Vedtægter

Vedtægter for FS OP

Vedtægter for FS OP

Stiftet 1975

 

§ 1 Navn

stk. 1

Fagligt selskab for operationssygeplejersker.

 

§ 2 Formål

stk. 1

  • at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer,
  • at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver,
  • at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser
  • at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde
  • at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling
  • at fremme det tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber indbyrdes.

 

§ 3 Medlemmer

stk. 1

Som medlemmer kan optages medlemmer, passive eller pensionister af Dansk Sygeplejeråd og den Grønlandske, som er eller har været beskæftiget ved operations-, skade- og modtageafdelinger, kirurgiske ambulatorier samt steriliseringscentraler

 

§ 4 Indmeldelse

stk. 1

Indmeldelse skal ske via hjemmesiden.

 

§ 5 Udmeldelse

stk. 1

Udmeldelse skal ske inden 1. dec. med virkning fra 1. jan det påfølgende år via hjemmesiden

 

§ 6 Kontingent

stk. 1

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet for det faglige selskab

stk. 2

Bestyrelsen udsender kontingentopkrævning i januar måned hvert år

stk. 3

Et medlem udelukkes på grund af kontingentrestance 2 måneder efter kontingentopkrævningen

stk. 4

Den til enhver tid siddende bestyrelse, suppleanter, redaktionsmedlemmerne, udvalgs- og æresmedlemmer er kontingent fri.

 

§ 7 Generalforsamlingen

stk. 1

Generalforsamlingen er det faglige selskabs øverste myndighed. Kun selskabets medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen

stk. 2

Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden’ stk. 3 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i forbindelse med kongres. Indkaldelse skal ske skriftligt ved annoncering 2 måneder før i ”Sygeplejersken” med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af dagsorden
5. Formanden beretning
6. Forelæggelse af regnskab og budget
7. Indkomne forslag
8. (Resultat af valg til bestyrelsen. Dette punkt skal på dagsordenen på ulige år)
9. Eventuelt

stk. 4

Endelig dagsorden og øvrigt materiale kan rekvireres 14 dage før generalforsamlingens afholdelse

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

stk. 1

Skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/3 af medlemmerne af det faglige selskab eller bestyrelsen forlanger det. Ved indkaldelsen skal angives det dagsordenspunkt, som medlemmerne , eller bestyrelsen ønsker drøftet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter begæring herom er fremsat. Meddelelse herom gives pr. brev eller e-mail til det faglige selskabs medlemmer.

 

§ 9 Bestyrelsen

stk. 1

Bestyrelsen skal bestå af 5, max. 7 medlemmer.

stk. 2

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. stk. 4 I tilfælde af flere kandidater til samme post, besættes posten efter valg med forpligtende stemmeafgivelse i forhold til antal til hvervet stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 10 Tegningsregler

stk. 1

Det faglige selskab tegnes af Formanden eller kassereren samt et bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 11 Valg

stk. 1

Valg til bestyrelsen afholdes efter generalforsamlingen hver andet år (ulige år).

Stk. 2

Valget foregår ved skriftlig urafstemning i oktober/november måned, hvis der er flere end 7 opstillede kandidater. Der skal gives alle medlemmer af FS OP mulighed for at afgive skriftlig stemme.

stk. 3

Hvis antallet af anmeldte kandidater til bestyrelsen kun udgør op til 7 personer, afholdes ikke valg.

stk. 4

Kandidatanmeldelse skal ske skriftligt til formanden. Valgbar er alle medlemmer af FS OP, der ved opstillingsfristens udløb er ansat på operationsafdeling, skadestue, modtageafdeling, kirurgisk ambulatorium eller sterilcentral og ikke er i restance, kan opstille

stk. 5

Kandidatopstillingslisterne skal være formanden i hænde senest 1. august i valgåret.

stk. 6

På stemmesedlen må sættes max. 3 krydser dog højest 1 kryds ved hver kandidat, ellers er stemmen ugyldig

stk. 7

Generalforsamlingen vælger 2 stemmetællere, der optæller de indkomne stemmer og afgør, hvem der er valgt. Ved stemmelighed foretages lodtrækning af stemmetællere.

stk. 8

Resultatet af valgte offentliggøres i ”Sygeplejersken”. FS OP’s formand giver meddelelse til alle opstillede kandidater om valgresultatet.

stk. 9

Suppleanter til bestyrelsen er de kandidater, der uden at blive valgt ind i bestyrelsen, har opnået det højeste antal stemmer. Der kan højst vælges 7 suppleanter (det antal suppleanter, der svarer til antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer). For suppleanter er valgperioden to år.

stk. 10

Senest en måned efter valget indkalder formanden for FS OP’s bestyrelse den nye bestyrelse til konstituerende møde.

stk. 11

Den nye bestyrelse præsenteres i ”Sygeplejersken” i ”Tråden” og på hjemmesiden efter det konstituerende møde. stk. 12 Stemmesedlerne makuleres 14 dage efter offentliggørelse af valgresultatet

 

§ 12 Samarbejde

stk. 1

Det faglige selskab kan indgå i et formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet efter hovedbestyrelsens godkendelse og deltage i møder ifølge FS OP’s bestyrelsens forretningsorden.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

stk. 1

Ændringer af den af hovedbestyrelsen godkendte vedtægter for faglige selskaber kan foretages af de faglige selskabers generalforsamlinger, idet dog følgende forhold er ufravigelige:

  • formålsbestemmelsen, herunder medlemsgrundlaget
  • krav om en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning om bl.a. kontingentforhold.
  • At formalisere samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet kan indgås efter hovedbestyrelsens godkendelse.
  • Ændring af vedtægterne skal meddeles Dansk Sygeplejeråd, og Dansk Sygeplejeråd kan forlange disse ændret, såfremt vedtægterne ikke er i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte ufravigelige forhold.

stk. 2

Ændringer til vedtægterne kan foretages af generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

stk. 3

Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse modtager eventuelle ændringer til vedtægterne til orientering. Hovedbestyrelsen kan forlange disse ændret, såfremt de ikke er i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte ufravigelige forhold.

 

§ 14 Opløsning

stk. 1

Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse nedlægges selskabets efter hovedbestyrelsens beslutning.

stk. 2

Det faglige selskabs generalforsamling kan begære selskabet nedlagt overfor hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelsen af selskabet.

stk. 3

I tilfælde af opløsning hviler med højeste rentesats selskabets eventuelle formue i Dansk Sygeplejeråd, og såfremt selskabet genopstår inden 5 år fra opløsningsdato, tilfalder den eventuelle formue det nye faglige selskab, i modsat fald kan eventuel formue bruges til studielegat til et eller flere medlemmer af FS SASMO efter indsendt ansøgning eller tilstilles et eller flere humanitære formål eller organisationer.

stk. 4

Såfremt det faglige selskab er fonds ejer, skal der i tilføjelse til det faglige selskabs vedtægter optages bestemmelse om, hvilke forholdsregler der skal gælde vedrørende fonden, i tilfælde af det faglige selskabs opløsning.

 

§ 15 Ikrafttrædelse

stk. 1

Nærværende vedtægter træder i kraft per 06.10.95 Vedtægter sidst revideret okt. 2013.