Seks projekter med fokus på sygepleje til borgere i eget hjem

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond har ved uddelingen af midler i 2023 udvalgt seks projekter blandt 32 ansøgere

Oprettet: 14.04.2023
Henrik Boesen
Fra venstre: Legatmodtagerne Anne-Britt Oxbøll, Birgit Refsgaard Iversen, Karine Hesselvig Vaupell, Anitha Malling Tind og formand for DSR, Grete Christensen. Charlotte Hald og Annemarie Ginnerup Toubøl var ikke til stede ved uddelingen.
Foto: Søren Svendsen

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond har i 2023 givet støtte til forskningsprojekter, som har fokus på sygepleje til borgere i eget hjem. Oplægget var, at projekterne kunne omhandle sygepleje både inden for det somatiske, psykiatriske og sociale område. Det kunne være projekter, som udvikler ny viden og metoder, ny praksis, opgaver og kompetencer eller undersøger samarbejds- og organiseringsformer indenfor sygepleje.

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond modtog i den anledning i alt 32 ansøgninger – og seks projektet blev udvalgt til at modtage støtte

De udvalgte seks projekter har modtaget tilsammen økonomisk støtte for kr. 820.000,-

De seks modtagere af støtte i 2023 er:

Charlotte Hald

Ph.d.-projekt, Regionshospitalet Randers, med titlen: ”Developing a model for end-of-life care in transitional care for community dwelling older adults.”

Projektet handler om at udvikle og teste en model for implementering af Advance Care Planning og tidlig opsporing af palliative behov i tværsektorielle overgange hos hjemme-boende ældre. Projektet baserer sig på eksisterende forskning og vil inddrage ældre mennesker, pårørende og sundhedspersonale.

Det antages, at en vellykket implementering af Advance Care Planning og opsporing af palliative behov kan medvirke til at øge livskvaliteten i den sidste tid for hjemmeboende ældre.

Interventionen kan medvirke til at øge antallet af hjemmeboende ældre, som får respekteret deres ønsker til dødssted, livsforlængende behandling, hospitalsindlæggelse og genoplivning, samt reducere ikke-planlagte indlæggelser.

Bedømmelsesudvalgets indstilling
Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet berører en relevant problemstilling. Ansøgningen er velskrevet og falder på meget tilfredsstillende vis inden for årets tema. Det vurderes også, at projektet kan gennemføres.

Projektet tildeles 160.000 kr.

Birgit Refsgaard Iversen

Postdoc-projekt, AUH, Lungesygdomme, med titlen ”Det udgående lungeteam – involvering af patient og pårørende i et tværsektorielt samarbejde.”

Projektet bygger på ansøgers ph.d.-projekt om det udgående lungeteam. I dette projekt er formålet firedelt.

Projektet ønsker at undersøge patienters og de pårørendes oplevelser af at være tilknyttet til udgående lungeteam, som består af både sygeplejersker fra KOL-klinikken og akutteamet i Aarhus Kommune.

Endvidere, hvordan tilknytning til det udgående lungeteam påvirker deres hverdag i hjemmet. Derudover ønsker det at undersøge udviklingen af antallet af indlæggelser og indlæggelsestiden et år efter endt inklusion, samt for nye patienter.

Projektet ønsker også at undersøge, hvordan og om lungeteamet integrerer den palliative indsats i hjemmet, da mange patienter med KOL oplever angst og livstruende åndenød i den palliative fase.

Og til sidst ønskes det undersøgt, om der er særlige kendetegn for de patienter, som valgte at anvende telemedicin, og i hvor høj grad disse patienters evne til at forstå og håndtere deres sygdom (sundhedskompetencer) er blevet forbedret.

Bedømmelsesudvalgets indstilling
Bedømmelsesudvalget fremhævede, at problemstillingen er relevant og velunderbygget. Endvidere fremhævede udvalget, at projektet er et tværsektorielt projekt, hvor sygeplejersker fra KOL-teamet og sygeplejersker fra akutteamet i kommunen samarbejder omkring patienten. Der er et relevant fokus på både patienter, pårørende og hjemmesygeplejen. Projektet bygger videre på ansøgers ph.d.-projekt, hvor det nye er fokus på palliation, hvilket også er et vigtigt fokusområde.

Projektet tildeles 150.000 kr.

Anne-Britt Oxbøll

Ph.d.-projekt på Rigshospitalet, Neurocenteret, Nationalt Videnscenter for Demens med titlen ”BASIC-Q – et værktøj til opsporing af nedsat kognitiv funktion i kommunalt regi.”

Projektets formål er at undersøge den diagnostiske præcision af BASIC-Q (Brief Assessment of Impaired Cognition Questionnaire), et nyudviklet spørgeskemabaseret værktøj til opsporing af demens i kommunale regi.

