Forretningsorden

Nedenstående kan du læse om forretningsordenen for Fagligt Selskab for Øjensygeplejersker.

1. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det er nødvendigt, eller når 2/3 af bestyrelsen ønsker det.

2. Mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmer skal være til stede, for at mødet kan afholdes.

3. Formanden udsender dagsorden med 1 uges varsel.

4.  Formanden leder møderne.

5. Næstformanden træder i formandens sted ved dennes fravær.

6. Sager og forslag, der bliver fremlagt på bestyrelsesmøderne, hvorom der ikke er enighed, afgøres ved afstemning, hvor almindeligt flertal er afgørende. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7. Bestyrelsens beslutninger tages til referat. Referater opbevares hos formanden og kan altid rekvireres, tillige med regnskab som kan fås hos kassereren.

8. Bestyrelsen kan uddelegere enkeltopgaver til et eller flere bestyrelsesmedlemmer samt til andre medlemmer af selskabet.

9. DSR fører selskabets regnskab og har ansvaret for medlemsregistrering og opkrævning af gebyr. Kassereren har ansvaret for bilag på alle udgifter og kontakten til DSR’s regnskab.            

10. Bestyrelsen kan oprette udvalg, som er ansvarlige overfor den samlede bestyrelse.

11. Bestyrelsen får dækket diæter og transport ved bestyrelsesmøder. Alle bestyrelsesmedlemmer får støtte til telefonregninger og IT efter gældende regler. Alle får dækket udgifter, som bliver pålagt af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

12. Bestyrelsen deltager gratis på landskurser. Ét medlem i bestyrelsen kan deltage gratis på andre relevante kurser. Formand og evt. næstformand deltager gratis på kurser i udlandet pga. formandsmøder.

13. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg

14. Afgåede bestyrelsesmedlemmer modtager det følgende år et landskursus inkl. transport.

15. Regnskabsåret går fra 1. januar - 31. december.

16. Halvdelen af indtægten fra medicinalindustriens stande benyttes til x antal fripladser.

18. Ved tilmelding til selskabet opkræves fuldt kontingent.

19. Ikke-medlemmer betaler kr. 1000,- ekstra ved alle landskurser.

20. Medlemslister er tilgængelig på hjemmesiden for formand og webmaster.

21. Kursusbevis udstedes til alle deltagere efter endt kursus.

Revideret 2013

Bestyrelsen