Hvad er cancer relateret træthed/fatigue

På denne side finder du en forklaring på, hvad træthed/fatigue er. Du kan også finde en spørgeguide og henvisninger til artikler, bøger og eksamensopgaver om emnet.

Ordet ”Træthed” kan ikke alene beskrive den overvældende træthed, som patienter med kræft oplever, derfor anvendes ofte det internationale ord: Fatigue.

Hvad er cancerrelateret træthed/fatique?

Læs mere om cancerrelateret træthed/fatique

Definitioner

NCCN's definition på Cancerrelateret Fatique:

En belastende, vedvarende, subjektiv følelse af træthed eller udmattelse relateret til kræft eller kræftbehandling, der ikke er proportional med nye aktiviteter og som påvirker patientens vanlige funktionsniveau.

NCCN = National Comprehensive Cancer Network.
NCCN er en sammenslutning af 21 af verdens ledende cancercentre i USA, der er dedikeret til at forbedre kvaliteten og effektiviteten af den pleje, der gives til cancer patienter.

Tilpasningsmodel til træthed/fatique

Karin Olsons tilpasningsmodel til træthed/fatique og udmattelse - The Fatique Adaption Model

I SIG Træthed/Fatique bruger vi Karin Olsons tilpasningsmodel til beskrivelse af cancerrelateret fatique. 

Åbn tilpasningsmodel som PDF

Karin Olsons tilpasningsmodel for træthed/fatique og udmattelse

I følge Karin Olson er fatique ikke en stationær eller vedvarende tilstand, men en tilstand, der varierer mellem træhted, fatique og udmattelse langs et kontinuum mellem tilpasning og ikke tilpasning.

Træthed:

Træthed er blandt andet karakteriseret ved glemsomhed og utålmodighed, men kan lindres ved hvile. Trætheden er en reaktion på fysiske og psykiske stressfaktorer, og den kan medføre en uligevægt mellem krav og ressourcer. Trætheden kan lindres, hvis der sker en tilpasning i forhold til stressorerne. Hvis tilpasningen ikke lykkes, progredierer træthed til fatigue.

Ved træthed arbejder sind og krop sammen.

Fatique:

Fatique er blandt andet karakteriseret ved nedsat udholdenhed, søvnforstyrrelser, ængstelse, øget fysisk ubehag, begrænsninger i sociale aktiviteter og øget følsomhed overfor sanseindtryk. Hvis der sker en effektiv tilpasning af stressorerne, kan fatigue gå tilbage til træthed - hvis ikke progredierer fatigue til udmattelse.

Ved fatigue bestemmer sindet over kroppen.

Udmattelse:

Udmattelse er blandt andet karakteriseret ved konfusion, pludseligt tab af energi, svært ved at holde sig vågen eller sove, total social tilbagetrækning og nedsat evne til at styre kroppens funktioner. Ved udmattelse bestemmer kroppen over sindet og evnen til at tilpasse sig stressorerne er væsentlig reduceret. Hvis det er muligt at opnå en effektiv tilpasning, kan en person komme tilbage til tilstanden fatigue og i bedste fald tilbage i tilstanden træthed.

Ved udmattelse arbejder kroppen over sindet. Overgangen fra den ene tilstand til den anden er endnu ikke klarlagt.

Fatique Adaption Model:

Karin Olsons Fatique Adaption Model viser, at den energi, der kræves for at tilpasse sig, falder drastisk, når udfordringerne til tilpasningen bliver mere komplekse for patienterne.

Det er vigtigt, at sundhedsprofessionelle udforsker patientens oplevelse af fatique og afklarer, hvornår patienterne oplever træthed, fatigue og udmattelse. Herved bliver det muligt at styrke patienternes tilpasning til stressorerne og forsinke eller undgå progression fra træthed til fatigue og fra fatigue til udmattelse.

Karin Olson’s Fatigue Adaptions Model er beskrevet i artiklen: “A New Way of Thinking About Fatigue: A reconceptualization”. Oncology Nursing Forum, 2007.

Dataindsamling

Lider patienten af fatigue, er det vigtigt at spørge ind til patientens oplevelse af fatigue. Hvilken indflydelse har den på patientens hverdagsliv, hvilke mønstre og faktorer er der og hvad øger, lindrer eller forværrer fatigue. Desuden skal der være opmærksom på patientens selvforståelse, medicin- og behandlingsstatus.

Tre korte spørgsmål: 

Tre korte spørgsmål kan anvendes til hurtigt at afdække patientens fatigue:

 • Oplever du træthed?
 • Hvis ja, hvor udtalt har trætheden i gennemsnit været den sidste uge på en skala fra 1-10?
 • Hvilken indflydelse har trætheden på din dagligdag?

En mere uddybende afdækning:

Hvis der ønskes en mere uddybende afdækning af patientens fatigue kan nedenstående spørgsmål anvendes:

VAS /intensitet:

 • Hvor udtalt er din træthed?
 • Hvis du skulle beskrive din træthed på en skala fra 1 – 10, hvor træt er du så? Hvordan viser trætheden sig?
 • Hvad betyder trætheden for mig i hverdagen?

Konstant/periodisk:

 • Hvordan oplever du trætheden i hverdagen?
 • På hvilke tidspunkter er du mindst træt?
 • På hvilke tidspunkter er du mest træt?
 • Hvordan er din træthed relateret til behandlingen?

