FAQ om DASYS

Ofte stillede spørgsmål om Dansk Sygepleje Selskab (DASYS).

1.​ Hvad står DASYS for? 

 Dansk Sygepleje Selskab   

 

2. Hvad er DASYS?

 DASYS er en paraplyorganisation for de faglige selskaber under DSR og andre faglige og tværfaglige sammenslutninger af relevans for sygeplejen. DASYS er oprettet på initiativ fra sygeplejersker    

 I 2013 er 30 ud af 35 faglige selskaber under DSR medlem af DASYS, samt 1 tværfagligt selskab (Dansk Selskab for Sårheling, DSFS). I alt 30 faglige selskaber med tilsammen knapt 13.000 medlemmer.     

 

3. Er DASYS en del af Dansk Sygeplejeråd? 

 Nej, DASYS er et selvstændigt selskab, uafhængig af Dansk Sygeplejeråd. DASYS samarbejder med DSR inden for udvalgte sygeplejefaglige områder   

 

4. Hvad er formålet med DASYS? 

 DASYS er et fælles fagligt talerør for medlemsorganisationerne på tværs af fagområder. Formålet er at styrke sygeplejerskers indflydelse på udvikling af sygepleje ved at give sygepleje en stemme, og repræsentere de faglige selskaber i sygeplejefaglige spørgsmål   

 

5. Hvad arbejder DASYS med? 

- DASYS arbejder ud fra udvalgte strategiske indsatsområder 

- DASYS har repræsentanter i en række råd og udvalg nedsat af de centrale myndigheder inden for sundhedsområdet 

- DASYS deltager i den sundhedspolitiske debat med artikler, synspunkter og høringssvar 

- DASYS arrangerer faglige møder, temadage og konferencer   

 

6. Hvad gør DASYS for udvikling af sygepleje? 

- medvirker til at sætte sygepleje på dagsordenen i relevante fora 

- fungerer som netværk for medlemsorganisationernes faglige dialog 

-medvirker til at udvikle dansk sygeplejevidenskab   

 

7. Hvad gør DASYS for sygeplejens indflydelse i samfundet? 

- rådgiver beslutningstagere vedrørende sygeplejefaglig ekspertise 

- udpeger repræsentanter til råd, udvalg og andre organer, hvor beslutninger om sygepleje og sygeplejevidenskab tages   

 

8. Hvordan får man medlemsindflydelse? 

- alle medlemmer af DASYS kan sende forslag om sags- og indsats områder til DASYS bestyrelse 

- når DASYS bestyrelse får anmodninger om udtalelser og udpegninger til repræsentationer, kontakter bestyrelsen dit faglige selskab, som indstiller en sygeplejerske med faglig indsigt på området 

- medlemsorganisationen får dermed mulighed for at øve indflydelse i samarbejde med DASYS 

- repræsentantskabet er DASYS øverste myndighed og består af den siddende bestyrelse samt af repræsentanter for medlemsorganisationerne (de faglige selskaber)  - medlemsorganisationerne indstiller bestyrelseskandidater og repræsentantskabet vælger bestyrelsen   

 

9. Hvordan samarbejder DASYS med DSR? 

DASYS er uafhængig af DSR, men har indgået en samarbejdsaftale med DSR, som giver begge parter pligter og rettigheder. Der bliver holdt møder med DSR's næstformand og professionschef og DASYS er jævnlig i kontakt med øvrige ledere og medarbejder i DSR   

 

10. Hvordan finansieres DASYS? 

Udover medlemskontingent tjener DASYS penge på deltagerbetaling ved DASYS konferencer arrangeret af de fire råd   

 

11. Hvad koster medlemskab af DASYS 

Det koster 25 kr. for dig pr. år, som betales til DASYS, via dit medlemskab af det faglige selskab 

 

12. Hvad får jeg så for de penge?    

- MEDINDFLYDELSE på sygeplejefaglige områder 

- mulighed for selv at deltage i det nationale arbejde for dit sygeplejefaglige felt    

- mulighed for hjælp og støtte når du udpeges til at repræsentere et fagligt selskab i et nationalt fagligt arbejde f.eks. cancerpakkeforløb og specialeplanlægning    

- at sygepleje kommer på dagsordenen i relevante nationale faglige fora   

- mulighed for at få kliniske retningslinjer bedømt i Center for Kliniske Retningslinjer    

- adgang til billige og gode konferencer                                  

 

13. Hvordan bliver jeg medlem? 

Meld dig ind i et fagligt selskab som er medlem af DASYS, så er du automatisk medlem