.

9 ud af 10 sygeplejersker er beskæftiget inden for sygeplejefaget. I perioden 2002-2016 er andelen af beskæftigede sygeplejersker ansat inden for sygeplejens primære fagområder næsten uændret fra 91 % i 2002 til 90 % i 2016.

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2017

Analysen er offentliggjort juni 2017. Læs analysen her.

Mere end hver fjerde sygeplejerske (26%) arbejder i foroverbøjet stilling mindst halvdelen af tiden. Og hver femte (20%) arbejder hvor de vrider i ryggen mindst halvdelen af tiden. Inden for de sidste 12 måneder har hver fjerde sygeplejerske (26%) været udsat for en eller flere arbejdsulykker. 6% af disse har været udsat for snit-/stiksår på forurenet kanyle eller instrument. 25% har haft sygedage det seneste år pga. ulykken.

Psykiatriske patienter afvises på grund af manglende kapacitet

Analysen blev offentliggjort maj 2017. Læs notatet her.

61 % af sygeplejerskerne på psykiatriske skadestuer, har oplevet at patienter må afvises pga. manglende kapacitet. 63 % af sygeplejersker ansat på psykiatriske bosteder eller i social- eller distriktspsykiatrien har oplevet, at pleje- eller behandlingskrævende patienter/borgere er blevet afvist på psykiatriske skadestuer/hospitalsafdelinge

Genindlæggelser i psykiatrien

Analysen blev offentliggjort maj 2017. Læs notatet her.

Tre ud af fem sygeplejersker på psykiatriske sengeafdelinger (61%) oplever altid/næsten altid (7%) eller ofte (54%) genindlæggelser. 

Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

Analysen er offentliggjort maj 2017. Læs analysen her.

Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning i disse indlæggelser på i alt 25%. For patienter på 65-79 år og 80+ år er antallet af korttidsindlæggelser steget med henholdsvis 66% og 75%.

Sygeplejerskers oplevelser af produktivitetskravet

Analysen er offentliggjort maj 2017. Læs analysen her.

68% mener, at 2 pct. produktivitetskravet bør afskaffes. 79 % mener, at der er behov for helt nye måder at styre sygehusenes økonomi på. 3 ud af 4 er enige i, at kvaliteten af pleje og behandling påvirkes da afdeling bliver pålagt at levere flere behandlinger uden at der tilføres ekstra ressourcer. Og 59 % er uenige eller overvejende uenige i, at der er tilstrækkelig tid til den enkelte patient.

Patienter med akutte indlæggelser i psykiatri og somatik

Analysen er offentliggjort april 2017. Læs analysen her.

Antallet af patienter med mange akutte psykiatriske indlæggelser er steget i perioden 2009-2015.  Flere end hver tredje (37%) patient med en akut psykiatrisk indlæggelse, har haft en akut somatisk indlæggelse i året. Jo flere akutte psykiatriske indlæggelser en patient har, jo større er sandsynligheden for at de har haft mindst én akut somatisk indlæggelse og jo flere akutte somatiske indlæggelser har de.

Den Nationale Plejecenterundersøgelse 2016

Analysen er offentliggjort februar 2017. Læs analysen her.

81 pct. plejecentre har plejecentersygeplejersker i dagvagt på hverdage. Og hver fjerde (26 pct.) plejecenterleder har plejecentersygeplejersker både i dagvagt på hverdage og i dagvagt i weekender. Ganske få plejecentre har plejecentersygeplejersker i nattevagter. Blandt de plejecentre, der ikke har plejecentersygeplejersker, ønsker 33 pct. at få tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker i aftenvagt på hverdage, og 26 pct. ønsker tilstedeværelse af plejecentersygeplejersker i dagvagter i weekender.

Sygeplejerskers inddragelse af pårørende

Analysen er offentliggjort februar 2017. Læs analysen her.

