Støtte til forskning i sygepleje til borgere i eget hjem

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond har i år uddelt 1 mio. kr. til seks sygeplejeforskere, hvis forskning har fokus på sygeplejefaglige interventioner i kommuner og almen praksis.

Oprettet: 23.04.2019
Henrik Boesen
Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen omgivet af legatmodtagere, fra venstre Charlotte Dyrehave, Birgit Refsgaard Iversen, Janni Strøm, Maria Pedersen, Maj Siercke og Julie Jacoby Petersen
Foto: Søren Svendsen

Seks forskende sygeplejersker modtog ved en reception i Kvæsthuset onsdag den 24. april tilsammen 1 mio. kr. i støtte til deres forskningsprojekter.

Pengene stammer fra endnu en udlodning fra Den Sygeplejefaglige Forskningsfond, som i år havde valgt at sætte fokus på "sygepleje til borgere i eget hjem" som ramme for de projekter, der kunne opnå støtte.

Brug for støtte

Grunden til dette valg af emne er, at borgere i eget hjem med kroniske sygdomme og multisygdom ofte har brug for støtte til at håndtere deres symptomer, behandling og kontakt med sundhedsvæsenet. Dertil kommer, at der i dag ikke eksisterer meget forskning indenfor det kommunale område.

”Derfor har vi i den sygeplejefaglige forskningsfond ønsket at støtte sygeplejefaglige interventioner rettet mod hverdagslivet med sygdom med fokus på primær sektor og sektorovergange. Det er et meget aktuelt tema, som de forskningsprojekter, der har fået støtte, på hver sin måde retter sig mod, motiverede formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, valget af de seks projekter.

Bredt udsnit og tilgange

Grete Christensen uddelte legatportionerne og konstaterede, at legatmodtagerne med deres forskningsprojekter tilsammen repræsenterede et bredt udsnit af tilgange til sygepleje til borgere i eget hjem.

"Det er seks meget spændende projekter, som alle vil være med til skabe ny viden af betydning for udvikling af sygeplejen. Jeg håber, at vi i den kommende tid vil se endnu mere forskning indenfor den kommunale og tværsektorielle sygepleje, og her er de seks projekter med til at bidrage med nyttig viden," sagde Grete Christensen.

De seks modtagere og deres projekter

Birgit Refsgaard Iversen

Birgit Refsgaard Iversen

Emne: Det tværsektorielle lungeteam – en forebyggende indsats til borgere med KOL. Ph.d.-projekt, Lungemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitet. Tildelt kr. 200.000,-

Projektets formål er at undersøge effekten af det tværsektorielle lungeteams indsats over for borgere med KOL. Det tværsektorielle lungeteam består af sygeplejersker fra Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital samt sygeplejersker fra Akutteamet i Aarhus Kommune.

Teamets formål er at forebygge indlæggelser og skabe øget tryghed for borgere i hverdagen ved at øge deres handlekompetencer i forhold til KOL, samt at være tilgængelige for borgerne døgnet rundt.

Den konkrete indsats foregår i borgerens eget hjem og indebærer både undervisning, telefonisk kontakt samt telemedicinske rapporteringer. Der sammenlignes med kontrolgruppe, der går til kontrolbesøg hos praktiserende læge/hospital. 

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet berører en meget sygeplejefaglig relevant problemstilling. Der er i studiet et fint afsæt i primær sektor, som rammer dette års opslag. Projektet er veletableret og støtteværdigt.

Janni Strøm

Janni Strøm

Emne: Animation på tværs. Forskningsprojekt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg. Tildelt kr. 250.000,-

Projektets formål er at øge borgeres optag af information om egen behandling og eget forløb, når forløbet varetages på tværs af sektorer. Der er særligt fokus på hjem med hyppig brug af sygeplejeydelser, herunder ældre borgere og borgere med kronisk sygdom.

Grundet udfordringer ved at optage og anvende skriftlig information for nogle borgere, er ønsket at udvikle en tegnefilm med underlagt tale (animeret information), som gøres tilgængelig på tværs af sektorer og forløb.

Det skal blandt andet være med til at sikre, at informationen er ensartet – samt være med til at øget optaget af viden og eliminere forståelseskløften mellem borgere med høj og lav evne til at optage information.

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet berører en relevant problemstilling, da det er vigtigt at se på, hvordan man kan forbedre kommunikationen. Derudover er det en dyr og tung patientgruppe, og det er godt at undersøge, hvad der evt. kan virke for dem. Det er godt, at projektet er etableret i nært samarbejde mellem tre kommuner, praksislægerne og hospitalet.

Maria Pedersen

Maria Pedersen

Emne: Inequality in cardiac rehabilitation attendance: Peer-mentors as a feasible solution? Forskningsprojekt, del af forskningsprogrammet ”Hjertensglad”, forankret på Københavns Professionshøjskole. Tildelt kr.100.000,-

Projektet handler om at afprøve, om det er muligt at matche erfarne hjertepatienter (peer-mentors) med ny-diagnosticerede hjertepatienter for at teste, om støtte fra ligesindede peers kan øge patienternes evne til at deltage i rehabiliteringstilbud samt reducere og forebygge risikofaktorer, angst og depression.

Forskning peger på partnerskaber med peers som en uafprøvet sygeplejeintervention, der potentielt kan nedsætte uligheden i rehabiliteringsdeltagelse. Der er fokus på særligt udsatte patientgrupper, som ofte ikke formår at deltage i hjerterehabilitering

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet berører en relevant problemstilling, og at det er meget interessant at finde ud af, om en peer-mentor har nogen effekt – også i en dansk setting. Det er sygeplejefagligt relevant og foregår både i hospitalssetting samt hjemme hos patienterne.

