Sygeplejeforskolen i højskolen

Forskolen var inspireret af sygeplejerskeuddannelsen i England og i USA, hvor man oprettede forskoler allerede før århundredeskiftet.

Rødkilde Højskole på Møn 1946. Skolen fungerede som sygeplejeforskole i perioden 1936 til 1981.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 930419f018

Da Rigshospitalet åbnede i 1910, blev der også etableret en sygeplejerskeuddannelse. Uddannelsen blev indledt med to ugers forskole, som bestod af en blanding af afdelingspraktik og praktisk og teoretisk skolestueundervisning. I 1935 blev forskolen udvidet til at vare fire uger, og igen 1936, hvor den blev forlænget til to måneder.

Undervisningslokale på Rigshospitalet 1912, øvelse i fremstilling af forbindinger mm.
Caption 
Undervisningslokale på Rigshospitalet 1912, øvelse i fremstilling af forbindinger mm.
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 920312f003

Bispebjerg og Københavns Kommunehospital startede i 1913 en tre ugers forskole, som i 1922 blev udvidet til seks uger. Denne forskole var tilrettelagt som praktisk og teoretisk skoleundervisning med nogle timers afdelingspraktik hver dag (1).

Dakonissestiftelsen etablerede i samme tidsrum også en forskole. Læs mere.

Fordelen ved forskolen var, at eleverne holdvis kunne få den første undervisning i teoretiske fag som anatomi og fysiologi, hygiejne, ernæringslære og bakteriologi. Dertil kom timer i sygeplejens historie og etik. Praktiske færdigheder blev indøvet i en demonstrationsstue, der var indrettet som en sygestue. Her kunne eleverne lære grundlæggende sygepleje, hvor eleverne skiftedes til at være patient og sygeplejerske. Det forebyggede, at eleverne skulle øve helt basale færdigheder på patienterne (2). 

Selvom fordelene var indlysende, var det de færreste sygehuse, der havde mulighed for at oprette en forskole. Foreningen af Provinssygeplejersker, en afdeling under Dansk Sygeplejeråd, udarbejdede derfor et forslag om en forskole, der skulle være fælles for provinsens sygehuse. De foreslog, at den skulle organiseres efter folkehøjskolens principper.

Læs henvendelsen til Dansk Sygeplejeråd, der er gengivet i Tidsskrift for Sygepleje nr. 21 1926  

Anatomiundervisning på Børkop Sygeplejehøjskole 1943-44 Anatomiundervisning på Børkop Sygeplejehøjskole 1943-44
Caption 
Anatomiundervisning på Børkop Sygeplejehøjskole 1943-44 Anatomiundervisning på Børkop Sygeplejehøjskole 1943-44
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 911126f046

Forslaget resulterede i, at Dansk Sygeplejeråd købte Testrup Højskole i 1927. Men tiden indgik Dansk Sygeplejeråd samarbejde med i alt 10 højskoler, hvoraf den sidste, Rødkilde Højskole, lukkede i 1981 (2).

En påtrængende årsag til oprettelsen af forskolerne var også, at det ikke længere var muligt udelukkende at rekruttere elever fra dannede hjem.

Man var nødt til at tage elever ind med mere begrænsede skolekundskaber, så forskolen skulle også være alment dannende. Derfor var højskolen en logisk ramme at lægge den ind under.

Læs om indvielsen i Tidsskrift for Sygepleje nr. 21 1927

Læs forstander Taarups tanker om Testrup Højskole som forskole i Tidsskrift for Sygepleje nr. 4 1927   

Se forstander Taarup og hustrus gavebrev til Dansk Sygeplejeråd i Tidsskrift for Sygepleje nr. 1 1927 

Maren Grosen underviser i grundlæggende sygepleje på Testrup Højskole ca. 1940
Caption 
Maren Grosen underviser i grundlæggende sygepleje på Testrup Højskole ca. 1940
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 971128f001

Sundhedsstyrelsen anbefaler sygeplejehøjskolerne

I 1939 udsendte Sundhedsstyrelsen en "meddelelse" til sygehusbestyrelser, overlæger og oversygeplejersker om, hvordan styrelsen anbefalede, at sygeplejerskeuddannelsen blev tilrettelagt. Det var ikke et krav, men op til det enkelte sygehus, om de ville følge anbefalingerne og i hvilket omfang.

