På mit natbord: Vi skal evne at se individet

"Bogen sætter fokus på vores livshistorier – hvad det er, vi som individer har med os, når vi f.eks. opsøger sundhedsvæsenet."

Dorthe S. Nielsen
Dorthe S. Nielsen
Dorthe S. Nielsen
Sygeplejerske og professor i sårbarhed, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital

Hvad læser du lige nu?
”Jeg har lige læst ’Et lille liv’ af Hanya Yanagihara. Puha, det er den stærkeste bog, jeg nogensinde har læst.”

Hvordan har den inspireret dig?
”Den handler om livsfortællinger og sårbarheder, er fuld af lidelse og smerte, men også af kærlighed og håb. Det er eminent, som hun sammenskriver alle de stærke følelser. Den er virkelig barsk. Jeg tudede, men den fik mig også til at reflektere over livet bagefter. Den sætter fokus på vores livshistorier – hvad det er, vi som individer har med os, når vi f.eks. opsøger sundhedsvæsenet. Og hvor vigtigt det er, at vi forholder os til folks livshistorier.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Sara Omars to bøger ’Dødevaskeren’ og ’Skyggedanseren’. De giver en rigtig god forståelse af, hvor vigtigt det er at se mennesket frem for kulturen, og en fantastisk indsigt i, hvad et menneskeliv kan rumme af smerte. Bøgerne viser, at vi som sygeplejersker skal evne at se individet bag de kategorier og grupper, vi har tendens til at placere patienter i. Vi skal altid huske at tage den enkeltes livsfortælling med os ind i vores faglige virke. Jeg bruger også bøgerne i min undervisning.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Jeg dur ikke til krimier. Jeg prøvede at læse Jussi Adler-Olsens ’Fasandræberne’, men den er alt for uhyggelig til mig.”

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Aktionsforskning i sundhedsvæsenet", "Kulturmøder i sygeplejen" og "Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund" samt Sygeplejersken Podcast nr. 1: "Den svære samtale".

Aktionsforskning - en familie af metoder

Aktionsforskning i sundhedsvæsenet

Susanne Winther og Ditte Høgsgaard (red.)
Aktionsforskning i sundhedsvæsenet
Aalborg Universitetsforlag 2020, 228 sider – 250 kr.

Bogen til dem som ønsker at skabe bæredygtige forandringer og stille skarpt på nogle af de eksisterende udfordringer i sundhedsvæsenet.

Aktionsforskning er forskning med mennesker i stedet for om mennesker. Forskningsformen efterspørger aktørernes, dvs. patienter, pårørende og sundhedsprofessionelles, viden og erfaringer. De inddrages i et forskningssamarbejde som medforskere. Gennem denne praksisnære forskningstilgang kan der opnås nye forståelser i sundhedsfaglig praksis. Forskningstilgangen eksemplificeres i bogen gennem seks forfatteres beskrivelser af deres aktionsforskningsprojekter i sundhedsvæsenet.

Bogen indleder med et kapitel om aktionsforskningens mangfoldighed, en familie af metoder der bygger på fælles grundantagelser og karakteristika, hvor forskningen er praksisnær, udspringer af demokratiske værdier, skaber ny læring og forandring gennem nye initiativer.

Kapitlet fremhæver, at det er væsentligt, at aktionsforskere indgår i et ligeværdigt samarbejde og i fællesskab identificerer de problemer, der opleves. Herigennem kan man finde nye måder at forstå og håndtere problemerne på.

Eksemplerne i bogens kapitler er alle relevante. Forebyggelse af fejl i patientovergange og nytænkning når en patient flyttes fra intensiv afdeling til stamafdeling. Diætbehandlingssamtaler med kræftramte patienter gennem dialogiske forskningscirkler. Demensrehabilitering med fokus på hvordan personer med demens kommer til orde gennem sang og musik. Samtaler om kommunikation om eksistentielle dimensioner i arbejdet med patienter på et hospice og en kræftafdeling og det (svære) tværsektorielle samarbejde.

Et kapitel er dedikeret til et small-scale aktionsforskningsprojekt, der handler om, hvordan man opbygger en personcentreret forsknings- og udviklingskultur på en afdeling. Den ledende oversygeplejerske og en aktionsforsker ønskede at igangsætte initiativer, der kunne virke befordrende på engagerede og dedikerede medarbejdere. Det førte til, at medarbejderne bidrog til at igangsætte bottom up-forskningsprojekter, der udsprang af vigtige behov og ønsker fra bl.a. unge med kræft. Resultatet af de 16 aktionsforskningsprojekter, der blev gennemført på syv år, var bl.a. høj patient- og personaletilfredshed.

Forfatterne fremhæver, at forskningens resultater skal være relevante for patienter og praksis. Jeg mangler en refleksion over, hvordan de videnskabeligt frembragte resultater overleveres til forskersamfundet i videnskabelige artikler, så den nye viden kan blive udsat for kritisk akademisk granskning.
Kapitlerne er skrevet i et let forståeligt sprog og afspejler, at forfatterne er involveret i forskningsprojekter, der alle er betydningsfulde for sygeplejersker og patienter i dagligdagen.

Bogen anbefales til sygeplejefaglige ledere og beslutningstagere, der ønsker idéer til, hvordan man kan skabe en udviklings- og forskningskultur i sundhedsvæsenet, og hvordan den kan anvendes af alle mhp. at skabe forståelse for, at forskning kan bedrives på forskellige måder. 

Lene Lauge Berring, cand.cur., ph.d., Center for Relationer og Deeskalering, Psykiatrien Region Sjælland.

Fokus på at styrke kulturel kompetence

Kulturmøder i sygeplejen

Ben Farid Røjgaard Nielsen og Helen Liesl Krag
Kulturmøder i sygeplejen
Samfundslitteratur 2020, 100 sider – 129 kr.

”Kulturmøder i Sygeplejen” er en lille og hurtiglæst bog, som kort og godt introducerer til emnet.

Bogen giver indsigt i og gode råd om, hvordan sundhedsprofessionelle kulturelt-kompetent kan møde patienter og borgere med forskellige kulturelle baggrunde. Der er fokus på, at sygeplejersken på forskellig vis bliver mere kulturelt kompetent, og forfatterne har også fokus på et mere ligeværdigt og anerkendende møde med patienten/borgeren. Implicit i de forskellige små kapitler gør forfatterne opmærksom på stigmatiserende begreber som bl.a. etniske smerter og etnocentrisme.

Bogen behandler emner som kultur, kommunikation, tolkning og psykiatri og har et specifikt kapitel om diagnosen diabetes. Måske havde været mere relevant at have et kapitel om kulturelle opfattelser af flere sygdomme, f.eks. kræft og demens. Bogen går ikke i dybden med emnerne, det betyder, at nogle af dem opleves som lidt overfladisk beskrevet.

Man får en fornemmelse af, at der er meget mere på spil.

Dog lover forfatterne ikke mere i bogens forord, end de kan holde. Bogen lægger op til, at kulturmøder rummer mange elementer, som kan være betydningsfulde. Den er god som opslagsværk og som inspiration til at søge mere viden om kulturmøder i sygeplejen, og den kan anbefales til både studerende og uddannede.

Dorthe Nielsen, professor i sårbarhed, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH og SDU.

Sundhedsfremme i teori og kommunal praksis

Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

Pernille Tanggaard Andersen, Charlotte Bech Lau, Heidi Myglegård Andersen, (red.)
Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund - mellem forskning, planlægning og praksis
Hans Reitzels Forlag 2020, 256 sider – 229,95 kr.

Redaktørerne har efterlyst en forskningsorienteret synliggørelse af teoretiske tilgange, der kan anvendes i arbejdet med et mangesidigt, komplekst fænomen som sundhedsfremme, og de har savnet indblik i, hvordan de teoretiske perspektiver kan overføres i kommunale og lokale sundhedsfremmeindsatser.

Det er der så her - et bud på vægtning af de sundhedsfremmeperspektiver, der betoner den sociale situation, levevilkår og trivsel uanset sundhedsadfærd. Forståelsen af sundhedsfremme tager afsæt i Ottawa-chartret fra 1986, der markerede den samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgang, hvor fokus særligt var ulighed i sundhed.

Ulighed i sundhed har været stigende gennem de sidste 30 år, så det giver god mening at dykke ned i både teori og empiriske eksempler for at forstå og få idéer til planlægning og handling. Del 1 handler om sundhedsfremmeplanlægning og praksis. Her findes et indlæg om supersetting-tilgangen som integreret sundhedsfremme i lokalsamfundet.