8 ud af 10 sygeplejerskerne er enige eller overvejende enige i, at de pårørende er en vigtig kilde til deres viden om patientens aktuelle helbredssituation. 2 ud af 3 sygeplejerske angiver, at kommunikationen mellem sygeplejersken og patienten/borgeren lettes, når en pårørende inddrages i sygeplejen.

Sygeplejerskers arbejdsliv/privatlivsbalance

Analysen er offentliggjort februar 2017. Læs analysen her.

Sygeplejerskerne oplever i stigende grad en ubalance mellem arbejdsliv og privatliv.  Andelen af sygeplejersker der ofte eller jævnligt oplever, at der er konflikt mellem deres arbejds- og privatliv, er steget fra 26% i 2012 til 35% i 2015. Sygeplejersker ansat på skadestuer/FAM, uddannelsesinstitutioner og børneafdelinger rapporterer i højere grad ubalance mellem arbejdslivet og privatlivet.

Videreuddannelse blandt autoriserede sygeplejersker 2015

Analysen er offentliggjort februar 2017. Læs analysen her.

1 ud af 6 autoriserede sygeplejersker har gennemført en videreuddannelse efter deres sygeplejerskeuddannelse på minimum mellemlangt videregående niveau.

Analyser 2016

Sygeplejerskers oplevelser af arbejdstilrettelæggelse

Analysen er offentliggjort december 2016. Læs analysen her.

Undersøgelsen viser, at sygeplejersker i basisstillinger, der oplever at de må ændre i deres planer for deres fritidsaktiviteter pga. arbejdsmæssig forpligtigelser er mindre tilfredse med deres fremtidsudsigter og mindre tilfredse med deres arbejdsmiljø.

Sygeplejersker i beskæftigelse og deres alder 2002-2015

Analysen er offentliggjort december 2016. Læs analysen her.

Seneste tal fra 2015 viser, at 67.815 autoriserede sygeplejersker var i beskæftigelse. Dette er en stigning på 17 % siden 2002. I 2015 var gennemsnitsalderen for de beskæftigede sygeplejersker 45,4 år. Det er en stigning på 2,9 år i perioden 2002-2015.

Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-2015

Analysen er offentliggjort december 2016. Læs analysen her.

9.757 sygeplejersker svarende til godt hver syvende beskæftigede sygeplejerske er ansat i den private sektor i 2015. Siden 2002 er antallet af privatsansatte sygeplejersker steget med 63%.

Sygeplejersker beskæftiget i og uden for sygeplejefaget 2002-2015

Analysen er offentliggjort december 2016. Læs analysen her.

9 ud af 10 sygeplejersker er beskæftiget inden for sygeplejefaget. I perioden 2002-2015 er andelen af beskæftigede sygeplejersker ansat inden for sygeplejens primære fagområder næsten uændret fra 91 % i 2002 til 90 % i 2015.

Sygeplejerskers ytringsfrihed på arbejdspladsen

Analysen er offentliggjort oktober 2016. Læs analysen her.

28 % af sygeplejerskerne har oplevet kritisable forhold på deres arbejdsplads, men ikke påtalt dem offentligt.

Fejl i lønsedler 2016

Analysen er offentliggjort oktober 2016. Læs analysen her.

Ca. to ud af fem (38 %) sygeplejerske har oplevet fejl i deres lønseddel inden for det seneste år.

Sygeplejerskers arbejde med patienter/borgere med demens

Analysen er offentliggjort september 2016. Læs analysen her.

Hver anden (49 %) af sygeplejerskerne er enige eller overvejende enige i at patienter/borgere med demens modtager kompetent behandling og/eller pleje på deres arbejdsplads. Næsten halvdelen (46%) er enige eller overvejende enige i, at de er klædt sygefagligt godt på til at arbejde med patienter/borgere med demens.

Jobtilfredshed, selvvurderet helbred og fastholdelse

Analysen er offentliggjort september 2016. Læs analysen her.

