Boganmeldelser

Læs her anmeldelser af nye bøger

Oprettet: 11.04.2023

Læs herunder anmeldelser af disse syv bøger (publiceret 11. april 2023):

  • "Et sundhedsvæsen for fremtiden. Sygeplejersker viser vejen"
  • "Voldsoffer i Danmark - Grundbog for fagprofessionelle"
  • "Psykologi og sundhedspsykologi for sundhedsprofessionelle"
  • "Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom hos børn og unge"
  • "En ny vej til konflikthåndtering i demensomsorgen med Marte Meo og Low Arousal"
  • "Interpretive Description – En anvendelsesorienteret forskningsmetodologi"
  • "Sammen om Dobbelt Diagnose – En tværfaglig grundbog om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer"

Disse anmeldelser bliver ikke bragt i Sygeplejersken!

Sundhedsvæsenet har brug for mere end lappeløsninger

Et sundhedsvæsen for fremtiden. Sygeplejersker viser vejen

Lisbeth Aaskov Falch & Dorthe Boe Danbjørg (red.)
Et sundhedsvæsen for fremtiden.Sygeplejersker viser vejen
Samfundslitteratur, 2023, 208 sider - 269,95 kr.

Intentionerne med denne bog er at dykke ned i de udfordringer, vi nu gennem længere tid har stået i indenfor det danske sundhedsvæsen. Udfordringer der indtil videre er søgt løst ved opsplittede lappeløsninger. Den er skrevet af sygeplejersker, der har videreuddannet sig til forskere.

Her bliver alle de ømme punkter i dagens sundhedsvæsen berørt.

Bogen er delt op i tre temaer: Sundhedsvæsenets organisering, Sygeplejeprofessionen og Mennesket, borgeren og patienten. Problematikker bliver udvalgt og uddybet særskilt i 14 kapitler, der belyses ud fra forfatternes egen forskning. Hvert kapitel indledes med en case. Derefter ledes frem til en yderligere afgrænsning, som herefter analyseres. Hvert kapitel munder ud i forfatternes anbefaling.

Umiddelbart skulle man synes, at det er en glimrende koncept for en bog, der forholder sig kritisk til et sundhedsvæsen, der i de sidste årtier er blevet forringet trods øgede ansættelser og en økonomi, der ikke just glimrer ved sin lidenhed. Forfatterne gør deres ihærdige bestræbelser på at synliggøre problematikker inden for hver deres område. De peger på den komplekse virkelighed og viser, at løsninger er ikke så ligetil.

Det brød, som redaktionen slår op, er ufatteligt stort og gør, at bogen ikke lykkes. De sætter dygtige folk til at skrive om yderst relevante emner, der hver især sagtens kunne fylde en hel bog, men her gives der i gennemsnit kun 12 sider pr. kapitel. Noget af denne plads skal bruges til en case, der øjensynligt ikke er til gavn for forfatterne, og som opleves som et stort irritationsmoment.

Vi bliver præsenteret for de samme lappeløsninger, som vi har set i sundhedsvæsenet de sidste 50 år, men hvis vi skal se på fremtidens sundhedsvæsen, nytter det ikke at lave de samme reparationer. Et fremtidigt sundhedsvæsen kræver en radikal ændring af et smuldrende fundament, så kan vi derefter bygge ovenpå med vores ønskekasser.

Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil.

Ballast til mødet med voldsofre

Voldsoffer i Danmark – Grundbog for fagprofessionelle

Ask Elklit, Sarah B. Dokkedahl, Dorte M. Christiansen (red.)
Voldsoffer i Danmark – Grundbog for fagprofessionelle
Syddansk Universitetsforlag 2023, 303 sider – 200 kr.

Bogen fokuserer på spørgsmål, der er centrale for forståelsen af vold. Hvilke former for vold findes der? Hvilke processer er involveret – fysiologisk-psykisk og socialt – og hvordan kan professionelle beskytte sig selv?

Overordnet lever bogen op til sit formål om at give læsere en grundlæggende ballast til møder med voldsofre i form af en blanding af basisviden, tips, cases og refleksionsspørgsmål. Bogen indeholder 14 velskrevne og letlæselige kapitler. De første kapitler definerer og introducerer vold og traumer generelt, mens de resterende kapitler har fokus på konkrete eksempler på forskellige voldsformer som partnervold og stalking. Og jeg ER blevet langt klogere på kompleksiteten af at kunne forstå og møde volden i dens mange former.

Emnet vold udfordrer ens professionalitet. Det er udfordrende at skrive en bog, der skal ramme alle fagprofessionelle. Men alt i alt synes jeg, at forfatterne har været gode til at indskrive mange perspektiver i deres cases, således at de fleste professioner på en eller anden måde kan relatere til dem. Bogens kapitler er gode til at få én til at reflektere.