Eksempler tages fra Projekt SoL, sundhed og lokalsamfund. Tilgangen bygger på fem principper: integration, deltagelse, empowerment, kontekst og viden. Den er faseopdelt og er baseret på en deltagerorienteret og samskabende proces. Del 2 er koncentreret om dilemmaer, barrierer og potentialer for at adressere ulighed i sundhed i kommunal sundhedsfremme via konkrete cases. Jeg vil fremhæve Tanggård og Baks indlæg om empowerment, samskabelse og brugerinddragelse i praksis.

Her illustreres, hvordan empowerment-processer kan dannes gennem initiativ fra neden, via stærke fællesskaber i lokalområdet eller ved tilføjelse af ekstra ressourcer og innovative fagprofessionelle kræfter. Bogens dele afrundes af Nicole Thualagent, som kritisk diskuterer bogens pointer. Hvert kapitel afsluttes med refleksionsspørgsmål og referencer. Målgruppen er studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og i UC-miljøer.

Marianne Mahler, sygeplejerske & Dr. Public Health, Sygehus Sønderjylland, Fælles Akutmodtagelse                                                                                

Den nødvendige samtale

Image...

Sygeplejersken podcast 
No. 1 - Den svære samtale
15. november 2019

“Døden er ikke noget, der sker for mig…”

Citatet stammer fra Sygeplejerskens podcast ”Den svære samtale”. Podcasten omhandler projekt ”Klar til samtalen”, der er søsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det skal ruste sundhedsprofessionelle til at samtale med de ældste og mest syge og deres pårørende om døden.

Læge Ove Gaardbo, der er initiativtager til projekt ”Klar til samtalen” udfolder i podcasten de konsekvenser, der er forbundet med at undlade at tale med de ældste og de mest syge om deres ønsker til den sidste tid. Derudover medvirker daglig leder på Bakkegården plejecenter, Maria Vinter Midjord, som fortæller, hvordan de med få midler har opnået systematik i samtalerne med beboere og pårørende om døden.

Den måde vi taler om tingene på, er med til at forme den måde, vi opfatter dem. At sige “den svære samtale” risikerer desværre at gøre samtalen mere svær, og det behøver den ikke være. Kunne vi i stedet sige “den nødvendige samtale”? Det vil fremhæve nødvendigheden af, at vi får talt om borgerens ønsker. For hvem er det svært for? Er det for borgeren? De pårørende? Eller den sundhedsprofessionelle selv?

Podcasten kan inspirere til at tage hul på en praksis, hvor dét at tale med de ældste og mest syge om døden bliver naturligt.

Charlotte Hald, cand.cur., medlem af Sygeplejeetisk Råd

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Andreas Albertsen
Organdonation – og behovet for en ny model
Aahus Universitetsforlag 2020, 152 sider – 199,95 kr.

Forfatterens holdning til organdonation fremgår af bogens titel.
Den danske model for organdonation er baseret på aktivt tilvalg. Forfatteren gennemgår tre alternative modeller: aktivt fravalg, tvungent valg og et forslag om en prioritetsregel. Den sidste indebærer, at alle skal tilmelde sig donorregistret for at få prioritet til selv at modtage et organ, skulle der blive behov for det. De tre modeller diskuteres grundigt, og etiske problemstillinger og familiens rolle vendes og drejes med eksempler fra international praksis og litteraturen. Forfatterens grundholdning er, at det er vigtigt og væsentlig at beskytte menneskers autonomi.  En letlæselig, grundig og sober bog om et svært emne. 

 

Britta Hørdam, Rikke Volmer Brandsen & Lis Horstmann Nøddeskou
Kropspleje. Personlig Hygiejne
FADL’S Forlag 2020, 115 sider – 229,95 kr.

Bogen er skrevet af en seniorforsker, en områdeleder og en ledende oversygeplejerske. Efter fire siders forord følger et historisk perspektiv på personlig hygiejne til den læser, som vil kende baggrunden for den opmærksomhed, der altid har været på personlig hygiejne. Her omtales forskellige studier, nogle af disse kan findes under forskerens efternavn i referencer bagest i bogen, men der er ikke konsistens i henvisningsmåden.
Nyttige bokse med faglig opsamling findes bogen igennem. F.eks. ”Forberedelse før alle badeprocedurer”. Hvem har ikke prøvet at stå hos en patient og have glemt en ny bandage til et sår?
POMI-modellen, der indfanger patientens præferencer og forskningsviden, er en måde at involvere patienten på. Der følges op med afsnit om hud, hår, negle og mundhygiejne og boksen ”Intertriginøse hudområder”.
Fotografier af korrekt håndvask husker os på, at tommelfingrene hører med til proceduren.
Og det store spørgsmål: vand og sæbe eller badeservietter?
Information og personlige præferencer synes at være svaret.
 

Finn Stahlschmidt
Da kræft ændrede mit liv – beslutninger og valg
Janssen-Cilag A/S, 153 sider – læses eller bestilles på reception.denmark@its.jnj.com

En meget æstetisk bog, hvor helbredte, kronisk syge eller patienter, som fortsat er i behandling, fortæller om deres erfaringer med kræftsygdom og sundhedsvæsen. Der er fotografier af de mennesker, som beretter, og de ser alle opmuntrende veloplagte og håbefulde ud trods kræft i blodet, knoglemarven eller lymfesystemet. Et af omdrejningspunkterne i bogen er patientinvolvering. En del af de personlige fortællinger beskriver deltagelse i medicinske forsøg. Noget som mange siger ja til, fordi de føler, at de hjælper andre patienter, og selv får endnu en chance for at blive raske. Bogen indeholder oplysninger om relevante patientforeninger, gode råd til mødet med sygehuset og livet efter kræft, beskrivelser af de sygdomme, der nævnes og ordforklaring.
En oplysende bog, der formidler håb og styrke til sin læser.

 

 

Emneord: 
Litteratur

På mit natbord: "Lyt til patienternes fortællinger"

"Den sociale uro, der opstår i samfundet, er tankevækkende set i lyset af den nuværende coronaepidemi"

Anne Højager Nielsen
Anne Højager Nielsen
Anne Højager Nielsen
Forskningsansvarlig sygeplejerske, Master i Klinisk Sygepleje, ph.d., Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Holstebro.

Hvad læser du lige nu?
”Hanne Vibeke Holsts ”Som pesten”. Den handler om en influenzapandemi ikke så forskellig fra den nuværende coronaepidemi.”

Hvordan har den inspireret dig?
”I bogen opstår der knaphed på sundhedsvæsenets ressourcer, der er ikke plads til alle på sygehusets intensivafdelinger, og særligt indvandrere med afrikansk baggrund er hårdt ramt. Den sociale uro, der opstår i samfundet, er tankevækkende set i lyset af den nuværende coronaepidemi, hvor der tilsyneladende også er sket smittespredning i særligt udsatte befolkningsgrupper. En interessant parallel til virkeligheden.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Arthur Kleinmans ”The Illness Narratives: Suffering, Healing & the Human Condition”. Jeg læste den i forbindelse med min ph.d., men er ofte vendt tilbage til den. Kleinman er optaget af patienternes fortællinger og betydningen af, at man lytter til dem. En vigtig bog, der understreger, at patienternes fortællinger rummer nøglen til at forstå, hvad dét at være syg eller blive rask betyder for dem – og dermed til at forstå de valg, de tager.” 

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Svend Brinkmanns ”Ståsteder”. Men måske er det i virkeligheden en bog, man bare kan læse lidt i, som man har lyst.”

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom", "Lysglimt - om forældretab i barndommen" og "Læreprocesser i klinisk sygeplejerskeuddannelse: Viden og erfaringer fra projektet PÅ TVÆRS" samt Sygeplejersken Podcast "No. 6 - Frys, flygt eller angrib - forstå delir"

Nye måder at tænke sygepleje på

Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom

Dag-Gunnar Stubberud (red.)
Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom
Gads Forlag 2020, 264 sider – 299,95 kr.

Uanset hvor meget erfaring du har, efterlader ”Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom” dig med øget selvrefleksion og nye måder at tænke sygepleje på.
Bogen giver et dybdegående indblik i de følelser, patienter med akut og kritisk sygdom gennemlever i forbindelse med indlæggelse, og den beskriver, hvordan sygeplejersken ved at kombinere erfaring, medicinsk viden og færdigheder med en medmenneskelig holdning kan hjælpe patient og pårørende til øget mestring.

Ved anvendelse af forskningsartikler argumenterer bogen for, at der er et behov for øget fokus på patient og pårørendes psykosociale behov, og som læser inspireres man af de mange tiltag, der præsenteres. Når man har læst bogen, er man helt overbevist om, at større fokus på patient og pårørendes psykosociale behov vil skabe et bedre indlæggelsesforløb, et bedre forløb efter hjemsendelsen og/eller en bedre afslutning på livet.