Indflydelse på daglige aktiviteter:

 • Beskriv hvordan din dag forløber?
 • Hvordan adskiller denne dag sig fra før du blev syg?
 • Hvilke aktiviteter er du stoppet med pga. sygdommen/trætheden?
 • Hvilke aktiviteter er vigtige for dig?
 • Hvilke opgaver er DU nødt til at udføre?
 • Hvilke opgaver kunne andre udføre?
 • Hvordan påvirker trætheden dig psykisk?
 • Hvordan påvirkede træthed dig psykisk tidligere?
 • Hvordan påvirker trætheden dig i forhold til venner og familie?
 • Hvordan var det før du blev syg?
 • Hvilke forventninger har du til dig selv?

Faktorer der øger/nedsætter trætheden:

 • Er der noget du gør eller oplever, som øger din træthed?
 • Er der noget, som kan afhjælpe/nedsætte din træthed?
 • Hvilke af de opgaver/aktiviteter du har, holder du mest af?
 • Hvilke opgaver giver dig energi?
 • Hvad ville du gerne have, andre kunne gøre for dig?

 

Der bør som minimum være fokus på at identificere årsagsfaktorer og vurdere fatigue indenfor syv kliniske tilstande, der som er kendt for at indgå i Cancer Relateret Fatigue for kræftpatienter – anæmi, smerter, angst/depression, søvnforstyrrelser, aktivitetsmønster og co-morbiditet. 

Årsager

Cancer Relateret Fatigue er et multifaktoriel fænomen forårsaget af såvel tumorbyrde som kræftbehandlingen (operation, kemoterapi, strålebehandling og antistoffer) og tilstande, der er relateret til kræft og behandlingen (anæmi, kakeksi, dehydrering, infektion, hyperkalkæmi, hypoxi, nyre-, lever, hjerte-lungepåvirkning, endokrine dysfunktioner, neuromuskulær dysfunktion og søvnforstyrrelser). Ydermere vil symptomer fra kræftsygdommen og behandlingen (f.eks. smerter, obstipation, diarre osv.) samt psykosociale faktorer (f.eks. angst, depression, sorg, økonomi) og ændret aktivitetsmønster have indflydelse på fatigue.

Behandlingsstrategi

Med baggrund i NCCN’s model har Lise Pedersen, overlæge på Palliativ Medicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital beskrevet en model til at få et bedre overblik over behandlingsstrategier til Cancer Relateret Fatigue.

Hent behandlingsmodellen som PDF

Behandlingsmodel

Når man skal behandle fatigue skal man have øje for, at der er to tilgange. Den ene handler om at løse de problemer, der har fysiologiske og psykosociale årsager. Det kan fx være at behandle anæmi, depression, infektion, søvnforstyrrelser; reducere smerter; forebygge obstipation, diarre osv. samt være opmærksom på, om patientens medicin kan influere på trætheden.

Den anden tilgang er en symptombehandling og at se fatigue som en lidelse/byrde, som patienten lever med i sin hverdag. Cancer Relateret Fatigue følger patienten igennem hele sygdoms- og behandlingsperioden samt i rehabiliteringsfasen.

Fokus i sygeplejen skal endvidere være på de nonfarmakologiske tiltag dvs. patientundervisning (undervise/vejlede i årsager og interventioner), motivere til motion, modificere hvile- og aktivitetsmønstre, planlægning og prioritering af aktiviteter, opmærksomhed på ernæring, hydrering og god søvnhygiejne samt stressmanegement.

At lide af Cancer Relateret Fatigue kan påvirke patientens bodyimage og identitet, hvilket kan opleves som tab, der kræver bearbejdning for at finde mestringsstrategier i hverdagen.

Henvisninger til artikler, bøger og eksamensopgaver

”Cancerrelateret fatigue – en udfordring for sygeplejen”

Artikel i Klinisk Sygepleje – 26. årgang – nr. 3 – 2012 
Udarbejdet af Dorte Pallesen Koktved, sygeplejerske Aalborg Sygehus, Afd. D2 
og Birgith Pedersen, cand.cur., Onkologisk Afd. Aalborg Sygehus
 

”Cancer relateret fatigue”

Opgave fra Specialuddannelse i kræftsygepleje, Merit, november 2010
Udarbejdet af: Dorte P. Koktved, Aalborg Sygehus Afd. D2   
E-mail: dorte.koktved@rn.dk 
 

“Kan kemohjerne kureres”

Opgave fra Specialuddannelse i kræftsygepleje, Merit, juni 2010
Udarbejdet af: Birgitte Philipsen, Næstved Sygehus, Onkologisk Ambulatorium
E-mail: bphi@regionsjaelland.dk 
 

”Hvordan kan sygeplejersken, under mødet med patienten, handle således at patienten bliver i stand til at mestre sin fatigue”

Opgave fra Specialuddannelse i kræftsygepleje, Merit, januar 2010
Udarbejdet af: Jeanette Kortsen, Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen D6
E-mail: jeankort@rm.dk 
 

“Hvilken forskningsbaseret viden kan understøtte sygeplejen til patienter der lider af fatigue”

Opgave fra Master i klinisk sygepleje, MKS, 2011
Udarbejdet af Karen Anna Riis-Pedersen, Onkologisk afsnit 5012/14, Rigshospitalet
E-mail: karenanna@riispedersen.com

 

Endvidere kan anbefales at læse om Cancer Relateret Fatigue i bøgerne:

 • ”Palliativ medicin - en lærebog”, Munksgaard 2015
 • ”Kræftsygepleje - i et forløbsperspektiv”, Munksgaard 2014