Knap hver fjerde sygeplejerske er meget tilfreds med sit arbejde. For sygeplejersker ansat i en basisstilling, er det hver femte.  Højt arbejdspres, høj arbejdsmængde, lav ledelseskvalitet og lav social støtte er relateret til lav jobtilfredshed. Sygeplejersker, der har høj jobtilfredshed, har i lavere grad planer om at søge eller har søgt anden hovedbeskæftigelse i forhold til de, der har lav jobtilfredshed.

 

Stress blandt sygeplejersker

Analysen er offentliggjort september 2016. Læs analysen her.

Hver tredje (35%) sygeplejerske følte sig stresset sidst de var på arbejde. Denne andel er 40% for sygeplejersker ansat i en basisstilling. For sygeplejersker under 30 år er det mere end halvdelen (56%), der har følt sig stresset sidst de var på arbejde. Det er en stigning i forhold til 2012. Knap hver femte sygeplejerske i 2015 følte sig stresset hele tiden eller en stor del af tiden inden for de sidste 4 uger.

Konsekvenser af sygeplejerskernes stigende arbejdstempo

Analysen er offentliggjort august 2016. Læs analysen her.

Andelen af sygeplejersker, der oplever at det altid er nødvendigt at arbejde meget hurtigt er fordoblet på tre år (fra 10 % i 2012 til 21 % i 2015) . De hospitalsansatte sygeplejersker mangler tid til at løse nødvendige arbejdsopgaver. Det drejer sig fx om følgende: Hver fjerde fik ikke inddraget patienter tilstrækkeligt i deres behandling/pleje pga. tidsmangel, sidst de var på arbejde og hver femte fik ikke administreret medicin til rette tid pga. tidsmangel sidst de var på arbejde.

Mangel på vigtig viden om borgerne og patienterne

Analysen er offentliggjort i september 2016. Læs analysen her.

3 ud af 4 sygeplejerske ansat på plejehjem, hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen har manglet vigtig viden fra hospitalerne seneste måned. Blandt de der har oplevet at mangle vigtig viden oplever halvdelen af sygeplejerskerne ansat på plejehjem, hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen og halvdelen af de regionaltansatte sygeplejersker, at den manglende viden har medført at patienten/borgeren oplevede større gener end nødvendigt, fx smerter.

Pendling for sygeplejersker bosiddende i region Sjælland

Analysen er offentliggjort i august 2016. Læs analysen her.

1 ud af 6 svarende til 1.422 autoriserede sygeplejersker bosiddende i region Sjælland pendler til region Hovedstaden for at arbejde i 2015.  474 sygeplejersker pendler den modsatte vej. Nettopendlingen fra region Sjælland til region Hovedstaden er således minus 948 sygeplejersker i 2015.

Udlånsordninger på hospitaler

Analysen er offentliggjort juni 2016. Læs analysen her.

Næsten en tredjedel (29 %) angiver, at deres afdeling har en udlånsordning og 11%, at de har været udlånt som følge af en udlånsordning. Ca. tre ud af fem (59%) sygeplejersker, der har været udlånt til en anden afdeling, svarer, at der ikke er klare retningslinjer for, hvilke opgaver de må løse – og ikke løse, når de er udlånt.

Værdighedspolitikker

Analysen er offentliggjort juni 2016. Læs analysen her.

Hver femte (23%) medarbejder i ældreplejen angiver, at der er ved at blive udarbejdet en værdighedspolitik. 10% angiver, at der allerede er vedtaget en værdighedspolitik. 2/3-del af de adspurgte vidste ikke, at kommunerne udarbejder værdighedspolitikker.

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker i 2015

Analysen er offentliggjort april 2016. Læs analysen her.

14% af de regionaltansatte og 9% af de kommunalt ansatte har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne andel er uændret siden 2012. Hver femte af sygeplejerskerne har oplevet forbigående psykiske følgevirkninger af seneste voldsepisode, og 7% rapporterer forbigående fysiske følgevirkninger.

Sygeplejerskers anciennitet på medicinske afdelinger

Analysen er offentliggjort april 2016. Læs analysen her.

