Årsberetninger

Følg med i, hvad der er sket i FSK i årenes løb, og hvad formanden har at berette

Årsberetninger - Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker

2021/2022

Samlet årsberetning fra FSK’s bestyrelse 2022 

Hvad er der sket i året 2021 til 2022. 

Vi startede med at holde Landskursus (LK) på Comwell Kolding, med årets tema FSK igennem 40 år, vi havde nogle gode dage. Det var en noget presset generalforsamling (GF) fordi der var udfordringer med at nå frem til Landskurset pga. trafikuheld, så vi kunne ikke helt starte til tiden. Samtidig var der rigtig mange gode emner/forslag som vi skulle diskutere og tiden var knap, så efter LK blev bestyrelsen enige om at vi til næste år i 2022, rykker GF til sidst på fredagens program, for at der er tid til at diskutere det som er vigtigt. 

Der kom flere gode ting ud af GF sidste år bl.a. kan vi nu fejre at vi har et æresmedlem i FSK Else Carlstedt, og at vi har sparet naturen for en hel del træfældning ved at udgive vores fagblad elektronisk. 

Derudover lykkes det os at afholde årets temadag fysisk den 18. maj 2022 på hotel Kolding fjord om nærhed på afstand. Der var ca. 60 deltagere med fysisk fremmøde og 8 som deltog virtuelt hjemmefra. 

Vi havde to super spændende oplægsholdere nemlig Speciallæge Imran Rashid og Charlotte Brun Thorup, Forskningssygeplejerske, Cand. Cur., Ph.d. 

Vi fik talt om nærvær på afstand, ansigt til ansigt møde første gang patienten kommer i vores hænder.  Fundamentals of Care og værdighed i forbindelse med brugen af robotter.  

Og meget mere, alt i alt en rigtig god og spændende dag!

Vi kan afsløre at Hotel Koldingfjord allerede er booket til næste års temadag den 17. maj 2023. Det er en dag tidligere end ellers da den 18. maj (som er international kræftsygeplejerske dag) i 2023 ligger på Kristi Himmelfartsdag, så sæt kryds i kalenderen.

Formand Helle Mathiasson har deltaget i forskellige debatter i løbet af året. Onsdag den 27. april deltog hun i en paneldebat med fokus på regionernes muligheder for at mindske ulighed. Hvad kan vi lære af hinanden? I konferencen: Hvordan kommer vi Ulighed i kræft til livs? Konferencen afholdes hos LIF (Lægemiddelindustriforeningen) 

I maj 2022 deltog Helle i DSR’s fagkongres, hvor hun kom med sine input til mere samarbejde på tværs i DSR og Fundamentet for en fremtidig professionsstrategi. Helle havde skrevet et kongresforslag til DSR Kongres om mulighed for at alle faglige selskaber under DSR skulle have 5 frikøbs dage om året, som frit kunne fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Uhyre meget af bestyrelsesarbejdet beror på gode arbejdsgivere som giver frikøb til os som deltager i forskellige arrangementer.  DSR C har lovet at kigge nærmere på mulighederne for at de faglige selskaber kan frikøbes x antal dage om året. 

Hver 3. måned har Helle også været inviteret af DSR C til et virtuelt dialogmøde mellem FS, DASYS og Dansk Sygeplejeråds næstformænd og professionschef. Disse møder (2½ time) ligger uden for arbejdstid og er uden refusion fra DSR.  

I starten af året var Helle inviteret med til et møde blandt de onkologiske oversygeplejersker på tværs af landet. Her fik vi fokus på vigtigheden af medlemmerne i det faglige selskab, og muligheden for at sende medarbejdere på gode billige relevante kurser hos FSK hvert forår og efterår til Temadag og Landskursus, samt vores SIG-Grupper og bestyrelsesmedlemmer og det med at få lov til at deltage til møder og kurser for disse. Samtidig kom Helle med en efterlysning af artikler som bliver produceret ude i afdelingerne. Det er vigtigt at ny forskning bliver formidlet videre også i vores fagblad. 

Til august deltager Birgit, Helle, Mona og Malika i Danske Kræftforskningsdage, som i år afholdes på Comwell Kolding.  

Birgit har deltaget virtuelt i EBMT. 

Malika var med til ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology) i maj. ESTRO er den europæiske organisation for professioner der arbejder med stråleterapi. 

