Generalforsamling 2014

360 medlemmer deltog i generalforsamlingen, der fandt sted den 28. oktober 2014 i Silkeborg Sportscenter.

Inden generalforsamlingen blev sparket i gang, var der, som traditionen foreskriver, en overdådig buffet at kaste sig over, så blodsukkeret var i niveau, da kredsformand Anja Laursen på bestyrelsens vegne for første gang aflagde kredsens mundtlige beretning.

I den mundtlige beretning fremhævede kredsformanden sin vurdering af forholdene på sygeplejerskernes arbejdspladser, der er præget af krav om produktivitetsstigning og effektivisering og deraf følgende pres på faglighed og arbejdsmiljø.

Anja Laursen under generalforsamling i DSR, Kreds Midtjylland 2014
Anja Laursen sagde bl.a.:
”Vi har som sygeplejersker og i DSR hilst velkommen, at andre dagsordner end økonomi for sundhedsvæsenet også skulle være gældende – herunder eksempelvis en kvalitetsdagsorden. Men at man anvender en kvalitetsdagsorden til efterfølgende at spare – nu med nye ord – er mere eller mindre en falliterklæring for regionen og for sundhedsvæsenet generelt. Og det er lige nøjagtig, hvad der er sket. Det medførte en ekstra besparelse til AUH og HEM på i alt ca 100 mio. kr.

Kvalitetsmål man vel med rette kunne forvente skulle anvendes til at LØFTE kvaliteten i det offentlige sundhedsvæsen anvendes i stedet til at spare. Er kvaliteten ikke i top – bliver den brugt til at spare med. Det giver ingen mening!”

Henvendt særligt til de organisationsvalgte sagde hun:

”Jeg vil gerne anerkende det kæmpe arbejde, I alle gør for at få hverdagen til at fungere. Og at tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter i den har grad været aktive i pressen på dette område i et forsøg på – sammen med kredsen at presse på for en anden politisk dagsorden og prioritering. Desværre uden held.

Men tag ikke fejl – befolkningen og pressen har set og hørt sygeplejerskerne, de tillidsvalgte og DSR – så godt at en leder i Århus Stiftstidende den 17. september 2014 lød: "Pas på vores sygeplejersker". Det synes jeg, vi sammen skal rose hinanden for – dét er ikke hverdagshistorie.”

I sin beretning fremlage Anja Laursen desuden kredsbestyrelsens holdninger, initiativer og perspektiver i forhold til det sundhedspolitiske fokus om ’inddragelse af patienter, borgere og pårørende’ samt ’fra patient til borger’, psykiatriens udfordringer, det nye forhandlingsfællesskab og OK 15, faglighed og arbejdsmiljø, uddannelse og kompetenceudvikling samt fællesskabet i DSR.

Under diskussionen af såvel den mundtlige som den skriftlige beretning kom mange emner i spil. Det nye forhandlingsfællesskab og den kommende OK 15 var et af dem. Hvad forventer I vil dominere arbejdsgivernes krav, lød et spørgsmål fra salen. Her pegede formandskabet på KLs udspil, der ikke mindst har fokus på krav om øget fleksibilitet, ligesom arbejdstidsaftalen, herunder fx frokostpausen, blev nævnt som et område, arbejdsgiverne utvivlsom vil forsøge at rokke ved. Tillidsvalgte fra Aarhus Universitetshospital fortalte om en happening, de overvejer at gennemføre i forhold registrering af sygeplejerskers reelle mulighed for at holde deres 29 minutters frokostpause – uden afbrydelser. Initiativet blev mødt med klapsalver fra salen.

Der var forskellige vurderinger af det nye forhandlingsfællesskab. Kredsformand Anja Laursen understregede, at med arbejdsgivernes og Finansministeriets frembrusende holdning i forhold til offentligt ansattes vilkår, er sammenholdet om muligt endnu mere nødvendigt i fagbevægelsen.