40 % af sygeplejerskerne ansat på de adspurgte medicinske sengeafdelinger har under 2 års anciennitet. Det svarer til at 5 gange så mange sygeplejersker på de adspurgte medicinske sengeafdelinger har under 2 års anciennitet i forhold til sygeplejersker, ansat på hospitaler uanset stilling, afdelingstype og speciale. 

Kommunale sygeplejerskers behov for kompetenceløft

Analysen er offentliggjort april 2016. Læs analysen her.

83% af de kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at de har behov for et kompetenceløft inden for et eller flere områder.  Konkret efterspørges kompetenceløft især inden for psykiatri, palliation, demens og sårpleje.

Sygeplejerskernes arbejde med dokumentation i 2016

Analysen er offentliggjort april 2016. Læs analysen her.

Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2016 dagligt 105 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver. Sygeplejerskerne skønner, at 31 minutter ud af de 105 minutter de dagligt bruger på dokumentation, kan karakteriseres som unødvendig dokumentation.

Sygeplejersker mangler oplysninger fra hospitaler og almen praksis

Analysen er offentliggjort april 2016. Læs analysen her.

79% af de kommunalt ansatte sygeplejersker i basisstillinger har inden for den seneste måned oplevet at mangle viden fra hospitalerne i forbindelse med pleje og behandling af borgere, som har været indlagt den seneste måned. 48% af de kommunalt ansatte sygeplejersker i basisstillinger har oplevet at mangle vigtig viden fra praktiserende læge i forbindelse med pleje og behandling af borgeren.

Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

Analysen er offentliggjort februar 2016. Læs analysen her.

Antallet af korte indlæggelser på 12 timer eller kortere er steget kraftigt fra 2009 til 2014, hvor der ses en stigning i disse indlæggelser på i alt 25%. For patienter på 65 år eller ældre er antallet af disse korte indlæggelser steget med 59%.

Rundspørge blandt sundhedsdirektører om ordinationsret til sygeplejersker

Analysen er offentliggjort januar 2016. Læs analysen her.

49 ud af 58 adspurgte kommunale sundhedsdirektører er enige i, at det er en god ide, at kommunalt ansatte sygeplejersker med specialkompetencer inden for afgrænsede områder får ret til at ordinere medicin.

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker 2016

Analysen er offentliggjort november 2016. Læs analysen her.

16% af de regionaltansatte og 8% af de kommunalt ansatte har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne andel er uændret siden 2015.  Hver tredje (31%) angiver, at travlhed havde en meget stor betydning for seneste voldshændelse. 9% af de regionaltansatte og 39% af de kommunalt ansatte var alene uden at kunne tilkalde hjælp ved seneste hændelse. Hver fjerde angiver, at der inden for seneste år iværksat voldsforebyggende initiativer på deres arbejdsplads.

Analyser 2015

Kommunalt ansatte sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø

Analysen er offentliggjort december 2015. Læs analysen her.

Knap halvdelen (49%) af sygeplejersker ansat på plejehjem eller i hjemmesygeplejen angiver, at det altid eller ofte sker, at de ikke når alle deres arbejdsopgaver.  Udviklingen i det stigende arbejdspres udfordrer fagligheden.

Sygeplejersker beskæftiget i og uden for sygeplejefaget 2002-2014

Analysen er offentliggjort november 2015. Læs analysen her.

9 ud af 10 sygeplejersker er beskæftiget inden for sygeplejefaget. I perioden 2002-2014 er andelen af beskæftigede sygeplejersker ansat inden for sygeplejens primære fagområder næsten uændret fra 91 % i 2002 til 90 % i 2014.

Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-2014

Analysen er offentliggjort november 2015. Læs analysen her.

9.504 sygeplejersker svarende til godt hver syvende beskæftigede sygeplejerske er ansat i den private sektor i 2014. Siden 2002 er antallet af privatsansatte sygeplejersker steget med 59%.

