På mit natbord: "Fiktion åbner vores øjne"

"Dét at læse fiktion kan åbne sygeplejerskers øjne for den mangfoldighed af liv, som de patienter, vi plejer, har levet."

Carsten Juul JensenCarsten Juul Jensen
Ph.d., sygeplejerske og adjunkt, Institut for Sundhed og Natur, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk.

Hvad læser du lige nu?
”Nino Haratischwilis roman ’Det ottende liv (Til Brilka)’, hvor man følger en georgisk slægt fra 1900-tallet til i hvert fald 1993.”

Hvordan har den inspireret dig?
”Over 1.100 sider følger man en familie under sovjetisk dominans gennem voldsomme historiske begivenheder. Det er fascinerede at blive indviet i skæbner fra Østeuropa fortalt i et magisk, realistisk sprog. Menneskenes mest skøre og skæve stædighed, forvirring, vrede, glæde og sorg bliver fortalt, som om det er det naturligste i hele verden. Den skæbnefortælling har fulgt mig siden sommerferien som en slags parallelfamilie til mit eget liv.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Sygeplejen med dens menneskeskæbner har jeg ofte oplevet lige så spændende som at læse romaner. Modsat kan dét at læse fiktion åbne sygeplejerskers øjne for den mangfoldighed af liv, som de patienter, vi plejer, har levet. Intet kan beskrive menneskelivets glæde, tab og sorg som skønlitteraturen. Min anbefaling er ’Blomsterdalen’ af Niviaq Korneliussen.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Jeg må med skam tilstå, at jeg aldrig fik læst Kim Leines ’Profeterne i evighedsfjorden’ færdig, da den udkom. Men nu, hvor jeg bor i Nuuk, vil jeg prøve igen.”

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje", "Kirurgiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje", "Teknologi i sygeplejen", "Akutsygepleje - Viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen" samt "Snart er vi alle patienter - Overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver".

Skattekiste af viden om sygepleje

kirugiskogmedicinsk_800px

Steen Hundborg (red.)
Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje og Kirurgiske sygdomme og evidensbaseret sygepleje
FADL’S Forlag 2022, 616 sider/665 sider - 599,95 kr./649,95 kr.

Der er tale om en ambitiøs, grundig og solid udgivelse, som afspejler udviklingen af evidensbaseret sygepleje. Det er opmuntrende at se omfanget af klinisk sygepleje beskrevet på basis af forskning og best practice. De mange fine illustrationer, fotos og figurer i begge bind skal også fremhæves. F.eks. er kapitlet om nefrologi opbygget overskueligt med en fin gennemgang af nyrepåvirkning og de forskellige sygdomme. Udfordringerne med væskerestriktion for dialysepatienten kunne have været udfoldet mere, men til gengæld er det fint, at kost til patienter med diabetes og nyrepåvirkning nævnes specifikt. Post-renale årsager er fint beskrevet i kirurgisk urologi, hvor seksualitet også er beskrevet. 

I kapitlet om lungesygdomme er en god indføring til de store sygdomme, og der relateres godt til instrumentelle opgaver og teknikker ved f.eks. iltbehandling, CPAP og PEP. Det fremhæves, at god kvalitet i sygepleje omfatter håndtering af de mentale konsekvenser af åndenød og nedsat funktionsevne. Kapitlet demonstrerer en høj faglighed og logisk sammenhæng til den evidensbaserede sygepleje.  
I det thoraxkirurgiske kapitel suppleres de psykosociale aspekter og de forebyggende tiltag: Rygestop, ernæring og alkohol, indgår på en god og relevant måde. Der er i det hele taget meget at hente ved krydslæsning på tværs af de to bind. Vi savner dog, at der mere systematisk henvises mellem kapitlerne. 

I begge bind er en række gode almene kapitler om den medicinske og kirurgiske patient, om ernæring, patientforløb, familiedialog, udskrivelse, og den elektroniske patientjournal. Grænsen mellem den sygeplejefaglige og sygdomsspecifikke sygepleje bliver enkelte steder uklar. I kapitlet om infektionssygdomme mangler de sygdomme, som patienterne på infektionsmedicinske afdelinger indlægges med, og de vigtige SIRS/SOFA-kriterier gennemgås ikke. I stedet handler det om generelle infektionshygiejniske principper, og hvis det er hensigten, så burde det forankres i hygiejnesygeplejerskens vidensgrundlag. 

I kapitlet om peroperativ sygepleje kan man finde mere viden om hygiejne. Men vi savner en logik, hvor sygeplejefaglige virksomhedsområder danner udgangspunkt for at beskrive den evidensbaserede sygepleje. Det kunne være nyttigt at beskrive sygeplejens vidensgrundlag, sådan at det ikke begrænses af organiseringen i "lægens hus". Det ville gøre det lettere at orientere sig i den skattekiste af viden om sygepleje, som disse to udgivelser rummer en hel del af. 

Jesper Frederiksen, sygeplejerske, postdoc, Tina Bjerre, klinisk sygeplejespecialist, MA, Camilla K. Andersen, klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san., Hanne Tangbæk Jensen, klinisk sygeplejespecialist, Joan Lyng, klinisk sygeplejespecialist, cand.scient.san., Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital - Roskilde.

Længe ventet teknologibog

Teknologi i sygepleje

Dorthe Boe Danbjørg, Finn Olesen
Teknologi i sygeplejen
Samfundslitteratur 2022, 143 sider - 150 kr.

En længe ventet bog som indfanger og samler væsentlige elementer om, hvordan teknologi anvendes i sygeplejen. Den giver en god og nuanceret indføring i, hvordan teknologi i pleje og behandling påvirker samspillet mellem patient/borger og sygeplejerske. Der er således fokus på den relationelle sammenhæng mellem teknologi, mennesker og kontekst. 

Bogen bidrager til, at sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle kan forholde sig analytisk og reflekterende til anvendelsen af teknologi gennem inddragelse af forskellige analysemodeller, som eksemplificeres i cases. Emnerne er relevante og velunderbygget med kilder. Der er dels et historisk rids af, hvordan teknologi har påvirket sygeplejen og opfattelsen af sygdom og sundhed med eksempler på, hvilke teknologier, der dominerer i dag. En del af teorifremstillingen er på et højt (filosofisk) niveau, men ved at inddrage mange praksisnære eksempler bliver teorien lettere tilgængelig. 

Bogen kan anbefales som gennemgående i sygeplejerskeuddannelsen bl.a. i undervisningen i sundhedsteknologi og sygepleje såvel i klasserummet som i simulationsbaseret undervisning. Den vil også være relevant for andre sundhedsprofessionelle og ud over grunduddannelsen også på master- og kandidatniveau.

Bente Kjærgaard Stisen, sygeplejerske, master IKT og læring samt lektor, Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg, VIA University College.

Borgernær akutsygepleje

Akutsygepleje

Annette Jakobsen og Jette Kaasgaard Vibjerg (red.) 
Akutsygepleje viden og kompetencer i det nære sundhedsvæsen
Munksgaard 2022, 224 sider – 350 kr.

Som sygeplejerske i det nære sundhedsvæsen giver bogen en fin gennemgang og opdatering på viden – både som lærebog og opslagsværk – i forhold til akutsygepleje hos den ældre borger. Forfatterne har skabt en rød tråd ved konsekvent at have fokus på, at observation, intervention, handling og behandling foregår ud fra et borgernært perspektiv. De har samtidig fokus på, at det overvejende er hos ældre borgere, der kan ses atypiske symptomer, og ofte vil der være flere forskellige årsager til et symptom pga. komorbiditet og polyfarmaci. 

Bogens kvalitet er, at den introducerer til væsentlige og aktuelle forskningsbaserede bud på klinisk sygepleje og behandling inden for det akutte/subakutte område med brug af ABCDE-algoritmen. Samtidig lægges der vægt på termen ’Se – føl – lyt’. 

Der bruges cases og tabeller til beskrivelse og illustration, som er overskuelige, præcise, forståelige og brugbare, og som underbygger de vigtigste handlinger, som udføres af akutsygeplejersken ude hos borgeren. Derefter behandles de områder, som vi typisk støder på: Behov for væsketerapi, ondt i maven, vandladningsproblemer, smerter og psykiske lidelser.  Det er en fornøjelse at læse om akutsygepleje, hvor det nære sundhedsvæsen er tænkt ind med borgerens perspektiv i fokus.

 Karin Fersløv Andersen, sygeplejerske i det Udkørende Akutteam i Københavns Kommune.

Tsunami af overdiagnostik

Snart er vi alle patienter

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, John Brandt Brodersen
Snart er vi alle patienter – overdiagnostik i medicinske og samfundsfaglige perspektiver
Samfundslitteratur 2022, 278 sider – 350 kr.

