Formål og vedtægter

Læs om det faglige selskabs formål og vedtægter.

FSSK's formål

  • at fremme det kollegiale sammenhold mellem sammenslutningens medlemmer
  • at yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelses- og arbejdsmæssige forhold
  • at medvirke til medlemmernes fortsatte dygtiggørelse bl.a. ved afholdelse af møder og kurser
  • at opmuntre til og bistå ved undersøgelser vedrørende det pågældende arbejdsområde
  • at medvirke til sundheds- og sygeplejens udvikling
  • at fremme det tværgående samarbejde mellem de faglige selskaber indbyrdes

 

Vedtægter

§ 1 Navn

Sammenslutningens navn er:
Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne
 

§ 2 Formål

Sammenslutningens formål:

• at fremme det kollegiale sammenhold mellem selskabets medlemmer.
 
• at medvirke til medlemmernes fortsatte faglige udvikling bl.a. ved afholdelse  af konferencer og temadage – også sammen med andre FS-ere

• at præge sundheds- og sygeplejens udvikling gennem deltagelse i høringer og arbejdsgrupper.
                
•   at fremme det tværfaglige samarbejde med de andre faglige selskaber 

• at påvirke indholdet i efteruddannelser for sygeplejersker i kommunerne
 

Medlemmer

§ 3 Optagelse

Stk. 1  Som medlemmer kan optages medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, som er beskæftiget med hjemmesygepleje, ved plejehjem, pleje- og omsorgscentre eller som har anden tilknytning  til sygeplejen i primær området.
Stk. 2  Passive medlemmer og aktive pensionistmedlemmer af Dansk Sygepleje råd, som senest har været beskæftiget indenfor dette faglige område, kan optages som medlemmer af selskabet, samt sygeplejestuderende.
Medlemmer under §3 stk. 2 kan deltage i foreningens aktiviteter, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 

§ 4 Indmeldelse

Kan fortages via hjemmesiden https://dsr.dk/fs/fs6/medlemskab eller ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 5 Udmeldelse

Kan foregå elektronisk https://dsr.dk/fs/fs6/medlemskab

§ 6 Kontingent

Stk. 1  Generalforsamlingen kan fastsætte et kontingent for det faglige selskab.
Stk. 2  Såfremt det fastsat, at der skal betales kontingent, fastsætter generalforsamlingen kontingentets størrelse ud fra et af generalforsamlingen kendt budget.
Stk. 3  Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for kontingentets opkrævning.
Stk. 4  Nærmere regler for, hvornår et medlem ekskluderes på grund af kontingentrestance, fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 5  De under § 3 stk. 2 nævnte medlemmer betaler ½ kontingent.
 

§ 7 Generalforsamlingen

Stk. 1  Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således, at halvdelen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres i ”Sygeplejersken” 4 uger før afholdelsen med angivelse af 
dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i første halvdel af kalenderåret.

Stk. 3  Afstemningen på generalforsamlingen foregår ved  simpel stemmeflertal blandt de tilstedeværende, bortset fra afgørelser vedrørende § 14 stk. 2 samt § 15 stk. 2.
Stk. 4  Dagsorden for generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
       1. Valg af dirigent
       2. Valg af referent
       3. Valg af stemmetællere
       4. Godkendelse af dagsorden
       5. Godkendelse af forretningsorden
       6. Fremlæggelse af formandens beretning
       7. Fremlæggelse af regnskab og budget
       8. Præsentation af ny bestyrelse
     9.1 Valg af 2 revisorer
     9.2 Punkt 9.1 bortfalder når § 12 stk. 2 er aktuel
     10. Indkomne forslag
     11. Fastlæggelse af kontingent
     12. Eventuelt
 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst ¼ af selskabets medlemmer forlanger det. Ved indkaldelsen skal der angives det dagsordenpunkt, som medlemmerne ønsker drøftet.
 