Sundhedsstyrelsen anbefalede, at uddannelsen blev indledt med en forskole, der kunne foregå på en højskole. I meddelelsen fra 1939 står der:

"Der findes kun ved et Faatal af Landets Sygehuse og kun ved de allerstørste en Forskole, saaledes at det for langt de fleste Sygehuse ikke vil være muligt at give Sygeplejeeleverne den foran omtalte Forskoleundervisning. Denne Undervisning er imidlertid et meget vigtigt Led i den vordende Sygeplejerskes Uddannelse og er meget værdifuld for Sygehusene, der modtager Elever til Uddannelse, idet de unge piger, der paabegynder Elevtjeneste efter at have gennemgaaet Forskole, paa langt mere fyldestgørende Maade vil kunne udføre deres Tjeneste paa Afdelingerne; desuden vil de sygehuse, der kun modtager elever, der har gennemgaaet Forskolen, ikke behøve at foranstalte Undervisning i Fysiologi, Anatomi og de øvrige under Forskolen hørende Fag.

Det er derfor af stor  Værdi for vort Sygehusvæsen, at de 3 Folkehøjskoler, Rødkilde Højskole, Testrup Højskole og Ubberup Højskole er blevet omdannet til Skoler for unge piger, der ønsker at blive Sygeplejeelever, saaledes at der paa disse Skoler samtidigt med den almindelige Folkehøjskoleundervisning gives Undervisning i de til Sygeplejeforskolen hørende, foran omtalte fag." (3)

Se Sundhedsstyrelsens meddelelse  

Meddelelsen blev fulgt op i 1943, hvor Sundhedsstyrelsen igen opfordrede sygehusene at antage elever, der havde gennemgået sygeplejeforskolen på en af sygeplejeforskolerne.

Læs Sundhedsstyrelsens opfordring i Tidsskrift for Sygepleje nr. 15 1943  

At Sundhedsstyrelsens anbefalinger med tiden blev fulgt, kan ses af det stigende antal højskoler, der blev omdannet til sygeplejeforskoler i de følgende år. Forskolen i højskolen eksisterede i 54 år. Nogle af højskolerne var kun sygeplejeforskoler i nogle år, mens andre som for eksempel Rødkilde Højskole fungerede som forskole fra 1936 til 1981.   

 

Oprettet som højskole

Start som sygeplejeforskole

Afslutning som sygeplejeforskole

Testrup Højskole

1866

1927

1974

Rødkilde Højskole

1866

1936

1981

Ubberup Højskole

1899

1939

1972

Børkop Højskole

1889

1943

1949

1946

1978

Faarevejle Højskole

1907

1951

1972

Borup Højskole

1916

1953

1971

Try Højskole

1873

1955

1974

Mariaforbundet

1914

1957

1974

Diakonhøjskolen

1920

1958

1972

Bornholms Højskole

1893

1959

1968

 Kilde: Inger Gøtzsche. Sygeplejen og Højskolen 1927-1981 – Sygeplejeforskolen i Folkehøjskolen. Dansk Sygeplejeråd 1996.

Ubberup Højskole blev sygeplejeforskole i 1936
Caption 
Ubberup Højskole blev sygeplejeforskole i 1936
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 000151f023

Testrup Højskole

Testrup Højskole, der var ejet af Dansk Sygeplejeråd, kom til at danne mønster for de andre højskoler.

Testrup Højskole ukendt år
Caption 
Testrup Højskole ukendt år
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum 931027f002

Maren Grosen, forstanderinde på Testrup Højskole 1927-1961
Maren Grosen, forstanderinde på Testrup Højskole 1927-1961
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 720601F200_side26b

Forskolerne fortsatte som en hybrid af højskole og sygeplejeforskole. Det betød, at størsteparten af skolerne havde både et forstanderpar og en sygeplejerske som forstanderinde. Den eneste undtagelse var Testrup Højskole, hvor Maren Grosen blev ansat som ansat som oversygeplejerske. De første år ledede hun højskolen sammen med forstander Kristian Taarup, men efter parret Taarups afgang blev hun forstander.

Det første elevhold på 70 elever startede den 4. oktober 1927, hvor Dansk Sygeplejeråds næstformand Charlotte Munck bød velkommen. Eleverne blev henvist af sygehusenes ledende sygeplejersker, men med tiden kom de også på eget initiativ.

