Overvejer du at stille op som tillidsrepræsentant?

Her kan du orientere dig om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at du kan stille op som tillidsrepræsentant (TR) og hvordan du kan blive valgt TR.

Hvad skal være opfyldt, for at du kan stille op som tillidsrepræsentant (TR)?

For at du kan stille op som TR, skal nedenstående være opfyldt:

 • Du skal være aktivt medlem af DSR og have fulde rettigheder.

  Du skal have været medlem af DSR i samlet minimum 6 måneder, for at kunne stille op som TR. Har du tidligere været medlem af DSR og melder dig ind igen, kan du først efter 3 måneders optjeningsperiode modtage sagsbehandling og juridisk bistand og efter 6 måneders medlemskab stille op som TR.
  Er det første gang du melder dig ind i DSR eller var årsagen til din udmeldelse, at du har været væk fra sygeplejefaget eller har arbejdet i udlandet i en periode, er du ikke omfattet af optjeningsperioden og kan derfor godt stille op som TR, når du i øvrigt opfylder betingelserne i MED-aftalen og DSR's love.
  Læs eventuelt mere om genindmeldelser her.

 • Du skal have været tilknyttet din virksomhed i 6 måneder, der hvor du stiller op til TR valg.
  Du kan dog godt stille op før de 6 måneder, hvis du har haft ansættelse og dermed anciennitet fra et andet sted i regionen eller kommunen.
 • Der skal være mindst 5 sygeplejersker ansat i det valgområde, hvor du stiller op.
  Hvis der ikke er ansat 5 sygeplejersker er der mulighed for at indgå i et valgforbund med én eller flere andre FH organisationer
 • Er du ledende sygeplejerske kan du ikke vælges som TR for medarbejderne og du har ikke stemmeret til TR valget.
  Derimod kan gruppen af ledende sygeplejersker vælge deres egen TR (Leder TR)

Hvordan bliver du valgt til TR?

Du vælges som TR i en periode på 4 år og genvalg kan selvfølgelig finde sted.

Opslag til TR valget skal ske i så god tid, at alle medlemmer, der er berettigede til at stemme i valgområdet, har mulighed for at nå og se det og afgive deres stemme. Har der ikke tidligere været en TR på din arbejdsplads, er det en god ide at kontakte din fællestillidsrepræsentant eller kreds og fortælle om, at der bliver valg og at du stiller op til posten som tillidsrepræsentant.

Vær opmærksom på følgende:

 • At medlemmer der fx har barselsorlov også er stemmeberettigede
 • At ikke organiserede sygeplejersker har stemmeret. Det er en fast arbejdsretlig regel, at også uorganiserede medarbejdere har ret til at stemme, når der skal vælges TR.

I tilfælde af at TR posten er ubesat i en periode, indtræder TR suppleanten for den resterende del af valgperioden og tager initiativ til, at der vælges en ny TR suppleant. Suppleanter vælges også for 4 år ad gangen.

TR aftalen (MED håndbogen kapitel 3) indeholder ingen regler om, hvordan de ansatte på arbejdspladsen vælger TR. Efter retspraksis skal proceduren blot sikre, at alle stemmeberettigede har mulighed for indflydelse på valget, herunder lejlighed til at opstille kandidater til TR hvervet.

Hvor mange stiller op til valg?

Hvis der kun er en kandidat til henholdsvis posterne som TR og TR-suppleant, så send en mail rundt til alle stemmeberettigede med hensyn til at få afklaret, om der er flere kandidater til posterne.

Af mailen skal fremgå:

 • Navnet på kandidaten til TR
 • Navnet på kandidaten til TR-suppleant
 • Frist for anmeldelse af yderligere kandidater til posterne, Opstillingsliste til valg af TR.pdf 
 • Oplysning om at de to navngivne personer betragtes som valgt, hvis der ikke anmeldes flere kandidater inden for fristen (I så fald skal valgets resultat meddeles DSR (kredsen))

Mailen ophænges også i personalerummet eller lignende. Dermed har alle mulighed for at se, at der skal være valg.

Hvordan kan valget afvikles, når der er flere kandidater?

Er der flere kandidater til posterne som TR og TR suppleant, kan valget ske på flere måder.

