Sygehus- og skoleemblemer – København og Frederiksberg Kommune

Der er blevet uddannet sygeplejersker i København og Frederiksberg Kommuner siden 1863. Bispebjerg Hospital var formentlig det første hospital, der efter amerikansk mønster herhjemme indførte et emblem.

Emblemer fra Københavns Kommune

Sygeplejerskeuddannelsens historie kan deles op i tre hovedperioder:

  • Perioden frem til 1933 hvor sygeplejerskerne fik statsautorisation. Inden da blev sygeplejerskerne uddannet på landets sygehuse. Dansk Sygeplejeråd havde som betingelse for medlemskab, at en sygeplejerske skulle have i alt tre års uddannelse.
  • Perioden frem til 1958-reformen, hvor Sundhedsstyrelsen overtog godkendelse af sygehusene som uddannelsessteder.
  • Perioden efter 1958-reformen, hvor sygeplejerskeuddannelsen blev lovreguleret med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen 1957. Den påbød, at der blev oprettet sygeplejeskoler i hele landet.

Indtil 1958 er uddannelsesemblemer altså sygehusemblemer, der viser, hvilket sygehus sygeplejersken var uddannet på.

Efter 1958 bliver emblemerne til skoleemblemer, der ofte bærer navnet ”sygeplejeskole” eller skolens initialer.

Nedenfor skelnes ikke mellem sygehus- og skoleemblemer, men det er forsøgt vist, hvordan emblemernes udvikling har været på det enkelte sygehus og derefter overgangen til sygeplejeskole.

Alle oplysninger om sygehusene er hentet fra ”Det danske sygehusvæsen” I og II, udgivet af Sygehusinspektørforeningen i anledning af foreningens 50 års jubilæum den 23. juni 1962.

De Gamles By

Navnet De Gamles By blev dannet i 1919 ved sammenlægning af Almindeligt Hospitals bygninger fra 1892 og Københavns Alderdomshjem opført i 1901.

De Gamles By er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give to år af sygeplejerskeuddannelsen. Det fremgår af listen, at de krævede yderligere et års uddannelse på hospital eller ”stort sygehus”.

De Gamles By ophørte med selvstændig uddannelsesvirksomhed i 1943. Efterfølgende blev De Gamles By brugt som praktiksted for de andre uddannelsessteder.

Motivet er Københavns tre tårne stiliseret med tre bølgelinjer nedenunder.

Emblem fra De Gamles By
Emblemet måler 23 mm i diameter. Det er graveret Fanny Mikkelsen 17- 4- 36.

Sundby Hospital

Sundby Hospital blev oprettet på Amager i 1902. Ved indvielsen rummede det 71 sengepladser. Det vides ikke, hvornår Sundby Hospital begyndte at uddanne sygeplejersker, men i 1970 flyttede uddannelsesaktiviteterne til sygeplejeskolen ved Kommunehospitalet.

Emblemet har samme form som de øvrige emblemer i Københavns Kommune. Motivet er Københavns tre tårne og seks linjer nedenunder. Ved foden af midtertårnet er en personfigur i sølv, og over tårnet på hver side er der henholdsvis en måne og en stjerne. Bogstaverne er SHH.

Emblemerne er graveret med initialer og årstal.

Emblem fra Sundby Hospital

Emblemet måler 28 mm fra spids til spids.

Københavns Kommunehospital

Københavns Kommunehospital blev opført i årene 1858-1863 som afløsning for Almindelig Hospital, hvis sygeafdeling var helt utilstrækkelig. Koleraepidemien i 1853 viste det med al tydelighed. Epidemien blev den direkte anledning til opførelsen af Kommunehospitalet, og det blev starten til Københavns Kommunes hospitalsvæsen. Da hospitalet blev taget i brug i 1863, havde det 800 sengepladser.

Kommunehospitalet var det første hospital, der i 1876 begyndte at uddanne sygeplejersker. Læs mere her.

Hospitalet er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige sygeplejerskeuddannelse.

I 1958 blev der som følge af Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen oprettet en sygeplejeskole på Kommunehospitalet, og den eksisterede indtil 1972, hvor den flyttede til Hvidovre Hospital.

Der har hersket en del uorden i, om man brugte bogstaverne KHH eller KKH. Begge dele dækker Københavns Kommunehospital.

I 1972 flyttede sygeplejeskolen på Københavns Kommunehospital til den nye sygeplejeskole på Hvidovre Hospital. 

Emblem fra Københavns Kommunehospital
Emblemet er graveret 1932.

Emblem fra Københavns Kommunehospital 

Emblemet er graveret 1940.

