Hvor kan du være ansat i kliniske stillinger og sektorer

Få overblik over- og inspiration til, hvilke steder du kan være ansat som sygeplejerske. Her på siden finder du eksempler på steder i både regionen, kommunen, staten, det private område og udlandet.

Kommuner

Bosteder

Et bosted er fx et tilbud til unge, som har behov for midlertidig bostøtte, omsorg og rehabilitering. Der findes mange typer af bosteder til forskellige målgrupper og aldersgrupper.

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje er sygepleje, der udføres i borgerens eget hjem.

Handicapområdet

Handicapområdet er en fællesbetegnelse for fx om bo- og døgntilbud, rådgivnings- og behandlingstilbud, sociale indsatser og ydelser til borgere med handicap.

Sundhedspleje

Sundhedsplejen er et frivilligt og gratis kommunalt tilbud til alle familier med børn. Sundhedsplejersken kommer på besøg i borgerens eget hjem fra barns fødsel og frem. Sygeplejersker, der ønsker at arbejde som sundhedsplejersker, skal tage en såkaldt specialuddannelse. Læs mere om specialuddannelsen til sundhedsplejerske

Forebyggelsescentre

Forebyggelsescentre er et kommunalt tilbud, hvor der ydes vejledning og rådgivning om kost, motion, alkohol og rygestop til alle borgere over 18 år. Det er typisk også forskellige trænings- og undervisningstilbud til borgere med kroniske lidelser (fx forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk, diabetes, KOL og hjertesygdom)

Plejeboliger/plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er boligtilbud til borgere med særligt behov for pleje og omsorg.
Plejehjem er boliger opført efter Serviceloven, og er typisk mindre boliger med et rum. Her er tilknyttet personale døgnet rundt.
Plejeboliger er opført efter Lov om almene boliger, og boligerne er typisk større end i plejehjem. Her er der også tilknyttet personale, men boligen er borgerens egen. 

Sundhedscentre

Sundhedscentrets grundidé er at tilbyde sundhedsydelser så tæt på borgeren som muligt. Typisk vil der også være mulighed for blodprøvetagning og kontrol med EKG mv.

Sygeplejeklinikker

Sygeplejeklinikkerne er en del af hjemmesygeplejens tilbud og kræver henvisning af sygehus eller praktiserende læge og aftales med den kommunale sygepleje. På en sygeplejeklinik  udføres fx sårpleje, suturfjernelse, blodtryksmåling, planlagte injektioner, oplæring i blodsukkermåling, oplæring i øjendrypning, medicinophældning, vejledning i håndtering af kronisk sygdom mv.

 

Regioner

Hospitaler

På et hospital er der et væld af afdelingstyper, hvor du kan arbejde. Fx:

  • Kirurgiske afdelinger
  • Medicinske afdelinger
  • Pædiatriske afdelinger
  • Akutafdelinger (fx skadestuer og fælles akutmodtagelser)
  • Anæstesiafdelinger
  • Gynækologiske og obstetriske afdelinger

Alarmcentralen

Danmark har tre alarmcentraler, der modtager alle 112-opkald. Hvis alarmopkaldet vedrører sygdom eller tilskadekomst, registreres de nødvendige adresseoplysninger, hvorefter opkaldet viderestilles til en sygeplejerske.

Hospice

På hospice tilbydes uhelbredeligt syge og døende mennesker lindrende pleje og behandling.

Psykiatri

Psykiatri beskæftiger sig med at forebygge, diagnosticere og helbrede psykiske sygdomme. Du kan arbejde med det psykiatri både i primær og sekundær sektor.

 

Staten

Universiteter

Der findes mange forskellige undervisnings- og forskningsstillinger i tilknytning til universiteterne, hvor sygeplejersker kan være ansat.

Professionshøjskoler

På professionshøjskolerne varetages undervisningen af de sygeplejestuderende. Mange af fagene varetages af sygeplejersker. Læs mere om undervisende sygeplejersker på det faglige selskabs hjemmeside.  

SOSU-skoler

På Social- og sundhedsskolerne varetages unddannelsen af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Læs mere om undervisende sygeplejersker på det faglige selskabs hjemmeside 

Fængselsvæsnet

Læs artiklen 'fængsler mangler erfarne sygeplejerkser' og få et indtryk af, hvad en fængselssygeplejerske laver.

