Årsrapport 2021 SIG Palliation

Nedenfor kan du læse, hvad der foregik i SIG Palliation i løbet af 2021

Årsberetning 2021

SIG-Palliation

Medlemmer og ansvarsområder:

Gruppen har bibeholdt en konstitueret formand, da gruppens medlemmer arbejdsmæssigt, står overfor mange forandringer og gruppens fortsætte er usikker med nuværende medlemmer.

Desværre har gruppens arbejde været præget samtidens udfordringer og på nuværende tidspunkt er status for gruppens sammensætning:

- Et medlem har barselsorlov og er undervejs med Ph.d

- Et medlem har afsluttet Ph.d. og har et fået andet arbejde, men fortsætter som konsulent i udarbejdelse af et holdningspapir.

- Et medlem er stoppet pga. andet arbejde, deltager som konsulent i udarbejdelsen af holdningspapir.

- Et tidligere medlem, er nu på pension, men deltager i gruppen i forbindelse med udarbejdelse af et holdningspapir

Det betyder at gruppens medlemmer består lige nu af 4 aktive og 3 konsulenter på tværs af landet, de er fordelt således: 1 person fra Hovedstaden, 3 fra Sjælland og 3 fra Jylland og 1 fra Fyn. På trods af gruppens nu meget få medlemmer, er gruppen så bredt repræsenteret, at der kan være fagligt fokus på tidlig, sen og terminal palliation. Gruppen ønsker selv at fortsætte og færdiggøre det skrivende arbejde, der er i gang. (Arbejdsgruppen)

Det vil være nødvendigt med nye medlemmer for at drive temadag mm

Indsatsområde(r) i 2021:

Covid- 19, Pukkelafvikling, opsigelser mm, præger og påvirker arbejdsdagen for mange i gruppen. Der er ikke tvivl om at gruppens fortsatte eksistens er berettiget ind i fremtiden, men tiden er ikke moden for at ansøge om nye medlemmer. Gruppen har valgt at koncentrere sig om et fælles nationalt arbejde og derefter ansøge nye medlemmer.

Gruppens arbejde igennem det meste af foråret været på et minimum grundet landets situation med Covid. Også gruppens deltagere har på den ene eller anden måde været påvirket af covid-19 situationen.

Sygeplejeholdningspapir

Gruppens arbejde igennem hele foråret 2019, drejede sig til stor del om den temadag, som vi havde planlagt at afholde den 12. september 2019 i Slagelse. Vi blev desværre nødt til at aflyse denne på grund af manglende tilmeldinger. Efterfølgende har vi diskuteret eventuelle forklaringer på det lave antal tilmeldinger. En forklaring kunne være udefrakommende omstændigheder i form af de besparelser ift. kursusaktiviteter for sygeplejersker, der gjorde sig gældende i foråret 2019, på flere hospitaler i Region Sjælland og nogle hospitaler i Region Midt.

Efter beslutningen om aflysning af temadagen, så har gruppen arbejdet videre med en tanke om udarbejdelse af et ”Sygepleje Holdningspapir” omkring palliation til hjertepatienter.

 Arbejdet vedrørende et evt. sygeplejefagligt holdningspapir, drejer sig lige nu om at indsamle og læse gældende retningslinjer fra alle regioner i Danmark, på lige netop dette område. Herefter skal disse sammenfattes. Dette arbejde kommer til at strække sig ind i 2022.

 

Vi arbejder derudover løbende med vores hjemmeside.

 Mødeaktivitet 2020-2021:

Gruppen har afholdt følgende møder:

· Skypemøde 4.02.21 planlægning af deltagelse på EAPC 2022, samt poster og holdningspapir

· Skypemøde 27.05.21 planlægning af Poster, samt drøftelse om poster og holdningspapir

· Skypemøde 15.09.21 planlægning af EAPC online konference, internat, drøftelse om igen af udvide gruppen og søge nye medlemmer

· Møde 7.10 21 på Djursland, hvor der tages beslutninger om det videre arbejde med holdningspapir, deltagelse og planlægning af Landskursus, samt drøftelse om ny medlemmer.

 

Andre aktiviteter / EAPC:

Der har været ad hoc møder til at udfærdige abstrakt til EAPC og da dette blev antaget flere ad hoc møder, til udarbejdelse af poster. En del af gruppens medlemmer deltog i EACP-kongressen online. Vi var samlet i et sommerhus og hosted af medicinalfirma fero inject. Vi havde fået antaget en poster. Der udkom et lille skriv om dette senere i Cirkulation qua et af medlemmer blev støttet af FS K & T til deltagelse på konferencen.

Økonomi og sponsorer:

Vores økonomi er fortsat god

Desværre er det ikke længere muligt for gruppen at søge penge gennem Hjerteforeningen. Budget fremover vil bygge på et overskud fra eventuelle afholdte temadage.

 

Plan for det kommende år:

SIG Palliation planlægger at arbejde videre med et nationalt holdningspapir om sygepleje og palliation til hjertepatienten. Fremtidig vision er at holde fast i gruppens arbejde, søge flere deltagere til gruppen, sådan palliation igen kan komme endnu mere på dagsorden.

Der er flere lokale projekter under udarbejdelse og gruppen har tilbudt sig som sparring i forhold til disse.