Bispebjerg Hospital

Bispebjerg Hospital blev taget i brug 1913 og åbnede med 700 sengepladser. Hospitalet blev bygget efter pavillonprincippet.

Artikel om indvielsen af Bispebjerg Hospital i Tidsskrift for Sygepleje 1913

Samme år startede Charlotte Munck sygeplejerskeuddannelsen ved hospitalet. Læs mere her.

Charlotte Munck var uddannet på Presbyterian Hospital i New York 1906-09, hvor hun ved dimissionen modtog skolens emblem. Hun tog traditionen med til Bispebjerg Hospital, som blev det første uddannelsessted, der indførte et uddannelsesemblem. Det ses første gang på et fotografi fra 1921.  (Kilde: Inge Funding. Det begyndte med Charlotte Munck. Tidsskrift for sygeplejersker 10/1964 s. 318).

Sygeplejeskolen blev etableret i 1958 som følge af Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen. I 1991 blev Bispebjerg Sygeplejeskole fusioneret med Fensmarksgade Sygeplejeskole og Hvidovre Sygepleje. 

Emblem fra Bispebjerg Hospital
Emblemet er graveret 1943.

I midten af 1970erne blev formen ændret. De fire udspring forsvandt, og bogstaverne blev BS, Bispebjerg Sygeplejeskole.

Emblem fra Bispebjerg Sygeplejeskole
Emblemet er graveret 1975 og måler 24 mm i diameter.

Hvidovre Sygeplejeskole

Hvidovre Sygeplejeskole åbnede i 1972, inden Hvidovre Hospital stod færdigt. Skolen afløste sygeplejeskolen på Københavns Kommunehospital, og de første elever blev overflyttet fra Kommunehospitalet og var i praktik på de andre københavnske hospital, indtil Hvidovre Hospital åbnede. 

I 1991 blev Hvidovre Sygeplejeskole, Bispebjerg Sygeplejeskole og Fensmarksgades Sygeplejeskole lagt sammen til Københavns Sundhedsvæsen, Sygeplejerskeuddannelsen.

Emblemet har været i brug 1972 – 1990.

Emblem fra Hvidovre Sygeplejeskole
Emblemet måler 24 mm i diameter. Nogle af dem er graveret med initialer, elevnummer og årstal.

Rigshospitalet

Rigshospitalet blev oprettet 1910 som en afløsning for Frederiks Hospital. Hospitalet begyndte at uddanne sygeplejersker helt fra begyndelsen.

Artikel om det nye Rigshospital i Tidsskrift for Sygepleje 1910

Rigshospitalet er optaget på listen over sygehuse, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give den treårige uddannelse.

I perioden fra 1910 frem til Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen i 1958 var der tale om en hospitalsuddannelse, selv om der var indrettet skolelokaler.

Emblemets motiv er Rigshospitalets krone med RH i varierede slyngninger og med tre varianter: Ingen prik, en prik og tre prikker under bogstaverne. Emblemet kunne i begyndelsen købes efter endt uddannelse, men blev senere givet af skolen ved afslutningsfesten.

Sygeplejemuseet har et emblem, der er graveret 1919, men det kan ikke være et sygeplejerskeemblem. I 1933 er der en notits i Tidsskrift for Sygepleje, der fortæller, at nu får Rigshospitalets nyuddannede sygeplejersker emblem i lighed med kollegerne på Bispebjerg Hospital og Københavns Kommunehospital.

Notits i Tidsskrift for Sygepleje om Rigshospitalets emblem
Caption 
Notits i Tidsskrift for Sygepleje nr. 9 1933 side 313-314 om Rigshospitalets emblem

Emblem fra Rigshospitalet
Emblemet fra 1933

Emblem fra Rigshospitalet 

Anden udgave har en prik under monogrammet. 

 Emblem fra Rigshospitalet

Tredje udgave. Her er motivet mere stiliseret, og der er tre prikker. Det ældste i samlingen i denne udgave er graveret KS 1978.

Alle udgaver måler 23,5 mm i diameter.

Finsens Lysinstitut

Niels Finsen indførte kulbuelys til behandling af lupus, og 1896 oprettedes Finsens medicinske lysinstitut. Instituttet startede i lokaler på Københavns Kommunehospital og flyttede senere til en villa i Rosenvænget. Det blev hurtigt for trangt, og 1921 åbnede Finsens Lysinstitut, der også gik under navnet Kysthospitalet. Det rådede ved indvielsen over 145 senge.

Finsens Institut er optaget på listen over hospitaler, som Dansk Sygeplejeråd i 1928 godkendte til at give to år af sygeplejerskeuddannelsen. Det sidste år skulle så tages på et større hospital.

