Hvordan bliver du en god facilitator af et landsdækkende netværk?

Alle netværk har brug for en facilitator, for at kunne fungere bedst muligt. Få ideer til din facilitatorrolle.

Når et landsdækkende netværk skal oprettes, er det som udgangspunkt en god ide, at I er et par stykker, der starter med at tage stafetten og får kørt netværket i gang.

Et stærkt og velfungerende netværk driver ikke sig selv. Nogen skal sætte rammen for netværket, den gode netværksdialog og videndeling. Det kaldes også for en netværks-etikette (Klik dig til et Eksempel på en Netværks etikette ). Den skal beskrive de spilleregler, som det forventes at de sygeplejersker, der indgår i netværket, vil følge.

Som facilitator kan du være med til at søsætte et godt og velfungerende netværk ved at arbejde på:

 • At der er enighed om rammerne for netværket
 • Formål eller hensigt med netværket er formuleret
 • Gensidige forventninger er afdækket
 • Arbejds- og kommunikationsformen er præciseret fra start

Planlægning af et godt netværksmøde

Et godt netværksmøde kræver planlægning og mødefacilitering, for at deltagerne får en oplevelse af at få noget ud af det. Her får du en række ideer til, hvad du kan gøre, for at skabe et udbytterigt netværksmøde:

 1. Forbered et spændende program og overvej, hvordan du kan skabe variation på mødet, fx korte oplæg, drøftelser to og to eller i plenum, pauser, iscenesættelse af relations dannelse osv.
 2. Skriv og send en invitation til deltagerne i god tid før mødet. Lad invitationen vise, at programmet er spændende og relevant. Invitationen kan indeholde:
  • Tid og sted for netværksmødet
  • Hvad temaet og formålet er for mødet
  • Programmet i overskriftform
  • Er der noget, som deltagerne skal reflektere over inden eller medbringe
  • Beskrivelse af hvordan man tilmelder sig og melder afbud ved fx sygdom
  • Kontaktinformation på dig som facilitator
 3. Gør klar til mødet
  • Kom i god tid og gør lokalet klar
  • Alt efter hvor mange I er, så tænk i en bordopstilling, så deltagerne kan skabe relationer
  • Er der forplejning til mødet?
  • Skriv gerne programmet op, så alle kan se det
 4. Mødet starter
  • Byd den enkelte deltager velkommen. På den måde gør du dig selv synlig og er et godt eksempel i frohold til relationsdannelse
  • Byd alle velkommen og vurder, alt efter hvor mange der er kommet, om alle skal præsentere sig eller om de skal præsentere sig omkring bordene
  • Hold kun korte oplæg og afsæt god tid til drøftelser og summe pauser
  • Italesæt hvor vigtig relations dannelsen er og giv tid til det
  • Aftal hvordan I sikrer fortrolighed
  • Som facilitator er du med til at påvirke kulturen i netværket. Overvej hvordan du bedst kan vise interesse og engagement og derved sikre god energi i rummet
  • Opsummer løbende og skriv aftaler ned, som alle skal være opmærksomme på
  • Husk pauserne og hold tiden
  • Overvej fremtidige kommunikationsveje for netværket, fx om I skal oprette en lukket gruppe på et socialt medie, fx Facebook eller LinkedIn. Aftal i den forbindelse hvordan I håndterer jeres kontaktoplysninger, fx hvem der er ansvarlig for den daglige håndtering af det sociale medie. Udarbejd også et regelsæt for debatregler i forhold til hvordan netværket skal agere på det sociale medie.
 5. Saml op på mødet
  • Send en kort opfølgningsmail til deltagerne. Det kan ske via mail eller virtuelt, hvis I er blevet enige om at oprette en lukket gruppe på fx Facebook
  • Opfølgningsmailen kan indeholde en opsummering fra temadagen, en beskrivelse af de aftaler, der er indgået, en opfordring til at fortsætte netværksdannelsen og opfordre til at invitere nye medlemmer ind i netværksfællesskabet

Værktøjskasse som du kan gøre brug af som facilitator

Aktivitetsøvelser til et netværksmøde

Her finder du inspiration til øvelser til brug under opstartsmødet.

