Autorisation

Sygeplejerskers autorisation er en titelbeskyttelse, der indebærer, at det kun er uddannede sygeplejersker, der må bruge titlen sygeplejerske.

Autorisation sikrer, at det kun er uddannede sygeplejersker, der må bruge titlen ”sygeplejerske”. 

Sygeplejerskers autorisation er en titelbeskyttelse og handler ikke om, hvilke opgaver man som sygeplejerske kan varetage. Læger har derimod autorisation med ”forbeholdt virksomhedsområde”. Det vil sige, at der er bestemte opgaver, som kun læger må varetage.

 

Hvad siger autorisationsloven?

Som en del af Autorisationsloven (§ 17) er en autoriseret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed, herunder ved benyttelse af medhjælp, økonomisk ordination af lægemidler m.v.  

Specifikt om sygeplejerskers autorisation siger loven:

  • § 54. Autorisation som sygeplejerske meddeles den, der har bestået dansk sygeplejerskeeksamen eller en udenlandsk eksamen, der kan sidestilles hermed, jf. §§ 2 og 3.
  • Stk. 2. Ret til at betegne sig som sygeplejerske har kun den, der har autorisation som sygeplejerske.
  • Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler om udøvelse af sygeplejerskevirksomhed og om afgrænsning heraf. ​
     

Fratagelse af autorisation  

Sundhedsstyrelsen kan tage autorisationen fra en sundhedsperson af to årsager:

  • Fysisk tilstand eller mangelfuld sjælstilstand:  Autoriserede sundhedspersoner kan fratages autorisationen, hvis de er til fare for andre mennesker på grund af en fysisk tilstand, der gør den pågældende uegnet til udøvelse af hvervet, eller sygdom eller misbrug, der gør, at vedkommende varigt eller med mellemrum befinder sig i en mangelfuld sjælstilstand.
  • Grov forsømmelighed: En autoriseret sundhedsperson kan fratages autorisationen, hvis vedkommende må antages at være til fare for andre mennesker på grund af grov forsømmelighed, eller hvis der er tale om gentagen kritisabel faglig virksomhed.

Det er vigtigt at være klar over, at der skal meget til for at miste sin autorisation. En patientklage over fx forkert medicinering vil ikke i sig selv udløse tab af autorisationen. Læs mere om hvordan du får hjælp og vejledning, hvis du har fået en patientklage

 


Autorisation - hvis du vil arbejde i udlandet

Du skal søge autorisation i det land, hvor du ønsker at arbejde. Processen er forskellige afhængig af, om du vil arbejde i fx norden, indenfor EU eller udenfor EU. Går rejsen til de nordiske lande, er det forholdsvist let at få autorisation. Ligeledes er du i de fleste EU-lande hjulpet af en række aftaler, der er indgået på tværs for at gøre det nemmere for sygeplejersker at arbejde i udlandet. Lande udenfor EU kræver i nogle tilfælde, at du består en autorisationseksamen eller kan leve op til en række sproglige krav, inden du får lov til at arbejde der. Nogle lande kræver desuden, at du tager noget supplerende uddannelse, inden du må arbejde i det pågældende land. 

 

Autorisation i Danmark for udenlandske sygeplejersker

Alle udenlandsk uddannede sygeplejersker, der ønsker at arbejde i Danmark, skal søge autorisation via Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på denne side: Job i Danmark for udenlandske sygeplejersker