Hvor kan du være ansat i ikke-kliniske eller kombinerede stillinger

Få et overblik over- og inspiration til ikke-kliniske eller kombinerede stillingstyper.

 

Kombinerede stillingstyper

Her kan du læse om et bredt udsnit af forskellige stillingstyper, du kan varetage som sygeplejerske. Nogle af stillingstyperne er sammensatte af klinisk, administrativt og udviklingsorienteret arbejde. Nogle er forbundet med relevant efter- eller videreuddannelse.

Udviklingssygeplejerske

En sygeplejerske, der arbejder med udvikling, kvalitetsarbejde og forskningstiltag som sin hovedbeskæftigelse kaldes ofte udviklingssygeplejerske. Dog kan der være stor variation i både titlerne og arbejdsområderne.
Ofte har udviklingssygeplejersker en videreuddannelse på enten diplom-, master- eller kandidatniveau.

Læs en artikel i Sygeplejersken om udviklingssygeplejerskers opgaver i Region Sjælland

Fagligt Selskab for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning har deres egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om selskabet og deres arbejde.

Læs mere om de enkelte uddannelser
 

 

Klinisk sygeplejespecialist

En sygeplejerske der er ekspert indenfor et afgrænset område, kan kaldes klinisk sygeplejespecialist. Det er i Danmark ikke nogen beskyttet titel, og der er derfor stor variation i både arbejdsområder og titler.

Læs en artikel i Sygeplejersken om Kliniske Sygeplejespecialisters opgaver på Århus Sygehus

Forløbskoordinator

En forløbskoordinator varetager sammenhængen i komplekse patientforløb – fx kræftpatienter. Forløbskoordinatoren følger patienten hele vejen og sikrer optimale, sammenhængende pleje- og behandlingsforløb for patienten på tværs af afdelinger, sektorer.

En forløbskoordinator er ligeledes med til at sikre, at faste udrednings- og behandlingstider overholdes. En forløbskoordinator har typisk arbejdet med det pågældende kliniske område i længere tid, har stort kendskab til patientgruppen og har evt. en videreuddannelse. Det er dog meget forskelligt, hvilken baggrund forløbskoordinatorer har.

Læs en artikel om forløbskoordinatorens funktion og rolle

Uddannelsesansvarlig

En uddannelsesansvarlig sygeplejerske er ansvarlig for koordinering, tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelse på afdelings- og hospitalsniveau.

Arbejdet er med til at understøtte den ledelsesmæssige opgave i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne. Opgaverne kan være alt lige fra varetagelse af introduktion for nyansatte, intern kompetenceudvikling, uddannelsesplaner for medarbejdere, undervisningsopgaver, samarbejde med de kliniske vejledere omkring de studerende og meget andet.

Ofte har en uddannelsesansvarlig sygeplejerske en videreuddannelse på kandidat-, master- eller diplomniveau. Mange har også undervisningserfaring fra tidligere jobs.
 

Kvalitetskoordinator

En kvalitetskoordinator arbejder med kvalitetssikring og udvikling på en afdeling eller i et større område. Der er stor variation i arbejdsopgaverne, men typisk vil en kvalitetskoordinator medvirker til

• implementering af kvalitetsmodeller og regionale eller kommunale behandlingsvejledninger
• koordinere, opdatere og implementere afdelingens kliniske retningslinjer
• Sikre opfølgning på resultater fra kvalitetsmål og kvalitetsovervågning som eks. kliniske databaser og patienttilfredshedsundersøgelser
• Monitorere og analysere utilsigtede hændelser og formidle læring
• Iværksætte og fastholde kvalitetsudviklingstiltag

Ofte har en kvalitetskoordinator en videreuddannelse på master- eller kandidatniveau. Men der er ikke nogle formelle krav om videreuddannelse. Nogle steder er stillingen kombineret med ex en deltidsstilling som klinisk sygeplejerske.

Sundhedsfaglig konsulent

Sundhedsfaglig konsulent er en titel, der kan indeholde et utal af forskellige funktioner for både sygeplejersker og andre faggrupper med indsigt og viden inden for sundhedsområdet.

Stillingen kan bestå af funktioner på både administrativt, organisatorisk og politisk plan og indeholde opgaver inden for projektledelse, kvalitetsarbejde, ledelsesbetjening og meget andet. En sundhedsfaglig konsulent kan fx være ansat i en forvaltning, stabsfunktion på et hospital, på et regionskontor eller lign.

Risikomanager

En risikomanager arbejder overordnet set med patientsikkerhed og kan fx være ansat i en kvalitetsenhed i kommunen, regionen eller i tilknytningen til en hospitalsafdeling.
Det er typisk en risikomanager, der arbejder med opfølgning på UTH og som står for organiseringen og udvikling af patientsikkerhedsarbejdet. I stillingen ligger en lang række tværfaglige og tværsektorielle samarbejder samt kontakt til fx patientforeninger.