En stor kvalitet ved ”Psykosociale behov ved akut og kritisk sygdom” er den balance, der er mellem forsknings-, udviklings- og erfaringsbaseret viden. Bogen refererer i meget høj grad til forskningsartikler, lovgivning og relevante teoretikere inden for bl.a. sygepleje, kommunikation, psykologi og filosofi, hvilket gør den evident og troværdig. Men samtidig anvendes udviklings- og erfaringsbaseret viden, hvilket gør bogen vedkommende og praksisnær.

Bogen kan læses som helhed, hvilket absolut giver det største indblik i de psykosociale aspekter ved akut og kritisk sygdom. Men den kan også anvendes som opslagsværk, idet hvert kapitel beskæftiger sig med en ny gruppe patienter eller pårørende, herunder voksne, børn og unge, den intensive patient, pårørende til den voksne patient, pårørende til børn, mindreårige pårørende og flerkulturelle patienter. Hvert kapital afsluttes med referencer og forslag til uddybende litteratur, hvilket giver læseren mulighed for at fordybe sig yderligere.

Bogen er skrevet til studerende på grunduddannelsen i sygepleje, studerende på de sundhedsfaglige master- og kandidatuddannelser samt sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, der arbejder med akut og kritisk syge patienter. Men den bør læses af alle, der plejer og behandler akut syge og kritisk syge patienter.

Bogen er skrevet af tre norske sygeplejersker, men er oversat til dansk og refererer til dansk lovgivning. Den bringer dog også inspiration fra norsk sygepleje og lovgivning.

Lise Ewald Rekvad, RN, MKS/MNC, klinisk sygeplejespecialist ved Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital

Fire reaktioner på at miste en far

Lysglimt - om forældretab i barndommen

Elisabeth Arendt
Lysglimt – om forældretab i barndommen
Gads Forlag 2020, 164 sider – 249,95 kr.

”Vi kan blive klogere på os selv, når vi tør spejle vores liv i hinanden. Med afsæt i denne enkle livsfilosofi har jeg skrevet denne bog.”

Sådan indleder sognepræst Elisabeth Arendt sin bog om den sorg, der ramte hende og hendes tre søskende, da deres far døde. Elisabeth var 11 år, hendes søskende henholdsvis 9, 6 og 3½ år. Bogen er en fælles erindringsbog og er blevet til på baggrund af samtaler, som Elisabeth Arendt har haft med sine søskende og mor om den betydning, tabet og sorgen har haft for deres barndom og voksenliv.

De fire søskende har reageret forskelligt, og bogen er sendt ud i verden i håbet om, at sorgramte børn og deres familier kan få forståelse for, hvor forskelligt børn kan reagere på forældretab. Elisabeth tog som den ældste ansvaret for de mindre søskende, Kristin, den næste i rækken, fik angst og en langvarig sorgreaktion. Jakob påtog sig som ældste dreng at være mand i huset, og Andreas, som kun var 3½, da faderen døde, har hele livet lidt under ikke at kunne huske sin far.

De fire personlige beretninger er inspirerende for professionelle, som arbejder med børn, der har mistet en forælder, og for voksne, der som børn har mistet

Sidstnævnte vil givetvis kunne spejle sig i en af de fire.

Man er i godt selskab med Elisabeth Arendt og hendes søskende i ”Lysglimt”.

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske

Vanskeligt at skabe kvalitet i klinisk uddannelse

Læreprocesser i klinisk sygeplejerskeuddannelse

Sine Lehn-Christiansen og Mari Holen m.fl., Webgruppen på Rigshospitalet (red.)
Læreprocesser i klinisk sygeplejerskeuddannelse: Viden og erfaringer fra projektet PÅ TVÆRS
240 sider – 200 kr. Bogen rekvireres på e-mail betina.wilhjelm@regionh.dk

Bogen omhandler projektet PÅ TVÆRS. Gennem ”Projektklassen” med studerende fra Københavns Professionshøjskole forsøgte projektet at kvalitetsudvikle den kliniske del af sygeplejerskeuddannelsen. Bogen er et vigtigt bidrag til drøftelser af det kliniske læringsrum og af, hvordan studerende gennem den kliniske uddannelse kan rustes til at arbejde som sygeplejersker i en tid med stigende krav og kompleksitet i sygeplejen.

Projektet PÅ TVÆRS ønskede at styrke de studerendes selvstændighed og evne til kritisk refleksion gennem forskellige pædagogiske metoder: sundhedsfaglig supervision, Den Pædagogiske Refleksionsmodel (PRM), simulation, klinisk færdighedstræning, medicinhåndtering og farmakologiske kompetencer. Bogen beskriver læringspotentialet og erfaringer med metoderne, men metoderne uddybes ikke teoretisk, og der gives ikke konkrete forslag til implementering.

Bogen er velskrevet og anbefales varmt som inspiration til uddannelsessteder, der ønsker at arbejde aktivt med at udvikle klinisk læring. Bogen giver et meget realistisk indblik i, hvor vanskeligt det er at skabe det optimale læringsrum i en klinisk praktik, hvor der er stigende pres på ressourcerne. Løbende inviteres læseren, med afsæt i erfaringsbaserede anbefalinger, til refleksioner over, hvordan man kan skabe viden om og kvalitet i klinisk uddannelse. Bogen er krydret med personlige beretninger fra de studerende, som fastholder den kritiske refleksion hos læseren og giver et billede af den enorme kompleksitet i klinisk læring.

Projektet er fulgt af forskerne Sine Lehn-Christiansen, cand.mag., ph.d., og Mari Holen, cand.cur., ph.d., og bogen præsenterer et udsnit af deres forskning. Det anbefales at læse kapitlet ”Tre diskurser om personlig pleje”. Kapitlet giver indblik i et højaktuelt tema og i de studerendes ambivalens ift. forståelse af sygeplejens kernekompetence.

Mette Elkjær, cand.cur., ph.d.-studerende, Uddannelseskoordinator Akutsygeplejeuddannelsen, Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Fælles Akutmodtagelse              

Kognitive problemer overses

Podcast - Frys, flygt eller angrib. Forstå delir

Sygeplejersken Podcast
No. 6 – Frys, flygt eller angrib: Forstå delir
10. juni 2020

I podcasten er det sygeplejersker fra en ortopædkirurgisk afdeling, som fortæller om deres arbejde med at forbedre hjælpen til patienter i delir. Baggrunden for indsatsen var et ønske om at forebygge voldsepisoder, specifikt i relation til indlagte i delir, men med fokus på at både patient og sygeplejerske skulle føle sig mere sikre.

Lytteren får mange meget praktiske og let omsættelige råd om, hvordan man kan tilpasse hjælpen, så patientens angst og vrede begrænses. Rådene omfatter både den verbale og nonverbale kommunikation, men også planlægning og organisatoriske tiltag. De strategier sygeplejerskerne omtaler viser, at de har fået en omfattende indsigt i den delirøse patients manglende evne til at forstå den omgivende verden og den deraf følgende angst.

Men sjovt nok er sygeplejerskernes forklaringer på patientens reaktionsmåder begrænset til sammenligninger med reptilhjernens reaktionsmekanismer, uden at de eksplicit omtaler patienternes underliggende kognitive problemer.

Det skal dog bestemt ikke afholde sygeplejersker fra at høre podcasten, for den er et brugbart supplement til litteraturen om delir og et godt eksempel på, at mange voldsepisoder kan forebygges, når man tilpasser hjælpen til patientens kognitive funktionsevne.

Kirsten Gotfredsen, sygeplejerske, konsulent Masterclass på Demensområdet

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

Jeppe Carsce Nissen
Til de sidste dage. Ord, tanker og sange
Bibelselskabets Forlag 2020, 40 sider – 89,95 kr.

Et spiralhæfte med indhold, der passer til de sidste dage, hvis den, der sidder ved dødslejet, er nogenlunde velbevandret i den kristne kultur. Indholdet består bl.a. af digte – et enkelt skrevet af Lene Malmstrøm, sygeplejersken, som blev kendt for sine udgivelser om livets vanskelige sider i 1990’erne. Benny Andersen, Anne Linnet og kendte salmedigtere som B.S. Ingemann og Jakob Knudsen er også repræsenteret. Ud over citater fra bibelen er velsignelse og fadervor at finde i afslutningen af hæftet sammen med vejledning i udsyngning af den afdøde. Forfatteren, som er præst, fortæller i introduktionen til bogen, at der er forsøgt at favne bredt i livssyn, så alle kan bruge hæftet ved et dødsleje. Umiddelbart synes jeg, at hæftet taler til gamle mennesker, som er bekendt med folkekirkens ritualer og traditioner – og det er der ikke noget galt med.