Nogle gange synes jeg dog, at ”tipsene” er lidt for letkøbte. Et eksempel er kapitel 14, der handler om overinvolvering, underinvolvering, modeoverføring, udbrændthed og sekundær traumatisering. Selvom kolleger, leder og terapi nævnes som mulige løsninger, kunne kapitlet med fordel i endnu højere grad have udfoldet, hvordan det så er, at fagprofessionelle kan undgå dette.

Som sygeplejerske er det vigtigt at have effektive strategier til at bearbejde sine voldsrelaterede oplevelser. At arbejde professionelt med voldsofre kræver, at man erkender ofrenes indflydelse på én selv. Og netop dette kræver, at sygeplejersken både er i stand til at bære denne påvirkning og samtidig kunne udføre sit arbejde som sygeplejerske. Og denne refleksion synes jeg bogen er flot gennemsyret af.

Ben Farid Røjgaard Nielsen, lektor, cand.cur., KP, København

Psykologibogen, vi har manglet

Psykologi og sundhedspsykologi for sundhedsprofessionelle

Rikke Vinter Hedensted og Julie Wielandt Tejmers (red.)
Psykologi og sundhedspsykologi for sundhedsprofessionelle
Gads Forlag 2023, 264 sider - 259,95 kr.

At bevæge sig i psykologiens univers er en meget centralt indlejret præmis i sygeplejens kerneydelse: At have en forståelse for det menneskes livssituation, som sygeplejersken står over for.

Denne nye psykologibog er netop en indføring i psykologiens univers gennem dens teorier - en gennemgang af både ældre og nyere psykologiske tilgange. En stor og bred palet lige fra psykoanalysen til positiv psykologi. Teorier der, historisk og udviklingsmæssigt, breder sig over mange årtier, og som har en stor rækkevidde ift. forståelsen for mennesket og dets måde at være i verden på. Lige fra at se mennesket og dets psykologiske individualitet til at se mennesket som et psykologisk indlejret individ i sociale sammenhænge.

Indføringen i teorierne kan man også finde i andre publikationer, men den måde bogen er tænkt og opbygget på, er netop så nødvendig for at forstå koblingen mellem teori og den sundhedsprofessionelles praksis. Læseren bliver på fin vis indført i de psykologiske tilgange, hvor en underliggende præmis er fokus på at kunne bruge og omsætte det læste i praksis. Den kobling, som ønskes for læseren, understøttes i meget høj grad af faktabokse, refleksionsspørgsmål og øvelser, man som læser bliver præsenteret for gennem kapitlerne.

Målgruppen for bogen er hovedsageligt studerende og undervisere på sundhedsfaglige grunduddannelser. Men også uddannede sundhedsprofessionelle, der har brug for en større teoretisk viden og indsigt til brug for deres sundhedsprofessionelle praksis, kan med fordel læse den.

Det er en meget velskrevet og troværdig bog, som gennem det faglige niveau legitimerer sig selv, og som vi har manglet inden for sygeplejen. Alle kapitler er skrevet af forfattere med stor faglig viden inden for enten det psykologiske felt eller inden for emner, der omhandler psykosociale interventionsmuligheder.

Helene Winding, sygeplejerske, cand.pæd.psych, lektor ved Københavns Professionshøjskole

Faglige perler tætpakket med ny viden

Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom hos børn og unge

Anne Mette Skovgaard, Gitte K. Jørgensen (red.)
Mentale helbredsproblemer og psykisk sygdom hos børn og unge
FADL’s Forlag 2023, 416 sider - 399,95 kr.

Ca. 60.000 børn bliver hvert år indlagt på somatisk afdeling, og mere end hvert syvende barn eller ung rammes af psykisk sygdom. Derfor er denne bog højaktuel og bør være pensum på sygeplejerske- og sundhedsplejerskeuddannelsen. Ligeledes er den vellykket, evidensbaseret og skrevet i et sikkert og skarpt sprog.

Jeg takker forfatterne for at skabe en antologi, der er så tætpakket med ny viden, forskning og nutidsbilleder langt ind i sygeplejerske- og sundhedsplejerskefaget.  F.eks. når vi møder barnet eller den unge, som bøvler med mentale helbredsproblemer eller psykisk sygdom.

Hvert afsnit starter med et resume og slutter af med 'Test din viden'. Det øger min oplevelse af, at bogen ligeledes er et opslagsværk, som man til stadighed kan slå op i. Endvidere inviterer 'Test din viden' til mulighed for fælles drøftelse og refleksion hos studerende eller færdiguddannet, som kan reflektere over et givent kapitel.

Bogens klare opdeling af henholdsvis den normale udvikling, kliniske problemer og til sidst om forebyggelse og behandling inviterer ligeledes til at anvende bogen som et opslagsværk.