Det er en gave at få ord, evidens og perspektiv på noget, som ofte gnaver i ens sundhedsprofessionelle eksistens. Det er præcist det, denne bog gør. Begrebet overdiagnostik udfoldes og kvalificeres. 

Det er tydeligt, at forfatterne er dedikerede og har stor viden om emnet. Ydermere er stoffet formidlet på en flydende og pædagogisk måde. Den ene forfatter er antropolog, og den anden er speciallæge i almen medicin. Umiddelbart kan det være en kunst at forene den medicinske og antropologiske verden til et samlet hele. Men det er lykkedes for forfatterne. 

Hvert kapitel starter med en case, og der er talrige kliniske eksempler i bogen. Det hele er bundet sammen af omfattende empiri, præsenteret på en måde så de fleste kan forstå det. 

Den primære målgruppe er universitetsstuderende inden for sundheds- og samfundsvidenskab, men bogen kan absolut læses og forstås af alle andre med sundhedsfaglig baggrund – herunder sygeplejersker. 

Bogen beskæftiger sig med emner, der er aktuelle og relevante i en dansk kontekst. Et eksempel herpå er det øgede antal børn og unge, der får stillet en psykiatrisk diagnose. Både mulige bevæggrunde til dette og de livslange konsekvenser for individet udfoldes i bogen. Et andet eksempel er de danske screeningsprogrammer, hvor de faktiske gevinster ved screening præsenteres. Systematisk screening for brystkræft kan forebygge ét dødsfald, hvis 2.000 kvinder screenes hvert andet år i 10 år. Samtidig vil 10 kvinder blive overdiagnosticeret med kræft, og 200 vil få et falsk positivt svar – med de psykosociale konsekvenser det kan medføre. 

Det giver stof til eftertanke både som sundheds-professionel og som borger. 

Palle Bager, klinisk sygeplejespecialist og seniorforsker, Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitetshospital, lektor, Health, Aarhus Universitet.

Fagredaktørens udvalgte,  redigeret af Maj Siercke, ph.d., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

 

Katja Balslev Nielsen 
Skam i professionelle relationer
297 sider - 269,95 kr., Samfundslitteratur 2022
Vi skal ikke af med skam, men derimod vedkende den. Uerkendt skam er sygdomsfremkaldende. Moralsk skam kan påtvinge os intens selvrefleksion, hvor vi må identificere moralske standarder, som vi værdsætter. Etisk skam kan være forløberen for en helende undskyldning. Hvis man har gjort noget, der er gået ud over andre, er det afgørende, at man kan tage den etiske skam på sig og erkende, at det også gik imod det, man står for. Er man som Pippi Langstrømpe, vil man blæse skam, uro og ængstelse væk ved at fokusere på evner frem for fejl og mangler. Skammen er værdighedens vogter. Ligesom der findes to former for kolesterol HDL (sund) og LDL (usund) findes der også to former for skam: En medfødt sund skam og en giftig livsdræbende skam. Talrige eksempler viser, hvor galt det kan gå, når vi ignorerer skammen, som derfor bliver giftig og destruktiv i den professionelle relation. Skam i professionelle relationer er bredt forankret i psykologi, filosofi og sociologi og kan stærkt anbefales.

Maren Weischer
Hvorfor lige mig?
224 sider - 269,95 kr., Lindhardt og Ringhof 2022
Hver tredje dansker får på et tidspunkt i deres liv kræft. Med diagnosen følger ofte spørgsmål som: Hvorfor lige mig? Skulle jeg have spist sundere? Arbejdet mindre? Sovet mere eller siddet mindre foran computeren? Er det min egen skyld? Forbindelsen mellem livsstil og kræft er evident. Men livsstil er ikke den eneste årsag til sygdommen. Den er faktisk ikke engang den vigtigste. Fakta er nemlig, at livsstil og miljø kun forklarer 4 ud af 10 tilfælde af kræft. Det betyder, at man kan blive ramt af kræft uanset alder og livsstil. Kræft er meget mere end en livsstilsygdom. Man kan nemlig spore den 240 mio. år tilbage i tiden. Den populærvidenskabelige bog samler den nyeste viden fra kræftforskningen, målrettet kræftsyge og pårørende. Forfatteren er læge, ph.d. og kræftforsker, som i over 10 år har arbejdet med befolkningsundersøgelser. I den meget letlæselige og pædagogiske fortælleform rammer bogen plet til målgruppen, som primært ikke er sundhedsprofessionelle.

Dorthe Stieper
Er det mors skyld?   Når mødre føler og tillægges skyld for deres børns psykiske mistrivsel
198 sider - 249,95 kr., Forlaget Vindesti
”Det er min skyld!” Mange mødre rammes af skyldfølelse, hvis deres barn mistrives psykisk. Skylden påføres direkte eller indirekte af omgivelserne, af én selv eller de fagprofessionelle. Forfatteren, som i mange år har arbejdet som pårørendementor for forældre til psykisk sårbare børn og unge, er ofte stødt på problematikken. Gennem interview med 11 særdeles kompetente fageksperter inden for psykologien, lægevidenskaben, kultur og kønsforskningen, undersøger hun, hvor skyldfølelsen kommer fra, og hvorfor det primært er mødrene, der føler og tillægges skyld. For fagprofessionelle kan bogen tilføre nye perspektiver og nuancer i forhold til egen praksis.

 

Emneord: 
Litteratur

På mit natbord: To måder at tænke på

"System et er hurtigt og intuitivt, system to er langsomt og rationelt. Begge systemer er nødvendige."

Ben Farid Nielsen
Ben Farid Nielsen
Ben Farid Nielsen
Sygeplejerske, lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Hvad læser du lige nu?
”Jeg er i gang med ’Gopler ældes baglæns’ af Nicklas Brendborg.” 

Hvordan har den inspireret dig?
”Undertitlen ’Videnskabens svar på et længere liv’ greb mig med det samme. Jeg hæfter mig særligt ved, at der er forskellige måder at ældes på. Med et hektisk arbejdsliv kan jeg godt nogle gange glemme, at arbejdet ikke er alt. Men nu vil jeg i endnu højere grad huske på at pleje mine sociale relationer. For ensomhed er værre end at ryge og er stærkt associeret med tidlig død, og jeg vil så gerne leve længe.” 

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Daniel Kahnemans bog ’At tænke – hurtigt og langsomt’ for at blive endnu mere bevidst om den måde, vi tænker på ift. at træffe valg i vores private og professionelle virke. Han beskriver to systemer, som driver den måde, vi tænker på: System et er hurtigt og intuitivt, system to er langsomt og rationelt. Begge systemer er nødvendige. Det er en pointe, vi som sygeplejersker kan lære af, når vi i hverdagen skal tænke hurtigt og træffe hurtige beslutninger.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”’Væk tigeren’ af Peter A. Levine. Bogen skulle hjælpe til at forstå sammenhængen mellem følelser og erindring. Men jeg tror simpelthen ikke, jeg har en tiger inden i mig.”

 

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Stemning - Musikalsk interaktion i demensomsorgen", "Personcentreret neurorehabilitering - viden og praksis", "Inaktivitet og immobilitet" samt "Omsorg for mennesker med demens i et neuropædagogisk perspektiv".

Skab trivsel gennem musik i sygeplejen

Stemning. Musikalsk interaktion i demensomsorgen

Hanne Mette Ochser Ridder,  Julie Kolbe Krøler
Stemning. Musikalsk interaktion i demensomsorgen
Gyldendal 2022, 159 sider - 144 kr.

International forskning viser en positiv effekt af brugen af musik i pleje, omsorg, aktivitet og terapi.  Musik spiller for mange af os en afgørende rolle i livet. Måske som et lydspor af, hvem vi er, eller som det, der toner stemmen, når vi taler eller sætter takten, når vi bevæger os. Musik kan nå os og kan påvirke os på et utal af måder. 

På trods af demens kan en sigende melodi eller en smittende rytme tænde en gnist, vække erindringer, trigge følelser, skabe engagement. Musik er sansning, stemning og samvær, og denne viden kan bevidst anvendes til at skabe trivsel. Det er der brug for i demensomsorgen, og derfor er der også brug for viden om, hvorfor og hvordan musik bør integreres i en personcentreret demensomsorg. 

Det er lykkedes forfatterne, som kommer fra Institut for Kommunikation og Psykologi og Musik-terapi, at inspirere læseren til en forståelse for, hvordan musikalsk samvær kan anvendes på en faglig bevidst måde. Bogen er fyldt med håndgribelige praksiseksempler, der illustrerer, hvordan musik kan omsættes til omsorg. 

Forfatterne trækker på mange års erfaring både med musikterapi og med ældreområdet. På fornem og lettilgængelig vis serveres den teoretiske forståelse for anvendelse af musik på demensområdet med teorier fra et relationelt og personcentreret perspektiv samt med nuancer fra sansefilosofiske, neurokognitive, psykofysiologiske og psykodynamiske teorier. 

