Forskningslegater til syv sygeplejersker

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har uddelt 785.000 kr. til forskningsprojekter inden for temaet ’En sygeplejerske mere giver liv til flere’.

Oprettet: 19.04.2021
Henrik Boesen

Syv sygeplejeforskere er blevet tildelt i alt 785.000 kr. til deres forskningsprojekter, som alle befinder sig inden for temaet ’En sygeplejerske mere giver liv til flere’.

Tidligere år er der uddelt 1 mio. kr., men denne gang er det samlede beløb lidt mindre, da forskningsfonden for et år siden tildelte mere end 200.000 kr. til et antal forskningsprojekter, der alle tog udgangspunkt i corona-pandemien.

Forskningsfonden modtog 42 ansøgninger til denne uddeling

Ved tidligere lejligheder er legaterne blevet uddelt ved en sammenkomst i Kvæsthuset, men det har på grund af corona-restriktionerne ikke været muligt denne gang.

Sygeplejens betydning for borgere og patienter

Forskningsprojekterne, som denne gang har modtaget støtte, tager udgangspunkt i sygeplejens betydning for borgere og patienter f.eks. i forhold til:

  • Patientsikkerhed
  • Genindlæggelser
  • Rehabilitering
  • Universal health coverage

Forskningsprojekterne kan belyse sygeplejens betydning for patientforløb relateret til bl.a.:

  • Normeringer
  • Klinisk lederskab
  • Klinisk beslutningstagen

Følgende syv sygeplejersker har modtaget legater fra uddelingen i 2021:

Selina Kikkenborg Berg

Forskningsprojekt, Hjertecenteret, Rigshospitalet: ”Kognitiv terapi mod angst hos patienter med hjertesygdom”

Projektet er et RCT-studie og har til formål at screene for angst, definere angsttype og intervenere mod angst via kognitiv terapi hos patienter med hjertesvigt, hjerterytmeforstyrrelser eller iskæmisk hjertesygdom. Studiets interventionsgruppe modtager udover vanlig behandling kognitiv terapi i et forløb hos en specialuddannet sygeplejerske.

Projektet vil generere viden om kognitiv terapi udført af specialuddannede sygeplejersker, som en behandlingsstrategi mod angst blandt patienter med hjertesygdom. Projektet vil give de uddannede sygeplejersker mulighed for og værktøjer til at kunne hjælpe hjertepatienter med angstproblematikker på deres respektive afdelinger i deres virke som sygeplejersker. Interventionen er udviklet således, at den er let at implementere og udbrede i klinisk praksis i tilfælde af et positivt resultat.

Bedømmelsesudvalgets indstilling

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet vil kunne bevise effekten af kognitiv terapi, som en sygeplejefaglig intervention. Der er indenfor området på nuværende tidspunkt et stort uudnyttet potentiale i sygeplejen, og det kan gøre en stor forskel at undersøge det. Projektet vil dermed bidrage med stor værdi til sygeplejen, da det vil give kvantitativ evidens indenfor dette felt, som efterfølgende vil kunne udbredes.

Projektet blev tildelt 100.000 kr.

Heidi Shil Eddelien

Ph.d.-projekt, Afsnit for Blødninger og Blodpropper i hjernen, Neurovaskulær Forskningsenhed, Herlev Gentofte Hospital: ”A bundle of Care in Acute Stroke”

Projektets formål er at undersøge betydningen af tidlig igangsætning af den specialiserede neurologiske sygepleje for patienter med blodprop eller blødning i hjernen i akutmodtagelsen. Der er fokus på, at neurologiske specialsygeplejersker varetager specifikke sygepleje interventionerog koordinering af behandlingsforløbet i samarbejde med sygeplejersker i akutmodtagelsen.

Der er viden om, at tidlig initiering af specifikke behandlingsinterventioner, som varetages af sygeplejersker (f.eks. tidlig mobilisering, synkefunktions test og blærescanning) kan reducere 30-dags dødelighed. Det forventes i dette projekt, at det mål kan nås for 85 pct. af patienterne ved den fremskudte sygepleje. Projektets tese er, at ”en neurologisk sygeplejerske mere i FAM giver liv til flere”.