Bogen er spækket med faglige perler af cases og faktabokse, som bevirker, at bogen ikke virker teksttung på trods af sine 416 sider.

Mulige forbedringer, som kan styrke bogen, bør også nævnes. I kapitlet om ADHD nævnes, at piger med ADHD opdages senere end drenge. På trods af den information, er tre ud af fire cases i kapitlet om drenge. Det ville styrke bogen og dermed læseren, hvis der havde været flere cases med piger, som jo netop er vanskelige at finde. Og skulle dette følges helt til dørs, kunne 'Test din viden' efter kapitlet ligeledes sondre delvist mellem drenge og piger, så bogen er medskaber af, at vi sygeplejersker og sundhedsplejersker får styrket vores kliniske blik og finder pigerne med ADHD… bare lidt tidligere.

Jeg har ambitioner på bogens vegne. Den er meget aktuel og bør følges op af en 2. udgave en dag.

Anja Kreutzmann, sundhedsplejerske, ansvarshavende redaktør, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Værn mod forråelse i demensomsorgen

En ny vej til konflikthåndtering i demensomsorgen med Marte Meo og Low Arousal

Gitte Mørch Henriksen, Anja Kristine Hvidberg Olsen og Jakob Kjærby Lentz
En ny vej til konflikthåndtering i demensomsorgen med Marte Meo og Low Arousal
Gyldendal 2022, 180 sider - 259,95 kr.

Særlig og efterspurgt kendetegner bogen, som anviser, hvordan man arbejder med relationer på demensområdet, minimerer konfliktsituationer i praksis og skaber et værn mod forråelse.

Bogens kapitler belyser det, den siger den vil: At koble redskaberne fra Marte Meo-metoden og Low Arousal-tilgangen til at forebygge og håndtere konflikter i plejen hos mennesker med moderat til svær demenssygdom.

Forfatterne indleder bogen med at præsentere tilgange og metoder. Menneskesynet er, at mennesker gør det godt, hvis de kan. Det er et fokus gennem hele bogen at tage vare på såvel beboer som medarbejder.

Når konflikter kan opstå i et samarbejde med demente, kan det skyldes, at medarbejderen rammer sit ”metodeloft”. Det er det ”loft”, man rammer, når man løber tør for metoder, så faglige udfordringer tipper over i en situation, hvor man fejlagtigt synes, at beboeren er problemet. Bogen anviser, hvorledes omsorgsmedarbejderne kan påvirke samspillet ved at lave perspektivskifte. I et perspektivskifte får medarbejderen øje for, hvordan beboeren har det indeni og mulighed for at iagttage, hvordan man selv virker udefra.

Konflikthåndteringen er delt op, så anvisningerne er forskellige, alt efter om der er tale om optrapningsfasen, kaosfasen, nedtrapningsfasen eller evalueringsfasen.

Den anden halvdel af bogen er en konkret anvisning med Marte Meo-metodens principper til at følge beboerens initiativer, positivt bekræfte beboeren, benævne sine handlinger som medarbejder, sørge for at der er ”turtagning”, som handler om, at man skiftes til at være givende og modtagende i samspil og lave en positiv ledelse af det, der skal ske.

Hele vejen er bogen rigt illustreret med cases og med QR-koder, så man kan hoppe direkte med sin telefon til små illustrative klip. Bogen afsluttes med inspiration til implementering og guidelines til film-feedback i relation til egen praksis.

Hanne Jensen, sygeplejerske, MSA, Marte Meo-supervisor, selvstændig i firmaet PraksisPerspektiv, ekstern konsulent i Videnscenter for Værdig Ældrepleje, SST

Unik bog om forskningsmetodologi

Interpretive Description – En anvendelsesorienteret forskningsmetodologi

Red. Charlotte Handberg og Annesofie Lunde Jensen
Interpretive Description – En anvendelsesorienteret forskningsmetodologi
Aarhus Universitetsforlag 2021, 230 sider - 269,95 kr.

Inspirerende og særdeles relevant bog, som beskriver en anvendelsesorienteret forskningsmetodologi, der har til formål at forbedre praksis i sundhedsvæsenet. Netop det praksisorienterede fokus gør bogen relevant i den aktuelle diskussion om, hvorvidt forskning og udvikling bør prioriteres i et sundhedsvæsen under pres. På fornem vis beskriver forfatterne centrale elementer ved selve forskningsmetodologien ’Interpretive Description’ (ID), som oprindeligt er udviklet af den canadiske professor Sally Thorne. Udover fokus på anvendelse og forbedring af praksis fremhæves metodefriheden som en styrke.