Stemmeboks

 • I god tid (Det anbefales 2-4 uger) skal den fungerende TR/eventuelle FTR udsende en mail til alle stemmeberettigede (Mailadresserne skrives i Bcc feltet) med oplysning om, at der skal være valg, hvem der er opstillede kandidater,  Opstillingsliste til valg af TR.pdf samt deres valgoplæg. Derudover hvordan valgproceduren er tilrettelagt med stemmeboks,  Stemmeseddel til valg af TR.pdf og Stemmeseddel til valg af TR suppleant.pdf , optælling af stemmer (To stemmetællere), tidsfrist for stemmeafgivelse samt tidspunkt for offentliggørelse af valgresultatet
 • I mailen kan det være en god ide at skrive mailadressen på kandidaterne, således at de stemmeberettigede inden valget kan stille afklarende spørgsmål direkte til dem
 • Der opsættes en tydelig stemmeboks, hvori de stemmeberettigede kan lægge deres stemmeseddel inden den angivne tidsfrist
 • Stemmerne tælles op af den fungerende TR (eventuelt FTR hvis der ikke er en TR) og stemmetællerne
 • Valgets resultat meldes ud til alle stemmeberettigede på mail

   

Valgmøde med de stemmeberettigede

 • Fungerende TR (eventuelt FTR) indkalder alle stemmeberettigede til et valgmøde med tilmelding, så det sikres, at valget bliver repræsentativt. Med det menes, at der bør være et flertal af de stemmeberettigede til stede på valgmødet
 • Kandidaterne præsenterer deres valgoplæg og svarer på spørgsmål fra de stemmeberettigede
 • To stemmetællere vælges i og blandt de stemmeberettigede
 • Valget gennemføres af TR/TR suppleant for en periode af 4 år ud fra de opstillede kandidater via håndsoprækning eller stemmeseddel, Stemmeseddel til valg af TR.pdf og  Stemmeseddel til valg af TR suppleant.pdf
 • Stemmerne tælles op af de valgte stemmetællere
 • Valgresultatet bekendtgøres på mødet og senere via en mail til alle stemmeberettigede - så de, der ikke deltager på valgmødet, får besked

Valg via mail

Er valgområdet spredt på flere matrikler, kan et valg via mail være en god ide.

 • I god tid (Det anbefales 2-4 uger) skal den fungerende TR/eventuelle FTR udsende en mail til alle stemmeberettigede (Mailadresserne skrives i Bcc feltet) med oplysning om, at der skal være valg, hvem der er opstillede kandidater, Opstillingsliste til valg af TR.pdf samt deres valgoplæg. Derudover hvordan valgproceduren er tilrettelagt med hensyn til optælling af stemmer (To stemmetællere), tidsfrist for stemmeafgivelse samt tidspunkt for offentliggørelse af valgresultatet
 • I mailen kan det være en god ide at skrive mailadressen på kandidaterne, således at de stemmeberettigede inden valget kan stille afklarende spørgsmål direkte til dem
 • Derefter udsendes en ny mail med kandidatnavne og tidsfrist for tilbagemelding om, hvem man stemmer på
 • Efter tidsfristens udløb tælles stemmerne sammen og resultatet meldes ud i en efterfølgende mail

  Stemmelighed

Uanset hvordan valget foregår, skal der foretages skriftligt omvalg, når der er stemmelighed, også selv om første afstemning foregik skriftligt (DSR's love § 9, stk. 4)

Hvem skal vide, at du er valgt til TR?

Det er god kutyme, at du selv orienterer din leder om TR valget.

Når du er valgt som TR/FTR/suppleant, skal du også udfylde en anmeldelsesblanket, der automatisk sendes til DSR.

Når DSR har modtaget din anmeldelsesblanket, sender vi et brev til din arbejdsgiver, hvor vi orienterer om, at du er valgt.
Din arbejdsgiver har derefter 3 uger til at gøre eventuel indsigelse mod dit valg til TR eller TR suppleant. Hun/han kan gøre indsigelse, hvis du f.eks. ikke opfylder et af de ovennævnte krav eller hvis dit valgområde ikke er oprettet.

Når du er registreret som TR, har du mulighed for at logge ind på sitet 'TR-kompasset', hvor du finder nyttig viden og hjælp til at komme godt i gang med hvervet. Når du er godkendt som TR eller TR suppleant, vil du modtage et brev fra DSR med flere informationer om, hvordan du kommer godt i gang med dit hverv som TR eller TR suppleant. Det vil ske ca. 4 uger efter, at du har indsendt din anmeldelsesblanket.

Derefter vil du blive inviteret til at deltage i en Introduktionsdag for nyvalgte TR i din kreds. Introduktionsdagen er også første led i TR grunduddannelsen, som du skal gennemgå indenfor dit første år som TR.

Når du er valgt TR?

Som nyvalgt på posten kan der være mange spørgsmål, der melder sig. Når du er registreret som ny TR, får du adgang til et lukket site, TR-kompasset (www.dsr.dk/tr), som indeholder viden og information, som du kan bruge i dit nye hverv. Når du klikker på linket, bliver du bedt om at logge in.

 

Se også