Funktionen bestrides ofte af en erfaren sygeplejerske evt. med relevant efter- eller videreuddannelse. Enten som fuldtidsstilling eller i en kombineret stilling.

Projektsygeplejerske

En projektsygeplejerske arbejder overordnet med at udføre, formidle og lede sygepleje.
I funktionen ligger ofte opgaver inden for forskning, hvor en projektsygeplejerske arbejder med planlægning og implementering af kliniske forsøg. Der kan også være mange opgaver inden for fx undervisning og vejledning af patienter og pårørende.

For at bliver projektsygeplejerske kræves specialistviden inden for området, man skal arbejde med, systematik og overblik og bred erfaring inden for projektledelse (evt. efteruddannelse som projektleder).

Funktionen bestrides ofte af en erfaren sygeplejerske evt. med relevant efter- eller videreuddannelse. Enten som fuldtidsstilling eller i stilling kombineret med andre arbejdsopgaver.

Læs artikel om projektsygeplejerskers opgaver her

Forskningsleder

Kvalitets- og udviklingskonsulent

En kvalitets- og udviklingskonsulent vil typisk arbejde en række opgaver relateret til fx kvalitetssikring af patientforløb, LEAN-projekter, brugerinvolvering, undervisning, opdatering af behandlingsvejledninger og meget andet.

Ofte vil arbejdet foregå i samarbejde med afdelingsledelsen, lokale kvalitetsenheder eller i en afdeling i fx et regionshus.

Indholdet i stillingen kan være det samme som en kvalitetskoordinator, men titel og indhold varierer fra sted til sted.

Uddannelseskonsulent

En uddannelseskonsulent kan operere på mange niveauer og med mange forskellige faggrupper. Fx kan de arbejde med supervision, udvikling og afholdelse af undervisning for studerende, elever og praktikvejledere. De kan også være med til at nytænke og innovere de kliniske uddannelser eller bidrage til kompetenceudvikling for sygehusets medarbejdere og ledere.

Stillingsbetegnelsen kan dække over mange typer af arbejdsopgaver, men oftest vil det være opgaver der kræver både pædagogiske kompetencer og erfaring med bl.a. undervisning.

Patientvejleder

En patientvejleder er ansat i tilknytning til fx et hospital og besvarer spørgsmål fra patienter og pårørende i forbindelse med kontrakten til sundhedsvæsnet.
Patientvejlederne vejleder om patientrettigheder, informerer om regler for frit og udvidet frit sygehusvalg, hjælper i forbindelse med klager, erstatningssager og meget andet.

Læs artikel om patientvejlederes mange opgaver

 

Ledende sygeplejerske

Nedenfor ses eksempler på en række stillingstyper som ledende sygeplejerske

Sygeplejefaglig direktør, sygeplejefaglig vicedirektør - regionale ledere, øverste niveau

En sygeplejefaglig direktør eller vicedirektør har det overordnede ansvar for fx et hospital.

Typiske opgaver for denne ledelsesgruppe er:

 • Tæt kontakt til regionsrådsdirektøren/direktionen i regionen.
 • Ansvar for strategisk input og feedback til politikerne.
 • Coaching og ledelse af ledere, og overordnet økonomisk ansvar.
 • Overordnet ansvar for at oversætte de politisk besluttede strategier til praksisnære mål mhp at implementering og sikre medarbejdernes følgeskab. Overordnet ansvar for at skabe balance mellem faglighed, økonomi og politik.
 • Overordnet ansvarlig for samarbejdsaftaler med kommunerne, samt repræsentation i diverse fora.
 • Ansvarlig for overordnet planlægning af regionale tilbud i forhold til de politiske beslutninger.

De fleste ledere på øverste niveau har en eller flere masteruddannelser.

Oversygeplejerske, centerchef, klinikchef - regionale ledere, mellemste niveau

En oversygeplejerske, centerchef eller klinikchef har overordnet bl.a. ansvar for:

 • Coaching og lede ledere og sikre udvikling af ledere og ledelsesteams
 • Økonomi og fordeling af ressourcer inden for området, ansættelser og afskedigelser
 • Lederudviklingssamtaler
 • Serviceniveauet og fagligt niveau inden for de udstukne rammer
 • Fastsættelse af lokale driftsmål som spiller sammen med de overordnede mål.
 • Sikre koordinering af forskning og uddannelse, sikre sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde og sikre, at faglige input fra organisationen indgår i beslutningsprocesser.