Marie Lenstrup
Overlevelsesmanual for omsorgspårørende
Frydenlund 2020, 256 sider – 299 kr. (vejl.)

Titlen er ikke nem. Faktisk vanskelig at få frem i ét stykke, hvis man befinder sig i en boghandel og vil bestille bogen.
En guide, en selvhjælpsgruppe på papir kalder forlaget den. Forfatteren har taget sig af sin syge mand i 12 år og skrevet om dette arbejde på baggrund af sine erfaringer. Hun henviser desuden til fem bøger og et antal foreninger og hjemmesider. Hun skriver jordnært og konkret. Formen er ”du”, og indholdet spænder fra økonomi over seksualitet til testamente og længsel efter kærestens død, hvilket er et stort tabu at berøre. Forfatteren er en ærlig sjæl, der tager livtag med det meste, og bogen vil sikkert falde på et tørt sted hos pårørende, der ikke har mulighed for at lufte negative tanker og svære problemer overfor familie eller venner.
 

Mette Mølgaard Hansen
Når lunten bliver for kort. Stress hos sygeplejersker
Forlaget Naturligvis 2020. 178 sider – 189,95 kr.

Forfatteren, som er sygeplejerske, stresscoach og masterstresscoach, baserer denne bog på interview med 40 sygeplejersker, som har meldt sig frivilligt til at deltage i et interview om deres oplevelser med stress i deres arbejdsliv. Otte formål er der med bogen, jeg nævner blot et enkelt: At øge indsigt og viden om stress hos sygeplejersker. Får læseren så det? Ja, men det kan være vanskeligt at overskue mængden af information, for bogen er sat med små typer, så der står rigtigt meget på hver enkelt side. Desuden består spørgerammen af 69 spørgsmål. Forfatterens baggrund fylder, og hun sammenligner sin egen historie med informanternes. Hun er åben og ærlig i beskrivelsen af sin manglende baggrund i forskning og metode, men gør absolut sit bedste for at præsentere de mange, mange resultater sobert og redeligt.

 

 

Emneord: 
Litteratur

På mit natbord: Deres liv bliver mit

”De mange nordiske forfattere, der har beskrevet livet og tiden med de store, sociale skel, sult og fattigdom i 1800-tallet i Nordnorge og Nordsveriges smukke, men barske natur, har inspireret mig til at læse en nyere bog om den tid."

Michala Eich
Michala Eich
Michaela Eich
Sygeplejerskevikar

Hvad læser du lige nu?
””At koge bjørn” af Mikael Niemi.”

Hvordan har den inspireret dig?
”De mange nordiske forfattere, der har beskrevet livet og tiden med de store, sociale skel, sult og fattigdom i 1800-tallet i Nordnorge og Nordsveriges smukke, men barske natur, har inspireret mig til at læse en nyere bog om den tid. Den beskriver på en forunderlig måde naturen i et sprog så poetisk, at jeg er i Nordsverige, sanser naturen og kender dens mennesker og dyr. Deres liv bliver mit liv for en kort stund. Den er spændende og lærerig, og jeg prøver at læse og nyde den langsomt og indprente mig detaljerne. Det er en bog om kærligheden, som aldrig dør, til et menneske, til naturen og den gudstro, der er rammen om livet.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Tove Ditlevsens forfatterskab og især hendes ”Samlede Digte” er gode at kende og at kunne vende tilbage til for en sygeplejerske. Tove Ditlevsen beskriver livets mangfoldighed. Hun har været den patient, vi som sygeplejersker møder og plejer. Hun forsøger ikke at løse alle problemerne og kræver dem heller ikke løst, men beskriver dem, giver dem farve og lærer os at respektere hvert eneste menneske.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Kim Leines ”Profeterne i Evighedsfjorden”. Den begyndte forkert for mig. Andre bøger af Kim Leine er jeg meget optaget af, men ikke denne.”

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes bøgerne "Livet efter kræft", "Sårbarhedens kraft - at finde styrke i svagheden", "Vold i familien - viden for fagfolk" samt podcasten "No5 - Noveller, poesi og patienter".

Et værk, jeg har manglet i min praksis

Livet efter kræft

Bobby Zachariae og Mimi Yung Mehlsen, (red.)
Livet efter kræft - Senfølger og andre udfordringer efter afsluttet kræftbehandling
FADL’s Forlag 2020, 240 sider – 299,95 kr.

Bogen er meget vellykket og giver i høj grad indsigt i og forståelse for senfølger efter kræftbehandling. Den efterlader oplevelsen af, at der er meget at forstå og meget at gøre i jagten på et liv med færre senfølger. Bogen har opmærksomhed på andre faktorer end den klassiske forståelse af medicinsk årsagssammenhæng – spændende. Særligt interessant at også genom-vinkel bringes i spil. Alle fremstillede problematikker er gennemsyret af et højt fagligt psykologisk niveau.

Samtidig er der en fin balance mellem biomedicinske årsager, konventionelle og alternative behandlingsmuligheder og evidensbaserede henvisninger. For alle kapitler gælder, at mulig behandling mod senfølgen bliver afdækket, og det afklares, hvor der er begrænsede behandlings- og henvisningsmuligheder. Især det sidste er god viden. Jeg får den tanke, at denne bog er det samlede værk, jeg har manglet i min sygeplejepraksis.

Bogen er letlæst og sproget flydende. Den kan læses i sammenhæng, eller bruges som opslagsværk. Der er balance mellem teori, cases, og metoder. Metoder som kalder på at blive afprøvet i klinikken.
Bogen bliver rundet af med patientperspektivet, herunder påvirkningen af den sundhedsprofessionelle i arbejdet med alvorligt syge. Dette er en underkendt faktor, som ikke får megen opmærksomhed i det kliniske arbejde, og det gør bogen fantastisk relevant for den, som har berøring med kræftpatienter.

Smertens genese bliver dissekeret. Det giver mulighed for at se og handle på den del af smerten, som er problematisk for patienten. Ønsker patienten, at der skal gøres noget ved smerten? En spændende vinkel at inddrage patienten i.

Bogen skaber basis for en udviklende samtale med det menneske, som er ramt på sin livskvalitet pga. træthed og søvnproblemer frem for at lægge op til et foredrag fra den sundhedsprofessionelle, og den er lærerig, hvis man har en særlig interesse i at udforske menneskets reaktionsmønstre. Den giver uddybende indsigt i psykologiske mekanismer, mulige eksistentielle overvejelser skitseres, og det bliver tydeligt, hvad helhedsorienteret forståelse indebærer.

Omkring arbejdslivet efterlades læseren med indtryk af, at små tiltag kan udløse store forandringer.

”Kognitive forandringer” afdækker myter og faktuel viden og årsag/virkning beskrives multifaktorielt. Det øger overblikket over kognitive problematikker og muligheder for at udforske, udrede og rådgive om eventuel behandling.

Bogen indeholder en skematisk detaljering af seksuelle senfølger. Jeg er begejstret for denne oversigt. Den giver fornyet viden og mod på at tale med patienterne om seksualitet og for at afdække og isolere problemers omfang uden at intimidere hverken patient eller personale.

Afsnittet om pårørende stadfæster betydningen af at inddrage og se – ikke kun patienten – men alle vigtige personer i dennes nærhed.

Kun savner jeg en kortlægning af, hvilken betydning specialiseret fysioterapi kan bidrage med omkring senfølger til kræft.

Helle Mona Larsen, Sygeplejerske, projektkoordinator, Klinisk Forsknings Enhed Onkologisk afd. R, OUH

En tilfreds, men forpustet læser

Sårbarhedens kraft

Per Arne Dahl
Sårbarhedens kraft – at finde styrke i svagheden
Kristeligt Dagblads Forlag 2020, 265 sider – 249,95 kr.

Per Arne Dahl, norsk teolog og biskop, har skrevet en bog om sårbarhed.

Covid-19-pandemien har vist, at vi er sårbare som menneskehed og som individer. Vi holder mest af at præsentere vores stærke, perfekte sider. Dahls intention er, at vi forstår, hvordan sårbarhed kan give ny styrke, hvis vi er åbne om den og dermed fremtræder som ”den bedste udgave af os selv, nemlig som vi er, skabt i Guds billede...”

Godt at nogen slår et slag for mennesket i sin helhed. Dahls udgangspunkt er en svær periode i eget liv. Han blev ramt af pludselig døvhed, som viste sig at stamme fra en uoprettelig skade i det ene øre. Stærk tinnitus og lydforvrængning berøvede ham ydermere oplevelsen af stilhed. Som biskop, forfatter og foredragsholder var handicappet voldsomt og krævede langvarig genoptræning med mange modløse perioder.

