Forhåndsaftaler i Kreds Midtjylland

DSR indgår forhåndsaftaler med arbejdsgiverne om lønvilkår for syge- og sundhedsplejersker samt ledere, såfremt der kan opnås enighed.

Hvad er en forhåndsaftale?
En forhåndsaftale er en aftale om udmøntningen af de­centrale lønmidler. Altså en måde at sikre, at de overenskomstaftalte lønkroner, der lokalt skal ud­betales for de enkelte medarbejdere, rent faktisk også bliver det.

I forhåndsaftalen defineres hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at en ansat kan opnå en lønforbedring, og hvor lønnen uden yderligere aftale kommer til udbetaling, når betingelserne i forhåndsaftalen er opfyldt.

På de arbejdspladser, hvor der er mange sygeplejersker ansat, er der med de fleste kommuner, regionale institutioner og selvejende institutioner indgået forhåndsaftaler, som har fastlagt lønvilkår for eksempelvis særlige funktioner og kompetencer. Aftalerne definerer tillæg til de lønindplaceringer, der er aftalt i overenskomsten – eller kan være aftale om en højere grundløn/yderligere løntrin.

For de sygeplejersker, der er ansat efter lederoverenskomsten, arbejdes der p.t. på at indgå forhåndsaftaler for alle afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker i Region Midtjylland.

På det kommunale område har det indtil videre kun været muligt at indgå få forhåndsaftaler.

Aftalerne kan forhandles en gang årligt. Ved overenskomstforhandlingerne fastsættes hvor mange midler, der, som minimum, er afsat til de lokale lønforhandlinger (i procent af lønsummen for alle Sundhedskartellets medlemmer i den respektive kommune/hospital), som foregår mellem arbejdsgiver og DSR. 

Hvordan får jeg mere at vide?

Tillidsrepræsentanterne er inddraget i lønforhandlingerne for basisstillingerne. De er orienteret om forhåndsaftalerne og kan kontaktes, hvis du har spørgsmål.

Både for ledere og basissygeplejersker vil der ofte være indgået individuelle lønaftaler, som ikke fremgår af hjemmesiden. Du er velkommen til at kontakte kredsen herom.

 

Ved spørgsmål om forhåndsaftaler for ledere, kontakt Lederforeningen.