Malika og Helle deltager begge på Landskonferencen for RTT’er (stråleterapeuter) i oktober 2022. Helle skal holde oplæg om kunstig intelligens i forbindelse med strålebehandlinger.  

Pernille er indtrådt i bestyrelsen efter at Sidsel er trådt ud grundet nyt job. Sidsel fungerer resten af året som faglig konsulent i bestyrelsen. Pernille og Helle har deltaget i formandsmøde med SIG-grupperne.  

Derudover deltog Pernille på Landskursus for palliationssygeplejersker 2021 og skal igen i år 2022. Vi har indgået en fælles aftale den det faglige selskab for palliationssygeplejersker (FSP) at vi giver hinanden 2 gratis pladser på hinandens landskurser. Sidste år deltog Pernille fra bestyrelsen og et medlem af FSK, i år bliver det Pernille fra bestyrelsen og Jeanette fra Redaktionen som kommer afsted.  

Der skulle have været afholdt temadag for alle SIG-grupperne den 1. december 2021, men pga. manglende tilmeldinger blev temadagen udskudt til september 2022. Her skal der afholdes en temadag om onlineformidling og hvordan man kommer ud over rampen, samt en styrkelse af samarbejdet på tværs i SIG-grupperne.  

Pernille, Mona og Carsten skulle have repræsenteret FSK på Folkemødet på Bornholm i juni 2022, men grundet arbejdspres hele vejen rundt i bestyrelsen blev turen desværre ikke til noget.   

Mona har travlt med at få udgivet vores fagblad og savner flere ildsjæle, som har lyst til at være med til at samle de artikler som vi får sendt ind til FSK. 

Sidder du med tanker om at tilbyde noget frivilligt arbejde i vores fags tjeneste og komme med i redaktionsgruppen for Fokus på Kræft og Sygeplejen, så har du hermed chancen!  

Redaktionsgruppen mødes fysisk tre gange om året, hvoraf det ene møde ligger aften før Landskurset. 

Derudover er der indimellem behov for korte online-møder som for det meste planlægges til aftentimerne.  

Redaktionsgruppen deltager også i Landskurset samt på temadagen. 

Vi anbefaler, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at deltagelse i de fysiske møder samt Landskursus og temadag indgår som en del af din arbejdstid. 

Vil du vide mere, eller er du bare klar – så skriv til redaktør Mona Gundlach på mona.gundlach@regionh.dk 

Mona er også bestyrelsens repræsentant i Det landsdækkende Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen i kræftsygepleje. I det forgange år er det lykkedes også at få en repræsentant fra Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker med i gruppen, så vi sammen kan være med til at præge uddannelsen og dens indhold.

Mette og Charlotte har taget sig af indmeldelser og udmeldelser i FSK. På nuværende tidspunkt er der 725 medlemmer som er det laveste i mange år. Der er en del af vores medlemmer som er gået på pension, og det er svært at få de nye kræftsygeplejersker til at melde sig ind i det faglige selskab. Men hvis vi nu via mund til mund får introduceret vores kollegaer som ikke er medlemmer til vores fællesskab kan vi forhåbentligt blive et større selskab igen.  

Carsten har taget sig af regnskaber og giver en hjælpende hånd i redaktionsgruppen.

Birgit, Sidsel og Pernille har arrangeret temadag, LK og bookede oplægsholdere og hoteller/konference-steder.

Malika har arbejdet med at forbedre vores informationsmateriale til firmaerne og forenkle det administrative arbejde ift. salg af stande til LK. Salget af annoncer til Fokus på Kræft og Sygepleje har været stabilt og annoncørerne er glade for det elektroniske blad, som også giver mulighed for at lave statistik over, hvor mange visninger bladet og de enkelte annoncer har fået. 

Marianne har skaffet bøger til LK 2021 og FSK-temadagen 2022. Som Nordisk ansvarlig har der ikke været den store rejseaktivitet eller deltagelse på de nordiske konferencer, dette har ikke været foreneligt med Mariannes arbejdsliv.

Helle og Mona prøver at holde styr på hjemmesiden på www.dsr.dk/fsk

Helle passer Facebook, Instagram og LinkedIn kontoerne. 

2020/2021

Årsberetning for FSK’s bestyrelse 2020-2021 

Endnu et år med corona som overskrift. Første ½ år blev i bestyrelsen brugt på virtuelle møder. Til gengæld er vi blevet mere skrappe til at afholde møder i Teams.  

