Vedtægter

Læs om det faglige selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirugiske Sygeplejerskers vedtægter (revideret og godkendt på generalforsamlingen november 2015)

fskt_rgb_72dpi

 

§ 1. Selskabets navn:  

Fagligt Selskab for Kardiovaskulære og Thoraxkirurgiske Sygeplejersker (FS K&T).  

Definition:  

Ved kardiovaskulær og thoraxkirurgisk sygepleje forstås den sygepleje, der ydes til patienter og klienter med hjerte-, kar-, lunge- og spiserørssygdomme. 

§ 2. Selskabets formål:  

– at medvirke til et højt sygeplejefagligt niveau i den kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske sygepleje,  

– at medvirke til synliggørelse og udvikling af den kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske sygepleje  

– at fremme samarbejdet og sammenholdet mellem selskabets medlemmer 

– at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelse og arbejdsmæssige opgaver 

– at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af  møder og kurser 

– at samarbejde om kliniske retningslinjer og forskningsprojekter indenfor sygeplejen til kardiologiske,                 karkirurgiske og thoraxkirurgiske patienter og klienter  

– at fremme tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber under Dansk Sygeplejeråd (DSR) 

- at samarbejde med andre nationale og internationale kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske selskaber. 

§ 3.stk.1 Medlemmer:  

Som aktive medlemmer kan optages medlemmer af DSR, som er beskæftiget med pleje af kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske patienter, klienter samt undervisning, forskning og interesse i det kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske speciale.  

stk.2  

Passive medlemmer og pensionerede medlemmer af DSR, som senest har været beskæftiget indenfor det kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske område, kan optages som medlemmer af selskabet.  

Studerende kan optages som medlem af DSR 

stk.3  

Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der har interesse for den kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske sygepleje.

§ 4.stk.1 Rettigheder og pligter  

Kun medlemmer, der er aktive medlemmer at DSR, er valgbare til bestyrelsen.  

stk.2 Indmeldelse  

Indmeldelse skal ske på FS K&T’s hjemmeside under DSR: https://dsr.dk/fs/fs21/medlemskab  

§ 5. Udmeldelse  

Udmeldelse skal ske på FS K&T’s hjemmeside: https://dsr.dk/fs/fs21/medlemskab. Resterende kontingent tilbagebetales ikke.  

§ 6.Udelukkelse  

stk. 1 Såfremt et medlem af FS K&T frasiger sig eller mister sit medlemskab af DSR, udelukkes den pågældende automatisk af FS F&T , som aktivt medlem. 

stk. 2 Den årlige kontingentopkrævning finder sted pr. 1. juli. Tidsfrist for kontingentets indbetaling er 6 uger. Der udsendes rykker ved manglende betaling. Et medlem udelukkes på grund af kontingentrestance, hvis kontingentet ikke er indbetalt senest 2 uger efter 2. rykker.  

§ 7. Kontingent  

stk.1 Generalforsamlingen afgør om FS K&T skal opkræve kontingent.  

stk.2 Såfremt det er fastsat, at der skal opkræves kontingent, fastsætter generalforsamlingen kontingentets størrelse for det følgende kalenderår.  

stk.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentopkrævning.  

stk.4 FS K&T’s regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. FS K&T’s kontingentår løber fra 1. juli til 30. juni.  

§ 8.Generalforsamling  

stk.1 Generalforsamlingen er FS K&T øverste myndighed.  

stk.2 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i oktober-november måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel gennem tidsskrift for sygeplejersker »Sygeplejersken«. Dagsorden jævnfør selskabets vedtægter. 

stk.3 Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af FS K&T, og kun aktive medlemmer har tale- og stemmeret.  

stk.4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.  

stk.5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være FS K&T’s formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.  

stk.6 Nedenstående punkter skal være indeholdt i dagsordenen:  

1.   Valg af dirigent.  

2.   Valg af referent og stemmetællere.  

3.   Godkendelse af dagsorden.  

4.   Godkendelse af forretningsorden.  

5.   Beretning fra formand  

6.   Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.  

7.   Fastsættelse af evt. kontingent samt forelæggelse af rammebudget.  

8.   Indkomne forslag. 

9.   Tematisk emne til drøftelse.  

10. Eventuelt.  

stk.7 Afstemning på generalforsamlingen finder normalt sted ved håndsoprækning. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at andre afstemningsregler kan anvendes. Sådanne afstemningsregler skal fastsættes i generalforsamlingens forretningsorden, som skal indeholde regler for generalforsamlingens afvikling i øvrigt.  

stk.8 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller såfremt 1/3 af selskabets medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom med motiveret dagsorden.  

