SIG forretningsorden

Forretningsorden for Specielle Interesse Grupper (SIG) under Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker

En Speciel Interesse Gruppe under FSDS består af en gruppe sygeplejersker, medlemmer af FSDS, som vil arbejde mere dybtgående med et klinisk interessefelt inden for diabetesomsorg.
Oprettelse af en SIG skal godkendes af FSDS bestyrelse.

 

Formål

  • At styrke og højne kvaliteten af professionel diabetessygepleje
  • At koordinere den sygeplejefaglige indsats på landsplan
  • At fremme kommunikationen og samarbejdet imellem afdelingerne på landsplan, med henblik på udveksling af informationer, erfaringer og ideer i omsorgen for personer med diabetes og dennes familie
  • At stimulere og motivere til forsat udvikling af sygeplejen
  • At styrke den sygeplejefaglige ekspertise og synliggøre den sygeplejefaglige indsats som en del af det tværfaglige samarbejde til gavn for den enkelte person med diabetes.
  • At fungere som ekspert- / ressourcegruppe inden for specialet for derved at synliggøre sygeplejerskens rolle inden for diabetesomsorg.

 

Opbygning

SIG er en selvstændig arbejdsgruppe under FSDS.
Gruppen består af max 8 medlemmer, gerne med bred repræsentation fra hele landet. Der tilstræbes repræsentation både fra ambulatorier, sengeafdelinger samt primærsektoren. Dog kun én person fra samme hospital/center, primærområde.
Kun et SIG medlemskab pr. FSDS medlem. Andet skal godkendes af bestyrelsen.
Gruppen udpeger blandt medlemmerne en gruppeleder for 2 år af gangen.
Sekretæropgaverne går på skift mellem medlemmerne.

Gruppen udarbejder et kommissorium, der skal godkendes af bestyrelsen
Rekruttering af nye medlemmer sker via opslag på FSDS hjemmeside.
Nye medlemmer præsenteres i FSDS hjemmeside.
Der afholdes 2 møder årligt. Møder ud over dette aftales med det Selskabets bestyrelse.
Gruppen opløses, når området ikke har relevans mere.


Opgaver

Samle og gøre brug af den ekspertise de enkelte sygeplejersker på landsplan er i besiddelse af, med henblik på udarbejdelse af konsensus/kliniske vejledninger m.m. og dermed højne og koordinere indsatsen til mennesker med diabetes.
Holde sig ajour med nye tiltag inden for SIG’s interessefelt. 
Informere om gruppens arbejde i FSDS’s medlemsblad og på Landskursus.
Efter anmodning fra det faglige selskabs bestyrelse, kan medlemmer af SIG repræsentere FSDS i udvalgsarbejde.

Eventuelt planlægge temadage.


Økonomi

FSDS budget dækker rejseomkostninger samt fortæring til 2 møder årligt, jvf. gældende regler for refusion.
Ansøgning om sponsorstøtte skal forelægges, og godkendes af fagligt selskabs bestyrelse. 
Temadage annonceres i FSDS’s medlemsblad samt i ”Sygeplejersken”. Temadage er åbne for alle interesserede sygeplejersker, der er medlemmer af DSR.
Opkræves kursusafgift, betaler ikke medlemmer af FSDS en højere andel.

Planlægning af temadage skal ske i samarbejde med kontaktpersonen i bestyrelsen og kassereren, der kan yde støtte til de praktiske ting og sikre at gældende regler omkring fakturering, Selskabsskat og moms overholdes.


Forretningsordenen er godkendt på generalforsamlingen oktober 1997
Revideret 2005 ved skift fra Faglig sammenslutning til Fagligt Selskab.

Revideret og godkendt af bestyrelsen den 11.januar 2013 og igen den 20. februar 2015