Forhandlinger om FEA – kom til medlemsmøde mandag

Læs hele nyhedsbrevet udsendt fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland fredag den 21.1.2022.

1.jpg

Forhandlinger om FEA – kom til medlemsmøde mandag

 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland opsagde i efteråret 2021 aftalen om frivilligt ekstraarbejde per 31.01.2022. Det gjorde vi med følgende begrundelser:

• At vi fandt, at den aftalte honorering var kommet til at sætte barren for øvrige aftalemuligheder med Region Midtjylland.

• Både sygeplejersker og tillidsrepræsentanter oplever ikke, at aftalen ses som løsningen på de lokale udfordringer.

• Flere og flere sygeplejersker udtrykker, at niveauet af aftalernes honorering ikke står mål med, det at skulle arbejde, ud over, hvad man er ansat til.

Vi har den seneste tid været i forhandling med Region Midtjylland om den af os opsagte FEA (frivilligt ekstra arbejdsaftale). Vi opsagde FEA aftalen med virkning fra 1.2.2022, da vi oplevede, at den var blevet barren for øvrige forhandlinger. Endelig står det klart, at den ikke kan løse alle udfordringer på de regionale arbejdspladser.

Langstrakte forhandlinger

Vi havde forinden et behov for at kunne tale med arbejdsgiver om behovet for at indgå lokale aftaler, som ikke drejer sig om at arbejde mere, end hvad man er ansat til. Aftaler der har fokus på rekruttering og fastholdelse af kompetente sygeplejersker. Desuden har vi forsøgt at komme i dialog med Region Midtjylland om muligheden for at kunne lave andre lokale løsninger, som ikke blot handlede om ekstraarbejde. Dette har ikke kunnet lade sig gøre.

Regionen ønsker alene at imødekomme ønsket om forhandling på een afdeling, af samtlige af Regionens arbejdspladser. Vi anerkender fortsat, at vores grundlæggende lønefterslæb ikke kan hentes ved lokale forhandlinger.

Vi finder det dog nødvendigt, at man er nødt til at åbne for yderligere forhandlinger, når der er lokale forhold der taler herfor. Eksempelvis når man har haft brug for en FEA aftale i særdeles lang tid, fordi der ikke er det tilstrækkelige antal sygeplejersker til rådighed, eller når der er ganske få erfarne sygeplejersker inden for et givent speciale. I disse tilfælde er det nødvendigt, at man kan forhandle et tillæg. Desværre oplever vi, at man i Regionen har bundet sig på et firkantet nej til øvrige forhandlinger og tillæg for sygeplejerskers vedkommende. Vi er nødt til at få brudt denne særdeles låste forhandlingssituation.

Fælles front fra DSR

Vi sygeplejersker har lagt et stort arbejde i bestræbelserne på at få brudt den låste forhandlingssituation. I perioderne mellem de tre forhandlinger med Region Midtjylland har vi inddraget Kredsbestyrelsen, FTR-gruppen. Endelig har vi har afholdt et virtuelt medlemsmøde. Det gør vi for at stå på det bredest mulige mandat i forhandlingerne, og vi samtidig ønsker, at I som medlemmer kan komme med jeres input til forhandlingerne.

At løse op for den fastlåste situation lykkedes desværre ikke denne gang, derfor har vi takket nej tak til indgåelse af en ny FEA aftale. En FEA aftale hvor engangsbeløbet fra Regionens side var foreslået hævet fra 1500 kr./vagt til 2250 kr/vagt.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland ser ikke frivilligt ekstraarbejde som den eneste løsning på udfordringerne med rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker og radiografer. Præcis som vi ikke ser det som den eneste løsning på det pressede arbejdsmiljø. Derfor har vi ikke kunnet tiltræde en ny rammeaftale om frivilligt ekstraarbejde.

Vi er naturligvis fortsat åbne over for yderligere forhandlinger med regionen.

Vinterpakken – meraktivitetsbonus

I udgangspunktet skal sygeplejersker og radiografers overarbejde efter overenskomstens bestemmelser honoreres som afspadsering. Derfor udløser overarbejde i realiteten ikke Vinterpakkens meraktivitetsbonus på 200 kroner/time. Det har medført en del uro, da både ledere og medarbejdere havde fået det indtryk, at overarbejde udløste dette tillæg.

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland har sammen med Region Midtjylland aftalt at overarbejde i perioden 20.12.2021-31.01.2022 udbetales og udløser meraktivitetsbonus på 200 kroner/time. Enhver sygeplejerske eller radiograf kan vælge, at dette overarbejde i stedet går til afspadseringskontoen – hvorfor der på ikke samtidigt udløses meraktivitetsbonus på 200 kroner/time. (gælder på somatiske og psykiatriske hospitaler samt Præhospitalet og Hospitalsapoteket)

Fra og med den 01.02.2022 udbetales overarbejde ikke længere, og det udløser således ikke længere meraktivitetsbonus på 200 kroner/time.

På mandag afholder vi i kredsen virtuelt medlemsmøde om FEA. Her vil du kunne få uddybet ovenstående, præcis som der vil være åbent for debat om emnet. Du kan tilmelde dig mandagens virtuelle medlemsmøde her.

Indtil da vil jeg ønske en god weekend.

Anja Laursen, Kredsformand