Udgangspunktet i bogen er omsorgsfilosofien PAMI, som er en velkommen ny tilgang, der understøtter den personcentrerede omsorg i den faglige praksis. 

PAMI betyder Person-Afstemt Musikalsk Interaktion. Forfatterne har med PAMI udviklet et teoretisk begreb, der fortjener at blive brugt bredt. PAMI viser en vej til den gode relation, til mødet imellem mennesket med demens og medarbejder, til nærvær og til at arbejde med stemninger, når arousal-niveauet er højt eller lavt, og når plejesituationer er svære.

Musikalitet tilpasset den enkelte beboer foldes ud, så læseren forstår, at det både kan være at sætte den rette musik på anlægget eller det kan være en bevidst rytme og lyd fra vejrtrækningen, en takt med fødderne, en nynnen eller måske at synge lige netop den sang, som beboeren kan udenad.

Der gives bud på læring og implementering for den, der gerne vil udvikle brugen af musikalske interventioner i demensomsorgen. Der er forslag til hjælpeskemaer og musik-omsorgsplaner.

En fagbog, der tilbyder inspiration og et vigtigt sprog for det, man måske allerede gør.

Hanne Jensen, sygeplejerske, MSA, Marte Meo supervisor, konsulent i Videncenter for værdig ældrepleje, SST, selvstændig i virksomheden Praksis Perspektiv - kompetenceudvikling på ældreområdet


Helhedsorienteret neurorehabilitering

Personcentreret neurorehabilitering

Hanne Kaae Kristensen, Hanne Pallesen (red.) 
Personcentreret neurorehabilitering – viden og praksis
 Gads Forlag 2022, 272 sider – 329,95 kr

Budskabet i bogen er, at den personcentrerede tankegang i neurorehabilitering skal prioriteres for at ske på menneskets præmisser. Det har mange fordele ift. at optimere neuro-plasticiteten i hjernen og til at tilbyde meningsfuld neurorehabilitering, som er motiverende. Stoffet formidles særdeles godt, og bogen giver et opdateret videns- og praksisforankret bidrag til den personcentrerede tænkning. 

Bogen definerer og argumenterer for helhedsorientering, målsætning, metoder til behovsvurdering og forslag til neurorehabiliterende indsatser, både til motoriske og kognitive hjerneskader. Det skal fremhæves, at der er fokus på både lette, moderate og svære hjerneskader. 

Alt er funderet på et solidt evidensgrundlag og henviser til gode kilder, hvorved man kan komme i dybden inden for et emne. Bogen er primært henvendt til fysio- og ergoterapeuter, men er også yderst relevant for sygeplejersker, som arbejder med neurorehabilitering.

Jeg undrer mig dog over, at forfatterne ikke prioriterer at inddrage sygeplejen mere, eftersom det understreges, at denne er grundlæggende i neurorehabiliteringen, specielt i den akutte og subakutte fase. Det kunne især have været relevant også at inddrage betydningen af ernæring og søvn i neurorehabiliteringen.

Hanne Thomassen, specialeansvarlig sygeplejerske, master i neurorehabilitering, Intensiv/NISA afsnit, Regions-hospitalet i Silkeborg
 

Til kamp mod inaktiviteten

inaktivitet og immobilitet

Ingrid Poulsen, Pina Kunstek (red.) 
inaktivitet & immobilitet – 3. udgave
Munksgaard 2022, 328 sider – 295 kr.

Sygeplejersker er nøglepersoner i at støtte aktivitet hos patienter. Men patienternes aktivitetsniveau er afhængig af, hvor høj værdi vi i sygeplejen tillægger fysisk aktivitet. I bogen er der stærke argumenter for, hvorfor vi i sygeplejen skal være optaget af konsekvenserne af inaktivitet og immobilitet. 

De fleste kapitler har fået nye forfattere, som er eksperter inden for de fysiologiske og psykologiske virkninger ved at være fysisk inaktiv og immobil. 

Bogens kvalitet er, at der her er tale om en reel gennemrevideret udgave bygget på den nyeste evidens. Der er tilføjet nye kapitler, såsom ’Behandling af børn og unge med overvægt’ og ’Når fysiske omgivelser inviterer til (in)aktivitet’. 

Hospitaler har ikke mange naturlige omgivelser, der inviterer til bevægelse. Der argumenteres for, at indretning af hospitalsomgivelser ikke kun skal fokusere på den fysiske formåen, men også indtænke æstetik, der skaber rum til bevægelse for patienter på en meningsfuld måde. Kapitlet om forebyggelse af tromboemboliske komplikationer er udeladt i den nye udgave, og indlejringen i kapitlet ’Den kirurgiske patient’ udfolder kun hovedprincipperne. 

Bogen er en klassiker, som i næste udgave bør inddrage teknologiske interventioner. Lad os tage ansvar sammen og bevæge os mod mere aktivitet og mindre immobilitet for vores patienter.

Sally Jakobsen, cand.cur., klinisk sygeplejespecialist, Afdeling for Karkirurgi, Rigshospitalet

Anderledes perspektiv på demensomsorg

Omsorg for mennesker med demens i et neuropædagogisk perspektiv

Jens Anderson-Ingstrup, Mette Wraagaard Ingstrup, Ninna Anderson-Ingstrup og Lone Bredal
Omsorg for mennesker med demens i et neuropædagogisk perspektiv
Akademisk Forlag 2022, 184 sider – 269,95 kr.

Hvad er neuropædagogik? Hvordan kan vi forstå mennesker med demens? Hvordan bliver vi de bedste omsorgsgivere for mennesker med demens? Nysgerrig?

Så står forfatterne af bogen klar til at indføre dig i den neuropædagogiske verden, hvor det – på trods af komplekse neurologiske og psykologiske teorier – er lykkedes at skrive en bog i et forståeligt sprog, som både er højaktuel og praksisnær. En massiv brug af både cases og metaforer gør læsningen spændende og læsevenlig, og selv efter at have beskæftiget mig med demens i flere år var der flere ahaoplevelser undervejs.

Bogen veksler mellem praksis og teori, men har også flere tungere afsnit, eksempelvis kapitel 4 ’De 6 A’er’. De tunge afsnit kan undertiden virke langtrukne, men skaber – i samspil med de praksisnære cases – en dybere forståelse for emnet og giver således læseren et dybere indblik i bevidste og ubevidste handlemønstre hos mennesket med demens og omsorgspersonen.

Gennem bogen behandles en række emner, herunder hjernens opbygning og funktioner samt personcentreret omsorg, og slutteligt anvendes tryghedscirklens principper i relation til demensomsorgen. Tryghedscirklen, der oprindeligt er udviklet til relationen mellem barn og forælder/omsorgsgiver, giver et spændende og anderledes perspektiv på demensomsorgen, som kan være med til at udvikle forståelsen for den omskiftelige adfærd hos mennesker med demens.

Forfatternes forskellige professioner skaber et godt samspil, der gør bogen aktuel og relatérbar for en bred vifte af omsorgspersoner. Bogen henvender sig til alle med interesse for demensomsorg, og selvom de teoritunge afsnit henvender sig mest til fagprofessionelle og studerende på de sundhedsprofessionelle uddannelser, er der også flere passager i bogen, der kan skabe refleksion og forståelse hos pårørende og andre nære omsorgsgivere for mennesker med demens. 

Kamilla-Emilie Nørgaard Abramsson, sygeplejerske og cand.cur.

 

 

Fagredaktørens udvalgte v/ Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

 

Lotte Bilde
Sådan smager stress. En illustreret opslagsbog om, hvordan stresssymptomer kan føles
178 sider - 249 kr., Forlaget L.a.e.s / lottebilde.dk 2022
Den personlige fortælling om stress kan mere end bare at være endnu en bog i rækken af selvhjælpsbøger. For hvordan føles stress rent faktisk i kroppen? 
37 stresssymptomer beskrives bl.a. som allergi overfor pres, kroppens uro, uoverskuelighed, ulykkelighed, træthed, tristhed, tinnitus, tankespind, svimmelhed, stress-hud, stolthed, spændinger, smerter, mini-blackouts, lydfølsomhed, kvalme, hjertebanken, grådlabilitet, glemsomhed, hukommelsesbesvær, fornægtelse, flovhed, ensomhed, dårlig søvn. Sidste del handler om råd til en stressramt og bud på forskellige terapi- og behandlingsformer, som kan være hjælpsomme. En lettilgængelig og nyttig opslagsbog for stressramte.