Emblem fra Finsen Lysinstitut 

Emblemet måler 18,5 mm i diameter.

Frederiksberg Hospital

Det nuværende Frederiksberg Hospital blev taget i brug 1903 med i alt 420 sengepladser. Hospitalet blev opført efter pavillonprincippet.

Artikel om Frederiksberg Hospital i Tidsskrift for Sygepleje 1908  

Frederiksberg Hospital begyndte at uddanne sygeplejersker i 1918, og med Kgl. anordning om sygeplejerskeuddannelsen blev der etableret en sygeplejeskole. Skolen blev nedlagt i 1992 og lagt sammen med Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole.

Emblemet har været i brug 1946 – 1996 og har grundlæggende haft samme udformning i hele perioden. Der ses dog variationer i farver og form. Nogle emblemer er buede, andre flade. Motivet er Frederiksberg Byvåben med de tre falke i hvidt på en mur af røde sten og to træer med grøn top.

Emblem fra Frederiksberg Hospital
Fladt emblem

Emblem fra Frederiksberg Hospital
Buet emblem med lysere rød baggrund.

Emblemerne måler 24 mm i diameter.

Københavns kommunes Uddannelsescenter, Sygeplejeskolen Fensmarkgade

Skolen kaldtes ofte Fensmarkgade Sygeplejeskole. Den blev oprettet i 1982, dels for at afhjælpe manglen på sygeplejersker i København, dels for at rette op på den store ungdomsarbejdsløshed. 

Emblemet blev til gennem en konkurrence, der blev vundet af Ulla Lütt, sygeplejeelev på Sygeplejeskolen Fensmarkgades  første elevhold november 1982.

Emblemet blev brugt indtil 1991, hvor skolen blev lagt sammen med Hvidovre Sygeplejeskole og Bispebjerg Sygeplejeskole til Københavns Sundhedsvæsen, Sygeplejerskeuddannelsen.

Emblem fra København N. Sygeplejeskolen Uddannelsescenteret
Emblemet måler 30 mm i diameter.

Københavns Sundhedsvæsen Sygeplejerskeuddannelsen

Skolen blev oprettet ved en fusion af Hvidovre Sygeplejeskole, Bispebjerg Sygeplejeskole og Fensmarksgades Sygeplejeskole i 1991. Skolen blev fysisk placeret på den tidligere Bispebjerg Sygeplejeskole på Tuborgvej.

Emblemet er udformet ca. 1992/1993 som resultatet af en konkurrence, der blev vundet af en underviser, Lisbeth Jensen.

Motivet er et "charlotteløg", der var kælenavnet for eleverne på Bispebjerg Hospital som  en kærlig reference til den første forstanderinde, Charlotte Munck

Emblem fra Københavns Sundhedsvæsen Sygeplejerskeuddannelsen
Emblemet måler 32 mm i diameter.

H:S Sygeplejerskeuddannelsen

I 1996 blev Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet lagt sammen med Sygeplejerskeuddannelsen Københavns Sundhedsvæsen i forbindelse med etablering af Hovedstadens Sygehusfællesskab, H:S.

Skolens emblem er en badge og blev anvendt indtil 2007, da H:S blev nedlagt 1. januar 2007. Der var derefter ingen emblemer i to år.

Den første badge havde hvid baggrund.

Emblem fra H:S Sygeplejerskeuddannelsen

Senere blev baggrundsfarven ændret til beige.

Emblem fra H:S Sygeplejerskeuddannelsen
Emblemet måler 31 mm i diameter.

Sygeplejerskeuddannelsen København

Emblemet er tegnet af daværende sygeplejestuderende David Alfsen. Det blev uddelt første gang i januar 2009 og fungerede i denne form indtil 2010.

Motivet er det gamle militærhospital på Tagensvej, hvor skolen havde til huse.

Emblem fra Sygeplejerskeuddannelsen København
Emblemet måler 25 mm i diameter.

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

I januar 2011 blev teksten ændret til Metropol efter sammenlægning af Sygeplejerskeuddannelsen København og Sygeplejerskeuddannelsen Herlev under den nyoprettede professionshøjskole Metropol. 

Emblem fra Sygeplejerskeuddannelsen Metropol

Professionshøjskolen Metropol

I 2013 skiftede professionshøjskolen Metropol emblemet ud med et sort emblem med påskriften Metropol og årstallet for det pågældende uddannelsesår. Emblemet uddeles til alle faggrupper, der dimitterer fra Professionshøjskolen Metropol.

Emblem fra Sygeplejerskeuddannelsen Metropol 2013

Emblemet måler 20 mm i diameter.