Man får indtryk af, at forfatterne har indgående kendskab og erfaring med ID, og bogen har en logisk opbygning. De første kapitler er en indføring i ID’s videnskabsteoretiske position, herunder metodologi, epistemilogi og ontologi. Derefter bliver bogen mere anvendelsesorienteret, og de sidste kapitler præsenterer eksempler på konkrete forskningsprojekter, der anvender ID som metodologi.

Et kapitel skiller sig dog ud ved at fokusere på erfaringer med at etablere et ID-netværk i Danmark. Kapitlet er interessant nok, men bidrager ikke til bogens formål.

Bogen adskiller sig fra andre bøger om forskningsmetodologi ved, at fokus på anvendelse og udvikling af praksis er gennemgående. Generelt præsenteres mange konkrete eksempler på hvordan man gør inden for ID som metodologisk ramme, herunder bl.a. overvejelser om forskningsspørgsmål, eksempler på analysemodeller, fortolkninger og refleksioner i forhold til ID-studiers kvalitet, forskerens refleksivitet osv. Særligt kapitel 3 fremstiller på et meget operationelt niveau, hvordan man “gør” ID-forskning.

Selvom forfatterne ikke har til hensigt at fremstille en opskrift på ID, betyder de mange eksempler, at man føler sig hjulpet rigtig godt på vej. De sidste kapitler viser, at ID er relevant inden for en bred vifte af patientkategorier, forløb og kontekster og ikke mindst, at der virkelig er mulighed for metodefrihed. Styrken ved disse kapitler er, at forfatterne konsekvent beskriver og forholder sig til styrker og svagheder ved ID som metodologi og i særdeleshed, hvordan projekterne bidrager med viden, der kan forbedre praksis, hvilket gør denne bog unik – og meget relevant.

Mette Stie, ph.d.-studerende, klinisk sygeplejespecialist, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt

Brugernes fortælling om dobbeltdiagnose

Sammen om Dobbelt Diagnose – En tværfaglig grundbog om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer

Katrine Schepelern Johansen, Sidsel Busch, Signe Wegmann Düring, Lei Blandin Jobe og Solvej Mårtensson og Jonathan Led Larsen
Sammen om Dobbelt Diagnose – En tværfaglig grundbog om samtidig psykisk lidelse og rusmiddelproblemer
Samfundslitteratur 2022, 224 sider – 279,95 kr.

Dejligt med en bog, der samler mange væsentlige områder, som professionelle kan have glæde af i arbejdet med mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer. De forskellige perspektiver på psykisk lidelse og rusmiddelproblemer udstyrer læseren med en solid viden. Bogens brede målgruppe er både studerende og uddannede. Nogle steder retter bogen sig mere mod professioner som socialrådgivere og socialarbejdere, hvilket kan have den konsekvens, at sygeplejestuderende ikke finder kapitlet om ’det socialfaglige samarbejde’ relevant.

En af bogens styrker er, at der inddrages viden og erfaringer, som kobles til konkrete praksisrelevante cases, som kapitlerne efterfølgende orienteres imod.

Der inddrages en del forfattere til bogen, men i første og tredje del er det uklart, hvem der bidrager til kapitlerne.

Som lærebog til de sundhedsfaglige professionsuddannelser savnes der generelt mange referencer. Derfor falder mange refleksioner i bogen tilbage på forfatternes egne tanker, uden at læseren kan følge, hvilket teoretisk grundlag det baseres på.

Det skaber overblik, når kapitlerne indledes med en kort metatekst om, hvad kapitlet kommer ind på.

Jeg savner begrundelser og et mere klart formål med kapitlernes indhold. I kapitel 2 kan det være svært at følge begrundelsen for forfatternes disponering af kapitlet. Som eksempel indledes der med et epidemiologisk perspektiv og senere et historisk perspektiv. For mange læsere ville det være ønskeligt at kende historien, før man forholder sig til nu og her og fremtiden. I modsætning hertil, er kapitel 4 opbygget forbilledligt. Det handler om brugernes fortælling om dobbeltdiagnose. Her præsenterer forfatterne på systematisk vis de udviklede tematiske områder om livet med dobbeltdiagnoser.

I bogens anden del præsenteres forskellige professionsfaglige perspektiver f.eks. det socialfaglige, sygeplejefaglige, lægefaglige og psykologfaglige arbejde med patienter med dobbeltdiagnoser. I forhold til bogens titel ’En tværfaglig grundbog’ ville det være ønskeligt med en integreret tværfaglig præsentation, hvori fokus var på de udfordringer, professionerne i fællesskab løser frem for at behandle professionerne og deres arbejdsområder i særskilte kapitler.

Bogen kan anbefales til dem, der ønsker indsigt i arbejdet med mennesker, der har udfordringer med psykiske lidelser, rusmidler og sociale forhold.

Kim Jørgensen adjunkt, ph.d. , Roskilde Universitet, Institut for mennesker og teknologi