Historien om emblemsamlingen

Da Kirsten Stallknecht trådte tilbage som formand for Dansk Sygeplejeråd efter 28 år på formandsposten gik hun i gang med at samle sygehus- og skoleemblemer til Dansk Sygeplejehistorisk Museum, der åbnede i 1999.

Det startede med, at Kirsten Stallknecht var i gang med undersøge historien om Dansk Sygeplejeråds emblem. Det førte til ideen om at skaffe oplysninger om den emblemsamling fra landets 33 sygeplejeskoler, som Dansk Sygeplejeråd modtog som gave fra de undervisende sygeplejerskers sektion ved flytningen af hovedkontoret fra Fensmarksgade til Vimmelskaftet 38 i København i 1961.

Gaven blev oprindeligt udstillet i en trappeopgang, og i Tidsskrift for Sygeplejersker 15. februar 1971 hedder det "Nålene glæder nu de besøgende, der har ærinde i opgang A. Her er nålene anbragt i en glasmontre på trappen. De er sat fast i hvide "silkemedaljer” med gylden ramme og hænger på baggrund af røde og dybblå glasplader, hvori er indgraveret sygeplejeskolernes navne". l forbindelse med en restaurering af opgangen blev udstillingen taget ned, og emblemerne fik en mindre fremtrædende plads og ophængning.

Det viste sig imidlertid i 1996, da nålene blev taget frem for at blive registreret i den sygeplejehistoriske samling, at der faktisk ikke forelå oplysninger om emblemerne i Dansk Sygeplejeråds arkiv. Det viste sig også, at der i mellemtiden var dukket flere emblemer op, end der oprindeligt havde været i samlingen, ligesom der på forskellig vis dukkede emblemer op med eller uden historie, når Dansk Sygeplejeråd modtog effekter til den historiske samling.

Der var således i foråret 1996 ca. 50 emblemer, så det forekom at være en overskuelig opgave at skaffe de manglende oplysninger som led i arbejdet med den historiske samling. Men det stod hurtigt klart, da søgelyset blev sat på emblemerne, at omfanget af emblemer i sygeplejen og blandt andre beslægtede og samarbejdende organisationer i sundhedsvæsnet var væsentlig større end umiddelbart antaget.

Ved åbningen af Dansk Sygeplejehistorisk Museum rummede samlingen 158 emblemer, der knytter sig direkte til grunduddannelsen af sygeplejersker, og dertil kommer en række andre emblemer, ca. 100 som er knyttet til sygeplejen eller til andre fag, som er nært forbundet med sygeplejerskernes virksomhed.

Indsamling af viden

For at skaffe oplysninger om den oprindelige emblemsamling rettedes i efteråret 1996 henvendelse til rektorerne for det nu væsentligt lavere antal sygeplejeskoler end de oprindelige 33 med anmodning om at hjælpe med oplysninger. Disse første henvendelser satte en række reaktioner i gang. 

En kontakt i forbindelse med emblemerne fra Fyns Amt indikerede, at der tilsyneladende var langt flere emblemer fra området end de to-tre stykker, samlingen rummede.

En telefonisk kontakt til rektor ved Ringkøbing Amts Sygeplejeskole gav oplysning om, at samlingen, ud over at få svar på forespørgslen om to emblemer, kunne forvente at få oplysninger om - og eksemplarer - af seks andre emblemer fra det geografiske område.

Sygeplejemuseets montre med emblemer
Sygeplejemuseets montre med emblemer
Med forespørgslen om emblemerne til skolerne blev interessen for emblemer kendt i en videre kreds, hvilket affødte, at samlingen modtog en række emblemer, der var fundet af enkeltmedlemmer på loppemarkeder. Der kom også en lille kasse fra et uniformsvaskeri med emblemer, som man i flere år ikke havde vidst, hvad man skulle gøre ved.

På vaskeriet var det et typisk forløb, at hvis Dansk Sygeplejeråds emblem dukkede op, så sendte man det til Dansk Sygeplejeråd, fordi det var nummereret, så ejermanden kunne findes. For de andre emblemers vedkommende afventede man, at ejermanden eventuelt efterlyste sit emblem, så det kunne afleveres, men ellers lå det blot i en skuffe.

Sidst på året 1996 indrykkede Tidsskrift for Sygeplejersker en efterlysning af information om en serie konkrete emblemer. Denne efterlysning gav omgående reaktioner. Dels kom ret mange af de ønskede informationer til veje, dels skrev en række medlemmer, at de havde et emblem, som de gerne ville forære samlingen, hvis der var interesse for det. Netop bemærkningen om, at man vil give samlingen sit emblem, hvis der er interesse herfor, karakteriserer hvorledes sygeplejerskerne opfatter deres uddannelsesemblem. Det betyder noget for dem.

Mange af emblemerne blev afleveret i den originale æske, som de selv havde modtaget til emblemet i 30'erne, 40'erne og 50'erne. Der er blevet passet på emblemerne, men som flere skrev: ”Når det er til sygeplejerskernes museum, vil jeg gerne af med det."

Tidligt i 1997 var samlingen vokset så meget, at der begyndte at tegne sig et billede af, at der ved en lang række hospitaler ud over landet, hvor der var blevet uddannet sygeplejersker fra tidligt i det 20. århundrede også havde været emblemer enten fremstillet for det enkelte sygehus eller af en elevforening.

Fra arkivet fra Frederiksberg Sygeplejerske-Forening dukkede "Vejviser for Sygeplejersker, Massøser og jordmødre m.fl.” fra 1928 op. Den var udarbejdet af kontorchef i Direktoratet for Sygekassevæsenet  H. Daniel, og i den hed det: ”Ved et Samarbejde mellem Repræsentanter for Amtsraads- og Købstadsforeningen samt Foreningen af Sygehuslæger blev paa Foranledning af ”Dansk Sygeplejeraad" Sygehusene i Provinsen klassificeret saaledes, at kun Sygehuse med over 50 Senge (eller mindst 11.000 Sygedage aarlig) anses for berettigede til at give en 3-aarig Uddannelse, medens Sygehuse med 15-30 Senge ( eller mindst 4.500 Sygedage aarlig) kun anses berettigede til at give en 2-aarig Uddannelse, således at Eleven andetsteds, under større Forhold, maa søge Uddannelse i det 3. Aar. Elevuddannelsen på Sygehuse med færre Sygedage end 4.500 aarlig anerkendes altsaa ikke af ”Dansk Sygeplejeraad”."

Se Vejviser for Sygeplejersker, Massøser og Jordmødre m.fl.   

I tilknytning til denne information var en liste over uddannelsessteder i hovedstaden både for så vidt gjaldt en 3-årig som en 2-årig uddannelse og en væsentlig mere omfattende liste over sygehuse i provinsen, der faldt ind under de to kategorier. Disse lister blev ledetråden for en mere systematisk efterlysning af emblemer og oplysninger i Dansk Sygeplejeråds medlemsskare via Tidsskrift for Sygeplejersker, men også ved direkte henvendelser til en række medlemmer, som havde tilkendegivet interesse for at medvirke i indsamlingen af emblemer og andre effekter til samlingen.

For så vidt gjaldt oplysninger om og eventuelt eksemplarer af emblemer fra andre organisationer og sammenslutninger, rettedes direkte henvendelse til de konkrete organisationer og stort set alle disse henvendelser gav positive resultater.

Hele samlingen kan ses på Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Kilde

Kirsten Stallknecht. Hvor kommer du fra? Dansk Sygeplejeråd og Dansk Sygeplejehistorisk Museum 1999.