Kom til stede - øvelse

Formål: At deltagerne hilser på hinanden og får en uformel viden om hinanden.

Tid: Ca. 10-15 minutter

Gruppestørrelse: 2- 20 deltagere

Vejledning: Deltagerne går sammen to og to med én, de ikke kender i forvejen. De bruger 5 min. på kort at fortælle hinanden om, hvem de er og hvilken interesse, de har for at være en del af jeres landsdækkende netværk.

Derefter introducerer de kort hinanden for resten af gruppen.

Fif: Du kan starte med kort at fortælle om dig og hvorfor du har taget initiativ til at starte det landsdækkende netværk. Derved sætter du rammen for, hvad de skal tale med hinanden om og hvor kort introduktionen efterfølgende skal være overfor alle mødedeltagere.

Dialogkort

Formål: At deltagerne får snakket sammen på kryds og tværs ud fra en valgt spørgeramme.

Tid: Ca. 10-20 minutter

Guppestørrelse: 2-100 deltagere

Vejledning: Udarbejd en række dialogkort med refleksionsspørgsmål (fra 10-20 forskellige spørgsmål), som kan være relevante i forhold til jeres landsdækkende netværks videre proces. Eksempler på generelle spørgsmål kan være:

 • Hvilke tre ting vil du gerne opnå med at være en del af vores landsdækkende netværk?
 • Hvornår har du taget en chance, som du i dag kan glæde dig over?
 • Hvad drømmer du om at opnå på mødet i dag?
 • I hvilke situationer føler du dig særlig kompetent?
 • Hvordan er du med til at inspirere folk omkring dig?
 • I hvilke situationer er du specielt god til at fokusere på én ting?
 • Hvad er du specielt optaget af for tiden i relation til temaet for vores landsdækkende netværk?
 • Osv.

Deltagerne får udleveret et dialogkort (Samme spørgsmål kan godt fremkomme på flere dialogkort – afhængig af hvor mange I er), rejser sig op og finder sammen to og to. De stiller nu hinanden det spørgsmål, som står på deres dialogkort. Når de begge har forholdt sig til det stillede spørgsmål, bytter de dialogkort og markerer, at de er færdige ved at løfte en hånd i vejret. De finder sammen med en ny dialogpartner og gentager dialogen. Regn med at nå 4-5 runder indenfor den givne tidsramme.

Fif: Hvis der er mindre end 20 deltagere til stede, kan du indgå som dialogpartner. Hvis der er flere end 20 deltagere kan det være en god ide, at du som facilitator har øje for, om deltagerne har spørgsmål til øvelsen og at tidsrammen holdes.

Energizer: Tæl 1-2-3

Formål: At få deltagerne op af stolen og grine sammen.

Tid: Ca. 7-10 minutter

Gruppestørrelse: 2-100 deltagere

Vejledning: Bed deltagerne stille sig op to og to overfor hinanden. De skal nu tælle til tre ved på skift at sige et tal; Første person tæller ’et’, anden person tæller ’to’, første person tæller ’tre’ og anden person tæller ’et’ og sådan fortsætter det lidt indtil parrene har fundet en rytme.

Derefter skiftes ’et-tallet’ ud med en lyd og en bevægelse, fx ’hej’ og et vink. Når det kører skiftes ’to-tallet’ ud med en anden lyd og bevægelse, fx ’hurra’ og et buk og endelig, når det kører skiftes ’tre-tallet’ ud med en sidste lyd og bevægelse, fx ’uhadadadada’ og en rystetur for hele kroppen.

Fif: Tag et trin af øvelsen ad gangen og introducer gerne med en deltager, inden du sætter de øvrige deltagere i gang. Jo mere lyd og bevægelse – jo sjovere.