Desuden blev forholdene i psykiatrien, der nu i udstrakt grad præges af ydelsesstyret sygepleje, kommenteret fra flere sider, ligesom styring via New Public Management af sundhedsvæsenet kaldte på flere indlæg. Også den kommende Sundhedsaftale blev vurderet af en deltager: Masser af pæne ord om betydningen af faglighed – men følger ressourcerne med?

Efter debatten blev beretningerne enstemmigt vedtaget.

Diskussion af medlemsforslag
Før generalforsamlingen havde kredsen modtaget et forslag om kredsens økonomi fra sygeplejerske Hanne Stryhn på vegne af TR-kollegiet på Aarhus Universitetshospital. 

Hanne Stryhn under generalforsamling i DSR, Kreds Midtjylland 2014
Hun motiverede bl.a. forslaget således: 
”Selvom det er rart og sikrer en god nattesøvn, at kredsen er velbeslået, så mener vi i TR-kollektivet ikke, at foreningen skal være en sparebøsse. Derfor ønsker vi en debat om, hvor stor en egenkapital vi bør have? Skulle vi måske satse på at anvende nogle af pengene til eksempelvis flere medlemsarrangementer eller til at ansætte flere faglige konsulenter?” spurgte Hanne Stryhn bl.a. fra talerstolen.

Medlemsforslag til generalforsamling
 

Herfra blev debatten sluppet løs, og mange medlemmer kom med input. Pensionist Martin Svenningsen åbnede debatten:

"Jeg var med, da de tre amtskredse blev til en midtjysk kreds, og dengang sagde jeg til daværende kredsformand Else Kayser: ’Pas nu godt på de godt 10 millioner!' Og det kan jeg konstatere er lykkes. Og det er jo godt. Husk dog på, at pengene er kommet til fællesskabet fra Ringkøbing Amt, hvor vi altid har været nøjsomme,” sagde Martin, inden salen brød ud i latter. Herfra foreslog han, at man kunne købe et kredshus i stedet for at leje et, som det er tilfældet nu. Dette blev imødegået fra anden side, da formuen ikke vil kunne række til en sådan investering.
Latter under generalforsamling i DSR, Kreds Midtjylland 2014
Derudover blev der foreslået at bruge flere penge på arbejdsmiljørepræsentanterne og de unge og nyuddannede. Variationen af medlemstilbud blev ligeledes debatteret, ligesom det blev forslået at lave særlige projekter, der kunne sætte positiv fokus på sygeplejen, som det eksempelvis var tilfældet med fotobogen: 'Øjeblikke - Sygeplejerskers hverdage - fotograferet af sygeplejersker', som kredsen står bag.

Et medlem fremhævede det positive i en oplevelse, hvor hun og hendes arbejdsplads havde haft stor glæde af at få én af kredsens arbejdsmiljøkonsulenter ud på arbejdspladsen.
”Vi har haft stor gavn af dette besøg, så kunne man ikke få kredsen mere ud på arbejdspladserne og dermed gjort DSR mere synlige?” 

Kredsformand Anja Laursen takkede for de mange forslag og understregede, at de ville blive taget med tilbage i kredsbestyrelsen til videre drøftelse.

Forslaget blev vedtaget med den præcisering, at kredsbestyrelsen skal diskutere en politisk prioritering for brug af formuen.

I forlængelse af beretningen og medlemsforslaget introducerede kredsbestyrelsen et debatoplæg: ”Øget inddragelse af patienter, borgere og pårørende – hvad skal sygeplejen byde ind med?,” hvor der lægges op til, at sygeplejersker og sygeplejen skal markere sig i den sundhedspolitiske debat, hvor ’inddragelse’ er i højsæde.

Debatoplægget blev bredt debatteret, og der kom mange bud på, hvad inddragelse kan og bør omfatte i et sygeplejefagligt perspektiv – og på hvilke vilkår.

Debatoplægget blev vedtaget, og kredsbestyrelsen skal opfølgende diskutere, hvordan en bred debat blandt midtjyske sygeplejersker skal tilrettelægges i den kommende periode. 

Debatoplæg fra DSR Kreds Midtjylland 2014

Beretning fra DSR, Kreds Midtjylland