Det undersøges dermed, hvor godt spørgeskemaet er til at opspore de personer, som har begyndende demens og til at frasortere de personer, som ikke er kognitivt svækkede.

Ligeledes laves der et feasibility-studie, hvor brugen af BASIC-Q undersøges i fokusgruppeinterviews blandt sygeplejersker, som har benyttet skemaet i deres arbejde med borgere i eget hjem i kommunalt regi.

Bedømmelsesudvalgets indstilling
Bedømmelsesudvalget fremhævede, at det er et relevant projekt, der lever op til fondens tema. Projektbeskrivelsen er velskrevet, og der er tydelig konneks til sygepleje til borgere i eget hjem. Med målet om at kvalificere den borgernære sygepleje er det tilsvarende vigtigt at kvalificere redskaberne, hvilket der er fokus på i dette projekt.

Projektet tildeles 160.000 kr.

Anitha Malling Tind

Ph.d.-projekt, UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense, med titlen: ”Mind the gap! Incorporation of the social determinants of health in home care nursing – a quest for health equity and social justice.”

De sociale determinanter for sundhed (SDoH) såsom f.eks. uddannelse, bolig og socialt netværk spiller en stor rolle i den stigende ulighed.

Det er vigtigt at få kortlagt, hvad sygeplejersker gør for at adressere og anvende SDoH, når de planlægger og udfører pleje og behandling til borgere i hjemmet. Det er fokus for projektet.

Kortlægningen skal ske i relation til hjemmesygeplejen. Dermed vil projektet bidrage med viden om, hvordan hjemmesygeplejersker kan anvende sociale determinanter for sundhed i sygeplejen til borgere i eget hjem.

De fremkomne data vil blive analyseret og skal bruges til at danne grundlag for undervisning og kompetenceudvikling, samt udvikling af teori og interventioner på område.

Bedømmelsesudvalgets indstilling
Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet har et tydeligt sygeplejefagligt fokus. Projektet er originalt og vurderes at have stor samfundsmæssig værdi, da det fokuserer på social ulighed. I projektet er der relevant deltagelse af borgere og pårørende. Projektet er samlet set meget interessant og falder i høj grad inden for årets tema.

Projektet tildeles 100.000 kr.

Annemarie Ginnerup Toubøl

Forskningsprojekt, UCL, Vejle, med titlen: ”Systematisk identifikation af støttebehov hos pårørende til mennesker med demens i eget hjem.”

Dette studie indeholder en implementering og evaluering af brugen af et spørgeskema, som anvendes som dialogredskab til pårørende til mennesker med demens med fokus på systematisk identifikation af behov for støtte.

Et 3-årigt projektsamarbejde med demens-fagpersoner (sygeplejersker, fysioterapeuter, social-og sundhedsassistenter) i tre jyske kommuner er i gang, og ønsket er at inkludere yderligere to kommuner.

Fagpersonerne introduceres til brugen af spørgeskemaet og vejledes løbende i anvendelsen af spørgeskemaet. Dette med henblik på rettidigt at kunne identificere pårørendes behov for støtte og samtidigt igangsætte støttende indsatser, der kan fremme pårørendes trivsel og sundhed.

Bedømmelsesudvalgets indstilling
Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektets formål er relevant og velunderbygget og relaterer sig tydeligt til årets tema. Det har et klart kommunalt fokus, og der er stor tyngde ift. effekt. Det er vigtigt med fokus på pårørende.

Projektet tildeles 100.000 kr.

Karina Hesselvig Vaupell

Ph.d.-projekt, UCL, Sygeplejerskeuddannelsen, Odense, med titlen: ”The patient pathway after neonatal gastric surgery – how to support the family?”

Et spædbarn med sygdom eller medfødte misdannelser i mave/tarmkanalen kan efter udskrivelse have et komplekst plejebehov udover almindelig spædbarnspleje som f.eks. stomipleje, sondeernæring, observation af sårheling efter operation og symptomer på genopstået sygdom.

Projektet har til hensigt at understøtte forældre i at varetage og vedligeholde deres sundhed og trivsel ved at understøtte deres behov i samarbejde med sundhedsprofessionelle.

Projektet vil pege på indsatser, som kan sætte fokus på og optimere sektorovergange, hvilket vil gavne familierne og øge følelsen af tryghed og sammenhæng. Det vil være med til at øge kvaliteten af sygeplejen til familierne i eget hjem.

Bedømmelsesudvalgets indstilling
Bedømmelsesudvalget fremhævede, at problemstillingen er relevant og på tilfredsstillende vis understøttet af international litteratur. Projektet har klart fokus på sygepleje til borgere i eget hjem. Det er et forfriskende projekt, der har et vigtigt fokus på samarbejde med sundhedsplejersker. Projektet er metodisk stærkt, og viden fra projektet vil kunne bidrage til at gavne familierne og øge følelsen af tryghed og sammenhæng.

Projektet tildeles 150.000 kr.