<>

Jette Vibe-Petersen og Marianne Lawætz
Vejen til en ny hverdag - livet med og efter kræft
192 sider - 249,95 kr., Lindhardt og Ringhof 2022
Interviews med kræftpatienter og pårørende, der modigt og generøst fortæller om de oplevelser og tanker, de har haft. De mange udfordringer der opstår i et kræftforløb, og som fylder i hverdagen. Det gør bogen relevant for sundhedsprofessionelle, selvom målgruppen er kræftsyge og deres pårørende. 
Omdrejningspunktet for fortællingerne er psykiske reaktioner, familien og børnene, søvnproblemer, at få trænet, brug af naturen, problemer med at spise og fordøje, rygning, seksualitet, intimitet og senfølger. To særlige afsnit om yngre med kræft og ældre med kræft afslutter bogen.
Forfatterne er hhv. læge og psykolog med lang erfaring inden for kræftsygdom, rehabilitering og hjælp til pårørende. I bogen udfolder de deres viden om de fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der kan opstå i kræftforløb. Stoffet er godt og overskueligt formidlet i bogens delikate design, hvor især de blå resumé-sider gør den meget velegnet som opslagsbog. 

<>

Nanna Boysen, Ulla Lundby Christensen
Telefonrådgivning  - en grundbog
228 sider - 299,95 kr., Akademisk Forlag
”Ej, det har været fuldstændig fantastisk at tale med dig” eller? 
Bogen, som har forord af rektor Stefan Hermann er vigtig. Det er den første grundbog om telefonrådgivning med inddragelse af de seneste 20 års udvikling på feltet. Telefonrådgivning fortjener sprog, begreber, viden og teknikker for at omfavne fagligheden og kompleksiteten. Flere og flere rådgivningssamtaler finder sted.
Bogen er målrettet professionshøjskoler og rådgivere, som har brug for et fagligt grundlag til at arbejde professionelt med telefonrådgivning. Bogen kommer rundt om emnerne via konkrete cases og praksisteori: Det særlige ved telefonrådgivning, relationen mellem rådgiver og bruger, metoder og teoretisk grundlag, organisatorisk ramme, forebyggelse og håndtering af rådgiverens belastningsreaktioner, etik og værdigrundlag, lovgivningsmæssige rammer og inspiration til arbejdet.

 

Emneord: 
Litteratur

På mit natbord: En god leder motiverer

"Skal man lykkes som leder, må man i min optik være et ordentligt menneske"

Inge-Lise Knøfler
Inge-Lise Knøfler
Inge-Lise Knøfler
Centerchefsygeplejerske, 
MPG, Hjertecentret, Rigshospitalet.

Hvad læser du lige nu?
”’Kunsten at blive et ordentligt menneske’ af Pia Søltoft og Tormod Tingstad. Aristoteles' dydsetik og Søren Kierkegaards eksistentielle etik danner rammen for bogen. Den viser, hvordan man ved at lade sig lede af syv dyder og styre uden om syv laster bliver et ordentligt menneske og en god leder, som motiverer andre til at stræbe efter det samme.” 

Hvordan har den inspireret dig?
”I øjeblikket er jeg meget optaget af, hvordan jeg som leder er med til at skabe en organisation, der er præget af psykologisk tryghed, med den positive indflydelse det har på arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Skal man som leder lykkes med det opdrag, må man i min optik være et ordentligt menneske.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”’Patientologi – At være patient’, (red: Anne-Mette Graubæk). Den udfolder med udgangspunkt i fire autentiske patientfortællinger de mange aspekter, der er ved at være syg. Og den gør os kloge på, hvordan vi som sundhedsprofessionelle inddrager patienternes erfaringer med at leve med sygdom og lader det være en uundværlig og ligeværdig del af det samlede patientforløb.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Præst og psykoterapeut Bent Falks ’At være der, hvor du er’. En lille bog om samtaleterapi, som jeg på mærkværdig vis aldrig fik læst til ende.”

Emneord: 
Ledelse
Litteratur

Anmeldelser

I denne udgave af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Giftig gæld - og udpint velfærd", "Retten til sex", "Med på en lytter - en rejse i lytningens univers" og "Patientsikkerhed, UTH og risikostyring".

Pyramidespil i den offentlige sektor

Giftig gæld og udpint velfærd

Susanne Ekman
Giftig gæld – og udpint velfærd 
Hans Reitzels Forlag, 2022, 235 sider, 280 kr.

’Giftig gæld’ går samfundskritisk til udfordringerne i velfærdsstaten Danmark med en forfaldshistorie om de seneste 30 års nyliberale styrings- og ledelsesregimer. Den offentlige sektor er underlagt et styringsregime, som udpiner sektoren og medvirker til at øge uligheden i samfundet.

Det skyldes helt generelt, at benzinen i motoren er at vedligeholde og udbygge et misforhold mellem krav og ressourcer. Det er heraf, en ’giftig gæld’ opbygges og rulles videre i form af et massivt underskud af ressourcer og kontinuerlige krav om nye opgaver. Samtidig opstilles målsætninger om vækst, rationalisering og kvalitet, som virkelighedsfjerne ledere og politikere holder skåltaler om.

Analogien, der trækkes på hele vejen gennem bogen, er til finanssektorens Ponzi-spil, der jævnligt fører til sammenbrud. Ponzi er en slags pyramidespil, hvor investering holdes i gang af ny gæld – en konkurrencebaseret vækstlogik, der integreres i måden, vi alle tænker og handler på. Det forhindrer os i at tage ansvar for klimakrise og velfærdsarbejde og påvirker vores værdier og etiske kompas.

Logikken følger en række dogmer. Et af dem er f.eks., at ledelse kan udrette mirakler, og derfor er svaret på de fleste problemer: mere ledelse. Ledelsen skubber konsekvent ansvaret nedad til medarbejdere og borgere, og forestillingen er, at den offentlige leders primære opgave er at optimere gennem den rette ledelsesstil – eller måske skulle man snarere sige gennem den forkerte?

Forfatteren kommer med en række gode empiriske eksempler fra både pædagog-, uddannelses- og sundhedsområderne. Hun etablerer tre idealtyper af medarbejdere i den offentlige sektor, som vi alle kan identificere os med (eller vores ledere og kollegaer). Det er ”den plagede skyldner ”, som lider af moralsk stress i forhold til professionsidealet, som aldrig kan indfries. Det er ”den kritiske pragmatiker”, som klarer sig igennem på dobbeltmoral, humor og de små frirum. Og der er ”Ponzi-spilleren”, som kynisk ”spiller spillet” og belønnes med karriere og privilegier.

Jeg deler forfatterens samfundsdia-gnose, som også samstemmer med andre forskningstraditioners pointer på området. Det er en interessant og vigtig bog i debatten, men normativiteten tager overhånd i de afsluttende kapitler, hvor dogmerne skal udfordres gennem forandringstiltag, og der introduceres en ”besindelsens etik”. Det hænger givetvis sammen med den kritiske realisme, som er tilgangen.

Antagelsen er her, at den enkelte kan gøre oprør mod Ponzi-logikken, men samtidig at der er tale om en systemisk problemstilling. At den enkelte skal kæmpe mod konsekvenserne af nyliberal styring, er som at bede musen om at få styr på katten. Når styring har fået så megen vind i sejlene, skyldes det, at den har vist sig yderst succesfuld i forhold til at effektivisere, optimere og skabe omkostningskontrol i den offentlige sektor. Et opgør med den økonomiske rationalitet kræver det stærke fællesskaber at kæmpe imod, men her er da en gratis ide til fagforeningerne.

Jesper Frederiksen, ph.d., sygeplejerske, postdoc. i sygepleje, Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, og SDU, Institut for Regional sundhedsforskning.

Susanne Ekmann var i anledning af bogudgivelsen gæst hos Svend Brinkmann under titlen ”Velfærdsdanmark knager.”Hør udsendelsen her: Brinkmanns briks | Velfærdsdanmark knager | DR LYD

Sublimt akademisk indspark

Retten til sex

Amia Srinivasan
Retten til sex 
Gutkind 2022, 300 sider, 219,95 kr.

Bogen er en akademisk sublim, men også ret kompliceret essaysamling om køn, sex, race og magt. Bogen bærer præg af, at den er skrevet af en professor, og til tider minder bogen mere om en akademisk afhandling med utallige noter og kildehenvisninger. Og jeg måtte da også flere gange klø mig i håret og blive irriteret på mig selv over, at jeg ikke lige kendte betydningen af en abolitionistisk feminist eller vidste, hvem Alexandra Kollontai nu lige var. Men når dette er sagt, så forbinder bogen også akademisk analyse med et levet liv på en virkelig fed og effektiv måde.

Og jeg mere end elsker, at forfatteren argumenterer for, at feministisk teori alt for ofte holder sig på afstand af isolerede begivenheder i kvinders liv og nøjes med at fortælle – fra en ophøjet arrogant position – hvad kvinders liv egentlig betyder. Jeg mener personligt, at bogen er et moderne indspark til spørgsmålet om, hvad det ville kræve, hvis sex reelt skulle være fri.