Den 17. maj lykkes det bestyrelsen at afholde det første fysiske møde i vejle, dagen før vores Temadag. 

Årets temadag blev afholdt virtuelt på teams med godt 100 tilhørere. Den er blevet optaget og ligger som to kæmpefiler. Der arbejdes fortsat på hvordan vi kan få den uploadet og delt, så alle 850 medlemmer i FSK vil kunne tilgå den og nyde godt af alle de guldkorn som blev delt fra de to oplægsholdere.  

I år var temaet: Familiesygepleje til Kræftpatienter 

Karin Dieperink, sygeplejerske, Ph.d., Lektor, Viceinstitutleder, formand for Dansk Selskab for Familiesygepleje og Forskningsleder for FaCe: Familiesygepleje I Kræftfeltet – Hvorfor, hvornår og hvordan? 

Bo Snedker Boman, cand. Psych.: ”Gode hænder og hjerner er der mange af, når det gælder om at hjælpe kræftramte familier med børn. Men vi mangler en systematik for, hvordan vi vurderer familien og dens behov, så vi hverken rammer for højt eller for lavt med vores indsats.” 

Vi var heldige at finde en del sponsorer som kunne bidrage med gaver til temadagen som vi kunne udlodde mellem de tilmeldte.  

Næste store arrangement bliver Landskurset.  

I år bliver der Landskursus 29. og 30. oktober 2021på Comwell Kolding 

Kræftsygplejens udvikling gennem de sidste 40 år. 

I anledning af FSK’s 40. års jubilæum ønsker vi at se tilbage på kræftsygeplejen gennem tiden. Både plejen og behandlingen af kræftpatienter har gennemgået en enorm udvikling gennem de seneste 40 år. Vi vil på dette års landskursus forsøge at tegne de store linjer fra 1980 og til nu.  

Med til et tilbageblik hører dog også et blik på fremtiden - Det bliver derfor en tidsrejse hvor vi sammen både skal hylde historien, men også se fremad mod nye tider. 

Bestyrelsen håber med fokus på gensidig inspiration og netværk at vi kan blive klogere, debattere og i fællesskab få kræftsygeplejen på dagsordenen – Dette til gavn for fagligheden og derved patienterne. 

Vi sætter rammerne for et par dage med kræftsygeplejen i fokus! 

I Bestyrelsen for FSK har vi en målsætning om at udvikle og synliggøre sygeplejens betydning inden for kræftområdet. Samt arbejde for faglig og politisk indflydelse. 

Dette forsøger jeg som formand bl.a. at gøre ved at deltage i  

All. Can Denmark kræft-netværk. Et internationalt multistakeholder-initiativ, der er blevet iværksat i en række lande omkring i verden. Hvis formål er at styrke kræftbehandlingen, herunder også inspirere hinanden på tværs af lande. Her i Danmark skal vi stille skarpt på tidlig opsporing af kræft og drøfte mulige indsatser, der kan løse udfordringer på området. I netværket sidder sundhedsprofessionelle, patienter og politikere.  

Jeg blev indbudt som specielt gæst til workshop om coronas afledte konsekvenser for sundhed og trivsel for kræftpatienter tirsdag d. 4. maj 2021 af Danske Regioner 

FSK er specielt indbudt til deltagelse på Danske kræftforskningsdage i Odense til august 2021 

Jeg er blevet interviewet i forskellige dagblade bl.a. med næstformanden Pernille Tandrup Nielsen til en artikel om FSK i Jyllands-Posten sidst i marts 2021.  Jeg er skribent i bl.a. SKA-nyt, sidste fysiske nummer udkom i december 2020 hvor jeg skrev om pandemi restriktioners betydning for et kræftsygdomsforløb. 

Derudover er her et lille udpluk af hvor vi som bestyrelse og medlemmer af FSK blander os: 

Via DASYS er vi indgået et samrbejde med Sundhedsstyrelsen i forskellige arbejdsgrupper og udvalg: - Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for myelomatose, -Arbejdsgruppe for revision af pakkeforløb for lymfeknudekræft og kronisk lymfatisk leukæmi, Fagudvalg for mammakræft, Fagudvalg for Lungekræft, Medicin rådet til myelomatose patienter, organisering af børneonkologien i DK. 