Læs artikler af Maren Grosen i Tidsskrift for Sygepleje:

Lidt om Sygeplejeundervisningen paa Testrup Højskole 1928 

Menneske først - og saa Sygeplejerske 1943

Forskolen varede 5 måneder, og timeplanen udgjorde en blanding af højskole- og sygeplejefag. I 1927 var undervisningsplanen:

Emne

Timetal 

Foredrag om forskellige emner, historie, samfundslære, litteraturhistorie, menighedshistorie, sygeplejens historie og etik 

180 timer

Oplæsning af digterværker i tilslutning til litteraturhistorie 

 40 timer

Dansk

120 timer

Regning

 60 timer 

Kemi

 20 timer 

Fysik

 20 timer 

Sundhedslære efter ”Håndbog for Sygepleje”, anatomi, fysiologi og hygiejne 

 60 timer

Sygeplejelære og demonstrationer

 60 timer 

Sygeplejeøvelser

 20 timer 

Diætetisk madlavning og praksis

 20 timer 

Tilberedning af forbindsstoffer

 20 timer 

Gymnastik

 20 timer 

Indøvelse af sange

 20 timer 

Håndarbejde

 20 timer

 

 Kilde: Inger Gøtzsche. Sygeplejen og Højskolen 1927-1981 – Sygeplejeforskolen i Folkehøjskolen. Dansk Sygeplejeråd 1996.

Denne undervisningsplan kom til at danne mønster for Rødkilde Højskole og andre derefter.

Højskolerne efter autorisationen 1933

Kapaciteten på Testrup Højskole viste sig hurtig ikke at slå til, og i 1936 tilbød Vagn Møller, forstander på Rødkilde Højskole på Møn at indgå et samarbejde med Dansk Sygeplejeråd. Maria Madsen blev ansat som sygeplejeforstanderinde, hun blev senere formand for Dansk Sygeplejeråd i perioden 1940-1968.

Læs omtalen i Tidsskrift for Sygepleje nr. 30 1936  

Læs om indvielsen af Rødkilde Højskole i Tidsskrift for Sygepleje nr. 52 1936

Med reformen af sygeplejerskeuddannelsen i 1958 blev forskolen obligatorisk, enten på en sygeplejeskole eller en højskole. Sundhedsstyrelsens "Cirkulære om godkendelse af sygeplejehøjskoler i disses egenskab af forskole for sygeplejeelever" af 1957, medførte en hel del ændringer for højskolerne og dens forstandere. Der skulle blandt andet ansættes en forstanderinde som ansvarlig for den sygeplejefaglige del af undervisningen (2).

Læs om undervisningen i sygepleje i demonstrationsstuen på Rødkilde Højskole i Tidsskrift for Sygepleje nr. 32 1944

Der blev også stillet krav til undervisningslokaler, boligforhold for lærerstaben og eleverne, og ikke mindst en demonstrationsstue. Det kostede anskaffelse af hospitalssenge, sengeborde, udstyr og utensilier. Men det skulle til for at opnå Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Instruktionssygeplejerske Ingrid Kaae underviser i anatomi på Testrup Højskole ca. 1930
Caption 
Instruktionssygeplejerske Ingrid Kaae underviser i anatomi på Testrup Højskole ca. 1930
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 981008f055

Undervisningen skulle følge de regler, der var fastlagt i Kgl. Anordning af 1957. Det var en balancegang mellem den højskolefaglige del overfor Undervisningsministeriet, og en forstanderinde, der var ansvarlig overfor Sundhedsstyrelsen om overholdelse af normalplanen i anordningen.

Timetallet var med anordningen ikke ændret betydeligt, men de faglige krav var øget i takt med udviklingen. Samtidigt blev det muligt at stille større krav til ansøgerne til sygeplejeskolerne, i og med at der kom en stigning i antallet at elever med bedre skolekundskaber.

Undervisning på Fårevejle sygeplejeforskole 1952
Caption 
Undervisning på Fårevejle sygeplejeforskole 1952
Attribution 
Dansk Sygeplejehistorisk Museum reg.nr. 910930f018

I 1936 havde 3% af sygeplejerskerne en studentereksamen, 21% realeksamen, 10% mellemskoleeksamen og 66% folkeskoleuddannelse.

I 1959 havde 4% studentereksamen, 45% realeksamen, 12% mellemskoleeksamen, 2% 9. klasse, 8% 8. klasse og 29% 7. klasse.