Skift perspektiv - øvelse

Formål: At deltagerne hjælper hinanden til at se problemstillinger eller udfordringer fra flere perspektiver

Tid: Ca. 15-60 minutter

Gruppestørrelse: 2-25 deltagere

Vejledning: Forbered 4-6 kort i forskellige farver og med en perspektivoverskrift, som er relevant for den problemstilling eller udfordring, som I skal drøfte i jeres landsdækkende netværk.

Et eksempel kan være:

 • Hvidt kort/Facts på hvad I ved
 • Gult kort/Hvor er I i processen?
 • Grønt kort/Få kreative ideer – brainstorm
 • Blåt kort/Best case scenario
 • Sort kort/Hvad er vores skepsis

Et andet eksempel kan være:

 • Hvidt kort/Set fra et fagligt perspektiv
 • Gult kort/Set fra et kollegialt perspektiv
 • Grønt kort/Set fra et ledelsesperspektiv
 • Blåt kort/Set fra et Dansk Sygeplejeråd perspektiv
 • Sort kort/Set fra netværkets perspektiv

Som facilitator kan du undervejs i drøftelsen vælge at spille et af kortene ind, der hvor det giver mest mening. Du kan også vælge at strukturere drøftelsen, så I når igennem alle perspektiver. Endelig kan du bede deltagerne i grupper forholde sig til problemstillingen ud fra et valgt perspektiv, lade dem drøfte det i 5-10 minutter og samle op i plenum efterfølgende.

Fif: Det er en god øvelse, der kan åbne øjne for ting, som I måske ikke i første omgang har været opmærksomme på. Det er en god ide at samle op ved at skrive stikord ned – enten på en flipover/tavle eller at du beder én af deltagerne skrive ned undervejs.

Brainstorm – en procesøvelse i grupper

Formål: At få deltagerne på banen og generere ideer

Tid: Ca. 20-60 minutter

Gruppestørrelse: 10-30 deltagere

Vejledning: Start med at gøre dig klart, hvad øvelsen skal afdække i forhold til jeres landsdækkende netværks videre proces. Formuler derefter et antal refleksionsspørgsmål, der taler ind i det. Antallet af spørgsmål afhænger af, hvor mange ’stationer’ deltagerne skal igennem i øvelsen. Normalt er 3-5 spørgsmål passende.

Skriv spørgsmålene op øverst på hver sin flipover og hæng flipoverne op, så der er god afstand mellem dem. Fordel nu deltagerne ligeligt ved flipoverne og giv hver gruppe en forskellig farvet tusch.

Grupperne drøfter nu spørgsmålet ved den flipover, som de står ved. De skal skrive stikord, ideer, refleksioner osv. ned på flipoverpapiret med deres tuschfarve. Når der er gået et stykke tid – bestemt af dig som facilitator – flytter gruppen videre til næste flipover, læser den forrige gruppes input og arbejder videre derfra. Alle grupper skal forbi alle refleksionsspørgsmål.

Fif: Det er som oftest en god ide, at grupperne får længst tid til at arbejde med brainstorm på det første refleksionsspørgsmål og mindre på de næst komne, fx 15 minutter, 10 minutter, 10 minutter og 7 minutter hvis der er fire runder.

Sæt eventuelt alarmen til på din telefon, så tiden ikke risikerer at glide fra dig.

Hjælp at hente til opstart

Der er mulighed for at afholde et opstartsmøde for det landsdækkende netværksmøde i DSR-c, Kvæsthuset, samt at få konsulenthjælp til opstartsperioden af netværket, hvis jeres landsdækkende netværk er godkendt til en opstarts netværkspakke

Netværksansvarlig og databeskyttelsesregler

Som netværksansvarlig skal du være særlig opmærksom på, at du er forpligtiget til at overholde reglerne om databeskyttelse.

Læs mere her

Se også