Sygeplejersker i beskæftigelse og deres alder 2002-2014

Analysen er offentliggjort november 2015. Læs analysen her.

Seneste tal fra 2014 viser, at 66.666 autoriserede sygeplejersker var i beskæftigelse. Dette er en stigning på 15 % siden 2002. I 2014 var gennemsnitsalderen for de beskæftigede sygeplejersker 45,3 år. Det er en stigning på 2,9 år i perioden 2002-2014.

Videreuddannelse og arbejdsmarkedstilknytning blandt sygeplejersker 2014

Analysen er offentliggjort december 2015. Læs analysen her.

1 ud af 6 sygeplejersker har gennemført en videreuddannelse efter sygeplejeuddannelsen, og flere sygeplejersker har en videreuddannelse i forhold til tidligere. Der er forskel i omfanget af sygeplejersker med videreuddannelse fordelt på køn, sektor og bopæl.

Fejl i lønsedler i 2015

Analysen er offentliggjort oktober 2015. Læs analysen her.

Hver tredje sygeplejerske har oplevet fejl i deres lønseddel indenfor det seneste år. Det svarer til op mod 20.000 sygeplejersker på landsplan.

Ansøgere og optagne 2010-2015

Analysen er offentliggjort august 2015. Læs analysen her.

Antallet af 1.prioritetsansøgere er steget med 69% i perioden 2010-2015 og i år har 5.723 ansøgere haft sygeplejerskestudiet som deres 1.prioritet. Antallet af optagne er i perioden 2010-2015 steget med 11%. I 2015 er i alt 3.434 ansøgere blevet optaget på studiet.

Borgernes overgang fra hospital til kommune

Analysen er offentliggjort august 2015. Læs analysen her.

8 ud af 10 (82%) af de kommunalt ansatte sygeplejersker angiver, at de inden for den seneste måned har oplevet, at borgere er blevet udskrevet, før de var færdigbehandlet.

Sygeplejersker bruger fritid på at løse arbejdsopgaver

Analysen er offentliggjort august 2015. Læs analysen her.

Hver tredje hospitalsansatte sygeplejersker bruger deres fritid på at løse arbejdsopgaver. Sygeplejersker bruger årligt 1,4 mio. timer – svarende til 827 fuldtidsstillinger - på at løse arbejdsopgaver i deres fritid.

Sygeplejerskernes oplevelse af overbelægning på hospitaler

Analysen er offentliggjort juni 2015. Læs analysen her.

67% af sygeplejerskerne angiver, at de inden for den seneste måned har oplevet overbelægning. Halvdelen af disse angiver, at der har været overbelægning altid/stort set altid eller ofte i løbet af den seneste måned.

Travlhed på hospitalerne

Analysen er offentliggjort maj 2015. Læs analysen her.

Hver anden sygeplejerske på hospitalerne er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsdag er så travl, at det går ud over patienternes sikkerhed. 

Danskernes oplevelse af sammenhæng i sundhedsvæsenet

Analysen er offentliggjort maj 2015. Læs analysen her.

17% danskerne, der har været på hospitalet inden for det seneste år, vurderer, at relevant information kun i mindre grad eller slet ikke blev videregivet til andre relevante aktører.

Hvad bekymrer danskerne mest?

Analysen er offentliggjort maj 2015. Læs analysen her.

Flest danskere bekymrer sig om at blive ramt af alvorlig sygdom eller komme til skade i en trafikulykke.

Danskerne om sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer

Analysen er offentliggjort maj 2015. Læs analysen her.

Flest danskere peger på "øget prioritering mellem behandlingsformer, medicin og teknologi, så de dyreste og mindst effektive fravælges" som et svar på sundhedsvæsenets økonomiske udfordringer.

Danskernes oplevelse af travlhed på hospitalerne

Analysen er offentliggjort maj 2015. Læs analysen her.

Hver femte dansker, der har været på hospitalet inden for det seneste år, kunne kun i mindre grad eller slet ikke få fat i sundhedspersonale, når de havde brug for det.

