MIDTVEJSforsamling 2019: Dig og dit fag

Kredsen afholdt for første gang ’MIDTVEJSforsamling’ i 2019. Her debatterede deltagerne sygeplejefaget og kerneopgaven i fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen. Aftenen bød også på et muntert oplæg af hjemmesygeplejerske Ruth Holst, der står bag tegningerne af Nurse Ruth.

Tekst: Ditte Scharnberg. Fotos: Marie Adelstorp

Kongressalen i Herning Kongrescenter summede af liv, da kredsformand Anja Laursen gik på scenen og bød omkring 400 sygeplejersker velkommen til kredsens  MIDTVEJSforsamling under overskriften ’Dig og dit fag’. Forinden var sygeplejerskerne forventningsfulde mødt frem på kryds og tværs af kredsen, og de blev modtaget af kredsbestyrelsen og budt inden for til buffet og et glas vin at styrke sig på efter dagens indsats i sundhedsvæsenet.

”Intentionen med aftenen er, at vi i fællesskab får lejlighed til at drøfte og kvalificere holdninger til vores fags og fagligheds fremtid,” sagde Anja Laursen i sin velkomst. ” I bestyrelsen vil vi lytte intenst til alle jeres input og gøre brug af dem frem mod DSRs fagkongres maj 2020, hvor vi skal debattere en ny professionsstrategi.”

Anja Laursen pointerede også følgende:

”Hvad angår vores fags fremtid, er det væsentligt, at vi fortsat forholder os til hvilke funktioner, vi som sygeplejersker i fremtiden skal være i? Det nytter ikke, at vi alene forholder os til, hvordan vi får dagligdagen til at hænge sammen i et helt ekstremt presset arbejdsmiljø, hvor der ikke er overensstemmelse mellem sygeplejerske- eller økonomiske – ressourcer i forhold til opgaver, der skal løses. Vi er også nødt til at forholde os til, hvor det giver mest mening, vi er til stede, og hvordan den faglige kvalitet kontinuerligt kan være i højsædet.”

dsc_0840Midtjyske sygeplejersker om deres fag i ny video 
Som optakt til aftenens debat blev der vist en video med 11 forskellige midtjyske sygeplejerskers syn på deres kerneopgaver og på fagligheden i fremtiden. De 11 spænder fra nyuddannet sygeplejerske, hjemmesygeplejerske, centersygeplejerske, intensivsygeplejerske, til forskningssygeplejersker og sygeplejefaglige ledere, nemlig afdelingsleder i socialpsykiatrien, afdelingssygeplejersker og en sygeplejefaglig direktør. 

 

 

 

En livlig debat 
mentimeterDeltagerne debatterede aftenen lang ivrigt i grupper ikke mindst udfordringerne i sygeplejerskers profession.

Herefter gav de via Mentimeter deres bud på det vigtigste tema i forhold til de arbejdsopgaver, de varetager i dagligdagen. Nogle af nøgleordene var koordinering, dokumentation, samarbejde og kommunikation. Tværfaglighed, opgaveglidning og kompleksitet fyldte også. Der var således fokus på, at sygeplejerskers arbejdsopgaver i hverdagen er knyttet meget til administrative opgaver.

Herefter drøftede deltagerne faglige værdier som det bærende i sygeplejeprofessionen fremover. Et emne var mestring og helhedssyn; sygeplejerskers evne til at vurdere om en borger/patients egen mestring faktisk kan lade sig gøre. Et andet var hvordan helhedssynet kan udøves, når sundhedsvæsenet bliver stadig mere specialiseret. Kan det måske dog samtidig hjælpe til en tydeligere afgrænsning af, hvad sygepleje er og ikke er? Et tredje aspekt var, at det er vigtigt, at borger og patient oplever sig set, hørt og forstået.

Deltagernes bud via Mentimeter om værdier som særligt centrale for professionen fremover satte fokus på nøgleord som omsorg, empati, respekt og faglighed.

Under afslutningen af debatten understregede Anjas Laursen betydningen af, at sygeplejersker så engageret i fællesskab er optaget af faglighed; hvordan den udvikles og anvendes. Hun understregede, at sygeplejersker imidlertid også som faggruppe – stadig – har en opgave i fremadrettet at få beskrevet retningen for faget og dets udvikling. Her er det vigtigt at sørge for at trække på faglig evidens og forskning.

Hilsen fra DSRs 2. næstformand Dorthe Boe Danbjørg
Næstformand Dorthe Boe Danbjørg holdt en kort hilsningstale fra DSR. Hun fremhævede, at arbejdet som næstformand ofte indeholder oplevelser, der gør hende stolt, imponeret og fuld af håb for sygeplejen. Hun understregede, at DSRs arbejde, som hun ser det, er præget af en tæt sammenhæng mellem en strategisk indsats, de tillidsvalgtes kontinuerlige arbejde og medlemmernes aktivistiske indsats. Hun nævnte resultaterne i finansloven vedrørende 1000 flere sygeplejersker og aktiviteterne og resultaterne i forhold til den pressede økonomi på AUH som eksempler.

dsc_0888

Nurse Ruth fik smil og latter frem
Hjemmesygeplejerske og forfatter, Ruth Holst, gav som afrunding på aftenen gennem sin tegnede Nurse Ruth en munter kommentar til det at blive og være sygeplejerske.

Postkort med illustrationer af Ruth Holst 

Billeder fra MIDTVEJSforsamlingen


Fotos: Marie Adelstorp