Bogens essay udfordrer mig til at reflektere langt dybere over de etiske aspekter af sex og over begrebet ”samtykke”. Bogen har nok udfordret mig – som mand – til at tænke endnu mere over, hvilke enorme og komplicerede kræfter, der egentlig ligger bag en kvindes ”ja” til sex.

Ben Nielsen, lektor på sygeplejerskeuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

"Undskyld, men gider du skrue ned?"

Med på en lytter

Annette K. Nielsen i samarbejde med Leonora Christina Skov 
Med på en lytter  – En rejse i lytningens univers
Gads Forlag 2022, 272 sider, 299,95 kr. 

Hvordan formidler man viden om lyd, lydfølsomhed og lytning? 

Gennem dedikerede forskere og et fletværk af forskning, sansninger og indsamling af viden om lyde og lytningens univers lykkedes det på særlig vis Annette K. Nielsen at rapportere fra lydforskningens verden. Bogen anvender anekdoter som ramme for, hvorfor lyde er vigtige i vores liv. Vidste du f.eks., at mængden af støj i byer fordobles hvert 20. år? Forfatteren stiller spørgsmål, som er relevante for sygeplejersker: Hvilken betydning har det for patienters helbredelse, at de hyppigste lyde på hospitalet er bippende maskiner, medpatienters lyde og de professionelles samtaler?

Sygeplejersker kan inspireres til at genoptage lytning til mennesker generelt og anerkende den enkeltes sansning og trivsel i forhold til lytning. Med emner som fugle, trafikstøj, lyde der vækker særlige følelser, musikfestivaler, naboer fra helvede, havets brusen, stilhed og lydantropologisk forskning bringes vi rundt i et mangfoldigt lydlandskab. Forfatteren opfordrer os til ”deep listening”, som vil sige at lytte opmærksomt og fordomsfrit. Dette bør alle sygeplejersker genbesøge og praktisere. Den fokuserede lytning bringer mennesker steder hen, de ikke vidste fandtes – og hvis man kun lytter til sig selv, går man virkelig glip af meget.

Christel Trøstrup, sygeplejerske og psykoterapeut, cand.pæd.psyk., ph.d., ejer af virksomheden Friborgen.

Hvordan undgår og lærer vi af vores fejl?

Patientsikkerhed, UTH og risikostyring

Helle Rexbye og Helle Søgaard Frappart (red.)
Patientsikkerhed, UTH og risikostyring
FADL’s Forlag 2022, 211 sider, 299.95 kr.

FADL´s grundbog til sundhedsprofessionelle vedrørende 'Patientsikkerhed, UTH og risikostyring' er en bog, der i den grad bidrager til læring og til arbejdet med de høje kvalitetskrav, der er til patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Målgruppen er sundhedsprofessionelle, som har brug for en grundbog inden for et relevant og vigtigt emne.

Bogen inddrager mange emner, aspekter og teoretiske begreber inden for patientsikkerhed og risikostyring, som bruges i sundhedsvæsenet uanset, hvor den sundhedsprofessionelle er ansat.

Alle afsnit starter med et kort resume, som giver et godt overblik over kapitlets indhold. Jeg vil især fremhæve, at mange af bogens kapitler bruger cases som oplæg til handling med baggrund i en teoretisk argumentation. Casene virker meget inspirerende, og man får som læser lyst til at læse mere og få mere viden. Et godt eksempel er casen om psykologisk tryghed som perspektiv på patientsikkerhed, hvor det individuelle perspektiv, teamperspektivet og det organisatoriske perspektiv udfoldes, og hvilken betydning det har for at sikre effektive sundhedsydelser.

Da bogen henvender sig til alle sundhedsprofessioner, havde det været ønskværdigt med en større variation i casene, så det ikke fortrinsvis er cases med baggrund i behandling, pleje og ledelse. Cases, hvor andre professioner indgår som f.eks. fysioterapeuter, bioanalytiker og radiografer ville have gjort det mere nærværende for hele målgruppen.

Der er mange relevante refleksionsspørgsmål og tabeller, som understøtter kapitlernes indhold på en hensigtsmæssig måde og gør kompleksiteten mere overskueligt. Bogen kan læses i hele sin længde eller bruges som opslagsværk, hvis man mangler viden i forhold til at tackle en given situation i forbindelse med utilsigtede hændelser. Dette gør bogen velegnet til undervisningsbrug både for medarbejdere i klinikken og på de sundhedsprofessionelles grunduddannelse. 

Janne Friis Andersen, sygeplejerske, SD i ledelse og MHM, lektor på Sygeplejerskeuddannelsen ved KP.

Kort nyt om bøger v/ Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag&Forskning

Lilian Zøllner
Løgstrup og lægegerningen
FADL’s Forlag 2022, 192 sider - 199,95 kr.

Den første selvstændige bog om Løgstrups etiske tænkning direkte henvendt til læger og medicinstuderende er også relevant for sygeplejersker og er en oplagt gaveidé til lægekollegaen. Og det er på høje tid. Som forfatteren skriver, fik sygeplejerskerne i 2012 Kari Martinsens bog ’Løgstrup og sygeplejen’. Dagligdagen er fyldt med etiske dilemmaer, filosofiske overvejelser og vanskelige beslutninger. Emner, som ifølge forfatteren stort set er ikke-eksisterende på medicinstudiet, men som har afgørende betydning for lægens, patientens og pårørendes liv. De velfortalte cases fra praksis får udfoldet emner som suveræne livsytringer, magt, sprog, paternalisme, etiske valg, tillid, håb og barmhjertighed. At lægeforeningens etiske principper først kom i 2018, og de sygeplejeetiske retningslinjer kom i 1992, taler for sig selv.

<Tilføjelse efter udgivelse af bladet: "Lægeforeningen gør venligt opmærksom på, at foreningen på sit repræsentantskabsmøde i 1989 vedtog et sæt etiske retningslinjer for læger, som erstattede hidtil gældende retningslinjer. Vi beklager fejlen. Lægeforeningen oplyser desuden, at der er et kursus i medicinsk etik og filosofi på medicinstudiet.">

 

Claus Vinter Nielsen og Jette Skrædderdal
Vær med om rehabilitering og deltagelse
Aarhus Universitetsforlag 2022, 60 sider - 99,95 kr.

Må man gå til rockkoncert, når man er syg? Ja, det kan faktisk være en god idé, fordi et meningsfyldt liv er et sundt liv. Ny forskning viser, at vi hurtigere genvinder funktionsevnen ved at deltage i livet omkring os, selvom vi er sygemeldte. Bogen er fyldt med eksempler på, hvordan et rehabiliteringsforløb handler om at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes fysiske, sociale og psykologiske ressourcer. Indledningsvis får vi historien om Karen, som glider på gulvet på den fiskefabrik, hun har været ansat på i 26 år. Hun slår knæet hårdt, bliver opereret og sygemeldt igennem længere tid. Herefter får vi med udgangspunkt i forskning et historisk blik på udviklingen fra Hippokrates til i dag med WHO’s ICF-model (international klassifikation af funktionsevne). Budskabet er, at fællesskaber og relationer til andre mennesker er helt centrale. Akademisk og evidensbaseret, men let at forstå.

 

Henry Mintzberg
Rebalancering af samfundet
Content Publishing 2022, 193 sider - 260 kr.

Enhver der har studeret organisation og ledelse kender til Mintzberg som en markant forsker og formidler. Mintzberg er på banen igen med en lille markant bog, hvor han argumenterer for en radikal samfundsfornyelse, der sprænger rammerne for den eksisterende tænkning, som er roden til vores samfunds politiske og økonomiske krise. Vores verdensorden skal re-
balanceres, og kapitalismen og demokratiet skal fornys som en afgørende faktor for vores børns og planetens overlevelse. Vi må sætte ind over for den globale og lokale ubalance, der forårsager nedbrydning af miljøet, demokratiers undergang og nedværdigelsen af os selv. Den sort-hvide pendulpolitik fra venstre og højre lammer det politiske centrum. Mintzberg argumenterer for en radikal fornyelse, som skal begynde i civilsamfundet.

 

Emneord: 
Litteratur

På mit natbord: Kunsten at spørge åbent

"Jeg tror, at det for rigtig mange af vores patienter også handler om kampen for overlevelse."

Solveig Bank
Solveig Bank
Solveig Bank
Oversygeplejerske, RN, MLP, Anæstesi – Operation og Intensiv, Regionshospitalet Viborg

Hvad læser du lige nu?
”Edgar H. Scheins bog ’Spørg – Den ædle kunst at spørge ydmygt i stedet for at belære’.”

