Perspektiver på familiesygepleje

Er et familiemedlem syg påvirker det hele familien, og de pårørende anses både som en praktisk og psykologisk støtte. Heri ligger en udfordring for os sundhedsprofessionelle. En udfordring som handler om, at vi har øje for, at et overforbrug af pårørendes ressourcer kan have den stik modsatte effekt.

Oprettet: 29.04.2015
Anne Holm Nyland

#Familiesygepleje "Familiecentersygepleje #familienermed

Familiesygepleje eller familiecenteret sygepleje er et omdrejningspunkt på mange sygeplejefaglige konferencer både nationalt og internationalt. Sidst jeg hørte nogle indlæg, hvor familiesygepleje var i fokus, var i januar. På et internt Sygeplejesymposium på OUH var der to spændende oplæg. Det ene indlæg fokuserede på familiecenteret sygepleje i Indvandrermedicinsk Klinik. Her er erfaringerne, at patienterne får mere overskud til at forholde sig til egen udredning og behandling, når der tages afsæt i den helhedsorienterede tilgang, som involverer familie og netværk. Samtidig kvalificeres pleje og behandlingstiltag, som også gøres mere målrettet.
 
Det at vi som sygeplejersker er optaget af familiecenteret sygepleje siger noget om, at det er et væsentligt emne. Et emne og et felt som vi engagerer os i. ”Og har det ikke altid været det”? Vil nogen måske spørge. ”Har vi ikke altid, i en eller anden udstrækning indtænkt familien i plejen af den syge”? Jo det har vi, fordi vi via vores uddannelse er opdraget i en holistisk tilgang til patienten og dennes pårørende. Altså ser vi på helheder, og vi ser også den syge og dennes familie som en helhed.
 
Nu ved jeg godt, at begrebet familiesygepleje dækker over uendeligt meget mere end blot at inddrage familien og det at have et holistisk afsæt for vores sygepleje. Og der er kulturelle forskelle og opfattelser i fortolkning af begrebet familiesygepleje.  I nutidens opfattelse af familiesygepleje, i en dansk kontekst, drager sygeplejersken også omsorg for, og støtter, familien til den syge.
 
At der skal mere fokus på familiesygepleje og sygeplejerskers kompetencer til at indgå i et team, hvor tætte samarbejdsrelationer med familien og tværfaglige kolleger er omdrejningspunktet, ses af flere tiltag. Der er etableret uddannelser i familiecentreret sygepleje og i 2013 blev Fagligt Selskab i familiesygepleje oprettet.
Et nyt tiltag på University College Lillebælt er netop, her i 2015, udbud af et diplommodul i familieorienteret pleje og behandling.

anneholm3Findes der en entydig definition på familiesygepleje?

Så vidt jeg ved, er der ikke en regelret definition af begrebet familiesygepleje. En definition kan være at se patienten som en part i en familiesammenhæng med de relationer, vaner, skikke, ressourcer og problemer, det indebærer.

Er et familiemedlem syg påvirker det hele familien, og de pårørende anses både som en praktisk og psykologisk støtte. Heri ligger en udfordring for os sundhedsprofessionelle. En udfordring som handler om, at vi har øje for, at et overforbrug af pårørendes ressourcer kan have den stik modsatte effekt. Det har jeg bl.a. selv oplevet som pårørende, hvor en situation udviklede sig til en slags ”gør det selv”. Pårørende vil gerne gøre det bedste for deres kære, men i svære situationer er det ikke alle pårørende, der har overskud til eller blik for at sige "nu er det nok, jeg har brug for, at andre tager over".
 
Jeg oplever også en diskussion i egen afdeling ift. begrebet familiesygepleje. Når vi drøfter forskellige perspektiver på familiesygepleje/familiecentreret sygepleje, ender vi ofte med at drøfte inddragelse af patienter og pårørende i pleje og behandling af den syge. Hvad kan man forvente, at pårørende deltager i? Hvad kan de? Hvad vil de? Og ikke mindst hvad magter de?
 
Det er især i relation til pleje og behandling af patienter med anoreksi, vi har og ser nogle udfordringer. Denne patientgruppe er en sårbar gruppe med mange, komplekse problemstillinger. Derfor kan familiecentreret sygepleje både være et godt tiltag, men det kan også være en barriere. Ofte er det svært for familien at få lov til at komme tæt på, når den syge ikke selv er i stand til, eller har lyst til, at efterspørge hjælp fra familie og netværk. En væsentlig pointe er, at den syge, hvis muligt, skal tilkendegive et ønske om, at familien involverer sig.
 
Jeg tænker, at disse udfordringer gør sig gældende for mange, kronisk syge patienter. Vi kan som den sundhedsprofessionelle spørge familien, om de har lyst til at deltage i plejen af deres syge mand/hustru/barn etc. Måske kan familien deltage i dele af den personlig pleje eller i mobilisering af den syge. Det kan også handle om deltagelse i udarbejdelse af en genoptræningsplan, plan for udskrivelse mm. Her kan vi fx lære af erfaringer fra Indvandrer Medicinsk klinik på OUH.

Min families definition af familiesygepleje

Min familie, der består af fem voksne, sammenbragte børn, svigerbørn, fire børnebørn og et par gamle forældre, har en helt anden forståelse af begrebet familiesygepleje. Min families definition af familiesygepleje kan siges med et ord: Anne.
 
Jeg har fået utallige spørgsmål om medicin, hud-udslet, ørepine, smerter, feber, forstuvede ankler og ømme knæ. Jeg er også blevet ringet op fra udlandet og har fået tilsendt MMS beskeder med billeder af barnebarnets røde udslet. Og hvad kan jeg så stille op? Mig der ikke har været aktiv i patientplejen i mere end 10 år? Og pædiatri har jeg aldrig beskæftiget mig med. Det ved de jo godt de kære børn og forældre. Så hvorfor bliver de ved med at ”konsultere mig”?

Det gør de, fordi de har en tyrkertro på, at jeg ved noget og familien har respekt for min profession og titel som sygeplejerske. Hvis ikke jeg ved nok, så kender jeg sikkert nogen, der ved noget mere.
Frem for alt lytter jeg til deres bekymringer og stiller spørgsmål, der får dem til at reflektere over, om det mon er vigtigt at kontakte en læge, eller om tiden lige skal ses an. Så det jeg gør er vel i virkeligheden, at jeg lytter, indsamler data og inddrager familien i en beslutningsproces om det videre forløb. Dog siger jeg altid, hvis I er utrygge og det mindste i tvivl, så skal I kontakte en læge og få en vurdering. Jeg skal ikke kloge mig ud i at tage beslutninger om, hvad der skal ske hvornår.
 
Jeg vil tro, at alle sygeplejersker kender min families definition af familiesygepleje. I andre familier er definitionen måske bare Hanne, Per, Lisbeth, Eva, Jens, Marianne osv.
 
Familiesygepleje eller familiecentreret sygepleje optræder i mange former.
 
Bedste bloghilsner Anne