Bedømmelsesudvalgets indstilling:

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet har stor relevans for årets tema. Det er vigtigt at sætte fokus på – og styrke - den neurorehabiliterende indsats allerede i akutmodtagelsen. Studiet er velbeskrevet, og det har stor sygeplejefaglig relevans.

Projektet blev tildelt 150.000 kr.

Carsten Juul Jensen

Forskningsprojekt, Professionshøjskolen Absalon: ”Socialklinisk beslutningstagen og -lederskab i sygeplejen til hospitalsindlagte socialt udsatte patienter”

Projektets formål er at øge patientsikkerheden for socialt udsatte patienter og forhindre afbrudte behandlingsforløb med senere akutte indlæggelser til følge. Projektet vil gøre det ved at studere socialsygeplejerskers praksis.

Det er veldokumenteret, at både patienter og de sundhedsprofessionelle oplever det indbyrdes møde i det komplekse hospitalsvæsen som udfordrende, men der savnes evidensbaseret viden om, hvordan netop sygeplejersker gennem klinisk beslutningstagen og lederskab kan øge patientsikkerheden og forhindre, at afbrudte behandlingsforløb fører til nye akutte indlæggelser.

Over de sidste 13 år er ca. 28 såkaldte socialsygeplejersker gradvist blevet ansat til at mediere mellem de hospitalsansatte sundhedsprofessionelle, de kommunale tilbud og de indlagte socialt udsatte patienter. Ved at studere disse socialsygeplejerskers praksis som socialklinisk beslutningstagen og ledelse, kan projektet producere viden om, hvordan sygepleje kan bidrage til at gøre sundhedsydelserne mere tilgængelige og dermed øge patientsikkerheden for patientgruppen. Projektet kan derved belyse sygeplejens betydning for en patientgruppe, der pt har stor sundhedspolitisk bevågenhed jævnfør den politiske satsning om at mindske ulighed i sundhed.

Bedømmelsesudvalgets indstilling

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektets problemstilling og kontekst er klart beskrevet, og at det er et vigtigt område at dokumentere. Projektet skriver sig klart ind i årets tema. Det vurderes, at projektet er gennemførligt, at det er tilknyttet et stærkt forskningsmiljø i professionshøjskoleregi, og der er solid kontakt til praksis. Temaet skriver sig ind i et vigtigt politisk fokus, og projektet kan bidrage til at reducere social ulighed i sundhed.

Projektet blev tildelt 125.000 kr

Lea Ladegaard Grønkjær

Forskningsprojekt, Gastroenterologisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg: ”Sygeplejerskekonsultationer til patienter med levercirrose - fokus på patientinvolvering og uddannelse”

Projektets formål er at undersøge, om sygeplejerskekonsultationer med fokus på patientinvolvering og -uddannelse kan forbedre patienternes sundhedskompetencer og compliance således, at deres livskvalitet forbedres, antallet af indlæggelser reduceres, og dødeligheden falder. Projektet skal udarbejde og afprøve ny patientinformation og -uddannelse samt en model for selvstændige sygeplejerskekonsultationer som supplement til det vanlige ambulante forløb for patienter med levercirrose (skrumpelever). Projektet beskæftiger sig med et område, der er sparsomt beskrevet i litteraturen, og vil derfor kunne bidrage med ny viden om den ambulante pleje og behandling af patienter med leversygdom.

Bedømmelsesudvalgets indstilling

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet har fokus på sygeplejerskekonsultation, som er målrettet en udsat patientgruppe, og derfor understøtter årets tema. Projektet er beskrevet klart og præcist. I projektet er sygeplejekonsultationer et lokalt udviklingstiltag, men der er internationale ambitioner med henblik på udbredelse af resultaterne.

Projektet blev tildelt 120.000 kr.

