Vedtægter

Vedtægter for Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning.

§ 1 Navn

Stk. 1: Selskabets navn er fagligt selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning

 

§ 2 Formål

Stk. 1: Formålet er at:

 • Medvirke til at styrke udvikling af en evidensbaseret sygeplejefaglig praksis
 • Skabe mulighed for deling af forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder implementering og anvendelse af ny viden i praksis
 • Være et inspirerende og udviklende netværk for sygeplejersker, der arbejder med udvikling og forskning
 • Stimulere til sundhedspolitisk debat i forhold til udvikling og forskning i sygeplejen
 • Skabe nationale og internationale kontakter af relevans for sygeplejefaglig udvikling og forskning

 

§ 3 Optagelse

Stk. 1: Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan optages i det faglige selskab

 


§ 4 Indmeldelse

Stk. 1: Indmeldelse skal ske skriftligt på ind - og udmeldelsesblanketten via selskabets hjemmeside

 

§ 5 Udmeldelse

Stk. 1: Udmeldelse skal ske skriftligt på ind - og udmeldelsesblanket via selskabets hjemmeside. Der tilbagebetales ikke indbetalt kontingent i forbindelse med udmeldelse

 

§ 6 Kontingent

Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

Stk. 2 Stk. 2. Bestyrelsen udsender kontingentopkrævning hvert år i januar. Kontingentindbetalingen dækker perioden 1.1 – 31.12.

Stk. 3 Et medlem kan udelukkes efter 2 måneders kontingentrestance.

Stk. 4 Den siddende bestyrelse er fritaget for kontingentbetaling.

 

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes hvert 2. år. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 2 måneders varsel. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved annoncering i " Sygeplejersken" og via hjemmesiden.

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Forelæggelse af regnskab og budget.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Stk. 3: Nye forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

Stk. 5: Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Såfremt et medlem ønsker det skal afstemningen foregå skriftligt.

Stk. 6: Det fremlagte budget skal godkendes af generalforsamlingen.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst 1/3 del af medlemmerne af selskabet eller et flertal i bestyrelsen forlanger det. Ved indkaldelsen skal angives det dagsordenspunkt, som medlemmerne ønsker drøftet.

 

§ 9 Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen skal bestå af min 5 og max. 7 medlemmer.

Stk. 2: Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 5: Formand og kasserer er tegningsberettigede for selskabet.

 

§ 10 Valg

Stk. 1: Valg til bestyrelsen finder sted på generalforsamlingen.

Stk. 2: Valget foregår ved skriftlig afstemning og der skal gives alle medlemmer af selskabet mulighed for at afgive skriftlig stemme.

Stk. 3: De kandidater, der opnår flest stemmer er valgt. Såfremt der er stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, fastsættes rækkefølgen ved lodtrækning.

Stk. 4: Der afholdes ikke valg, hvis antallet af anmeldte kandidater er 7 eller derunder.

Stk. 5: Kandidatanmeldelse skal ske skriftligt og sendes til formanden senest 1 måned før generalforsamlingen.

Stk. 6: De kandidater der ikke opnår valg til bestyrelsen er suppleanter – der kan max være tre suppleanter.

Stk. 7: Det er muligt at stille op særskilt som suppleant på valglisten.

Stk. 8: Hvis antallet af kandidater til bestyrelsen er under 7, har medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, mulighed for at stille op som suppleant til bestyrelsesarbejdet. Valgperioden er lig med den ordinære valgperiode for bestyrelsen.

 

§ 11 Revisorer

Stk. 1: Valg af revisor finder sted på generalforsamlingen.

Stk. 2: Regnskab underskrives af revisor og samtlige bestyrelsesmedlemmer og fremlægges på generalforsamlingen.

 

§ 12 Samarbejde

Stk. 1: De faglige selskaber kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet efter DSR's hovedbestyrelsens godkendelse.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af den af hovedbestyrelsen godkendte vedtægt for faglige selskaber kan foretages af de faglige selskabers generalforsamling, idet dog følgende forhold er ufravigelige:

- formålsbestemmelsen, herunder medlemsgrundlaget,

- en foreningsstruktur med en valgt bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutning om bl.a. kontingentforhold.

Stk. 2: Ændringer til vedtægterne kan foretages af det enkelte selskabs generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

Stk. 3: Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse modtager eventuelle ændringer til vedtægterne til orientering.

 

§ 14 Opløsning

Stk. 1: Det faglige selskabs generalforsamling kan begære selskabet nedlagt over for hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse af selskabet.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning hviler selskabets eventuelle formue i Dansk Sygeplejeråd, og såfremt selskabet genopstår inden for 5 år fra opløsningsdato, tilfalder den eventuelle formue det nye faglige selskab, i modsat fald tilfalder den eventuelle formue Dansk Sygeplejeråd.

 

§ 15 Ikrafttrædelse

Stk. 1: Vedtægter træder i kraft pr.6.oktober 2004.

Nuværende vedtægter er sidst ændret og godkendt på generalforsamlingen den 23. marts 2022