Maj Siercke

Maj Siercke

Emne: Tværsektoriel rehabilitering for patienter med claudicatio intermittens. Effekter og patienterfaringer. Ph.d.-projekt, Karkirurgisk Klinik, Rigshospitalet. Projektet tildelt kr. 200.000,-

Projektet handler om at hjælpe patienter med åreforkalkning i benene til at håndtere sygdommen og følge den anbefalede behandling, og den er målrettet borgere i eget hjem.

Baggrunden er, at internationale studier har påvist, at superviseret gangtræning er effektfuld og har en velfærdsøkonomisk gevinst, men at det er uklart, hvordan et effektivt program skal planlægges.

Den sygeplejefaglige intervention i projektet påbegyndes på Karkirurgisk Klinik på Rigshospitalet og fortsætter som en tværsektoriel indsats i Albertslund Kommune, hvor sygeplejersken leder, koordinerer og underviser patienterne i samarbejde med fysioterapeuter og diætist. 

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet berører en relevant og underbelyst problemstilling, som omhandler en stor og overset gruppe patienter. I projektet er samarbejde med primærsektor veletableret, og design samt gennemførbarhed er realistisk.

Charlotte Dyrehave

Charlotte Dyrehave

Emne: Afprøvning af kulturel intervention, med fokus på livshistorie blandt afrikanske hiv-positive migranter. Ph.d. projekt, Afdeling for Infektionssygdomme, Odense og Aarhus Universitetshospital (samt Indvandrermedicinsk Klinik, OUH). Projektet tildelt kr.125.000,-

Projektets formål er at bidrage til at forbedre rehabilitering for afrikanske hiv-positive, så de opnår ansvar for egen sygdom og behandling samt et sammenhængende hverdagsliv på trods af sygdom.

Baggrunden for, at en intervention er nødvendig, er, at især afrikanske hiv-positive udebliver fra planlagte kontrolbesøg, og at denne målgruppe i ringe grad tager deres hiv-medicin. Her er det vigtigt at inddrage kulturel baggrund samt individuel livssituation.

Interventionen i projektet består af et kulturelt kompetenceteam (sygeplejersker) med en udadgående funktion, som vil bruge patienternes fortællinger og livshistorier til at afdække problemer og iværksætte nødvendige handlinger og aftaler på tværs af det primære og sekundære sundhedsvæsen.

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet er et interventionsstudie, der rammer formålet rigtig godt. Udgangspunktet er, at der søges at finde løsning på kompleks problemstilling. Projektet er godt motiveret.

Julie Jacoby Petersen

Julie Jacoby Petersen

Emne: Familiesygepleje på tværs af sektorer. Ph.d.-projekt, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Projektet tildelt kr. 125.000,-

Projektet handler om familiesygepleje til akut opererede mave-tarm kirurgiske patienter og deres familier hen over sektorovergange. Formålet er at styrke patienternes og familiernes evne til at håndtere fysiske og psykiske udfordringer i hverdagen efter alvorlig sygdom.

Projektet afprøver tværsektorielle forløb med familiesygepleje i form af strukturerede terapeutiske samtaler i et samarbejde mellem sygeplejersker fra Hvidovre Hospital samt sygeplejersker fra tre kommuner.

Bedømmelsesudvalget fremhævede, at projektet er relevant og støtteværdigt. Det er interessant, at projektet søger at inddrage familien, så der er et bredt fokus. Det er rigtig godt, at studiet går på tværs af sektorer med solid forankring på hospitalet samt tre omkringliggende kommuner.

 

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond

Den Sygeplejefaglige Forskningsfond blev dannet i 2003, efter Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse på møder i 1999 og 2000 besluttede ikke længere at yde tilskud til driften af Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning (DISS).

Konsekvensen af denne beslutning blev, at DISS’ bestyrelse nedlagde instituttet, og at instituttets formue blev indskudt i en nydannet Sygeplejefaglig Forskningsfond.

Ved oprettelsen af den nye fond, som videreførte navnet ”Den Sygeplejefaglige Forskningsfond,” udgjorde formuen omkring 10 mio. kr.

Formuen holdes ved lige dels gennem investeringer i værdipapirer, dels gennem tilskud fra Dansk Sygeplejeråd.

Fondens formål er at ”yde økonomisk støtte til forskning udført af sygeplejersker til fremme af syge- og sundhedsplejen i Danmark og internationalt.”

Til sikring af, at dette arbejde udføres, er der nedsat en bestyrelse. Den består af fem personer: formanden og en næstformand for Dansk Sygeplejeråd, den administrerende direktør i Dansk Sygeplejeråd samt et medlem af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse. Desuden yderligere en person, som hverken er medlem af eller ansat i Dansk Sygeplejeråd. Formanden for Dansk Sygeplejeråd er født formand for fonden.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke projekter der skal støttes med hvor meget, på baggrund af indstillinger fra bedømmelsesudvalget, som består af professorer og forskningsledere fra hele landet. Uddelinger fra fonden sker hvert andet år i ulige år.

I år (2019) uddeles 1 mio. kr. til seks projekter udvalgt blandt 26 ansøgninger. I 2017 uddelte fonden 995.000 kr. til ni projekter udvalgt blandt 76 ansøgninger, og i 2015 uddelte fonden i alt 1 mio. kr. til otte projekter udvalgt blandt 62 ansøgninger.