Dahl underbygger sin idé om sårbarhedens kraft så flittigt, at jeg indimellem havde vanskeligt ved at se skoven for bare træer på grund af de utallige citater fra Biblen, musik, digtning og samtaler. Bogen ville vinde ved at luge lidt, så de enkelte citater kunne blomstre. Jeg blev desuden forpustet af den sproglige form: Spørgsmål, citat, svar, teser, mange spørgsmålstegn, udråbstegn. Pust. Men ingen tvivl, Dahl er en belæst, reflekterende mand, og mange citater og kommentarer berørte mig.

Lillian Linius Larsen, sygeplejerske, SD, specialuddannet i psykiatrisk sygepleje

Et udbredt problem med store konsekvenser

Vold i familien

Vold i familien – viden for fagfolk
Lev uden vold, Mary Fonden

Akademisk Forlag 2020, 320 sider – 249,95 kr.

Lidt over hvert sjette barn i Danmark vokser op med vold i familien. En del af disse børn er selv udsat for vold og/eller vidne til vold imellem forældrene. Børn, som oplever indirekte vold, er – i lighed med børn, som er direkte udsatte – også ofre for vold. Deres trivsel er påvirket fysisk og psykisk, de har adfærdsproblemer og nedsat indlæringsevne.

Forskningen i vold i familien er forholdsvis begrænset i Danmark. Forfatterne til denne antologi har ønsket at samle og synliggøre nyere dansk viden om vold i familien til brug i undervisningssammenhæng.

Målgruppen er studerende på professionshøjskoler. Kapitlerne, 17 i alt, er skrevet af både forskere og praktikere på feltet. Antologien har partnervold som omdrejningspunkt dvs. vold mellem to voksne i en relation. De tre sidste kapitler beskæftiger sig direkte med de konsekvenser, det har for børn at vokse op med vold i familien.

Vold i familien er tabubelagt og trods udbredelsen, er tidlig opsporing og forebyggelse mangelfuld. For både voksne og børn har volden store konsekvenser for generel trivsel og helbred. Formålet med bogen er at medvirke til at få sat øget fokus på forebyggelse. Både kvinder og mænd kan være udsatte og voldsudøvere. Kvinder er hyppigere udsat for partnervold end mænd, og ofte optræder flere voldsformer samtidig.

Antologien har mange bidragsydere. Teksten er let læselig, og man bliver taget i hånden med en læsevejledning i indledningen og et resumé af indholdet før hvert kapitel. Forskningsartiklerne har en omfattende litteraturliste, som kan kompensere for, at teksten i hvert kapitel er forholdsvis kortfattet.

Selvom målgruppen fortrinsvis er studerende, kan sundhedsplejersker og andre professionelle, som arbejder med børn og familier, have glæde af antologien om et udbredt problem med store konsekvenser.

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske

Fortæl, hvad det er, litteraturen kan

Noveller, poesi og patienter

Sygeplejersken Podcast
No. 5 – Noveller, poesi og patienter
28. februar 2020

”Kan man blive en bedre sygeplejerske af at læse bøger?” Det spørgsmål forsøger tilrettelæggeren af denne podcast at besvare. Vi er med i undervisningen i narrativ medicin på Syddansk Universitet og følger to kandidatstuderende sygeplejersker.

Narrativ medicin forsøger at bygge bro imellem humaniora og sundhedsvidenskab. Underviserne er fra litteraturens verden, og de studerende fra den medicinske og sundhedsfaglige. Sammen læser de tekster, digte, noveller og uddrag af romaner, og de deltager i skriveøvelser. Ordenes betydning er i fokus. ”De kan noget med ord, perspektiver og analyser, som vi andre ikke kommer i nærheden af,” siger en af de kandidatstuderende sygeplejerske om betydningen af at blive undervist af ikkesundhedsprofessionelle.

Tilbage til spørgsmålet: Begge studerende svarer bekræftende: ”Ja, man kan blive en bedre sygeplejerske af at læse bøger. Skønlitteraturen hjælper med at få et andet perspektiv end ens eget, at udforske og træne sin nysgerrighed på den anden og at kunne sætte sig i en andens sted.”

Når vi nu i denne podcast bevæger os ind i litteraturens verden, savnede jeg den gode historie som eksempel på, hvad det er, litteraturen kan i vores arbejde med mennesker. En historie, som ville få mig til at løbe hen og melde mig på kurset i narrativ medicin.

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Niels Frid-Nielsen
I en tynd tråd -Om at leve med en alvorlig sygdom
Erindring
Gyldendal 2020, 240 sider – 249,95 kr

Navnet er velkendt. Forfatteren har været kulturredaktør på TV Avisen, inden han i 2012 blev opereret for en hjernetumor, hvis følger han i en periode havde ignoreret, før han begav sig til lægen – ansporet af sin hustru. Bogen beskriver Frid-Nielsens historie, som han oplevede den. Diagnose, operation, genoptræning, mangel på energi – og tankerne om, hvad der egentlig er væsentligt i dette liv. Frid-Nielsen har mødt mange interessante mennesker gennem sit arbejde. Deres betydning for forståelsen af sygdommen og tankerne om døden fylder i bogen, der er tilegnet de mere end 1.500 personer, som hvert år diagnosticeres med en hjernetumor.

 

Per Leth
Af skade bliver man klog -En guide til at leve med en hjerneskade
Straarup & Co 2020, 196 sider – 200 kr.

En grønspættebog for mennesker med hjerneskade og deres pårørende. Det er forfatterens betegnelse for de råd og fortællinger om tilværelsen efter en senhjerneskade, en apopleksi, han præsenterer i denne bog. Der er fokus på strategier, metoder og værktøjer – tilsat en god mængde selvironi over de manglende evner til at holde orden, både konkret og på egne tanker. To-do-lister og andre hjælpsomme lister bliver en del af løsningen på roderiet. Pen og papir bliver en fast del af beklædningen i mødet med andre mennesker, og så hjælper deltagelse i et forsøg med hypnose den varige bedring på vej for denne forfatter.
 

Kai Randbæk Greve
Når livet går i stykker – en fars beretning
Empey 2020, 185 sider - 219,95 kr.

Bogens omdrejningspunkt ligger 40 år tilbage, og et af hovedbudskaberne er, at mennesker i krise har brug for, at netværket er nærværende og udviser ægte forståelse.
Kai, som er diakon, og hustruen Jonna venter deres tredje barn, ud over de to børn på to og fire år, de har i forvejen. Men Jonna og det lille barn, hun venter, dør begge som følge af komplikationer før fødslen, og forfatteren skriver om dette tab. Det er en meget detaljeret beskrivelse, som også inkluderer andre alvorlige tab, livskriser, jobskifte, flytninger, håb og en gennemgående sorg, der efter 10 år brydes med et nyt ægteskab og yderlige to børn. Kai vil gerne, at sorg betragtes som et livsvilkår – ikke som en mulig diagnose. Og han afslutter bogen med fire indsigtsfulde anbefalinger til mennesker, som har mistet en nærtstående.

 

 

 

Emneord: 
Litteratur

På mit natbord: Humor bringer os sammen

"I dagens Danmark er der en tendens til, at tingene skal være så strøget og pæne og med sløjfer på … "

Birgitte Vestenaa
Birgitte Vestenaa
Birgitte Vestenaa
Afdelingssygeplejerske, Endoskopisk Afsnit og Kirurgisk Ambulatorium, Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning.

Hvad læser du lige nu?
”En roman: ‘I Owe You One’ af Sophie Kinsella.”

Hvordan har den inspireret dig?
”Hun gør hverdagens oplevelser og dilemmaer morsomme, så jeg klasker mig selv på lårene af grin. Vi kan alle sammen godt lære af ikke at være så selvhøjtidelige og tage alting så alvorligt. Nogle gange er det jo okay, at vi er lidt noller. I dagens Danmark er der en tendens til, at tingene skal være så strøget og pæne og med sløjfer på, men dét at kunne grine af tingene, bringer os tit tættere sammen, og det gør det også i sygepleje.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Morten Münsters bog ’Jytte fra marketing er desværre gået for i dag’. Alle kan blive klogere på, hvordan man kan anvende adfærdsdesign i dagligdagen til at skabe forandringer i den virkelige verden. Den giver nyttig viden om, hvordan vi tænker og handler, og hvordan vores hjerne egentlig vælger. Så man lærer, hvordan man kan stille forandringer op, så de forandringer, vi gerne vil have, de sker. Hvis vi skal gøre noget anderledes, skal vi stille det op, så det er nemt at gøre det rigtigt og svært at gøre det forkert.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”’1Q84’ af Haruki Murakami. Da jeg havde læst 75 pct. af den, stadig uden at fatte en meter, gav jeg op.”

