Uddannelsessystemet

Få overblik over det danske uddannelsessystem, der består af et ordinært uddannelsessystem og et parallelt uddannelsessystem for voksen- og efteruddannelse.

Kvalifikationsrammen for livslang læring

Det danske uddannelsessystem er inddelt i kvalifikationsniveauer fra 1-8. Niveauerne angiver, hvilket kompetencer man opnår på en uddannelse i form af viden, færdigheder og kompetencer.

Niveauinddelingen gør det desuden muligt at sammenligne uddannelser på tværs i hele Europa. Det kan have betydning, både hvis man vil bruge sin danske uddannelse i udlandet, eller hvis man vil have anerkendt en udenlandsk uddannelse i Danmark.

Læringsudbyttet varierer fra niveau til niveau i modellen. Der er derfor udfærdiget beskrivelser af den viden, samt de færdigheder og kompetencer man opnår på de enkelte niveauer.

Sygeplejerskeuddannelsen er placeret på niveau 6 i kvalifikationsrammen, mens færdiguddannede læger er placeret på niveau 7. Til sammenligning er social- og sundhedsassistenter placeret på niveau 4, og social og sundhedshjælpere placeret på niveau 3.

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om kvalifikationsrammen for livslang læring, samt beskrivelser af viden, færdigheder og kompetencer på de enkelte niveauer.

Professionsbacheloruddannelsernes placering i kvalifikationsrammen

Professionsbacheloruddannelserne, og dermed også sygeplejerskeuddannelsen, er placeret på niveau 6 i kvalifikationsrammen. Med placeringen stilles der en række krav til læringsudbyttet, som alle professionsbacheloruddannelser skal opfylde.

De væsentligste krav til læringsudbyttet for færdiguddannede professionsbachelorer:

Viden

  • Skal have viden om teori, metode og praksis inden for en profession eller et eller flere fagområder.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende et eller flere fagområders metoder og redskaber samt kunne anvende færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/kerne eller professionen.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
  • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

Man kan læse mere om de konkrete mål for viden, færdigheder og kompetencer for sygeplejersker i den nationale studieordning.

Efter- og videreuddannelsers placering i kvalifikationsrammen

Som sygeplejerske er der en række muligheder for at videre- og efteruddanne sig. Sygeplejersker vælger oftest at supplere deres grunduddannelse med en diplom-, master- eller kandidatuddannelse.

Diplomuddannelser er placeret på niveau 6 i kvalifikationsrammen, mens master- og kandidatuddannelser er placeret på niveau 7.

Der er endvidere mulighed for, at sygeplejersker med en kandidatuddannelse kan tage en ph.d.-grad. Denne er placeret på niveau 8, som er det højeste kvalifikationsniveau i kvalifikationsrammen.

Se også