Hvordan har den inspireret dig?
”Den inspirerer mig i kulturarbejdet i min afdeling. Når vi spørger rigtigt, kan vi sammen udvikle idéer, og så opstår der stærke relationer. Det er super spændende at lære at kunne spørge ydmygt uden at være ydmygende. Som leder skal man kunne opbygge relationer, og fremadrettet kan jeg bruge bogen til at stille flere åbne og nysgerrige spørgsmål og lade være med at være fokuseret på, at jeg måske allerede kender svaret.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Romanen ’Hvor flodkrebsene synger’ af Delia Owens. Den har meget at byde på i forhold til socialklasser, som vi også tit møder i vores arbejdsliv. At vi alle sammen kommer fra noget forskelligt. Den handler om kampen for overlevelse, og jeg tror, at det for rigtig mange af vores patienter også handler om kampen for overlevelse. I forskellige grader selvfølgelig. Men det er en smuk historie, og den bog rørte mig dybt.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Jeg læser altid bøger til ende. Selv når de ikke fanger mig, tænker jeg altid: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man kan få udgivet en bog, der ikke bliver bare lidt bedre til sidst.”

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Hvidbog om rehabilitering", "Is i maven!" og "Biostatistik og epidemiologi"

Rehabiliteringens Hvem Hvad Hvor

Image...

Hvidbog om rehabilitering 
Rehabiliteringsforum Danmark, Defactum, Videnscenter for Rehabilitering & Palliation, 2022
119 sider - bestilles via rehabiliteringsforum.dk

Hvidbogen definerer rehabilitering, beskriver dilemmaer og udfordringer og formulerer anbefalinger. Rehabilitering defineres som: ”Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet.

Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende og professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation”. 

Hvordan skal sundhedsprofessionelle egentlig arbejde med rehabilitering i hverdagen?  Det beskrives til dels i Hvidbogen. Men det er ikke helt ligetil. ”Rehabilitering er målrettet personer, der oplever…” Hvad betyder det konkret, og hvem har ”ret” til rehabilitering?  Er det hver og en af os? Nej. Men hvordan så? 

For den udenforstående kan de bagvedliggende præmisser være lidt utydelige. Den bio-psyko-sociale forståelse af rehabilitering fremhæves, og centrale begreber som aktivitet og deltagelse fra WHO’s ICF-model er tydelige. ICF er en international klassifikation af funktionsevne, som kunne have været mere eksplicit for at give større indsigt i rehabiliteringens ståsted. 

Hvidbogen har en række vigtige ærinder at gå. I Lov om aktiv beskæftigelsesindsats er rehabilitering rettet mod beskæftigelse og uddannelse. I Service-loven handler rehabilitering om selvhjulpenhed, mens Sundhedsloven anvender begrebet ”genoptræning”.

Men rehabilitering er meget mere end det. Her er lovgivningen en barriere for en fælles forståelse. 

Også organisatoriske, administrative og styringsmæssige forhold giver barrierer. Kommuner rammesætter rehabilitering ud fra økonomi og lokalt serviceniveau og har myndigheds- og finansieringsansvar. Det skaber ulighed i tilbud. Også vidensbasering af rehabilitering er en udfordring, som både universitetsmiljøer, professionshøjskoler i samarbejde med kommuner, regioner, brugerorganisationer og civilsamfund må gå sammen om at mobilisere. Det fordrer allokering af midler til bio-psyko-social forskning ud fra flere perspektiver.

Hvidbogen peger på behov for politiske initiativer, hvis anbefalingerne skal efterleves. Det skal ske ved, at den enkelte persons behov, håb, ressourcer og livssituation er afsæt for rehabilitering. Der skal være fokus på personer med særlige behov, styrkelse af den faglige kvalitet og koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder. Og der skal holdes øje med, hvordan det går.

Gid hvidbogen vil danne baggrund for mange diskussioner og refleksioner på regionsmøder, som f.eks. byråds- og udvalgsmøder, blandt sundheds- og socialfaglige ledere og på velfærdsuddannelserne. God fornøjelse med bogen og tillykke til holdet bag. 

Bodil Bjørnshave Noe, docent, Forskningsprogrammet Sundhedsfaglig Praksis UC SYD 

Stemningsbilleder fra det grønlandaske sundhedsvæsen

Image...

Marie Louise Malmstrøm
Is i Maven! 156 dage som kirurg i Nuuk
Frydenlund 2022, 175 sider - 249 kr.

 Bogen indeholder righoldige dagbogsnotater om en dansk kirurgs hverdags- og arbejdsliv i og omkring Dronning Ingrids Hospital i Nuuk Grønland. Stilen er poetisk og humoristisk, hvilket skaber sansemættede fortællinger om et møde med de skønne, voldsomme og modsætningsfyldte betingelser for menneskeliv, arbejde og natur i Grønland. Efter sigende skulle Paornánguaq Helene Kleists grønlandske oversættelse også prikke til den grønlandske læsers sanser. 

Bogens grafik med blå isskosser introducerer bogens gennemgående tema om synet, lyden og fornemmelsen af is og sne i bidende kulde i vindstød på 43,1 m/sek., ”iskrystaller på øjenvipperne” og forvandling til forårets lyd af rislende vand. 
Isen og sneen medvirker også til flere af bogens tragiske skæbnefortællinger. Fire venner på skitur ender med tre lig som graves ud af en sprække i klipperne og én stærkt afkølet, som overlever. Eller to personer, som man stadig taler om, der blev hårdt kvæstet under den sne, der slap taget på Brugsen i Nuuk i foråret 2019. 

Skæbnefortællingerne illustrerer mulighedsbetingelserne i sundhedsvæsenet i Grønland med ventetider og andre problemer, der er vejrrelaterede. ”I dag begik jeg en fejl”, konstaterer kirurgen tørt, ved ikke at fjerne den raske blindtarm, for hvad sker der med drengen, hvis han sner inde i en lille bygd med en blindtarmsbetændelse? 

Befolkningens sundhedstilbud er spredte i dette store land med få indbyggere: ”Hvis man [befolkningen] er heldig, bor der en sygeplejerske”. Det betyder modsat, at en kirurg, som her, efterlades alene om at træffe svære beslutninger. I flere dagbogsnotater hyldes kollegaerne da også for deres humor og snilde i gennemførelse af kirurgi i Grønland, hvor den nærmeste hjælp måske er Rigshospitalet, der ligger 3.532 km fra Nuuk. 

En nyuddannet sygeplejerske anerkendes også for umulige arbejdsbetinger i et fjernt lægecenter: ”Ikke alene varetog hun alle sygeplejemæssige opgaver. Hun agerede også portør, laborant, sekretær, socialrådgiver, rengøringskone, psykolog, telefondame og radiograf. Hun gik ned med stress derude i intetheden”. 

Bogens mange skæbnefortællinger står uafsluttet. Men de abrupte sætninger og poetiseringer illustrerer på glimrende vis bogens titel ’Is i maven’, der ikke blot er en smuk ordleg, der skriver sig ind i is og vinter i Grønland, men som formentligt også henviser til en fysisk følelse i en kirurgs krop – et knugende håb om at det går godt. Bogen er righoldig på fortællinger og tanker om menneskers hverdagsliv i Grønland og kan stærkt anbefales, selvom det er en fortælling om Grønland og dets folk set med en dansk kirurgs briller, der skal suppleres med grønlandskfødtes egen fortælling om dét at være det ”stolte folk”. 

Carsten Juul Jensen, sygeplejerske, ph.d., adjunkt ved Sygeplejerskeuddannelsen, Institut for Sundhed og Natur, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk

 

Perfekt opslagsbog til at forstå forskning

Image...

Jesper Krog, Carsten Hjortshøj, Morten Arendt Rasmussen og Simon Francis Thomsen
Biostatistik og Epidemiologi
FADL’s Forlag, 2022 , 261 sider - 499,95 kr. 

Sundhedssektoren har brug for forskningsbaseret viden, og studerende inden for de sundhedsfaglige studier har brug for en grundig indføring i biostatistik og epidemiologi for at kunne forstå, læse og analysere videnskabelig viden i studieforløbet. 

Bogen giver en indføring i basale værktøjer til at mestre en sådan proces ved en gennemgang af statistiske begreber og analyser samt de vigtige principper bag forskning og studiedesigns.

Den udmærker sig ved grundig indføring af begreber og metoder med relevante eksempler på anvendelsen af statistik og epidemiologi med afsæt i den sundhedsvidenskabelige verden. Forfatterteamet er to læger, en statistiker og en kandidat i folkesundhedsvidenskab med omfattende praktisk forsknings-erfaring, forskningsformidling samt undervisning på professions-, kandidat- og ph.d.-niveau. 

Selvom målgruppen primært er medicinstuderende, er bogen relevant som basisbog for både professionsuddannelserne og andre studier inden for sundhedsvidenskab. Lærebogen er velegnet til sygeplejersker i klinikken samt i forskningsforløb.