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Pædagogik for sundhedsprofessionelle", "Praktikkens didaktik; praktikvejledning på SOSU og PAU" og "Integrative Nursing.Second edition Weil Integrative Medicine Library" samt Sygeplejerskens podcast no 4 "Kunst og sygepleje:Nye veje til innovation".

Pædagogiske overvejelser ved patientkontakt

Pædagogik for sundhedsprofessionelle


Julie Wielandt Tejmers og Jette Lind (red.)
Pædagogik for sundhedsprofessionelle
Gads Forlag 3. udgave 2020, 206 sider – 259 kr.

Læseren bliver i bogens første kapitler præsenteret for forskellige teoretiske indfaldsvinkler til begreberne pædagogik og læring. Først Jean Piagets teori om erkendelse efterfulgt at Jean Lave og Étienne Wengers fokus på situeret læring, dernæst Donald Schöns afdækning af refleksions betydning for læring og endelig Knud Illeris’ tre dimensioner i læringsbegrebet.

Pægogiske begreber som information, vejledning og undervisning bliver gennemgået, og de bliver sat i relief som en del af de pædagogiske overvejelser, den sundhedsprofessionelle gør sig i kontakten til patient og pårørende. De didaktiske overvejelser i forbindelse med patientkontakten uddybes, og vi præsenteres for en helhedsmodel bestående af seks didaktiske kategorier: læringsforudsætning, rammefaktorer, mål, indhold, læreproces og vurdering.

Hvad sker der, når der opstår en barriere mod læring i den konkrete patientkontakt, hvordan kan den sundhedsprofessionelle undgå eller mindske barrieren, og hvis den opstår, hvordan håndteres da en sådan situation?

Dernæst følger tre kapitler, der handler om forskellige didaktiske overvejelser i forbindelse med patientskoler, tværfaglighed og online-undervisning af patienter og pårørende.

Bogen afsluttes med et kapitel, der definerer begrebet feedback, og giver et eksempel på retningslinjer for feedback, så det kan blive et væsentligt redskab for de sundhedsprofessionelle i forhold til patienters læring.

Her er tale om en veldisponeret bog, hvor fokus hele vejen er på de pædagogiske indfaldsvinkler i forholdet mellem patient, pårørende og den sundhedsprofessionelle.

Hvert kapitel er fulgt op af en fyldestgørende litteraturliste (dog med en enkelt svipser i form af et Wikipedia-opslag. Der burde kunne findes en mere kvalificeret kilde end denne).

Bogens redaktører skriver i deres forord: ”Formålet med denne bog er at inspirere den sundhedsprofessionelle til at opnå pædagogiske færdigheder til at udvikle kliniske kompetencer inden for klinisk beslutningstagen og lederskab samt til at kunne informere, vejlede og undervise patienter bedst muligt”.

Bogen lever op til sit formål, og den kan anbefales såvel i de sundhedsprofessionelles uddannelsesforløb samt som et godt input i efter- og videreuddannelser.

Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

For lave forventninger

Praktikens didaktik

Jan Bisgaard, Inge Lerbech og Dorthe Thanning
Praktikkens didaktik; Praktikvejledning på SOSU og PAU
Gyldendal Uddannelse 2019, 312 sider – 310 kr. (vejl.)

Der er ikke hidtil set en samlet teori om praktikvejlederens arbejde med vejledning i praktikken, skriver forfatterne. Men de fremhæver flere forfattere, som arbejder med dette aspekt. Mest bemærkelsesværdigt er dog, at de ikke har medtaget Linda Schuman Scheels bog ”Refleksion i vejledningssamtaler” fra 2017, der netop omhandler aspektet set fra et sundhedsfagligt perspektiv.

Men forfatterne mener måske en bog specifikt rettet mod SOSU- og PAU-uddannelserne. Den er så her.

Med udgangspunkt i en gennemgang af erhvervsuddannelsernes formål og opbygning bliver forskellige områder indenfor praktikundervisning gennemtygget – f.eks. planlægning af forløbet, arbejdet med mål- og forudsætningsanalyse, rammefaktorer, anvendelse af forskellige pædagogiske metoder og læringsmiljøets betydning.

Refleksion bliver berørt flere gange, sidst med en beskrivelse af begrebet. Bogen er forsynet med bokse med betegnelsen refleksion, men der er snarere tale om studiespørgsmål, der ikke overskrider de nederste trin af den i bogen beskrevne refleksionsstige.

Spørgsmålet er, om det er betegnende for de forventninger, der er til en praktikvejleder, der skal kunne få en elev til at forholde sig kritisk til uddannelse og egen læring? Eller er der en generel opfattelse af, at de tilstedeværende kræfter ikke formår at løfte opgaven?

Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

Et forskningsbaseret bud på moderne sygepleje

Integrative nursing

Mary Jo Kreitzer and Mary Koithan
Integrative Nursing. Second edition. Weil Integrative Medicine Library
Oxford University Press 2019, 717 sider - 60.83 $

Integrative Nursing (IN) er kort fortalt et bud på en moderne sygepleje, men også en politisk bevægelse.

I de første to numre af Sygeplejersken 2020 præsenteres man for forskellige aspekter af sygeplejen:

  • 6 ud af 10 sygeplejersker overvejer at sige op.
  • "Det er en af de vigtige opgaver, vi har som sygeplejersker, at vi stiller os kritiske på patientens vegne og insisterer på at se patientens fysiske, psykiske og sociale behov, og at vi yder helhedspleje."
  • Fysisk og psykisk smerte og sygdom kan lindres gennem kunst, konkluderer en WHO-rapport.
  • Diakon og sygeplejerske bruger gerne engle, lys og sang i sin sygepleje til patienter og pårørende på hospice ... fordi det kan give lindring og ro i hjertet.

IN adresserer, som noget relativt unikt, alle ovennævnte aspekter og er samtidig handleanvisende på de mest fundamentale sygeplejefaglige tilstande med en bred vifte af noninvasive metodikker.

IN bygger på Complex Systems Science (CSS) som det metateoretiske perspektiv. CSS undersøger, ifølge Wikipedia, hvorledes relationer mellem komponenterne af et system medfører kollektive adfærdsformer, og hvorledes systemet interagerer og danner relationer med omgivelserne.

Systemer kan f.eks. være myretuer, økonomi, celler og altså også mennesker. Ifølge IN skulle CSS således kunne forklare, hvorfor udfaldet af en sygeplejeintervention i praksis ofte er uforudsigeligt.

I stedet giver CSS belæg for en tilgang, der er individuelt tilpasset, personcentreret og understøtter individets iboende potentiale for helbredelse.

IN er videnskabeligt funderet, og der kan samtidig drages paralleller til nordiske sygeplejeteoretikere. Oplagt som lærebog. De bruger den allerede i Aalborg og Horsens.
 
Bodil G. Lissau, cand.med.vet., BN, formand for Fagligt selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling (KAB).
                                                                      

At nå en forstenet og fortabt patient

spl9-2020_anm_podcast

Sygeplejersken Podcast
No. 4. Kunst og sygepleje: Nye veje til innovation
30. januar 2020

”Han var en nydelig midaldrende mand, velklædt og utrolig venlig. Så blev han opereret og alting gik galt…”

Sådan indleder ph.d., lektor og sygeplejerske Sine Maria Herholdt-Lomholdt denne Podcast med en fortælling om mødet med en patient, som gjorde indtryk på hende. Fortællingen udvikler sig og beskriver det ”skønne øjeblik”, hvor der sker noget fint imellem de to, og hvor det lykkes at nå ind til patienten, som forstenet og fortabt sidder i sin stol.

Herholdt-Lomholdt har skrevet ph.d. om ”Skønne øjeblikke i sygeplejen” med det formål at udvikle en større fornemmelse og sproglighed for det meningsfyldte i sygeplejen. Afhandlingens afsæt er et aktionsforskningssamarbejde imellem Regionshospitalet i Horsens og Aarhus Universitetshospital.

I podcasten fortæller sygeplejersker fra Aarhus Universitetshospital sammen med HerholdtLomholdt om, hvordan de har arbejdet med at udvikle sygeplejen igennem ”skønne øjeblikke”.

”Sygepleje har med omsorg at gøre, og det er vigtigt, at vi ser på, ikke bare hvad vi gør, men hvordan vi er til stede i det, vi gør.”

Og videre: ”Arbejdet med de ”skønne øjeblikke i sygeplejen” har givet de involverede sygeplejersker en tænkepause fra de strukturer, som normalt er.”

Podcasten gav både en tænkepause og lyst til at læse Herholdt-Lomholdts ph.d.-afhandling.

