Hvidbog om rehabilitering skaber et fælles sprog

I en opdateret version af "Hvidbog om rehabilitering" præsenteres en ny definition, som der er enig om i Danmark. Bogen skaber dermed et fælles sprog på tværs af sektorer og på tværs af de fagprofessioner, der arbejder med at hjælpe borgerne til at fungere.

Oprettet: 05.04.2022
Susanne Bloch Kjeldsen, sbk@dsr.dk
Hvidbog om rehabilitering er udarbejdet af Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA. 140 sider, Pris: 150 kroner.

Der er er sket meget på rehabiliteringsområdet, siden den første hvidbog om rehabilitering blev udgivet tilbage i 2004. Den opdaterede version i 2022 har fokus på, hvordan man kan fungere i et hverdagsliv.

Flere end 200 eksperter inden for rehabilitering har bidraget til bogen, der kommer rundt om rehabiliteringsbegrebet. Herunder definitionen af begrebet, brugerinvolvering, de faglige teorier og fem anbefalinger.

Næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg, har været med i en referencegruppe, og hun understreger vigtigheden af at omsætte anbefalingerne til handling i praksis.

"Vi er rigtig glade for, at vi har været med i arbejdet, da sygeplejersker også spiller en vigtig rolle i rehabilitering. Rehabilitering er en stærk del af sygeplejeprofessionens kernefaglighed, og sygeplejersker bidrager til at løfte kvaliteten og skabe en helhedsorienteret og koordineret rehabiliterende indsats for borgere, som på forskellig vis kan have særlige rehabiliteringsbehov i en periode af livet. For rehabilitering er meget mere end genoptræning. Med den nye definition kommer der fokus på bredden i rehabilitering," siger Dorthe Boe Danbjørg. 

 

Ny definition af rehabilitering

Hvidbogen præsenterer en ny definition af rehabilitering, som der er enighed om i Danmark. Definitionen skal sikre en fælles forståelse af, hvad rehabilitering er på tværs af sektorer og forvaltninger, og den lyder:

”Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.”

 

Fælles sprog på tværs af fagprofessioner

Videncenter for Rehabilitering og Palliation, REHPA, har stået for at samle materialet og udarbejde hvidbogen i samarbejde med forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM i Region Midtjylland. Dansk Sygeplejeråd har har i referencegruppen bidraget med input fra sygeplejefaglige eksperter om rehabiliteringsindsatser og sygeplejerskers rolle. Input, som de sygeplejefaglige eksperter bidrog med på et møde i 2019.

De centrale begreber i definitionen beskrives uddybende i bogen, så det står klart, hvordan tolkningen af de forskellige begreber skal forstås.  Dermed er hvidbogen med til at skabe et fælles sprog på tværs af fagprofessioner, hvilket er essentielt, da rehabiliteringsindsatser fordrer et tværfagligt samarbejde.

Desuden præsenteres fem anbefalinger, som er afgørende for at løfte rehabiliteringsområdet.

 

Fem anbefalinger til et løft af rehaliteringsområdet

1. Den enkelte persons behov, håb, ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i rehabilitering

2. Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder bl.a. sårbare grupper, børn og pårørende

3. Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer

4. Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder

5. Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres. 

 

Køb bogen her

Bogen er på 140 sider, og den koster 150 kroner. Den udkom den 30. marts 2022. Hvidbog om rehabilitering kan bestilles her:  

Læs temaet om rehabilitering i Fag & Forskning nr. 4/2021