Faglighed skal styre SP

På Kreds Hovedstadens generalforsamling den 29. oktober 2018 var der en god og livlig diskussion om, hvordan DSR bør forholde sig til Sundhedsplatformen.

Oprettet: 07.11.2018

Medlem af Kreds Hovedstaden Micael Dehn havde stillet forslag til kredsens generalforsamling om, at DSR bør arbejder for, at nedlægge Sundhedsplatformen. Et rekord stort antal medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Måske på grund af at dette vigtige og nævrværende emne var på dagsordenen? I hvert fald blev forslaget genstand for en god debat om faglighed, it, arbejdsbetingelser og fremtidens sygepleje. 

Pejlemærker for it og sygepleje
Kreds Hovedstaden har hidtil haft den tilgang, at forsøge at pårvirke regionen, så Sundhedsplatformen kommer til at leve op til de pejlemærker, kredsen har for it og sygepleje. Pejlemærkerne er: 

  • Fagligheden skal styre it-systemerne ikke omvendt
    • Dokumentationen skal være faglig meningsfuld og understøtte fagligt begrundet og sømløs arbejdsdeling
  • Sygeplejerskerne skal have indflydelse på udviklingen af it-systemerne

Sygeplejefagligheden i SP
Kredsen har blandt andet afholdt et medlemsmøde om sygeplejefagligheden i SP, hvor blandt andet vicedirektør Janne Elsborg fra Hvidovre/Amager hospital var oplægsholder sammen med sygeplejersker der arbejder på forskellige niveauer med DP. Janne Elsborg en af de vicedirektører, som sidder i Vicedirektørforum for SP - et forum, som skal prioritere i de mange udviklingsprojekter, der ligger for forbedringer af SP. På mødet fik medlemmer mulighed for at høre om og spørge til, hvad der ligger af planer for at forbedre sygeplejefagligheden i SP. På samme møde fortalte afdelingssygeplejerske Louise Dam Falkedal om geriatrisk afdeling på Herlev Hospital, hvor man med brug af SP's patientplaner har fået højnet sygeplejen. 

Kredsen mødes i den kommende tid med både Vicedirektørforum for SP, den ansvarlige koncernchef Jens Gordon og regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen med dagsorder om, hvordan sygeplejefagligheden kan blive styrket i SP. Det er især vigtigt, at de lokale ledelser får mulighed for, at tage sig meget mere af de arbejdsgangs- og kulturændringer, der er blevet en følge af SP. Og kredsen ønsker, at funktionaliteten af patientplanerne i SP bliver forbedret markant, fordi det er den del af SP, der ligner sygeplejeprocessen og dermed noget af det, der kan synliggøre sygeplejens betydning for patienterne. 

Opbakning til kredsens linje
Diskussionen på generalforsamlingen afspejlede det, som kredsen har lagt til grund for den hidtidige linje nemlig; at sygeplejerskerne oplever at der er noget, der er blevet bedre og og andet der er blevet forringet i forhold til tidligere it-systemer. 

På generalforsamlingen stillede kredsebestyrelsen et ændringsforslag til Michael Dhens forslag, som lød: 

At generalforsamlingen opfordrer Dansk Sygeplejeråd til at arbejde aktivt for, at regionerne hen i mod 2021 udvikler SP til at være et dokumentationsredskab, som gnidningsfrit understøtter sygeplejerskernes mulighed for at udøve og udvikle sygepleje af høj faglig kvalitet og dermed medvirke til at styrke patientsikkerheden.

Midt i 2020 vil DSR på baggrund af blandt andet regionens brugerundersøgelser, vurderinger af patientsikkerheden og brugervenligheden tage stilling til, hvorvidt denne strategi skal ændres.

Dette forslag blev vedtaget med meget stort flertal og kredsbestyrelsen fortsætter dermed linjen i arbejdet med SP.