Hanne Lindhardt, MSA, sundhedsplejerske

Kort nyt om bøger v/Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

Paolo Giordano
I smittens tid. Vidnesbyrd fra pandemiens frontlinje
Klim 2020, 88 sider – 100 kr.

Et langt post-corona essay med forfatterens overvejelser om fortid, fællesskab, klima, matematik, mening og lidelse. Giordano, som er forfatter og ph.d. i teoretisk partikelfysik, beskriver bl.a. en god vens japanske kone. Hun var sammen med parrets lille datter gået i et italiensk supermarked, da nogle unge fyre begyndte at råbe ad ad hende, at hun skulle tage hjem, hvor hun kom fra, til Kina. For det hele var deres skyld. Forfatteren maner til eftertanke. Covid-19 giver mange reaktioner: ”raseri, panik, kulde, kynisme, vantro og resignation. Hvis man bare huskede på det, ville man også huske at udvise lidt større forsigtighed end sædvanligt, lidt større medfølelse”. Og sådan fortsætter han i bogen. Ikke en højtråbende uspiselig fanatiker, men en afbalanceret person, som gerne vil have sin læser til at tænke. Og man kan da heller ikke lade være.


OUH Links
Strategisk innovation i sundhedsvæsenet
Odense Universitetshospital 2020, 95 sider – 50 kr.
Bestil bogen her: ouh.klu.innovation@rsyd.dk eller læs den digitalt: cimt.dk/ouhlinks/

"OUH’s strategiske tilgang til innovation får i bogen følgeskab af idéer og erfaringer fra andre centrale personer inden for sundhedsinnovation i Danmark.
”… en lettilgængelig og overskuelig bog om strategisk innovation på et af Danmarks største hospitaler: hvorfor, hvordan, de gode eksempler og det, der er svært”."
Sådan hedder det i omtalen af bogen på websiden.
Bogen rummer 14 kapitler og er bygget op over en fast skabelon, der går igen i de fleste af dem. En case, f.eks. ”Telemedicinsk tidligt hjemmeophold til for tidligt fødte børn” eller ”Geri-kufferten - en værktøjskasse til opsporing af akut sygdom” fulgt op af en værktøjskasse med grøn baggrund og en Ærlig talt med blå baggrund. Sidstnævnte indeholder fordele, ulemper og modsætningsforhold ved det beskrevne projekt. Den ideelle innovationsproces bliver beskrevet og hensigten med den – at effektivisere – bliver italesat.
Et appetitligt lille værk for den innovationsvakte professionelle.
 

Birgit Refsgaard Iversen
Håndbog i sygepleje; Lunger
Fadl’s Forlag 2020, 176 sider – 149,95 kr.

Bogen vil ligge godt i den sygeplejestuderendes, den nyuddannedes eller den nyansattes kittellomme og hyppigt blive hentet frem i lyset. Den rummer på ret få sider enorme mængder relevant viden om sygepleje, medicin, KOL, palliation og hjemmesygepleje – og rigtig meget mere. Læseren kan relativt hurtigt få overblik over den tilstand, vedkommende har søgt viden om. Observationer, målinger og handlinger er faste bestanddele i kapitlerne, og sygeplejen er ikke til at undgå. Ordet optræder i alle de 23 kapitler, der udgør bogen, og beskrivelsen af den faglige indsats er overskuelig og konkret. Bogen er afgjort værd at investere i.

 

 

Emneord: 
Litteratur

På mit natbord: Alle menneskets facetter

"En gang imellem er det godt at få repeteret de refleksioner, der ligger i at være ung."

Charlotte Delmar
Charlotte Delmar
Charlotte Delmar
Professor, leder af Sektion for Sygepleje og Almen Medicin ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Hvad læser du lige nu?
”Sara Blædels krimi ”Pigen under træet””.

Hvordan har den inspireret dig?
”Den giver stof til eftertanke i forhold til, hvordan teenagepiger og -drenge har det og tænker, og den har givet mig flashbacks til min egen ungdomstid, da jeg gik i 8. klasse og var på lejrtur. En gang imellem er det godt at få repeteret de refleksioner, der ligger i at være ung, også fordi jeg selv underviser unge mennesker. Ikke så unge, men alligevel. Det er inspirerende at kunne sætte sig ind i deres ungdomskultur.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Jeg vil anbefale Svend Brinkmanns ”Hvad er et menneske?”, en fantastisk blanding af fag- og skønlitteratur. Den beskriver alle facetter ved det at være menneske, kulturelt, psykologisk, socialt, men også som biologisk og værdibaseret væsen. Når sygeplejersker bryster sig af at have en helhedsorienteret tilgang til mennesket, vil det være godt at prøve at få de mange forskellige facetter ind. Der er i hvert fald ting i bogen, jeg opdager, jeg selv må tænke mere ind fremover.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Jeg kan ikke komme i tanke om nogen. Jeg tror, det er fordi, jeg er opdraget til at være vedholdende, men også fordi jeg altid har læst langt mere faglitteratur end skønlitteratur.”

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes "Kroppen: En guide til indehavere", "Hvorfor skal skoletasken være så tung?", "Alle vil leve længere - men ingen vil blive gammel" og "At lede sygepleje - sygeplejerskens virksomhedsområde".

Om det hylster, vi kalder vores krop

Kroppen

Bill Bryson
Kroppen: En guide til indehavere
Gyldendal 2019, 512 sider – 349,95 kr. (vejl.)

Bogen er fyldt med viden om alt det, der angår menneskets krop. En viden, der vel at mærke er velunderbygget, med legioner af kildenoter og litteraturhenvisninger, og tro mig, det er ikke henvisninger til Wikipedia, men seriøse forskningskilder - nåh nej, I skal ikke tro mig. I skal konstatere det ved selvsyn, når I læser denne kloge, velskrevne og vittige bog om det, der danner livsbetingelserne for det hylster, vi kalder vores legeme.

Vi kommer på en eventyrlig rejse begyndende med celleopbygningen til konstruktionen af det samlede menneske:

”… vi påbegyndte vores rejse gennem tiden som encellede dråber, der flød rundt i et lunt og lavvandet hav. Alt siden dengang har været en lang række interessante tilfældigheder, men også en herlig række af tilfældigheder, og det er den rejse, der fører os frem til en forståelse af vores beskyttelsesmekanismer - såvel ydre som indre, vores hjernefunktion, vores fordøjelsesproces, kredsløb og lungefunktion, vores forplantningssystem, sygdom og død.”

”Næsten alle pattedyr har omkring 800 millioner hjerteslag i sig… Mennesket er undtagelsen. Vi passerer 800 millioner hjerteslag i 25-årsalderen og fortsætter bare omtrent 50 år og 1,6 milliarder hjerteslag til.”

Vi kommer på en rejse fra de første forsøg på at forklare menneskets opbygning frem til i dag. Vi ser, hvilke uhyrligheder mennesker har skullet gennemgå for at tilfredsstille den nysgerrige forsker, og vi bliver sat ind i, hvordan gamle myter stadig har et stærkt tag i os:

”Takket være Linus Pauling er der den dag i dag mange mennesker, som tror, at det hjælper mod forkølelse at tage en masse C-vitamin. Det gør det ikke.”

Bogen bliver ikke mindre interessant af, at den er spækket med anekdoter om gamle og nyere forskere og med referencer til samtaler med respekterede forskere inden for specialområder af menneskekroppens funktioner. Vi ser, hvordan ophavsmænd til store revolutionerende opdagelser inden for feltet blev latterliggjort af kolleger i deres samtid, men også i nyere tid. Forskere er ikke altid så fordomsfri, som de gerne vil give indtryk af.

Og ja, det er absolut opsigtsvækkende at få konstateret, hvor lidt vi faktisk ved om de forskellige funktioner i vores krop, og i hvor høj grad det stadigvæk er gisninger, der styrer vores sundhedstiltag, fordi der ikke har været forskning på området.

Bogen er ikke hurtigt læst. Det skyldes ikke, at teksten er tør eller svært tilgængelig. Det skyldes, at bogen er så spækket med information, og det kræver pauser til eftertænksomhed.

Anbefalingen er: Læs bogen og bliv klog på din krop! Læs den og opdag, hvor lidt vi egentlig ved! Læs den, og hvis du ikke finder den spændende, relevant og oplysende, så er det ikke forfatterens skyld.

Jens Bydam, Sygeplejerske, cand.phil.

Når hunden er veganer

Hvorfor skal skoletasken være så tung?

Rikke Lindgaard
Hvorfor skal skoletasken være så tung? Et satirisk indblik i forældreskab
Byens Forlag 2020, 200 sider – 184,95 kr.