§ 9.Bestyrelsen  

stk.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer og må ikke være på færre end 5 medlemmer. Der skal være repræsentanter fra alle specialer og det tilstræbes at hvert speciale er repræsenteret med mindst 2 repræsentanter. 

stk.2 Derudover kan der vælges 2 suppleanter. Som suppleanter betragtes de, som uden at opnå valg, har opnået det højeste antal stemmer, dog således at den ene bør være kardiologisk sygeplejerske.  

stk.3 Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 4 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Genvalg kan finde sted.  

stk.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen skal have konstitueret sig senest en måned efter afholdelse af generalforsamlingen. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som formand i den resterende del af valgperioden, og bestyrelsen vælger ny næstformand.  

stk.5 FS K&T tegnes af den til enhver tid siddende formand og kasserer i selskabet. 

§ 10. Valg  

stk.1 Valg til bestyrelsen finder sted i september-oktober forud for generalforsamlingen hvert år.  

stk.2 Valget finder sted på baggrund af de senest 1. august anmeldte kandidater. Til kandidatopstilling kræves 2 stillere, der skal være medlemmer af FS K&T. Nærmere regler for kandidatanmeldelse fastsættes af bestyrelsen.  

stk.3 Valget foregår ved skriftlig afstemning, og der skal gives alle medlemmer af FS K&T mulighed for at afgive skriftlig stemme. De nærmere bestemmelser vedr. valgproceduren fastsættes af bestyrelsen jfr. § 8, stk. 7.  

§ 11.Valg af deltagere til DASYS’ repræsentantskabsmøde  

En deltager (bestyrelsesmedlem) udpeges af bestyrelsen. Øvrige deltagere vælges af bestyrelsen efter indkaldelse af interesserede blandt alle medlemmer af FS K&T. Hvis ingen medlemmer ansøger om deltagelse, kan bestyrelsen deltage med to repræsentanter. Antal af deltagere afhænger af medlemstal.  

§ 12.Faste arbejdsgrupper

FS K&T’s arbejdsgrupper er: Specielle interessegrupper (SIG) inden for den kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske sygepleje.  

Der kan nedsættes ad hoc grupper.  

§ 13.Samarbejde  

stk.1 FS K&T kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende internationale selskaber for sygeplejersker efter DSR’s hovedbestyrelses godkendelse.  

§ 14.Vedtægtsændringer  

stk.1 Ændring af den af hovedbestyrelsen godkendte vedtægt for Faglige Selskaber kan foretages af de Faglige Selskabers generalforsamlinger, idet dog følgende forhold er ufravigelige:  

-formålsbestemmelsen, herunder medlemsgrundlaget  

-krav om en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning om bl.a. kontingentforhold  

-formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet kan indgås efter hovedbestyrelsens godkendelse  

-ændringer af vedtægterne skal meddeles DSR, og DSR kan forlange disse ændret, såfremt vedtægterne ikke er i overensstemmelse med de i dette stk. nævnte ufravigelige forhold.  

stk.2 DSR’s hovedbestyrelse modtager eventuelle ændringer til vedtægterne til orientering. Hovedbestyrelsen kan forlange disse ændret, såfremt de ikke er i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte ufravigelige forhold.  

§ 15.Opløsning  

stk.1 Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse, nedlægges selskabet efter DSR’s hovedbestyrelses beslutning.  

stk.2 FS K&T ’s generalforsamling kan begære selskabet nedlagt overfor hovedbestyrelsen, når 2/3 at de afgivne stemmer er for nedlæggelse af selskabet.  

stk.3 I tilfælde af opløsning hviler selskabets eventuelle formue i DSR, og såfremt selskabet genopstår indenfor 5 år fra opløsningsdato, tilfalder den eventuelle formue det nye Faglig Selskab, i modsat fald tilfalder den eventuelle formue en fond der skal støtte forskningen/kvalitetsudviklingen indenfor den kardiologiske, karkirurgiske og thoraxkirurgiske sygepleje.  

stk.4 Såfremt FS K&T er fondsejer, skal der i tilføjelse til det Faglige Selskabs vedtægter optages bestemmelser om, hvilke forholdsregler der skal gælde vedr. fonden, i tilfælde af FS K&T’s opløsning.  

§ 17.  

Rammevedtægter træder i kraft pr. 1. januar 1990.  

Rettelser godkendt af DSR 3. juni 2003. 

Nærværende rettelser godkendt af DSR d. 10. september 2007. 

Nærværende rettelser godkendt af DSR 8. september 2011 

DSR er orienteret om nærværende rettelser januar 2016