Sygeplejersker i almen praksis 2002-2013

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

Ud af 9.000 privatansatte autoriserede sygeplejersker, er hver fjerde ansat i almen praksis svarende til 2.111 autoriserede sygeplejersker i 2013. Det er en stigning på 1.205 sygeplejersker siden 2002.

Konsultationssygeplejersker - varetagelse af selvstændige konsultationer i almen praksis

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

99% af konsultationssygeplejerskerne varetager selvstændige konsultationer og 27% angiver at de selvstændige konsultationer fylder mere i dag end sidste år. 25% varetager i dag opgaver i samarbejde med lægen de vurdere, de selv kan klare. I alt udgør de selvstændige konsultationer 44% af konsultations-sygeplejerskernes arbejdsdag.

Konsultationssygeplejersker - samarbejde med kommuner 2014

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

90% af konsultationssygeplejerskerne samarbejder med hjemmesygeplejen/sundhedsplejen. 83% af de kommunalt ansatte sygeplejersker samarbejder med almen praksis. 4 ud af 10 oplever overlap i opgaveløsningen mellem almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen.

Konsultationssygeplejersker - den kommunale akutfunktion 2014

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

48% af konsultations-sygeplejerskerne har kendskab til, at der eksisterer en kommunalakutfunktion. Næsten lige har mange har intet kendskab til dette.

Konsultationssygeplejersker - datafangst og it-systemer 2014

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

73% af konsultationssygeplejerskerne arbejder med datafangstmodulet, og 25% gør ikke.  49% angiver at de har adgang til de rette patientrelaterede oplysninger i it-systemerne for at kunne koordinere patientforløb på tværs af sektorer.

Sygeplejerskers til- og afgang fra arbejdsmarkedet 2014

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

Nyuddannede sygeplejersker er i gennemsnit 28 år når de er færdige med uddannelsen i 2012. Det er ca. et år yngre end tidligere. Modsat trækker de ældre sygeplejersker sig 1,1 år senere fra arbejdsmarkedet end før, så den gennemsnitlig tilbagetrækningsalder i 2012 er på 62,9 år.

Sygeplejerskers muligheder for at give værdig pleje, omsorg og behandling

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

Næsten halvdelen af de kommunalt ansatte og 40% blandt de regionalt ansatte svarer, at deres muligheder for at yde værdig pleje, omsorg og behandling er dårligere i dag, end for to år siden

Genindlæggelse af nyfødte 2007-2014

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

Antallet af genindlæggelser blandt nyfødte faldet med 19% fra 2013-2014. Samtidighed er varigheden af indelæggelserne også faldet i samme periode.

Akademisk videreuddannelse

Analysen er offentliggjort april 2015. Læs analysen her.

5% af de beskæftigede sygeplejersker i 2013 har en akademisk videreuddannelse. Cand.cur. og cand.scient.san er de hyppigst videreuddannelser blandt de akademiske sygeplejersker. Blandt sygeplejersker, der har læst videre til PhD, er det lægevidenskab, som er det mest populær valg.

Ansøgere, optagne og dimittender på sygeplejerskeuddannelsen 2004-2014

Analysen er offentliggjort marts 2015. Læs analysen her.

I dette notat præsenteres tal for antal ansøgere, antal optagne og antal dimittender på sygeplejerskeuddannelsen i perioden 2004-2014. Desuden opgøres det forventede antal dimittender de kommende år på baggrund af tilgangen til sygeplejerskeuddannelsen de seneste år. 

Sygeplejerskers arbejde med dokumentation i 2015

Analysen er offentliggjort februar 2015. Læs analysen her.

Sygeplejerskerne på hospitalerne bruger i 2015 dagligt 109 minutter i gennemsnit på dokumentationsopgaver. Dette er en stigning på 25 % siden 2008, hvor sygeplejerskerne på hospitalerne i gennemsnit brugte 87 minutter.