Arbejdsrelateret smitte med Covid-19 skal anmeldes som arbejdsskade

Sygeplejersker, som kan være blevet smittet med Covid-19 som følge af deres arbejde, skal anmelde sygdommen som en arbejdsskade. Som AMiR har du en vigtig opgave i at fortælle kollegerne, at DSR er klar til at hjælpe medlemmerne.

Oprettet: 13.11.2020

Der tilkommer løbende ny viden om Covid-19, men der er forsat usikkerhed om senfølgerne efter sygdommen. Derfor anbefaler DSR, at arbejdsrelateret Covid-19 smitte fortsat anmeldes som en arbejdsskade. Hvis der ikke foreligger en rettidigt anmeldt og anerkendt arbejdsskade, mister man mulighed for erstatning for senfølger.

I forbindelse med Covid-19 har du som AMiR en vigtig opgave i at være opsøgende på arbejdspladsen, så medlemmerne ved, at de skal anmelde sygdom, hvis de har mistanke om at være blevet smittet på arbejdspladsen. Medlemmerne skal vide, at DSR kan hjælpe med behandlingen af deres arbejdsskadesag og spørgsmål i denne forbindelse.

Der opdateres løbende med relevante FAQs på dsr.dk om Covid-19 og arbejdsskade, www.dsr.dk/corona.

Arbejdsskadeteamet i DSR kan kontaktes på tlf. nr. 33 15 15 55 (vælg arbejdsskade) eller arbejdsskader@dsr.dk

Vær opsøgende

I forbindelse med Covid-19 har du som AMiR en vigtig opgave i at være opsøgende på arbejdspladsen, så kollegerne ved, at de skal anmelde sygdom, hvis de har mistanke om at være blevet smittet på arbejdspladsen. Dine kolleger skal vide, at DSR kan hjælpe medlemmer med behandlingen af deres arbejdsskadesag, hvis der senere opstår spørgsmål.

 

Det skal du være opmærksom på, når du taler med en kollega, som kan være blevet syg med arbejdsrelateret Covid-19 
  • Det er som udgangspunkt arbejdsgiver (arbejdsulykke) eller behandlende læge (erhvervssygdom), som vil skulle anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES.
  • Der vil være tale om en ARBEJDSULYKKE, hvis det ud fra beskrivelsen fra kollegaen er sandsynligt, at COVID-19 smitte er sket i forbindelse med konkret påvirkning eller påvirkning over få dage. Kan der ikke peges på enkeltstående påvirkninger, men i stedet påvirkninger over flere dage eller uger, vil der typisk være tale om en ERHVERVSSYGDOM
  • Da der kan opstå tilfælde, hvor COVID-19 smitte ikke vil blive anmeldt af arbejdsgiver eller behandlende læge, kan man som AMIR altid opfordre kolleger til selv at gå ind på AES.dk og udfylde en anmeldelsesblanket. Læs her, hvor det både er beskrevet, hvordan man som borger anmelder en ulykke eller en erhvervssygdom
  • Der skal ske anmeldelse hurtigst muligt med grundig beskrivelse af diagnose, forløbet omkring udvikling af symptomer og den arbejdsmæssige relation til Covid-19 smitte, herunder hvor mange dage op til smitte/symptomudvikling, medlemmet har været udsat for en mulig smitte/smitterisiko.
  • Vær opmærksom på, at en anmeldt ulykkessag som udgangspunkt behandles hos arbejdsgivers forsikringsselskab og kan senere oversendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvis der er tale om senfølger. Det er medlemmet selv, der skal gøre arbejdsgivers forsikringsselskab opmærksom på, hvis der er eller senere tilkommer gener/senfølger. Arbejdsgivers forsikringsselskab kan ikke foretage en vurdering af det varige mén efter arbejdsskadesikringsloven. En anmeldt erhvervssygdomssag behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med det samme.
  • Som AMiR kan du vejlede din kollega og tilbyde at hjælpe med at at få anmeldt Covid-19 smitte som arbejdsulykke. Hvis du og din kollega er i tvivl om fremgangsmåden i relation til anmeldelse så kontakt DSR, som kan hjælpe med behandlingen af arbejdsskadesagen.
  • Andre arbejdsulykker skal som sædvanligt anmeldes inden for de normale tidsfrister, da dette kan få betydning for spørgsmålet om anerkendelse og erstatning for medlemmet. Vær særlig opmærksom på, at der som udgangspunkt skal ske politianmeldelse inden for 72 timer efter vold/trusler for at opretholde muligheden for erstatningskrav.