Udvalget for Kræft. Referencegruppen: Bedre Viden om Senfølger. Det landsdækkende Specialuddannelsesråd for specialuddannelsen i kræftsygepleje. Netværk mod Kræft 

FSK er indgået et samarbejde med Videncenter for Symptomvidenskab og forskning indenfor kræft og maligne blodsygdomme på RH. 

Kost og cancer, som er en gruppe, der arbejder med at udbrede kendskabet til den rigtige ernæring til mennesker med kræft. Kostogcancer.dk er udviklet i samarbejde mellem Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, Kost og Ernæringsforbundet, Fagligt selskab af Kliniske Diætister gennem støtte fra Fresenius Kabi. I år er der bl.a. blevet udgivet en meget anvendelig og fin pjece om kost til kræftpatienter. Se mere på www.kostogcancer.dk 

Vores hjemmeside på www.dsr.dk/fsk opdateres løbende 

Vi har en Facebook side: FSK Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker, hvor man kan se alt hvad vi har deltaget i. 

Derudover er vi på profil på Instagram: fagligtselskabfsk 

På LinkedIn: FSK Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker 

FSK udgiver medlemsbladet ”Fokus på Kræft og Sygepleje”, der udkommer tre gange årligt. 

Temaerne for de udkomne blade i 2021: Den ældre patient – udkom i april 2021 og PRO data – udkom i august 2021. 

På vegne af bestyrelsen  

Helle Mathiasson 

Formand for Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker.  

2019/2020

Samlet års beretning fra FSKs bestyrelse 2020 

Året vi alle vil tænke tilbage på som det år hvor alle aftaler blev lavet om, aflyst eller udsat. Vi blev utrolig gode til bestyrelsesmøder i det virtuellerum.  

I januar 2020 mødes næstformand Pernille og formand Helle med de 5 SIG formænd til formands års møde i Odense. Vi havde et godt møde. Hvor vi bl.a. diskuterede hvordan SIG gruppernes Facebook grupper bliver mere disponeret og udbredt, derudover talte vi også om det var en mulighed for at nogle af medlemmerne i SIG grupperne også skulle være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm 2020 med FSK-bestyrelsen.  

Dette blev aldrig en mulighed da også Folkemødet i Allinge blev aflyst.  

De fleste møder i bestyrelsen har foregået virtuelt i 2020 pga. Corona. Vi er kun nået at mødes en enkelt gang på Comwell i Kolding i starten af februar 2020.  

Mødet i maj på Comwell Kellers park blev aflyst 

FSKs temadag i maj blev aflyst 

Mødet til oktober 2020 på Munkebjerg er aflyst 

FSK Landskurset 2020 er aflyst 

EBMT i Madrid blev udsat fra marts 2020 til efterår 2020 og gennemføres virtuelt – uden deltagelse fra FSK 

International Conference on Cancer Nursing 2020 I London er udsat til 2021 

MASCC I Sevilla juni 2020 udsat til 2021 

Global Adolescent and young Adults I London juli 2020 udsat til 2021 

24th Rehabilitation World Congress I Århus september 2020 er udsat til september 2021 

FSK har fået tilkendt 48.996 kr. fra DSR i tilskud for vores nordisk, europæisk og international samarbejde i 2019. 

Formanden (Helle Mathiasson) skulle have deltaget i flere forskellige kræft-netværk og strategiseminar alle disse er rykket til september og december 2020.  

Blandt andet Kræftpolitisk forum 2020: Kvalitet i kræftpatienters forløb, sådan løfter vi kvaliteten. I marts 2020 på Christiansborg, dette er udsat til september 2020.  

All. Can Denmark kræft-netværk. Et internationalt multistakeholder-initiativ, der er blevet iværksat i en række lande omkring i verden. Hvis formål er at styrke kræftbehandlingen, herunder også inspirere hinanden på tværs af lande. Her i Danmark skal vi stille skarpt på tidlig opsporing af kræft og drøfte mulige indsatser, der kan løse udfordringer på området. Dette møde er udsat til 30. september 2020. 

DASYS strategiseminar midt i marts 2020 er rykket til slut september 2020. 