Det må fremhæves, at bogen på grund af sin struktur og indeksering er meget velegnet som et opslagsværk til at have lige ved hånden ved læsning af videnskabelige artikler og bøger. Et eksempel på at bringe statistikken på brugerniveau forud for de mere avancerede statistikprogrammer er muligheden for at udføre indledende databeregninger, der kan gennemføres på en mobiltelefons lommeregnerfunktion. 

Bogen er både pædagogisk, praktisk og sprogligt velformuleret, hvilket er en vigtig forudsætning for at kunne anvende den til at omsætte ny evidensbaseret viden til værdifulde kliniske beslutninger. Den kan absolut anbefales som fælles reference i studiegrupper og i klinikken.

Britta Hørdam, Seniorforsker, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.

Kort nyt om bøger ved Maj Siercke, 

Liv Starheim
Ledelse af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø
Frydenlund, 181 sider - 269,95 kr.

Hvad gør jeg som leder, når medarbejderne har helt forskellige opfattelser af en intern konflikt? Hvad er min rolle som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, når kolleger oplever mobning eller andre krænkende handlinger? Hvordan fastholdes et sundt arbejdsmiljø i forandringsperioder? Liv Starheim, ph.d., organisationspsykolog og forsker i arbejdsmiljø, har skrevet en vigtig bog. Bogen er skrevet til ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter som hver dag engagerer sig i at forbedre arbejdsmiljøet, og som er involveret i at skabe et sikkert, sundt og forhåbentligt sjovt arbejdsmiljø på arbejdspladsen

 

Lene Agersnap, Andreas Rudkøbing, Cecilie Jespersen (red.)
Bibliotek for Læger
Juni 2022/214. årgang, Årsabonnement 399,95 kr.

Temaet tager udgangspunkt i romanen ’Blomsterdalen’ skrevet af den grønlandske forfatter Niviaq Korneliussen. Romanen giver en stemme til de unge grønlændere og beskriver deres hverdagsliv i en postkolonial setting. Den undersøger det høje antal af selvmord, psykosociale problemer og alkoholmisbrug, som leder til neglect, vold og seksuelt misbrug. Et blik på traditionel kultur, overbevisning i værdier i det nuværende samfund og teorier, som forsøger at forklare selvmordene, forebyggelse og de insufficiente strategier. Strategier for mental sundhed og forebyggelse må være en strategi, som inkorporerer traditionelle værdier, og som forstærker en uafhængig identitets formation. Artiklen opsummerer, at det ikke er de gode intentioner, der mangler, men konsistens i arbejdet. Der er brug for, at vi også i Danmark ser begge sider af Grønland og anerkender de mange modsætninger, som udgør landet. 

 

Podcast:
Ramt af græsallergi - Det er et valg mellem kraftige symptomer eller kraftig træthed
Sundhedstv.dk/podcast, 2022

Græspollenallergi er udbredt om sommeren. Men hvordan er det at være ramt af konstant hosten, nysen og kradsen i hals og øjne? I del 1 fortæller 46-årige Marisa om de udfordringer, som følger med, når pollensæsonen rammer – og hvor desperat man kan blive for at få allergien til at gå væk. Læge Bjarne Lühr Hansen giver gode råd til, hvordan man kan mindske sin græsallergi bedst muligt. I del 2 fortæller 25-årige Terese om sin græsallergi. Mens hendes venner spillede bold i solen, tilbragte hun selv mange af barndommens somre indenfor sammen med sin far, der også har græsallergi – og blev utroligt glad for at spille brætspil, bage og være kreativ. I podcasten giver psykologen råd til, hvordan man bedst håndterer sin græsallergi som barn og ung.

 

Emneord: 
Litteratur

På mit natbord: Kampen for at forstå det nye

"Vi kan iagttage nogle fænomener, men vi ved faktisk ikke, hvad det er, vi er vidner til."

Allan Lohmann-Olsen
Allan Lohmann-Olsen
Allan Lohmann-Olsen
Psykiatrisk sygeplejerske og visitationschef i
Region Hovedstadens Psykiatri

Hvad læser du lige nu?
”’Når vi ikke længere forstår verden’ af Benjamin Labatut. En roman om menneskene bag nogle af de store videnskabelige gennembrud og deres kamp med selv at forstå, hvad det er, de er ved at opdage eller erkende om virkeligheden.” 

Hvordan har den inspireret dig?
”Bogen indfanger den almenmenneskelige udfordring, at vi ikke forstår det nye, når vi først møder det. Det er det samme, vi står over for i psykiatrien. Vi kan iagttage nogle fænomener, men vi ved faktisk ikke, hvad det er, vi er vidner til. Vi kender ikke årsagerne og ved ikke, hvad der er ”gået i stykker” eller ikke længere fungerer, som det gjorde før. Det giver plads til en masse teorier om, hvad psykiatrisk sygdom mon er for noget.”

Hvilken bog burde alle sygeplejersker læse – og hvorfor?
”Jeg vil anbefale artiklen ’Effekten af psykoterapi kan være overvurderet’ af Anne Ringgaard. Den redegør for manglende videnskabelig stringens i forskning vedrørende psykoterapi og kan være interessant for mange sygeplejersker.”

Hvilken bog fik du aldrig læst helt til ende?
”Der er en del bøger, jeg ikke får læst til ende. Ofte romaner, hvor personer ikke er beskrevet nuanceret nok til, at jeg kan se dem som mennesker. Senest ’The Three-Body Problem’ af den kinesiske forfatter Liu Cixin.”

Emneord: 
Litteratur

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes bøgerne 'At studere sygepleje', 'Ida og løverne - det man ikke lige ser', 'Rugemor' og 'Kunsten at tænke ud af hjernen - The Extended Mind'.

Planlægning af uddannelse for studerende

At studere sygepleje

Eva Hoffmann, Kitt Vestergaard (red.)
At studere sygepleje – find vej gennem sygeplejerskeuddannelsen 
3. udgave, Gads Forlag 2022,196 sider, 249,95 kr. 

Bogen giver et godt og samlet overblik over uddannelsens tilrettelæggelse og logik, og bevæger sig over forskellige genrer som en samtids-pædagogik om sygeplejerskeuddannelsen. Den kan læses som en studiemetodikbog, en opslagsbog og på nogle stræk en selvhjælpsbog. Variationen gør kapitlerne relevante i forskellige dele af uddannelsen – og relevante for alle der beskæftiger sig med uddannelsen.

De tre første kapitler ‘At blive sygeplejestuderende’, ‘Teoretiske studier’ og ‘Kliniske studier’ vil være yderst relevante som introduktion for studerende, men også for adjunkter, vejledere, ledere, konsulenter og andre, der er nye i pædagogisk arbejde og uddannelsesplanlægning ved sygeplejerskeuddannelsen.

Kapitlerne indeholder en lang række viden om læring, den pædagogiske og didaktiske rammesætning og f.eks. den pædagogiske refleksions-model i praksis. Det hele garneres med studieteknikker og metoder til læring og refleksion. Nogle studerende vil have gavn af at starte her, men andre vil med rette finde det (for) vanskeligt og komplekst at forstå før senere i uddannelsen. 

De tre sidste kapitler er langt mere operationelle, og kapitlet om mundtlige eksaminer og skriftlige opgaver anbefales som en god introduktion for både studerende og vejledere ved opstart på vejledningsforløb til en skriftlig opgave.

Bogen udgør et vigtigt bidrag til sygeplejerskeuddannelsen ved at sætte fokus på at udvikle de studerendes refleksion på et pædagogisk grundlag. Refleksivitet handler om at foretage eftertænksomme overvejelser om de fænomener, man står over for og om at være i stand til at forholde sig selv og den omgivende sociale situation til disse.

Refleksiv kompetence er afgørende for at håndtere kompleksiteten i det moderne sundhedsvæsen. I kapitlerne ‘Eksamensangst og mental robusthed’ samt ‘Overgangen fra studerende til sygeplejerske – om det at blive sig selv’, kunne refleksiviteten være skrevet tydeligere frem i de gode råd og øvelser. En del teknikker er hentet fra den positive psykologi, der kan forstås som et resultat af individualisering og derfor noget paradoksalt skal bidrage til at løse individualiseringens symptomer.

Man kunne godt ønske sig det endnu mere præcist formidlet, at angst, tvivl, travlhed og skyld er samfundsskabte og institutionelle vilkår, som kommende sygeplejersker skal kunne håndtere. Vi har brug for, at kommende sygeplejersker udvikler troen på egen tilstrækkelighed og kan se igennem de mekanismer, som søger at placere ansvaret for systemernes utilstrækkelighed på den enkeltes skuldre. At studere sygepleje er et godt sted at starte turen op i elevatoren. 

Bogen suppleres med en gratis podcast om eksamensangst med konkrete øvelser, råd og tips til at tackle og overkomme eksamensangst: gad.dk/at-studere-sygepleje-3-udg

Jesper Frederiksen, sygeplejerske, ph.d. i samfundsvidenskab, cand. pæd. i pædagogisk sociologi

Indblik i hverdagsægte dilemmaer

Ida og løverne - Det, man ikke lige sert

Anne Dorte Skovgaard
Ida og løverne - Det man ikke lige ser 
Skriveforlaget 2022, 86 sider - 180 kr. 

