Ph.d.-uddannelsen

Efter en kandidatuddannelse, har du mulighed for at gå videre med en forskeruddannelse og tage en ph.d.-grad.

​Ph.d. – philosophiae doctor – er en akademisk grad, der tildeles efter en akademisk postgraduat forskeruddannelse og et vellykket forsvar af en ph.d.-afhandling. Denne afhandling består typisk af enten en monografi (på 200-300 sider) eller en samling af videnskabelige artikler. Det almindelige ph.d.-forløb inkluderer en tre-årig forskeruddannelse, der følger efter en kandidatuddannelse. 

Oftest gennemføres ph.d.-uddannelsen i et ansættelsesforhold. Du vil derfor være omfattet både af en aftale med din arbejdsgiver – typisk en overenskomst, som DSR har indgået (se neden for i skemaet) – og af Ph.d.-bekendtgørelsen.

 

Løn- og ansættelsevilkår

Når du bliver ansat som ph.d.-studerende, afhænger dine løn- og ansættelsesvilkår af, om din arbejdsgiver er statslig, regional, kommunal eller privat.

​Arbejdsgiver ​ Løn- og ansættelsesvilkår DSR’s overenskomster og aftaler​
​Staten

En af DSR’s overenskomster eller en individuel kontrakt. Bemærk at DSR også har overenskomst for dem der har taget en kandidat i sygepleje (Cand. Cur).

Nogle individuelle kontrakter vil henvise til Akademikernes Centralorganisations overenskomst.

AC-overenskomsten indeholder blandt andet et basislønforløb, som du indplaceres i efter uddannelse og anciennitet samt regler om arbejdstid. Ph.d.-stipendiater har deres eget bilag til overenskomsten, hvor du blandt andet kan se rettigheder i forbindelse med pension, barsel og sygdom.

Kontakt DSR-C for rådgivning i disse forhold.

Statslige aftaler
​Region ​Den regionale overenskomst Regionale aftaler
​Kommune ​Den kommunale overenskomst Kommunale aftaler
​Privat virkesomhed / erhvervsph.d.

​Individuel kontrakt.

Kontakt DSR-C for rådgivning ift. kontrakten.

Aftaler på det private område


Er du ansat efter en af de offentlige overenskomster er den ugentlige arbejdstid som udgangspunkt 37 timer.

Er du ansat i det offentlige er du også omfattet af de barselsaftaler der gælder. Du har ret til forlængelse af din ansættelse og din indskrivning med den periode, du er på barsel, men dog kun for den del af din orlov, som er placeret inden for ansættelsesperioden.

Forlængelse pga. sygdom er desværre ikke er ret man har, men ansættelsesperioden kan dog forlænges efter aftale ved længerevarende sygdom. Vær opmærksom på, at få forlænget både indskrivningen og ansættelsen.

Vi ser nogle steder at den ph. d studerende bliver indplaceret på individuel kontrakt, selvom at DSR har indgået overenskomst. Hvis du oplever dette, skal du kontakte DSR for yderligere rådgivning.

Vi anbefaler desuden at du får DSR til at tjekke både ansættelseskontrakten og samarbejdsaftalen igennem før du underskriver.

Ph.d.-uddannelsen

Efter ph.d.-bekendtgørelsen består et forskeruddannelsesforløb af en række elementer:  

 • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).  
 • Gennemførelse af ph.d.-kurser af et samlet omfang, der svarer til ca. 30 ECTS-point  
 • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner.  
 • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der så vidt muligt er direkte relateret til det pågældende ph.d.-projekt.  
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Læs også uddannelsesministeriets beskrivelse af ph.d.-uddannelsen

 

Erhvervs Ph.d.

En erhvervs-ph.d. er et tre-årigt forskningsprojekt og en forskeruddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en privat virksomhed, en erhvervs ph.d.-kandidat og et universitet.

Projektet adskiller sig fra en almindelig ph.d. ved at have et mere erhvervsrettet fokus. Kandidaten er ansat i virksomheden og indskrevet på universitetet. Offentlige organisationer kan også søge om godkendelse af erhvervs-ph.d.-forløb.