Hanne Mainz

Forskningsprojekt, Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital: ”Sygeplejenormerings betydning for genindlæggelse”

Projektet har til hensigt at undersøge muligheden for at anvende data i danske registre til at estimere sygeplejenormering i sengeafsnit og efterfølgende sammenholde disse data i forhold til at undersøge, om der er en sammenhæng med genindlæggelser.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i data om sygeplejenormeringer på ortopædkirurgiske sengeafsnit og genindlæggelse af patienter efter en førstegangs hofte- eller knæalloplastik.

I dansk kontekst er forskning om sygeplejenormeringers betydning begrænset, hvorfor dette studie kan bidrage med vigtig viden. I Danmark er der gode betingelser for registerforskning, men muligheden for at anvende og koble data fra centrale registre til at monitorere sygeplejenormering eksisterer kun i et begrænset omfang. Projektet stiler mod at skabe opmærksomhed på en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet med mest mulig sikkerhed for patienten i et optimalt rehabiliteringsforløb.

Bedømmelsesudvalgets indstilling

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet har et tydeligt fokus på årets tema og indsatsområder. Udgangspunktet for undersøgelsen er, at der søges at finde løsning på kompleks problemstilling, hvor sygeplejerskenormering kan betragtes som en indikator for patientsikkerhed og dermed har stor betydning for sygeplejen.

Projektet blev tildelt 150.000 kr.

Lene Odgaard

Forskningsprojekt, Hammel Neurorehabiliteringscenter og Universitetsklinik: ”Sygepleje i de nationale kliniske databaser”

Projektets formål er at identificere og kategorisere sygeplejesensitive proces- og resultatindikatorer inden for sygeplejefaglige behovsområder i danske, godkendte kvalitetsdatabaser. Derudover er ønsket at undersøge, hvilke kliniske kvalitetsdatabaser der har sygeplejerskerepræsentation i databasens styregruppe, og hvorvidt det har sammenhæng med forekomsten af sygeplejesensitive indikatorer i databasen.

Baggrunden for projektet er, at det på nuværende tidspunkt er uklart, inden for hvilke områder sygeplejen monitoreres i de kliniske kvalitetsdatabaser. Databaserne skal netop monitorere kvaliteten i sundhedsvæsenet, og det indgår i stigende grad i sundhedsvæsenets planlægning og prioritering. Det er derfor afgørende, at sygeplejen er repræsenteret i databaserne.

Resultaterne fra projektet vil give et overblik over, hvordan man nationalt monitorerer kvaliteten af sygeplejen i det danske sundhedsvæsen.

Bedømmelsesudvalgets indstilling

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet er højrelevant i forhold til årets tema, og identifikation af sygeplejesensitive indikatorer er meget efterspurgt i klinisk sygepleje. Det er en erfaren forskningsgruppe, der står bag projektet. Den viden, som projektet vil give, er nødvendig for at kunne arbejde målrettet for at få et større sygeplejefagligt fokus i databaserne til gavn for patienter og sygepleje.

Projektet blev tildelt 100.000 kr.

Pernille Friis Rønne

Ph.d.-projekt, Afdeling for Bedøvelse, Respirationsstøtte og Smerter, RigshospitaletGlostrup: ”Involvement of relatives in the multidisciplinary treatment of patients with chronic non-malignant pain: The impact of structured family nursing conversations – a mixed methods study”

Projektets formål er at undersøge effekten af en intervention med 3-4 familiesygeplejesamtaler med patienter med kroniske smerter og deres familiemedlemmer.

Interventionen udføres af sygeplejersker på Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet.

Projektet skal undersøge, om sygeplejersker ved hjælp af familiesygeplejesamtaler kan bidrage positivt til den rehabiliterende indsats ved at øge hele familiens håndteringsevne.

Hvis sygeplejeinterventionen viser sig gavnlig, kan sygeplejefaglige kompetencer fremadrettet bidrage til patientforløb, der imødekommer de problemstillinger, hele familien oplever, når en patient har kroniske smerter som livsvilkår.

Bedømmelsesudvalgets indstilling

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet er relevant og støtteværdigt. Projektet har et tydeligt formål med fokus på sygepleje og fokuserer på betydningen af klinisk beslutningstagen. Projektet har en præcis beskrivelse af den metodiske tilgang.

Projektet blev tildelt 40.000 kr.