§ 9 Bestyrelsen

Stk. 1  Bestyrelsen består af 5 – 8 medlemmer samt af op til 8 suppleanter
Stk. 2  Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således, at halvdelen er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted.
Stk. 3  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 4  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5  I tegningssættet for FSSK, er der 2 personer i bestyrelsen, der er tegningsberettiget. Dette er formanden og kasseren
 

§ 10 Valg

Stk. 1  Bestyrelsen er ansvarlig for orientering i ” Sygeplejersken ” vedrørende valg samt deadline for opstilling til bestyrelsen. 
Stk. 2  Kandidater til bestyrelsen præsenteres skriftligt til samtlige medlemmer af selskabet.
Stk. 3  Hvis der er flere opstillede end der er bestyrelsesposter, vil valget ske ved skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer.
Stk. 4  Valg til bestyrelsen annonceres 4 uger før generalforsamlingen og skal være afsluttet 14 dage før geralforsamlingen.
Stk. 5  Den nyvalgte bestyrelse præsenteres på efterfølgende generalforsamling.
Stk. 6  En eller flere kandidater til bestyrelsen kan træde ind i bestyrelsen og arbejde/ fungere som bestyrelses medlem  ( i forbindelse med generalforsamlingen ) for så at blive opstillet og formelt valgt senest 14 dage inden den følgende generalforsamling året efter. Den skriftlige præsentation til samtlige medlemmer af FSSK kan /vil finde 
sted i først kommende nummer af Primær Focus. 
 

§ 11 Udvalg

Stk. 1  Bestyrelsen kan oprette udvalg.
Stk. 2  Bestyrelsen fastsætter udvalgenes kommissorium.
Stk. 3  Alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage i udvalgsarbejdet.
Stk. 4  Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem, der fungerer som kontaktpersoner for udvalget.
Stk. 6  FSSK er indmeldt  i DASYS
 

§12 Revisorer

Stk. 1  Revision af regnskabet foretages af 2 på general forsamlingens valgte revisorer (medlemmer af Det Faglige Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne)
Stk. 2  Stk. 1 bortfalder så længe regnskabet føres via DSR, ( 2 regnskabskyndige personer i DSR gennemgår regnskabet) 
 

§13 Samarbejde

Det faglige selskab kan indgå et formaliseret samarbejde med lignende foreninger for sygeplejersker i udlandet efter Hovedbestyrelsens godkendelse.
 

§14 Vedtægtsændringer

Stk. 1  Ændring af den af hovedbestyrelsen godkendte vedtægt for det faglige selskab kan foretages af det faglige selskabs generalforsamling, i det følgende forhold er ufravigelige:

  • formålsparagraffen, herunder medlemsgrundlaget.
  • krav om en foreningsstruktur med valg af bestyrelse på mindst 5 medlemmer og en generalforsamling, der kan træffe beslutninger om bl.a. kontingentforhold
  • et formaliseret samarbejde med lignende foreninger i udlandet kan indgås efter hovedbestyrelsens godkendelse.

ændringer af vedtægter skal meddeles Dansk Sygeplejeråd og Dansk Sygeplejeråd kan forlange disse ændret, såfremt de ikke er i overensstemmelse med de i stykket nævnte ufravigelige forhold.

Stk.2   Ændringer til vedtægterne kan foretages af de enkelte selskabers generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne.

Stk. 3  Dansk Sygeplejeråds Hovedbestyrelse modtager vedtægt til orientering. Hovedbestyrelsen kan forlange disse ændret, såfremt de ikke er i overensstemmelse med de i stk.1 ufravigelige forhold.
  

§15 Opløsning

Stk. 1  Såfremt der ikke kan vælges en bestyrelse, nedlægges selskabet efter Hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 2  Det faglige selskab generalforsamling kan begære selskabet nedlagt overfor Hovedbestyrelsen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelse af selskabet.

Stk 3   I tilfælde af opløsning hviler selskabets eventuelle formue i Dansk Sygeplejeråd, og såfremt selskabet genopstår inden for 5 år fra opløsningsdato, tilfalder eventuelle formue det nye selskab. I modsat fald tilfalder den eventuelle formue sygeplejersker, der har været medlem af det faglige selskab.