Truet patientsikkerhed udløste påbud

En sag om påbud til Den Sociale Hjemmesygepleje i København fik pressens opmærksomhed. Kredsen er i god dialog med medarbejdere og ledelse om at genoprette de kritisable forhold.

Oprettet: 10.09.2019

I juni måned fik en afdeling af Den Sociale Hjemmesygepleje i København flere påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skete, efter at en sygeplejerske havde henvendt sig til styrelsen om forholdene på stedet. Påbuddene omfatter medicinhåndtering, journalføring mv.

I forbindelse med styrelsens påbud viste det sig, at der i årene forud havde været en stigning i antallet af uventede dødsfald og i indrapportereringen af utilsigtede hændelser. Det fik Radio 24/7 til at interessere sig for sagen, og 9. september bragte radioen en omtale af sagen.

Genopretning kræver økonomisk løft
Kredsnæstformand Signe Hagel Andersen udtaler i den forbindelse, at det ikke i sig selv er problematisk, at der indrapporteres flere utilsigtede hændelser, men at der er brug for at rette op på problemerne, der vedrører den faglige kvalitet og patientsikkerhed. 

Signe Hagel Andersen 1.-kredsnæstformand Kreds Hovedstaden

"Kredsen samarbejder med kommunens Socialforvaltning om løsningsforslag, der kan genoprette forholdene. Vi vil blandt andet have et økonomisk løft til området, så det er muligt at rekruttere og fastholde personale. Det har vi en god dialog med både ledelsen og sygeplejerskerne om," siger Signe Hagel Andersen.