Forskningsstøtte

Forskningsstøtte gennem Øjenforeningen Værn om Synet, guide til projektbeskrivelse.

Øjenforeningen Værn Om Synet yder en gang årligt støtte til øjenforskning. Ansøgningen om støtte til øjenforskning kan søges af alle med virke i Danmark.
Bedømmelsesudvalget - Den fagkyndige komite`- vurderer de indsendte ansøgninger og indstiller til hovedbestyrelsen, hvilke projekter der kan ydes støtte til.
 
Øjenforeningens repræsentantskab vedtog i juni 2006 ændringer vedrørende Fagkyndig Komite`s sammensætning, således blev øjensygeplejersker repræsenteret ved et medlem.
Fagkyndig komite består af 12 medlemmer. Formanden udpeges af hovedbestyrelsen. Syv medlemmer udpeges af Dansk Oftalmologisk Selskab, heraf mindst 5 øjenlæger. Tre optikere udpeges af Optikerfagets Fællesudvalg. En øjensygeplejerske udpeges af Fagligt Selskab for Øjensygeplejerskerne.
 
Øjensygeplejersker kan også søge støtte til øjenforskning gennem Øjenforeningen Værn Om Synet.  Den Fagkyndige Komite vurderer ansøgningen. Nedenstående faglige guidningsskema er de kriterier komitéen forholder sig til og vægter  i ansøgningsskemaet og projektbeskrivelsen.

 

Guidingsskema

1. Falder projektet indenfor Øjenforeningens formål § 2?
Foreningens formål er at bekæmpe og forebygge øjensygdomme og blindhed ved at yde økonomisk og anden støtte til:
- udvikling og indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder vedrørende synsfunktionen,
- udforskning af øjensygdomme og synsfunktion, og
- oplysningsarbejde vedrørende øjensygdomme og synsfunktionen herunder til udgivelse af medlemsbladet “ VÆRN OM SYNET".
 
2. Er projektet støtteværdigt?
Forskningsprojektets indhold. Er det originalt, er dets emne vigtigt? Vil de resultater, der kan opnås, få en mere generel betydning? Kan resultatet generaliseres til nuværende øjenpatienter? Er projektbeskrivelsen fyldestgørende?
Ansøgerens kvalifikationer, har ansøgeren gennemført den karriere (med alder og andre forhold taget i betragtning ) man kan forvente og har ansøgeren publiceret sine arbejder i internationale anerkendte tidsskrifter? Er ansøgeren øjenlæge eller indgår der øjenlæger som medarbejder i projektet?
Kan projektet gennemføres indenfor de anviste rammer og er f.eks. laboratorieteknikerne velfungerende på stedet ( er ansøgningen ledsaget af relevante anbefalinger)?
 
3. Stærke og svage sider ved projektet?
Det korte beskrivelse af projektet på ansøgningsskemaet skal udtrykke hvor videnskabeligt væsentligt projektet er, og det må gerne ende med en sætning om, hvad projektets gennemførelse kan betyde for vores viden på området.

 

Projektbeskrivelsen skal indeholde

- Formål
- Baggrund
- Ansøgerens baggrund
- Hypoteser 
- Metoder/design/dataindsamling/materialer
- Arbejdssted ( Institut, hosp.afd., laboratorie el. lign.) ledsaget af anbefaling fra leder
- CV
- Udtalelse fra afdelingens chef og/eller vejleder
- Indhentet tilladelser fra det videnskabsetiske komitesystem, registertilsynet, Strålehygiejnisk lab., Sundhedsstyrelse. og evt andre berørte instanser samt samtykkeerklæringer fra de personer der indgår i undersøgelsen.
-Opbevaring af datamateriel
- Budget
 
Der lægges vægt på de metoder, der er valgt. Er de egnede til at besvare de stillede spørgsmål (problemstillingen dirigerer valget af metode)? Er den anvendte forskningsfremgangsmåde klart angivet i det metodiske afsnit? Er måleredskabernes validitet anerkendt? Er der taget højde for at mindske indflydelsen af forstyrrende påvirkninger som bias og confounders? Er gruppen veldefineret og repræsentativ (er der lavet beregning på den statistiske styrke)?
Er problemet klart defineret? Er der angivet en logisk begrundelse for undersøgelsen? Er begrænsningerne for undersøgelsen klart tilkendegivet? Er hypotesen af en karakter, som kan afprøves? Er hypotesen entydig?
 
4. Perspektivet med projektet kan gennemføres
Vil undersøgelsens effektmål spille en central rolle i vurderingen af, om undersøgelsens resultat er så vigtig at praksis vil blive ændret på området, altså er der tale om klinisk relevante effektmål?
 
5. Forskningsprojektets budget
Er budgettet realistisk? Er budgettet opstillet overskueligt ( præcis angivelse af udgifter for det ansøgte år)? Er der noget der kan undlades? Er der udgifter der evt. kan dækkes af institutionens interne bevillinger? Er der ansøgt tidligere, og er det et igangværende projekt skal nuværende resultater være angivet?
Er der ansøgt andre fonde?

FS-øjnes repræsentant i bedømmelsesudvalget er Louise Kjærgaard Bystrup