Formålet med erhvervs-ph.d.-ordningen er:

 • At uddanne forskere på ph.d.–niveau med indsigt i erhvervsmæssige aspekter af forskning og innovation   
 • At skabe vækst i dansk erhvervsliv gennem et tættere samspil om forskning og innovation mellem universiteter og private virksomheder  
 • At facilitere videnspredning og udbygge netværk mellem danske virksomheder og forskere på universiteter i Danmark og resten af verden.

Læs mere om ErhvervsPhD-ordningen hos Innovationsfonden

 

Sådan finansierer du din forskeruddannelse

Der findes forskellige måder at finansiere en forskeruddannelse på – det kan enten være en intern eller en ekstern ansættelse:

 • Intern ansættelse: Ved intern forstås, at du bliver ansat og aflønnet inden for universitets egen basisbevilling, når du har søgt på baggrund af et stillingsopslag. Men typisk bliver den mulighed ikke anvendt i praksis.
 • Ekstern ansættelse: Ved ekstern forstås, at du enten er ansat hos en anden arbejdsgiver og samtidig er indskrevet som ph.d.-studerende på universitetet - eller at du er ’privatist’ og selv finansierer dit ph.d.-studium. Når din uddannelse er ekstern, skal du selv finde finansiering til dit projekt, som kan dække det taksametertilskud, som skal indbetales til det universitet, du er indskrevet på.
 • Hvem betaler?: Du kan søge om at få dækket den eksterne finansiering af universitetets taxametertilskud på flere måder. Det kan være, at din (tidligere) arbejdsgiver, et hospital, en professionshøjskole, en forskningsinstitution, et ministerium, en anden institution eller en privat virksomhed dækker dine udgifter til vejledning, rejser, kurser m.v. i forbindelse med dit ph.d.-studium. Det kan også være, at de stiller en arbejdsplads til rådighed for dig i en del af perioden.
   

Forskningsfond for sygeplejersker

Du kan også søge fonde om tilskud til din forskning. DSR har en sygeplejefaglig forskningsfond: 

Vi har også samlet en række andre links til relevante fonde, der yder økonomisk støtte til forskningsprojekter

 

Hvordan bliver man indskrevet?

Indskrivning som ph.d.-studerende indebærer som udgangspunkt, at man har en kandidatgrad. Det er dog også muligt at supplere sin mastergrad, så man kan kvalificere sig til optagelse på ph.d.-studiet. Det er det enkelte universitet, der beslutter, hvem og hvor mange der kan indskrives som ph.d.-studerende, ligesom det også er universitetet, der fastsætter formål og regler for ph.d.-uddannelsen efter de rammer, der ligger i ph.d.-bekendtgørelsen. Det er derfor på det enkelte universitet, du kan finde svar på, hvordan man kan blive indskrevet (du kan finde links til universiteterne nederst på denne side).

Vejledning i uddannelsesforløbet

Når du er indskrevet, skal du have udpeget en hovedvejleder, som har ansvaret for din ph.d.-uddannelse. Hovedvejlederen skal være en anerkendt forsker og ansat på det universitet, der indskriver dig. Universitetet kan herudover udpege en eller flere medvejledere.

Når du er startet som ph.d.-studerende, skal der i løbet af de første tre måneder udarbejdes en ph.d.-plan for dig, som indeholder:

 • Tidsplan
 • Aftale om vejledningens form
 • Plan for ph.d.-projektet
 • Plan for ph.d.-kurser
 • Deltagelse i aktive forskningsmiljøer
 • Plan for undervisnings- og formidlingsvirksomhed
 • Finansieringsplan
 • Aftaler om immaterielle rettigheder

Universitetet skal regelmæssigt vurdere, om din ph.d.-uddannelse følger planen, eller om der er behov for justeringer undervejs.

 

Læs mere

Du kan læse mere om reglerne og finde inspiration i andre projekter på det enkelte universitets hjemmeside:

Registrering af videreuddannelse og specialuddannelse
Har du gennemført en videreuddannelse eller specialuddannelse, så husk også at registere det på din profil. Vi anbefaler også at du får din specialuddannelse registreret i autorisationsregistret - du kan læse mere her.