Ida og løverne er noget så sjældent som en novellesamling om livet på plejehjem. Fortællinger om mennesker i den sidste del af livet og dem omkring.

Bogen indeholder 16 letlæste noveller. Nogle hel korte andre længere. 

Kvaliteten i novellesamlingen er en hverdagsægthed, der er både rørende og lun. Et eksempel er historien om gamle Ida, der lægger navn til bogens titel. Hun sidder en morgen på sin stue og ser ud i haven. Chokeret opdager hun, at der er løver under buskene. Det tager lidt tid for nyuddannede Mette at forstå, at Ida ser nogle løver i haven, som hun ikke lige ser. Først derefter kan de få skiftet Idas våde natkjole. 

Også pårørendes perspektiv og kvaler bliver behandlet, så man som læser for en stund, er i deres sted. Forfatteren er social- og sundhedsassistent. Hun ønsker med bogen at skabe faglig refleksion og eftertanke omkring praksis for dem, der arbejder på plejehjem.

De delvist fiktive noveller er skrevet på baggrund af hendes erfaringer og dilemmaer og med den hensigt at minde om, at relation og omsorg er lige så vigtigt som medicin og sårpleje. Bogen egner sig til case-arbejde og faglig refleksion. Den er et kærligt lille bidrag til nuancering af debatten om forråelse på ældreområdet. Et kig ind bag facaden på plejehjemmet.

Hanne Jensen, sygeplejerske, MSA, konsulent for Sundhedsstyrelsens Videncenter for værdig ældrepleje, selvstændig i virksomheden Praksis Perspektiv

Hvis bare bogen handlede om en rugemor

Rugemor

Marion Thorning 
Rugemor
Forlaget Lind i samarbejde med Trykværket 2021, 180 sider, 199 kr.

Jeg tager en afstikker til fortiden: Thit Jensen skrev i 1912 en roman med titlen ’Hemskoen’. Marion Thorning skrev i 2021 en roman ved navn ’Rugemor’. Hvorfor er det vigtigt? Måske tidsånd. Det er op til læseren at bedømme. Jeg er bare boganmelder.

Thit Jensens bog handler om en troskyldig tjenestepige, der blev forført og svigtet. Hun fandt situationen så uoverskuelig for sit ufødte (uægte) barn, at hun valgte druknedøden.

Marion Thornings bog handler om – nej, ikke en rugemor - men om et par, der vælger egen forfængelighed frem for det kommende barns tarv.

Og ja, min anmeldelse er farvet af denne indstilling. Så nu til bogen.

Vi følger et forældrepars oplevelser gennem fertilitetsundersøgelser frem til den endelige konklusion fortalt af kvinden - med følsomhed overfor manden.

Vi får beskrevet hendes følelser i den nære omgangskreds, hvor veninder venter sig, og hvor familien undrer sig, frem til beslutningen om, at en rugemor er en del af løsningen.

Det korte af det lange er, at denne bog ikke handler om barnet, men om barnets gener.

Personligt havde jeg fundet det interessant, om romanen handlede om en rugemor, som titlen lover. 

Om det er en god roman, vil jeg lade være op til kommende læsere at bedømme, men jeg anbefaler, at de læser Thit Jensens ’Hemskoen’ samtidig.

 Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

 

Da jeg havde læst bogen, købte jeg en kontorcykel

Kunsten at tænke ud af hjernen

Annie Murphy Paul
Kunsten at tænke ud af hjernen - The Extended Mind
Content Publishing 2022, 458 sider, 309,95 kr.

Bogen indledes med forord af postdoc Cecilie Møller, som trækker forskningen ind i dansk kontekst, hvor vi har pædagogiske miljøer, som vægter betydningen af krop, miljø og sociale relationer for lære- og udviklingsprocesser som en modpol til bogens antagelse om det universelt manglende fokus på krop og omgivelser. Men netop det gør bogen særlig relevant, idet vi har erfaringer at hænge pointerne op på. Når det kommer til højere læreanstalter og arbejdspladser, er der nemlig lang vej endnu. 

Med solid videnskab i ryggen kortlægger Annie Murphy Paul hjerneforskeres, kognitionsforskeres og psykologers forskningsresultater i en fantastisk spændende bog om menneskelig formåen og praktikere, som formår at tænke ud af hjernen. 

I kapitlet ‘At tænke gennem bevægelse’ hører vi om radiologerne, som bliver signifikant bedre til at identificere abnormiteter på billederne, mens de går på et løbebånd. Voksne, som ved at stå op ved et hæve-sænkebord bliver mere produktive og hvordan børn, som bevæger sig, bliver mere effektive til at tænke. Hukommelsen øges, når vi dimser med noget. Informationer huskes bedre, når vi bevæger os, samtidig med at vi indlærer dem. Ved at ”spille historien” eller indøve ledsagende bevægelser – f.eks. til eksamen – husker vi bedre og mere præcist. 

I kapitlet ‘At tænke i naturlige omgivelser’ er det tankevækkende, hvor stor indflydelse naturen og indretning af byrum har på kreativitet, arbejdshukommelsen og stress. Bymiljøer og indretning, som genskaber mønstre fra naturen, kan have lige så stor effekt. Den tid vi bruger på at undersøge små skærme, får os til at tænke småt, mens naturens enorme rækkevidde og storslåethed i form af ærefrygt skaber samhørighed og ”nulstiller” hjernen. 

For at tænke ud af boksen skal vi: Tænke med kroppen, tænke med omgivelserne og tænke med vores relationer. Det udfoldes i bogen med hele 106 siders kildehenvisninger, som er en fornøjelse at læse. 

Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag & Forskning

Kort nyt om bøger v/ Maj Siercke, sygeplejerske, ph.d., fagredaktør, Sygeplejersken og Fag & Forskning

Podcast Vores Viden
Seksuel dysfunktion
Herlev og Gentofte Hospital, 13. juni, sæson 1, episode 10 
Lyt på: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Overcast, Castro, Castbox, Podfriend

Seksuel dysfunktion påvirker livskvaliteten og muligheden for at dyrke sex. Det er et område, som typisk er svært at tale om, men som rigtig mange mænd i løbet af deres liv risikerer at stifte bekendtskab med. Lyt med og hør, hvad læger og forskere siger om omfang, konsekvenser forebyggelse og behandling.

 

Tobias Siiger Prentow og Svend Aage Madsen
Guide til far på barsel 
Forum for Mænds Sundhed, Nordea-fonden 2022
26 sider, gratis på sundmand.dk

Forskningen peger på, at børn med en tæt relation til deres far er mindre tilbøjelige til alkohol- og stofmisbrug, får højere uddannelse, sjældnere begår kriminalitet og opnår positive karakteregenskaber som selvstændighed, robusthed og sociale kompetencer. Guiden er for fædre på barsel og fædre, der overvejer at tage barsel. I guiden findes råd og vejledning i forbindelse med barslen og fædres erfaringer med at være på barsel.

Der kan hentes inspiration til tre gode far-bøger, man(d) kan læse eller høre under barsel: ’Far for livet – en bog til manden som far’, ’Fædre – Fortællinger om at blive til som far’, ’Hvad enhver far bør vide’. Og ikke mindst podcasts til de mange gåture, hvor barnet sover: ’The FAR Side’, ’Farmænd’, ’Far, der er noget vi skal tale om’,’Fårking Far’ og ’Jeg er far’. Inspiration til aktiviteter kan desuden hentes på farforlivet.dk. Følg med i den seneste viden om mænds sundhed via sundmand.dk. 

Forum For Mænds Sundhed er et partnerskab af over 40 interesseorganisationer, faglige organisationer, virksomheder, patientforeninger, forskningsmiljøer, regioner, kommuner og medier, som vil forbedre mænds sundhed.

 

Bjarne Hastrup
Senior Cool
Gyldendal 2022, 228 sider - 279,95

Direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup, har skrevet en bog målrettet ”voksne mennesker” som skal forberede pensionisttilværelsen og ledere på arbejdspladsen, som ønsker at holde på seniorer.

De 10 kapitler handler om at være senior på job, plan for pension, opsparing og økonomi, overgangen fra job til pension, boligforhold, livskvalitet, familie og netværk, veje til lykke, livet med den nye teknologi og det gode liv med visioner for en tryg alderdom.

Hele vejen igennem det 21. århundrede vil befolkningen opnå længere levetid med en stigende andel af ældre. Budskabet er derfor, at alle skal bidrage til at sikre værdige og meningsfulde liv, i en tid hvor alderdommen også er mulighedernes tid.

 

Emneord: 
Litteratur