Interessegruppen for akutsygeplejersker

Her ses alt indhold for interessegruppen for akutsygeplejersker

Kvalitetstandard på akut området, version 2 , som kommunerne skal leve op til fra 2019. Det forventes at version 3 udkommer i løbet af 2019. kvalitetsstandarder_for_kommunale_akutfunktioner_i_hjemmesygeplejen_version_2.pdf

fssk_logo_stetoskop
Interessegruppen for sygeplejersker som arbejder i akutteams og akutfunktioner i Kommunerne under FSSK:

Akutteams og akutfunktioner i kommunerne er i disse år inde i en gennemgribende udvikling.

Hvis du vil være med til at forme udviklingen, så deltag aktivt i den nationale interessegruppe. Interessegruppen mødes 3-4 gange årligt forskellige steder i landet og kan nedsætte arbejdsgrupper med konkrete emner.

Du kan også melde dig ind i FSSK og være medlem på lige fod med andre og modtage nyhedsbreve m.m. Ved at melde dig ind i FSSK støtter du også interessegruppens arbejde.

Formålet for Interessegruppen for sygeplejersker som arbejder i akutteams og akutfunktioner i kommunerne er:
- At medvirke til udviklingen af akut sygeplejen i kommunerne
- Erfaringsudveksling
- At fremme det kollegiale sammenhold, styrke og fremme samarbejdet og drage nytte af andres viden og erfaringer
- At medvirke til kompetenceudvikling og vidensudveksling gennem bl.a. nyhedsbreve, kurser og netværksmøder for akutsygeplejersker.

 


 

Kommissorium for interessegruppen for sygeplejersker som arbejder i akutteam og akutfunktioner i Kommunerne.

Formål:

  • Formålet med interessegruppen er vidensdeling og erfaringsudveksling mellem akutteams i hele Danmark.
  • Etablere et samarbejdsforum for sygeplejersker der arbejder i akutteam og akutfunktioner i Kommunerne og fremme det kollegiale sammenhold i akutteam og akutfunktioner i kommunerne
  • Arbejde med udvikling af kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling i akutteam.
  • Arbejde med udvikling af det tværfagligt og tværsektorielle samarbejde

Reference:

Netværksgruppen refererer til FSSK´s bestyrelse. En repræsentant fra FSSK´s bestyrelse deltager i netværksgruppens møder og fungerer desuden som gruppens kontaktperson.

Interessegruppen medlemmer:

Det tilstræbes, at der er repræsentation fra forskellige akutteams og sygeplejersker med akutfunktioner i kommunerne og samtidig bredt fra hele landet. Max 8 personer, som er de aktive medlemmer.

Sygeplejerskerne skal være medlem af FSSK og gruppen er selvsupplerende.

Der skal udarbejdes beslutningsreferater fra møderne.

Referaterne lægges på FSSK’s hjemmeside, hvor interessegruppen får sin egen underside.

Økonomi:

Netværket har ikke eget budget.

FSSK dækker rejseudgifter svarende til billigste offentlige transportmiddel, som går efter FSSK`s gældende regler for refusion af transport og let traktement til møder 4 gange årligt. Møder kan afholdes ved fysisk at mødes, men online møder er en god ide som supplement.  

Bilag fremsendes til kassereren.

Interessegruppen kan søge bestyrelsen om økonomiske midler til at dække begrundede aktiviteter. Disse fremsendes 3 uger før bestyrelsesmøde til formanden.

Interessegruppens aktive medlemmers deltagelse på landskonferencerne følger FSSK’s gældende regler.

FSSK´s bestyrelse kan henvende sig til Interessegruppen mhp.  deltagelse i udvalgte arrangementer og arbejdsgrupper.

Evaluering:

Samarbejdet mellem interessegruppen og FSSK evalueres i efteråret 2019