Om FSUIS

Hvad er FSUIS?

FSUIS

FSUIS er det Faglige Selskab for Urologisk Interesserede Sygeplejersker i både primær og sekundær sektor. Selskabet blev stiftet i 1984.

Bestyrelsen

Består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Disse er valgt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer kommer fra hele landet med repræsentation fra både primær og sekundær sektor. Formålet er på landsplan at udvikle og udbrede kendskabet til den urologiske sygepleje og formidle den faglige udvikling inden for området. Vi tilstræber, dels at vores medlemmer får mulighed for at tilegne sig ny viden og dels at skabe et forum til udveksling af viden og erfaring.

 

Landskursus

Der afholdes landskursus hvert år i september med aktuelle emner inden for urologisk sygepleje ud fra medlemmernes ønsker. Der er her gode muligheder for at møde andre urologisk interesserede sygeplejersker samt at skabe netværk. På landskurset deltager også firmaer, som har relation til den urologiske patien; det være sig hjælpemidler, undersøgelses- og behandlingsprodukter.
 

Medlemsblad

Medlemsbladet hedder ”Vandposten” og udkommer 2 gange årligt.
 

Interessegrupper

Der er mulighed for at etablere interessegrupper.
 

Økonomisk støtte.

Som medlem af FSUIS har du mulighed for at ansøge om økonomisk støtte.

Der er mulighed for at søge midler på 5.000 kr. til udarbejdelse af projekter eller søge kr. 2.000 til deltagelse i kongresser mm.

Se ansøgningsskema på hjemmesiden.
 

Samarbejde og kontakter

FSUIS samarbejder med DSR, de øvrige Faglige Selskaber, Kontinensuddannelsen, Urologisk Forum, DaSyS, Nordisk samarbejde, European Association of Urology Nurses og med  relevante firmaer.

 

Indmeldelse i FSUIS

Alle, som er medlem af DSR, og med interesse for urologisk sygepleje kan optages som medlemmer i FSUIS.  Medlemsskabet giver automatisk medlemsskab af EAUN.  Seneste indmeldelsesdato er den 15.11. Medlemskabet effektueres kalenderåret efter indmeldelsesåret ved indmeldelse senest 15. november

For yderligere oplysninger se venligst foreningens vedtægter.

Det årlige kontingent er på 300 kr.

 

Vores mærkesager

Vores fokus har bl.a.  været at styrke samarbejdet mellem primær og sekundær sektor. Dette bl.a. af hensyn til et styrket patientforløb for den urologiske patient. Vi har således optimeret vores kursus udbud så emnerne rækker indover begge sektorer og derfor skaber plads til såvel faglig udvikling som vidensdeling hos sygeplejersker i begge sektorer. Derfor har vi også målrettet arbejdet på, at bestyrelsen blev repræsenteret af medlemmer fra begge sektorer, hvilket er lykkedes på bedste vis. 

Vi har endvidere arbejdet fokuseret på, at styrke uddannelsen til Kontinenssygeplejerske således at den kan anvendes overalt i sundhedssektoren. Arbejdet har bestået i, at et bestyrelsesmedlem aktivt har deltaget som uddannelses konsulent og underviser i samarbejde med University College. Uddannelsen er endvidere tilrettelagt i samarbejde med fysioterapeuter så Kontinensuddannelsen kan ses som et tværfagligt tilbud til de faggrupper der arbejder med den urologiske /inkontinente patient.

 

 

Samarbejdsrelationer med sygeplejerske organisationer i andre lande

Selskabet har et formaliseret samarbejde med European Association of Urology Nurses(EAUN), der bl.a. betyder at to bestyrelsesmedlemmer fast deltager ved den årlig kongres, og i den forbindelse deltager i fælles bestyrelsesmøde med repræsentanter fra de øvrige europæiske selskaber. Herved styrkes såvel den internationale indsats overfor vores patienter som vores fælles sygeplejefaglige identitet.

Herudover har vi et formelt samarbejde med Nordisk Urologisk Forening, hvor vi samarbejder med de nordiske sygeplejefaglige selskaber på sammen vis som EAUN.


Fordele ved medlemskab af vores Faglige Selskab

Der er mange fordele ved at være medlem af FSUIS. Allervigtigst er det helt fantastiske faglige sammenhold og netværk du kan skabe. Du vil opleve, at få et godt og solidt fagligt ståsted. FSUIS består af engagerede og iderige medlemmer, der altid er klar til en faglig diskussion, vidensdeling og socialt engagement. Du vil altid kunne finde en kollega at kontakte for at få hjælp hvis du står i et fagligt dilemma eller et konkret problem der skal løses.

Du vil have mulighed for, at præge den faglige identitet som du synes den urologiske sygepleje skal have i fremtiden.

Du vil modtage et medlemsblad 2 gange årligt hvor du opdateres med nyheder og projekter fra vores urologiske hverdag - og hvor du altid selv har mulighed for at komme med indlæg.

Du bliver medlem af EAUN, når du melder dig ind i FSUIS. Vi har indgået et samarbejde med vores europæiske kollegaer der giver os mulighed for at lave dette dobbelte medlemskab, der giver dig adgang til både at udnytte de tilbud der er fra FSUIS og de nyheder og møder der foregår i EAUN til medlemspris.

Fordele ved at være medlem af EAUN

Som medlem af EAUN får man deltagerregistreringen til EAUN konferencen til nedsat pris.
Du får adgang til evidensbaserede guidelines. Se dette link.
Det er muligt af søge om studieophold i et andet europaisk land. Se dette link.
Du har mulighed for at søge om optagelse på et ESUN kursus. Se dette link.

Det er også mulig at ansøge om rejselegat på 500€. For yderligere se EAUN hjemmeside.
Ovenstående kræver at du har været medlem af FSUIS i 2 år.