Forsvaret

Som sygeplejerske i Forsvaret støtter du Forsvarets enheder i nationale og i internationale missioner. Der findes to måder at være sygeplejerske i Forsvaret:

  • Som fastansat sygeplejerske
  • Sygeplejerske med reaktionsstyrkekontrakt (rådighedspligt).

Læs mere på forsvarets hjemmeside.

Ministerier og styrelser

Som sygeplejerske kan man søge ansættelse i fx Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen.

 

Udlandet

Norden

De nordiske lande har indgået en række fælles aftaler på arbejdsmarkedsområdet, der bl.a. gør det let at få autorisation som sygeplejerske. Læs mere om arbejde i de nordiske lande.

Europa

Det er ofte relativt nemt, at komme til at arbejde i et EU-land, da der er fælles rammer for uddannelsesniveauet samt en række aftaler, der gør det nemmere at tage arbejde. Læs mere om arbejde i de europæiske lande

USA og Canada

En del sygeplejersker tager årligt til USA, men også Canada er i de senere år blevet et mere attraktiv mål for danske sygeplejersker. Læs mere om arbejdet i USA og Canada  

Australien

Flere og flere sygeplejersker tager til Australien for at arbejde. Vær opmærksom på, at det kan kræve flere måneders forberedelse. Læs mere om arbejdet i Australien

Humanitære organisationer

Der er mange forskellige humanitære organisationer at rejse ud med til forskellige destinationer og arbejdsopgaver. Destination og arbejdsopgave ændres i takt med behov for nødhjælp og andre indsatsområder i verden. Læs mere om arbejde i humanitære organisationer

 

Den private sektor

Almen lægepraksis

Læger i almen praksis ansætter i stigende grad sygeplejersker. Flere læger kan se fordelen ved et teamarbejde med en sygeplejerske, hvor de hver især har deres egne stærke sider som tilsammen udgør en effektiv kombination. Sygeplejerskerne varetager mange forskellige opgaver, hvor de både supplerer og delvist substituerer lægerne. F.eks. varetager erfarne sygeplejersker allerede i dag selvstændige konsultationer, f.eks. i forhold til vaccinationer, screening og forebyggelsessamtaler.

Læs mere i 'konsultationssygeplejerske - nøglespillere i fremtidens sundhedsvæsen'

Speciallægepraksis

Der findes et væld af speciallæger med egen praksis. Fx øjenlæge, psykiater, hudlæge, gynækolog mv. Nogle af disse ansætter sygeplejersker.

Klinikker

Det findes mange typer af private klinikker, hvor der fx udføres øjenkirurgi, fedtsugning, laserbehandlinger og meget andet. Disse har ofte ansat sygeplejersker.

Privathospitaler

Privathospitalerne i Danmark varetager udvalgte behandlinger og operationer. Nogle visiteres fra det offentlige, andre kan patienterne selv betale for. Se mere på Privathospitaler i Danmark.

 

Privat hjemmepleje

Nogle kommuner har udliciteret dele af hjemmeplejen til private firmaer. Når en borger har fået bevilget hjælp af hjemmeplejevisitationen, kan de tage stilling til om de ønsker kommunal leverandør eller en privat leverandør.

Interesseorganisationer

Der findes mange typer af interesseorganisationer, patientforeninger, væresteder og sammenslutninger, det ansætter sygeplejersker på enten lønnet eller frivillig basis. Ex. Danske Patienter, Bedre Psykiatri, Hjerteforeningen, varmestuer mv.

Humanitære hjælpeorganisationer

Der er mange forskellige humanitære organisationer at rejse ud med til forskellige destinationer og arbejdsopgaver. Destination og arbejdsopgave ændres i takt med behov for nødhjælp og andre indsatsområder i verden. Læs mere om humanitære organisationer 

Medicinal- og medicovirksomhed

Medicinalfirmaer har sygeplejersker ansat i mange typer af funktioner indenfor medicinproduktion, kvalitetsarbejde, kontrol og salg.

En medikovirksomhed er en virksomhed der forhandler medicinsk udstyr, som er produkter, der anvendes til at diagnosticere, forebygge, lindre eller behandle sygdomme, handicap, skader mm.

Se også