 

En oversygeplejerske er typisk den direkte leder for én eller flere afdelingssygeplejersker samt overordnet leder for de ansatte sygeplejerske på en afdeling. En stilling som oversygeplejerske er overvejende af administrativ karakter og fungerer som bindeled mellem afdelingsniveau og ex direktion (afhængigt af arbejdssted og type). Oversygeplejerske-stillinger findes mange steder i sundhedsvæsenet - dog primært på hospitaler. Men stillingstypen kan også ses andre steder på ex plejehjem eller i hjemmeplejen.

Afdelingssygeplejerske, funktionsleder, klinikleder og afsnitsledende sygeplejerske - regionale ledere, nederste niveau

Afdelingssygeplejerske, funktionsleder, klinikleder og afsnitsledende sygeplejerske er eksempler på ledere i regionen (fx på et hospital) nederste niveau.

Denne ledelsesgruppe har som hovedopgave at:

 • lede medarbejdere, med ansvar for den daglige opgaveløsning, arbejdstidsplanlægning, ferieplanlægning og afholdelse af MUS- samtaler.
 • Sikre trivsel og arbejdsmiljø for medarbejderne.
 • Llede faglig udvikling og innovation i hverdagen.
 • Oversætte overordnede strategier til praksisnære mål for medarbejderne og koordinere de faglige mål med hensyn til patienterne.
 • Sikre effektiv målopfyldelse og ressourceudnyttelse

 

Afdelingssygeplejersken er leder for de ansatte sygeplejersker på en afdeling og har typisk arbejdsopgaver på både ledelsesniveau, funktioner med både ledelse, den kliniske sygepleje, udviklingsopgaver, undervisning og administration. En afdelingssygeplejerskes nærmeste overordnede er oversygeplejersken og der er en række ledelsesmæssige opgaver knyttet til dette samarbejde.

Direktør, fagchef, ældrechef, sundhedschef og myndighedschef - kommunale ledere, øverste niveau

Direktør, fagchef, ældrechef, sundhedschef og myndighedschef er eksempler på typiske ledelsestitler på det øverste ledelsesniveau på det kommunale område.

Eksempler på opgaver:

 • Tæt kontakt til kommunalbestyrelsen og ansvarlig for strategisk input og feedback til politikerne.
 • Coaching og ledelse af ledere, overordnet økonomisk ansvar og overordnet ansvar for at oversætte de politisk besluttede strategier til praksisnære mål mhp at sikre medarbejdernes følgeskab. Overordnet ansvar for at skabe balance mellem faglighed, økonomi og politik
 • Overordnet ansvar for det nære sundhedsvæsen, samarbejdsaftaler med regionen, samt repræsentation af kommunen i diverse fora
 • Ansvarlig for overordnet planlægning af kommunens tilbud og organisering i forhold til f.eks plejehjemspladser, akutpleje, kontraktstyring i forhold til private leverandører, eller udlicitering.

De fleste ledere på øverste niveau har en masteruddannelse.

Distriktschef, områdechef, centerchef, sygeplejeleder og områdeleder - kommunale ledere, mellemste niveau

Distriktschef, områdechef, centerchef, sygeplejeleder ogområdeleder er eksempler på typiske ledertitler på det mellemste ledelsesniveau indenfor det kommunale område.

Deres hovedopgaver er bl.a.

 • coaching og ledelse af ledere og sikre udvikling af ledere og ledelsesteams.
 • Ansvar for økonomi og fordeling af ressourcer inden for området, ansættelser og afskedigelser, ansvar for serviceniveauet og fagligt niveau inden for de udstukne rammer.
 • Fastsættelse af lokale driftsmål som spiller sammen med de overordnede mål.
 • Sikre koordinering af forskning og uddannelse, sikre sammenhængende patientforløb og tværsektorielt samarbejde og sikre at faglige input fra organisationen indgår i beslutningsprocesser.

Teamleder, centerleder, distriktsleder og gruppeleder - kommunale ledere, nederste niveau

Teamleder, centerleder, distriktsleder og gruppeleder er typiske titler for ledere i kommunen på nederste niveau

Deres hovedopgave er bl.a.:

 • ledelse af medarbejdere med ansvar for den daglige opgaveløsning, arbejdstidsplanlægning, ferieplanlægning og afholdelse af MUS- samtaler.
 • Ansvar for trivsel og arbejdsmiljø for medarbejderne.
 • Ansvar for ledelse af faglig udvikling og innovation i hverdagen.
 • Oversætte overordnede strategier til praksisnære mål for medarbejderne og koordinere de faglige mål med hensyn til borgerne.
 • Sikre effektiv målopfyldelse og ressourceudnyttelse.

 

Få historier fra sygeplejerskers hverdag...

Se også