Jeg morede mig ganske fortrinligt over dette sur-søde indblik i moderne forældres diskussioner om deres børn, som bærer navne som Omega, Constantin, Frida Alvilda, Emmerick og Santana.

Jeg læste højt for min mand, som hurtigt med suk og grynten tilkendegav, at han ikke syntes, det var særlig morsomt at høre, hvad forældre diverterer hinanden med på ForældreIntra i indskolingen. Absurd er det i hvert fald. Overdrivelserne står i kø, når de engagerede og tydeligt velhavende mennesker diskuterer duksens rolle, indpakningen på fødselsdagsgaver, om gaven skal være hjemmelavet eller helst købes i Tiger, og om alle skal udfylde alle felter på Exel-arket med picnic-tapas for at deltage i en cykeltur i Hareskoven.

Og hvordan med picnic’en, skal den helst indeholde hummus eller pesto? Og hvilken familie kan anses for kvalificeret til at passe Hannibal i ferien? Hunden er, som sin familie, veganer. Derfor afslår ejeren tilbuddet om, at Hannibal kan passes i den kødspisende familie, der tilbyder at klare opgaven. Desuden har familien klinkegulv, hvilket er ubehageligt for Hannibal - så nej tak.

Bogens forfatter har tre børn, og jeg håber inderligt, at hun har digtet bogens indhold. Milde himmel, jeg er glad for, at mine børn udlevede deres barndom, mens der fandtes meddelelsesbøger.

Jette Bagh, fagredaktør, Sygeplejersken

Aldring har social slagside

Alle vil leve længe

Runar Bakken
Alle vil leve længere – men ingen vil blive gamle
Samfundslitteratur 2020, 230 sider – 209,95 kr. (vejl.)

Paradokset, som ligger i titlen, er en af de mange modsætninger, som gennemgås i denne bog om aldringens kompleksitet. Den illustreres af cases, nyeste forskning indenfor aldring og med referencer til Simone de Beauvoir, Foucault og Bourdieu.

En lærerig pointe er, at ingen får erfaring med at blive gammel, før man bliver gammel nok og afhængig af hjælp og støtte. Derfor er det primære budskab i bogen, at ældre menneskers erfaringer og oplevelser skal danne grundlag for sundhedsprofessionelles omsorgsarbejde i praksis.

Det politiske fokus på aktivitet i kombination med gode sundhedsvaner, som anses for at være den gyldne vej til succesfuld aldring, kritiseres, da denne standard for den sunde aldring har en væsentlig social slagside.

Gennemgående i bogen er opgøret mod forståelsen af, at alderdommen skal og kan forebygges. Aldringen er en naturlig proces i livet, og mange skal, om vi kan lide det eller ej, dø af alderdom, hvilket har konsekvenser for kroppen og helbredet.

En anbefalelsesværdig bog med mange kloge betragtninger om alderdommen, og om hvordan vi skal værne om den ældres integritet, dvs. også vaner og rutiner, der – som endnu et paradoks – nedbrydes, når vi kommer på plejehjem eller bliver afhængige og skilles fra den livsverden, vi selvstændigt har levet.

Helle Schnor, sygeplejerske, ph.d., Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Glostrup

Klinisk ledelse på den gode måde - med enkelte svagheder

At lede sygepleje

Dorte Samson Eldrup & Tine Glasscock (Red.)
At lede sygepleje – sygeplejerskens virksomhedsområde
Gads Forlag 2019, 360 sider - 349 kr.

Bogen er et væsentligt bidrag til det grundlæggende stof inden for organisation og ledelse på sygeplejerskeuddannelsen. Der er tale om en revideret og opdateret udgave, som består af 15 kapitler, der omhandler klinisk lederskab set fra et politisk, organisatorisk og interpersonelt perspektiv. Forfatterne formidler stoffet på en pædagogisk måde med brug af cases, studiespørgsmål, tegninger og modeller. Det er tydeligt, at redaktørerne har arbejdet med alignment og stigende kompleksitet.

Først introducerer bogen begrebet klinisk lederskab og sundhedsvæsenets organisering. Så præsenterer den klinisk lederskab set fra et sygeplejerskeperspektiv, hvor fokus er på at lede andre og sig selv (selvledelse). I den del er der nedslag på rammer for samarbejde, sygeplejeprofession, autorisation, delegation og plejeformer.

I kapitel 7-15 præsenterer bogen klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen på tværs af fag og sektorer med afsæt i evidensbaseret praksis, organisatorisk samarbejde samt kvalitetsudvikling og patientsikkerhed.

En svaghed i bogen er det lange og sprogligt tunge indledende kapitel til klinisk lederskab. Her virker det, som om forfatteren skriver mere til undervisere end studerende. Det er ærgerligt. En anden svaghed er, at 12 ud af 16 cases koncentrerer sig om det kliniske lederskab på hospital.

Jeg vil fremhæve kapitel 3 og 5 som særligt pædagogiske for studerende og nyuddannede sygeplejersker. Gennem en afdelingssygeplejerske og en erfaren sygeplejerskes øjne viser disse kapitler, hvordan godt klinisk lederskab varetages i komplekse situationer med mange samarbejdspartnere og tidspres.

Forfatterne giver et realistisk og konkret indblik i, hvor vanskeligt det er at udøve klinisk lederskab i en hektisk hverdag med forskellige politiske og organisatoriske dagsordener. De viser også, hvordan klinisk ledelse kan varetages på den gode måde i dette krydspres.

Lotte Evron, lektor, sygeplejerske, ph.d., Københavns Professionshøjskole
                                                        

Kort nyt om bøger v/ Jette Bagh, cand.cur., fagredaktør Sygeplejersken og Fag&Forskning

 

Marina Fauerholdt
Barberbladstræet
Mellemgaard 2020, 423 sider – 289,95 (vejl.)
En bog der indeholder erindringer om seksuelt misbrug i den tidlige barndom og de deraf afledte uhyrligheder og vanskelige livsvilkår. Talrige flytninger som lille, kontakt med psykiatrien, selvskade, diagnosen skizofreni, voldsom overvægt, fedmeoperation, og hen imod slutningen af bogen – kærlighed. Marina Fauerholdt kommer igennem, men naturligvis ikke uden alvorlige ar, både på sjælen og på underarmene. En grum fortælling, der over mange sider skildrer et liv, der trods alle odds ender med at give skribenten følelsen af at være normal og have et liv, hvor alle dage er gode dage.

 

Suzi Elena Apelgren
Dagbog fra Sarajevo
Forlaget Klithedegården 2020, 300 sider - 299,95 kr.
Kritikken er til at tage og føle på i denne dagbog, skrevet af en dansk sygeplejerske, som har været udsendt til Balkan i fire måneder i perioden 1992-1993 som en del af UNHCR’s fredsbevarende styrker. Hun er i dag præget af posttraumatisk stress (PTSD) og finder ikke, at de danske myndigheder på nogen måde var rustet til at tage imod de veteraner, som kom tilbage fra Balkan.
Bogen falder i to dele: Første del fortæller om udsendelsen og hverdagen under krigen. Anden del omhandler livet efter krigen med tilbageblik til direkte krigshandlinger. Her beskrives, hvordan de voldsomme hændelser i Bosnien har påvirket ikke blot forfatteren, men også de kammerater, hun var udsendt med. F.eks. følelsen af tomhed, pludselig vrede, irritabilitet og manglende glæde.
I dag er der anderledes fokus på, hvordan veteraner agerer efter ophold i et af verdens brændpunkter. Soldaterne og sygeplejersken, som var udsendt i starten af 90’erne har vist vej til systematisk rehabilitering gennem store personlige omkostninger. 

 

Bibliotek for læger
Tidsskrift for sundhedens historie, kultur og etik
Juni 2020/212. årgang
Sommernummeret af det gamle bibliotek er udkommet. Undertitlen lyder ”Corona. Lille organisme, store konsekvenser”. Konsekvenserne bliver belyst i de første 12 artikler. Tre af dem er skrevet ”Af chefredaktøren”, som der står. Der er interview med Søren Brostrøm, som besvarer fem spørgsmål haiku-kort, der er en sammenligning med den store koleraepidemi i 1853 ved en historiker, filosofisk stuegang om kroppen, en artikel om poliotiden, et digt af Klaus Høeck med den sigende titel ”Corona” og en artikel om Coronakunst, der består af lydkunstværker. Det interessante ved tidsskriftet er bl.a., at egen faggruppe ikke nødvendigvis får længst taletid. Tilværelsen rummer også kunst, filosofi og kultur, og det afspejles. Et lille tema om grønlandsk psykiatri og arktisk aldring slutter sommerudgaven på bedste vis.

 

Emneord: 
Litteratur