Forretningsorden og vedtægter

Læs her om selskabets forretningsorden og vedtægter

Forretningsorden

Vision og vigtigste opgaver 2020

At styrke samarbejdet internt og på tværs af sektorer, regioner og landegrænser samt sikre mulighed for udvikling af fag og kompetencer til bedst mulig gavn for ØNH patienten.  De tre vigtigste opgaver i 2020:

• Faglighed

• Tilgængelighed

• Synlighed
 

Bestyrelsesmøder

Værktøjer og form
Bestyrelsen afholder ca. 4 – 6 heldagsmøder årligt. Heraf kan et eller flere af bestyrelsesmøderne afvikles som internatmøde. Ved behov kan bestyrelsen indkaldes til yderligere / ekstraordinære møder på foranledning af 1 af bestyrelsesmedlemmerne. Ønske herom samt angivelse af årsag og punkter til drøftelse mailes til formanden, som sørger for indkaldelse af den øvrige bestyrelse.
I bestyrelsesmøderne deltager om muligt både bestyrelsen og suppleant(er).

Ansvar og form
For at skabe gode motiverende bestyrelsesmøder med et godt udbytte, er det vigtigt at hvert medlem er velforberedt og møder til tiden.
Der er behov for at vi alle er aktive medspiller, der påtager sig opgaver og dermed fordeler arbejdsbyrden lige.
Vi er alle frivillige, og derfor er det også vigtigt, at vi udnytter hinandens kompetencer bedst muligt.
Endvidere er det vigtigt at man er positiv og har lysten til at fremlægge og være aktiv i diskussioner.
Hvis alt ovenstående opfyldes vil man opnå gode bestyrelsesmøder med et stort udbytte -både fagligt og socialt 

Indkaldelser
Det er formanden, som indkalder til bestyrelsesmøde.  Ved formandens forfald indkalder næstformanden. Indkaldelsen til ordinære bestyrelsesmøder skal være mailet til bestyrelsesmedlemmerne senest 1 uge før bestyrelsesmødet eller fremgå af referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Indkaldelse til ekstraordinære møder skal meddeles senest 1 uge før afholdelse.

Afbud
Afbud til bestyrelsesmøderne meddeles til formanden, eller jf. dagsordenen.

Dagsorden
Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder udarbejdes og udsendes af formanden, eller ved dennes forfald af næstformanden.
Punkter til dagsordenen skal være formanden i hænde senest 2 uger inden mødet.
Dagsordenen skal være deltagerne i hænde senest 1 uge inden mødet.
Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

• Valg af referent 

• Valg af ordstyrer / mødeleder 

• Godkendelse af og tilføjelser / ændringer til dagsordenen 

• Nyt fra formanden 

• Aftaler om næste møde samt dato herfor

 • Afbud meddeles til:                                                                          

• Evt. 
 

Stemmeret

Kun ordinære bestyrelsesmedlemmer har stemmeret på bestyrelsesmøderne.
Er bestyrelsen fuldtallig, kan suppleant(er) derfor ikke stemme. Er bestyrelsen ikke fuldtallig kan suppleanter stemme på lige fod med den øvrige bestyrelse.
I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt.
 

Referater

Referenten afleverer et referat på mail til bestyrelsen senest 2 uger efter bestyrelsesmødet. Bestyrelsen kommenterer/godkender referat, hvorefter referatet offentliggøres på hjemmesiden af Webmasteren. Man melder tilbage inden den givne deadline, uanset om man har kommentarer eller ej.
 

Bestyrelsesudgifter

Rejseudgifter til bestyrelsesmøder dækkes af FS 25 ved forelæggelse af kvitteringer eller kørselsregnskab til kassereren/det elektroniske afregningssystem fra FS Regnskab.
FS 25 dækker øvrige udgifter til møderne.
 

Opdatering og tilgængelighed

Forretningsordenen opdateres på første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling i FS 25.
Forretningsordenen offentliggøres på FS 25's hjemmeside. 
 

Udarbejdet og vedtaget af bestyrelsen d. 28.04.09. Revideret og godkendt den 15. juni 2020

 

Vedtægter
Vedtægter FS 25