Arbejdsmiljø: Hvad mener kredsbestyrelsen?

Kredsbestyrelsen i Kreds Midtjylland har udarbejdet strategi for arbejdsmiljøarbejdet.

Strategi for kredsens arbejdsmiljøindsats
Strategien fungerer som retningsgiver og arbejdsredskab for kredsens politisk valgtes, de organisationsvalgtes og de kredsansattes daglige indsats for – sammen med kredsens medlemmer – at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø på de midtjyske sygeplejerskers arbejdspladser.