Vedtægter

Sidst opdateret 21. marts 2015 Gennemlæses og forslag til revidering sker på Bestyrelsesmøde i april 2021

§1Navn

Stk. 1 Selskabets navn er Fagligt Selskab for Dermatologiske Sygeplejersker.

Stk. 2 For selskabet hæfter selskabet – ikke medlemmerne.

 

§2 Formål

• at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer,

• at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver,

• at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser,

• at opmuntre til og bistå ved undersøgelse vedrørende det pågældende arbejdsområde,

• at medvirke til sygeplejens udvikling,

• at fremme samarbejdet mellem de faglige selskaber indbyrdes.

 

§3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer kan optages medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som er beskæftiget med, eller har speciel interesse for dermato/venerologi, såvel indenfor hospitalssektoren som indenfor primærsektoren.

Stk. 2 Passive medlemmer og medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som er pensionister, kan optages som medlemmer af selskabet.

 

§4 Indmeldelse

Stk. 1 Alle medlemmer af selskabet er stemmeberettigede og valg-bare til bestyrelsen.

Stk. 2 Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen via hjemmesiden, med oplysning om navn, adresse, arbejdsområde samt medlemsnummer i DSR. Indmeldelse kan ske hele året. Indmeldelse betragtes først som gyldig, når kontingentet er indbetalt.

 

§5 Udmeldelse

Stk. 1 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen inden den 31.12.

 

§6 Kontingent

Stk. 1 Opkræves en gang årligt.

Stk. 2 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3 Kontingentet opkræves umiddelbart efter indmeldelsen. Derudover opkræves årskontingent efter generalforsamlingen.

Stk. 4 Ti arbejdsdage efter kontingentet skulle være indbetalt udsendes rykker. Ved manglende indbetaling udelukkes medlemmet fra den efterfølgende måned.

Stk. 5 Selskabets regnskabsår går fra den 01.01 til den 31.12.

 

§7 Generalforsamlingen

Stk. 1 er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel gennem tidsskriftet "Sygeplejersken". Samtidig bekendtgøres dagsordenen.

Stk. 3 Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af det faglige selskab.

Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Stk. 5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være selskabets formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Nedenstående punkter skal være indeholdt i dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af forretningsorden

5. Beretning

6. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag

9. Valg ifølge §10

10. Eventuelt

Stk. 7 Afstemning på generalforsamlingen finder normalt sted ved håndsoprækning. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at andre afstemningsregler kan anvendes.

 

§8 Ekstraordinære generalforsamlinger

Stk. 1 afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller såfremt 1/3 af medlemmerne i FSDS skriftligt fremsætter anmodning herom, med motiveret dagsorden.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 2 ugers varsel i tidsskriftet "Sygeplejersken" og skal afholdes senest 2 mdr. efter anmodningen.

 

§9 Bestyrelsen

Stk. 1 Består af mindst 5 medlemmer og max. 7.

Stk. 1a Det faglige selskab tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer.

Stk. 2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen skal have konstitueret sig ved førstkommende bestyrelsesmøde efter afholdelse af den generalforsamling, hvor valg har fundet sted. I tilfælde af formandens frafald indtræder næstformanden som formand i den resterende del af valgperioden, og bestyrelsen vælger ny næstformand.

Stk. 4 Forretningsorden

Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde én gang i kvartalet. Der kan indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde af formand, næstformand eller af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer med motiveret dagsorden.

Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning og ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivning skal dog ske skriftligt, hvis mindst et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Stk. 5 Der skrives referat fra alle møder. Referatet skal godkendes ved næste bestyrelsesmøde. Skriftligt referat udsendes til alle bestyrelsesmedlemmer og til eventuelle suppleanter.

 

§10 Valg

Stk. 1 til bestyrelsen finder sted hvert år. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer ulige år og 4 i lige år.

Stk. 2 Kandidater til bestyrelsen skal melde deres kandidatur, senest 14 dage før generalforsamlingen, til formanden.

Stk. 3 Valget foregår blandt fremmødte medlemmer på generalforsamling, og der skal gives mulighed for at afgive skriftlig stemme. De nærmere bestemmelser vedrørende valgproceduren fastsættes af bestyrelsen.

 

§11 Samarbejde

Det faglige selskab kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet efter Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelses godkendelse.

 

§12 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Ændring af de af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelses godkendte vedtægter for faglige selskaber kan foretages af de faglige selskabers generalforsamlinger, idet dog følgende forhold er ufravigelige:

• formålsbestemmelsen, herunder medlemsgrundlaget.

• krav om en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning om bl.a. kontingentforhold.

• at formaliseret samarbejde med lignende selskaber for sygeplejersker i udlandet kan indgås efter hovedbestyrelsens godkendelse.

• ændringer af vedtægterne skal meddeles Dansk Sygeplejeråd, og Dansk Sygeplejeråd kan forlange disse ændret, såfremt vedtægterne ikke er i overensstemmelse med de i dette stykke nævnte ufravigelige forhold.

Stk. 2 ændringer til vedtægterne kan foretages af de enkelte selskabers generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

Stk. 3 Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse modtager eventuelle ændringer til vedtægterne til orientering. Hovedbestyrelsen kan forlange disse ændret, såfremt de ikke er i overensstemmelse med de i stk.1 nævnte ufravigelige forhold.

 

§13 Opløsning

Stk. 1 Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse, nedlægges selskabet efter Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelses beslutning.

Stk. 2 Det faglige selskabs generalforsamling kan begære selskabet nedlagt over for hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse af selskabet.

Stk. 3 I tilfælde af opløsning hviler selskabets eventuelle formue i Dansk Sygeplejeråd, og såfremt selskabet genopstår inden for 5 år fra opløsningsdato, tilfalder den eventuelle formue det nye faglige selskab. I modsat fald tilfalder den eventuelle formue EN FORSKNINGSFOND TIL SYGEPLEJEFORSKNING I DERMATO-VENEROLOGISK SYGEPLEJE.

Stk. 4 Såfremt det faglige selskab er fondsejer, skal der i tilføjelse til det faglige selskabs vedtægter optages bestemmelse om, hvilke forholdsregler, der skal gælde vedrørende fonden, i tilfælde af det faglige selskabs opløsning.

 

§14 Ikrafttrædelse

Stk. 1 Nærværende vedtægter træder i kraft den 12. marts 2010, opdateret 21. marts 2015