Der blev ikke stillet krav om en bestemt skoleeksamen, men kundskaber i dansk, regning, fysik og kemi skulle være på højde med mellemskoleeksamen.

For at blive optaget på en sygeplejeskoles forkursus (et to-måneders kursus i forlængelse af forskolen) , skulle ansøgeren bestå en af sygeplejeskolen afholdt prøve i nævnte fag (2).

Forskolernes kapacitet

Der findes ingen samlet oversigt over, hvor mange elever der har gennemgået sygeplejehøjskolen i de 53 år, den eksisterede. Men det har været mange. I årene 1940-1950 var årsgennemsnittet 452 elever stigende i 1953 til 918.

I 1958 var kapaciteten 1320 elever, mens sygeplejeskolernes var 789. Herefter etablerede sygeplejeskolerne gradvist egne forskoler, hvorfor Bornholms Højskole som den første i 1968 lukkede som sygeplejeforskole.

Herefter gik det tilbage for sygeplejeforskolerne, og Rødkilde måtte lukke som den sidste i 1981 (2). Fulgt til dørs af en stor demonstration af tidligere elever, der beklagede slutningen af en meget dansk epoke i sygeplejerskeuddannelsens historie.

Læs tidligere elevers artikel i anledning af lukning af Rødkilde Højskole som sygeplejeforskole

Forskolernes symboler i form af emblemer

Nogle af forskolerne fik fremstillet emblemer, som eleverne enten fik eller kunne købe. Dansk Sygeplejehistorisk Museum har således tre emblemer fra sygeplejeforskoler, Rødkilde, Børkop og Mariaforbundets sygeplejeforskoler.

Rødkilde Højskole

Emblemet er fremstillet af sølvsmed Elsebeth Strandnæs, der var søster til en højskolelærer på Rødkilde Højskole, Johny Hougaard. De første nåle var meget dyre, men de blev senere fremstillet, så det var overkommeligt for eleverne at købe dem.

Med købet fulgte et vers af højskolelærer Jørgen Bukdahl ved Askov Højskole. Det er et vers fra et længere digt, ”Vedbend man finder mellem is og sne”. Det blev skrevet, efter at digteren havde besøgt Rødkilde ved åbningen af sygeplejeforskolen.

Ved ganske særlige lejligheder blev vedbendbladet fremstillet i guld. Blandt andet fik Dansk Sygeplejeråds tidligere formand 1941-67, Maria Madsen, et eksemplar. Maria Madsen var i perioden 1936-46 forstander på Rødkilde Højskole, de første fem år sideløbende med sit hverv som formand. Under krigen cyklede hun en gang om ugen frem og tilbage mellem Møn og København.

Den ældste nål

Rødkilde Højskole - det første emblem

Emblemet måler 26 mm i bredden og 23,5 mm i højden.

Rødkilde Højskole - det andet emblem

Børkop Højskole

Børkop Højskole fungerede som sygeplejeforskole i perioder, 1943 – 1946 og 1949 – 1978. Det er oplyst, at emblemet kun blev brugt i den første periode. Emblemet er kvadratisk med skrå hjørner og er fremstillet i sølv. Motivet er en hånd, der holder Florence Nightingale lampen.

Emblem fra Børkop Højskole

Emblemet måler 21 x 21 mm.

Mariaforbundets sygeplejeforskole

Mariaforbundet startede i 1905 som en kristelig social studiekreds blandt unge kvinder af adelen og det bedre borgerskab.  Af langt større betydning var den kursus- og skolevirksomhed, som Mariaforbundet efterhånden skabte med bl.a. husholdningsskole og sygeplejeforskole i perioden 1957 til -74. 

Emblemet er i sterlingsølv med en emaljeret mariehøne og bogstavet M. 

Mariaforbundets emblem

Emblemet måler 28 x 4 mm. 

Litteratur 

  1. Stinne Glasdam. Uddannelse af sygeplejersker – belyst fra et fagpolitisk perspektiv. : Glasdam S og Bydam J. Sygepleje i fortid og nutid – historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008.
  2. Inger Gøtzsche. Sygeplejen og Højskolen 1927-1981 – Sygeplejeforskolen i Folkehøjskolen. Dansk Sygeplejeråd 1996.
  3. Sundhedsstyrelsen. Meddelelse til sygehusbestyrelser, overlæger og oversygeplejersker 1939