Bliv mentor eller mentee og styrk dit CV

Rollen som både mentor og mentee er med til at styrke dine kompetencer. Den erfarne sygeplejerske hjælper den uerfarne sygeplejerske til karrieremæssig, faglig og social trivsel/afklaring.

Hvad er mentorskab?

Mentor rådgav Odysseus søn, mens Odysseus var på rejse. Sådan skriver Homer, og på den måde kom Mentor til at lægge navn på en ordning, hvor ældre eller mere erfaren person rådgiver en yngre eller mindre erfaren person. Den mindre erfarne person i relationen kaldes for en mentee.

Mentorordninger er inden for de senere år blevet populære i Danmark. Mange arbejdspladser i sundhedsvæsenet har etableret mentorordninger fx for nye medarbejdere og for nye ledere. Studerende og nyuddannede kan også have en glæde af en mentor, der kan være sparringspartner ved studie- og karrierevalg eller hjælpe den nye sygeplejerske med at finde sine ben i professionen.

Mentor formår at skubbe til mentees udvikling som en erfaren, visionær, udfordrende og støttende sparringspartner. Det, der virker, er nærværet, fortroligheden og eksemplets kraft. I den vellykkede mentorrelation er udbyttet stort for både mentor og mentee, som begge kan blive klogere på sig selv og på det at være sygeplejerske i et komplekst, udfordrende og evigt foranderligt sundhedsvæsen.

Hvordan får jeg en mentor?

Hvis ikke I har en mentorordning på din arbejdsplads, kan du evt. selv tage initiativ til at etablere en. Snak med din leder, HR-afdelingen eller din tillidsrepræsentant om denne mulighed.

Du kan også bede en god kollega om at være mentor for dig. Alt efter formålet med mentorsamarbejdet, kan det være en fordel, at det ikke er en kollega fra din egen afdeling/arbejdsplads. Så kan I nemlig tale mere frit om det, der kan være svært for dig i dit arbejdsliv.

Mentor behøver ikke være hverken ældre eller have samme faglighed som dig. Det vigtigste er, at mentor er en god samtalepartner, som du har tillid til og som kan give dig det med- og modspil, du har brug for for at kunne udvikle dig.

Mentors rolle

Mentorsamtaler er forskellige fra almindelig dialog på den måde, at mentor og mentee har hver sin rolle i samtalen. Mentor har til opgave at støtte mentees læreproces.  Fokus i samtalen er derfor på mentees udvikling og erkendelser. Mentor skal have tillid til, at mentee selv kan, og vide at mentee både ejer problemet og løsningerne. Det handler blot om at finde dem, og det kan mentor hjælpe til med gennem vejledning, coachende spørgsmål, gode råd og lignende. Mentor kan også bruge erfaringer og indsigter fra sit eget liv for at tydeliggør læringspunkter for mentee.

For at være en god mentor, er det vigtigt, at man – med Løgstrups ord - kan møde den anden, der hvor han eller hun er. Desuden skal mentor have lyst og overskud til opgaven og være indstillet på at:

 • Lytte aktivt, vejlede, rådgive, guide, coache..
 • Give medspil og modspil og være den, mentee kan spille bold op ad.
 • Stille sin viden og erfaring til rådighed, evt. også sit netværk
 • Være inspirator, rollemodel og sparringspartner.

Udover glæden ved at være en ressource for en anden, kommer man som regel også til at skubbe lidt til sin egen udvikling, når man bidrager til andres. Mentor kan forvente, at hun/han:

 • Udvikler sine kompetencer som samtalepartner, coach og vejleder
 • Bruger sin viden, erfaring og personlighed i nye og anderledes rammer
 • Bliver inspireret og udfordret på egen praksis
 • Lærer mere om sig selv og sine mål, metoder, grænser, valg og kompetencer.


Mentees rolle

Det er mentees eget ansvar at lære noget af mentor. Mentee er som regel den, der overvejende kommer med indholdet til møderne, drager konklusionerne og arbejder mellem møderne med de ting, der er blevet talt om. Mentee har altså et stort ansvar for relationens succes. Det er mentee, der spiller bolden, mens mentor stiller sig til rådighed som den, mentee kan spille bold op ad. 

Som mentee kan du med en mentor:

 • Blive klogere på dine styrker, svagheder, potentialer og udviklingsbehov.
 • Få sparring og støtte til at finde dine ben som sygeplejerske i en travl hverdag.
 • Blive konstruktivt udfordret på dine mål, dine overvejelser og dine handlinger.
 • Afstemme krav og forventninger til både dig selv, dine kolleger og ledelse og arbejdspladsen.
 • Få inspiration til karriereudvikling.


Det tillidsfulde samarbejde

Basis for et godt mentorsamarbejde er at afstemme forventninger til hinanden og jeres samarbejde: hvor og hvor ofte skal vi mødes? Hvor længe skal møderne vare og hvilke emner, skal på dagordnen? Hvad vil mentee gerne opnå med møderne? Hvad vil mentor? Hvordan evaluerer vi på om vi er på rette vej?

Tillid og fortrolighed er afgørende for om mentorskabet udfolder sig, så parterne får udbytte af samtalerne. Det er mentees tanker, følelser og synspunkter, der er i centrum, og hvis mentor møder disse med anerkendelse og nysgerrighed, er der som regel grundlag for at opbygge en god og tillidsfuld relation.

En mentorrelation er en særlig form for dialog, som er præget af hjælpsomhed og ønsket om at skabe læring. Samtalen bør derfor være præget af ligeværd, anerkendelse og respekt, selvom samtalen foregår mellem to personer, der har forskellige erfaringer, holdninger og positioner i relationen. Det indebærer, at mentor forholder sig åbent, fordomsfrit og nysgerrigt til det, mentee bringer ind i samtalen. Anerkendelsen går begge veje, for det er lige så vigtigt, at mentee anerkender mentor for hendes erfaringer, kompetencer og perspektiver. 

Når mentee har opnået den udvikling, hun søgte, er det på tide at afslutte mentorrelationen. Det kan I gøre ved at evaluere på jeres samarbejde og læringsudbytte. For selvom mentees udfordringer og udvikling har været i fokus i samtalerne, har begge parter med garanti lært noget nyt om dem selv og det at være sygeplejerske.  

 

Mentorordning i Lederforeningen

Lederforeningen har igangsat en mentorordning for nye ledere. Læs mere og tilmeld dig ordningen

Se også