Vedtægter

Vedtægter for Fagligt Selskab for Akutsygepleje.

Vedtægter

§ 1. Navn

Stk. 1: Selskabets navn er Fagligt Selskab for Akutsygepleje.

Stk. 2: I international sammenhæng er selskabets navn: Danish Emergency Nursing Association.

Stk. 3: Akronym: Daena

Stk. 4: Webside: DSR’s hjemmeside for faglige selskaber

 

§ 2. Formål

Stk. 1: Selskabet har til formål at arbejde for at udvikle og synliggøre akutsygepleje, patientsikkerhed og kvalitet til den akut syge og/eller tilskadekomne patient i Danmark.

Stk. 2: Selskabet arbejder på at definere og derved indføre akutsygepleje som et formelt/selvstændigt fagområde indenfor den etablerede sygepleje.

Stk. 3: Selskabet virker til fremme for udvikling, undervisning, national uddannelse og forskning inden for akutsygepleje.

Stk. 4: Selskabet virker til fremme for nationalt og internationalt samarbejde.

 

§ 3. Definition

Stk. 1: Selskabet tilslutter sig International Federation for Emergency Medicine’s definition af akutmedicin som selvstændigt fagligt område, med fokus på sygepleje der udøves i akutafdelinger/akutmodtagelser.

 

§ 4. Medlemskab

Stk. 1: Som ordinære medlemmer optages autoriserede sygeplejersker, med medlemskab af Dansk Sygeplejeråd, med interesse for akutsygepleje og akutmedicin som sympatiserer med foreningens formål som angivet i §2.

Stk. 2: Medlemskab kan tegnes og ophæves via DSR’s hjemmeside/Faglige Selskaber. Medlemskab er kun gyldigt ved betalt kontingent.

Stk. 3: Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet for enkeltmedlemmer.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter kontigent for organisationer og ekstraordinære medlemmer.

Stk. 5: Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem efter indstilling fra bestyrelsen. Eksklusion af medlemmer fra selskabet kræver 2/3 majoritet.

Stk. 6: Medlemmer er ikke personligt ansvarlige for selskabets økonomi.

 

§5 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og afholdes en gang årligt, senest med udgangen af april. Kun foreningens medlemmer har adgang til

generalforsamlingen, men bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i generalforsamlingen. Kun ordinære medlemmer har stemmeret.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling udsendes til alle selskabets medlemmer senest 3 uger inden generalforsamlingen afholdes. Indkaldelse kan ske med elektronisk post eller med brev.

Stk. 3: Dagsorden udsendes af formanden samtidigt med indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen, således at en opdateret dagsorden kan udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. Beslutningsforslag, der ikke er indsendt rettidigt, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Stk. 4: Dagsordenen skal indeholde følgende hovedpunkter:

  1. Valg af dirigent, 2 stemmetællere og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg.
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Stk. 5: Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt tilstedeværende medlemmer, jf. dog §4,

stk 4 og §12. Sager under punktet "Eventuelt" kan ikke bringes til afstemning.

Stk. 6: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning finder sted, når tre eller flere af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det. Hvert medlem kan højst stemme pr fuldmagt for 2 ikke tilstedeværende medlemmer.

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 2/3 af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter krav herom med motiveret dagsorden.

Stk. 2: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udsendes til alle selskabets medlemmer elektronisk eller per brev senest 2 uger inden den ekstraordinære generalforsamling afholdes. Indkaldelse skal indeholde en dagsorden samt en redegørelse for indkaldelsen.

Stk. 3: Et forslag, som forkastes på ekstraordinær generalforsamling, kan tidligst genfremsættes i forbindelse med næste ordinære generalforsamling.

 

§ 7. Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af en formand og 6 medlemmer, der vælges på selskabets ordinære

generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, kasserer og 4 menige medlemmer, umiddelbart efter generalforsamlingen, dog senest efter 1 måned.

Stemmeoptælling foregår først regionsvist, hvor der fordeles 5 bestyrelsesposter. De sidste 2

bestyrelsesposter tildeles efter personligt stemmetal.

Ved udeblivelse af opstillede kandidater fra en eller flere regioner, fordeles resterende pladser efter personligt stemmetal. Medlemmer af bestyrelsen fordeler ansvarsområder imellem sig.

Der vælges desuden to suppleanter til bestyrelsen hvert år, som tildeles efter personligt stemmetal.

Valgperioden er 2 år med mulighed for genvalg. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige. Fordelingen besluttes af bestyrelsen ved første konstituering.

Stk. 2: Formanden tegner selskabet udadtil. Andre kan dog efter aftale med formanden tegne foreningen i bestemte sammenhænge.

Stk. 3: Bestyrelsen kan til løsning af specifikke opgaver supplere sig med ikke-generalforsamlingsvalgte

medlemmer, eller interesserede uden for kredsen af medlemmer; Stemmeret i bestyrelsen har kun generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4: Formanden indkalder til møder i bestyrelsen, som alle afholdes som åbne møder for medlemmer, hvor det dog kun er bestyrelsen der har stemmeret.

Stk. 5: Såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom, skal formanden indkalde til møde inden for 2 uger.

Stk. 6: Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald. Såfremt formanden får varigt forfald overtager næstformanden posten som formand indtil næste generalforsamling.

 

§ 8. Offentlige udtalelser

Stk. 1: Selskabet kan fremsætte offentlige udtalelser om akutsygepleje, give bidrag til arbejdsgrupper, betænkninger m.v. Sådanne udtalelser og bidrag binder ikke det enkelte medlem af selskabet.

 

§ 9. Udvalg

Stk. 1: Selskabets generalforsamling eller bestyrelsen kan beslutte at etablere udvalg eller arbejdsgrupper.

 

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1: Selskabets regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2: Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskab og bilag forelægges revisor valgt af generalforsamlingen.

 

§ 11. Vedtægtsændringer

Stk. 1: Vedtægtsændringer skal vedtages på generalforsamling med mindst 2/3 flertal.

 

§ 12. Selskabets ophævelse

Stk. 1: Beslutning om selskabets ophævelse eller sammenslutning med et andet selskab kan træffes på en generalforsamling med mindst 5/6 flertal.

Stk. 2: Ved ophævelse af selskabet træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal afgørelse om hvad der skal ske med selskabets eventuelle formue.

 

Ovenstående vedtægter er gennemgået og godkendt ved selskabets generalforsamling den 18. april 2013.

Efterfølgende revideret som følge af Daenas optagelse i Dansk Sygeplejeråd 8. november 2013.