Forretningsorden

Bestyrelsen for Fagligt Selskab for Palliationssygeplejersker har på bestyrelsesmødet d 16.5.13 redigeret og vedtaget en ny forretningsorden.

Forretningsorden for bestyrelsen:

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand umiddelbart efter generalforsamlingen, og navnet på formanden indgives til DSR i løbet af en uge.  Næstformand, kasserer, sekretær, medlemssekretær, kursusansvarlig og webmaster konstituerer sig på førstkommende møde indenfor 2 måneder.
 2. Formanden indkalder til møde så ofte, det findes nødvendigt eller når 2/3 af bestyrelsen fremsætter ønske herom. Formanden udsender dagsorden til møderne med mindst 1 uges varsel. Medlemmerne skal fremsende forslag til dagsorden senest 14 dage før mødet.
 3. Mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være til stede, for at bestyrelsesmødet kan holdes. Afbud meldes hurtigst muligt og til den som afholder mødet. Ved afbud indenfor 24 timer før mødet afholdes meldes det pr telefon.
 4. Sager, hvorom der ikke er enighed i bestyrelsen afgøres ved afstemning, hvor almindelig stemmeflertal er afgørende, dog således at et flertal skal bestå af mindst fire af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
 5. Bestyrelsen kan delegere enkeltopgaver til et eller flere bestyrelsesmedlemmer, samt til andre medlemmer af selskabet.
 6. Kassereren fører selskabets regnskab i samarbejde med regnskab-DSR. Revision foretages af regnskab-DSR. Bestyrelsen godkender derefter årsregnskabet.
 7. Medlemssekretæren har kontakten til nye medlemmer.
 8. Kursusansvarlig har hovedansvaret for at tilrettelægge og afvikle landskursus og temadage. Den overordnede planlægning sker i samråd med bestyrelsen.
 9. Sekretæren er ansvarlig for at skrive referat fra bestyrelsesmøder. Referatet skal udsendes indenfor 14 dage efter mødets afholdelse.
 10. Webmaster er ansvarlig for vedligeholdelse af selskabets hjemmeside.
 11. Suppleanter deltager i alle bestyrelsesmøder og arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret. Suppleanterne kan ikke varetage flg. poster: formand, næstformand, kasserer.
 12. Forretningsordenen skal altid være i overensstemmelse med de gældende love. Under hensyntagen hertil kan forretningsordenen ændres efter behov med forslag der vedtages på et bestyrelsesmøde og godkendes på det næste bestyrelsesmøde.

 

Revideret på bestyrelsesmøde den 01.06.16