Næstformand og SIG gruppe ansvarlig (Pernille Tandrup Nielsen) har deltaget i møder med Kost og Cancer-gruppen og SIG-grupperne. I Kost og cancer har der har været fokus på fortsat udvikling af hjemmesiden kostogcancer.dk. SIG-grupperne har, lige som bestyrelsen, måtte aflyse og udsætte nogen af deres møder grundet COVID19.  

Kasser (Mette Carlsen) har haft travlt med at aflyse og tilbagekalde udgifter i forbindelse med alle de aktiviteter som vi har måtte aflyse eller som er blevet aflyst pga. Covid-19 (Færgebilletter, flybilletter, hotel og sommerhuslejning). Der er en del som har søgt uddannelsesstøtte i starten af 2020 som formentlig ikke kommer til at blive brugt den pga. aflysninger grundet Covid-19. I der har søgt vil blive kontaktet i løbet af juli omkring evt. afregning eller annullering af uddannelsesstøtten. I skrivende stund arbejdes der på at få regnskabet for 2019 2020 afsluttet. Det elektroniske afregningssystem zExpence er implementeret med succes. Vi har valgt at alle medlemmer af SIG grupperne er oprettet, så de kan få afregnet deres udlæg til møder m.m., men det er vigtigt at I fra SIG grupperne er opmærksomme på at orienterer os når der er ændringer i gruppen, så vi kan få slettet og oprettet medlemmerne. 

Medlemssekretær og nordisk ansvarlig (Carsten Gregersen) Har haft et rimelig roligt år uden de store udsving i ind og udmeldinger i 2020 i øjeblikket er vi 841 medlemmer i FSK 

Sponsor ansvarlig (Malika Lynggaard Uth) Har haft travlt med at tale med alle de sponsorer som skulle havde deltaget på temadag og Landskurset 2020. 

Europæisk ansvarlig (Sidsel Holm) Er vores udsendte i EONS, Sidsel sørgede for at vi 18. maj 2020 fejrede international European Cancer Nursing Day (ECND) blandt andet på Facebook. ECND20 theme is Health Equality and Access to Universal Care which aligns with World Health Organization (WHO) designation of 2020 as the International Year of the Nurse and Midwife in a year-long effort to celebrate the work of nurses and midwives, highlight the challenging conditions they often face, and advocate for increased investments in the nursing and midwifery workforce. 

Redaktøransvarlig (Charlotte Bang Pedersen) har holdt møde med redaktionsgruppen i juni 2020. Der er i øjeblikket 4 medlemmer af redaktions-gruppen, de vil gerne være en mere hvis der er nogen der har interesse. Vil i vide mere om hvad det indebære, er i velkommen til at kontakte en fra redaktionsgruppen på mail. Året begyndte noget anderledes, forstået på den måde, at det første blad blev slået sammen med blad nummer to, til gengæld bliver blad nummer to med en del mere indhold.  Redaktionsgruppen er altid nysgerrige og friske på input til bladet fra jer medlemmer, så skriv endelig hvis i har gode ideer til tema.   

Kursussekretær (Birgit Longmose) Har skrevet frem og tilbage med alle de kursussteder hvor vi har aflyst alle vores fremmøder efter februar 2020. Der er planlagt nye tider og steder til henholdsvis Temadag og LK 2021. Temadagen afholdes den 18.maj 2021 på Comwell Kellers Park ved Vejle Fjord. Temaet på temadagen skulle have været Familie sygepleje, og det er vel et tema som aldrig bliver forældet – så vi går formodentlig med det samme tema i 2021. Landskursuset som skulle i år have været en 40 års jubilæumskonference om Etiske dilemmaer i kræftsygeplejen i kræftbehandlingen anno 2020. Det er udskudt et år – både emne og jubilæet. Vi mødes på Comwell i Vejle den 29. og 30. oktober 2021.  Vi glæder os til et forhåbentlig mere normalt år, hvor vi atter kan vidensdele og blive klogere. Birgit er endvidere blevet udpeget af DASYS til arbejdsgruppen vedrørende revision af sundhedsstyrelsens pakkeforløb for myelomatose på baggrund af indstilling af FSK. 

Derudover er der skrevet og modtaget en del mails fra alverdens samarbejdspartnere blandt andet DASYS, patientforeninger og sponsorer 

Formanden har skrevet klummer til SKA bladet SKA-NYT og et par boganmeldelser som bl.a. er bragt i Sygeplejersken. 

                                                                                                                                                                   / Helle Mathiasson