Arbejdsgruppe vedrørende akutindstas for mennekser med psykisk lidelse

Udpegning af arbejdsgruppe vedrørende akutindsats for mennesker med psykisk lidelse - frist torsdag den 22.2.2018 til DASYS

Oprettet: 15.02.2018
Hanne Becker

Fra kommissoriet: Med henblik på at sikre et planlægningsgrundlag for udviklingen af det akutte sundhedstilbud de kommende 10 år, gennemfører Sundhedsstyrelsen en gennemgang og analyse af de akutte sundhedstilbud i landet på tværs af den samlede sundhedsindsats. Formålet med gennemgangen og analysen ved akut opstået sygdom og skade er at opstille en ramme for de kommende 10 års udvikling, herunder foreslå initiativer, som sikrer, at sundhedstilbuddene ved akut opstået sygdom og skade organisatorisk matcher den forventede faglige udvikling og behovet for sammenhæng, kvalitet og effektivitet bl.a. i og mellem sygehuse, mellem somatik og psykiatri, kommuner, almen praksis og den præhospitale indsats. 

 

Arbejdet skal munde ud i en række overordnende anbefalinger til den akutte indsats, der gælder på tværs af somatik og psykiatri. Arbejdet organiseres som en række delprojekter, herunder delprojektet vedrørende den akutte indsats for mennesker med psykiske lidelser. Arbejdet skal munde ud i en række overordnende anbefalinger til den akutte indsats, der gælder på tværs af somatik og psykiatri. Arbejdet organiseres som en række delprojekter, herunder delprojektet vedrørende den akutte indsats for mennesker med psykiske lidelser.

Læs mere i de vedhæftede dokumenter.

 

Tidsplan og mødedatoer

Arbejdsgruppen mødes første gang i marts 2018, og arbejdet forventes afsluttet i juli 2018.

Der er foreløbigt planlagt to møder i arbejdsgruppen på følgende dage:

· 1. møde: fredag den 16. marts kl. 11.30-14.00

· 2. møde: fredag den 4. maj kl. 10.30-13.30