Generalforsamling 2017

Omkring 300 midtjyske sygeplejersker diskuterede bl.a. sygeplejerskers faglige fællesskaber, da Kreds Midtjylland afholdt generalforsamling. Debatlysten var stor.

Silkeborg Sportscenter er fyldt til bristepunktet, når DSR, Kreds Midtylland afholder generalforsamling.
Foto: Kristian Eskildsen

Af Ditte Scharnberg

Hvordan kan kredsen bidrage til udvikling af de faglige fællesskaber, sygeplejersker allerede har – og bidrage til at sætte nye i søen? Det var temaet for årets generalforsamling i kredsen, der foregik i Silkeborg Sportscenter 26. oktober 2017.

Kredsbestyrelsens beretning om året, der gik

anja_red
Foto: Marie Adelstorp

Kredsformand Anja Laursen fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning. Hun gjorde gennem en række eksempler rede for kredsens indsats med sidste års beslutning på generalforsamlingen om at arbejde med ’lærerige sygeplejefaglige historier’ og sagde bl.a.:

”Historien om produktivitetskravet i det regionale sundhedsvæsen er en lærerig historie  … Sygeplejersker – både på arbejdspladserne og i kredsbestyrelserne – har gennem mange år gjort beslutningstagerne opmærksomme på de negative virkninger, produktivitetskravet har haft for fagligheden, patientsikkerheden og arbejdsmiljøet. Særligt i det sidste års tid er kritikken taget til. Ledere og flere andre faggrupper har også blandet sig. Og efter flere måneders ulmen på Christiansborg skete der endelig noget i starten af oktober. Det blev besluttet at suspendere produktivitetskravet fra 2018, mens man undersøger mulighederne for at skabe en ny og bedre styringsmodel for sundhedsvæsenet.

Det er et første vigtigt skridt i den rigtige retning. Tilbage udstår dog bl.a. at produktivitetskrav også fjernes i resten af den offentlige sektor. Eksempelvis på sygeplejerskeuddannelserne og SOSU-skolerne. Det regionale produktivitetskrav er ikke blevet fjernet, fordi vi brokker os. Det var heller ikke forsvundet, hvis vi havde tiet stille og siddet på hænderne. Det er blevet fjernet, fordi vi har brugt vores faglighed, vores erfaringer og ikke mindst vores lærerige historier til at synliggøre for politikerne, hvilke konsekvenser deres beslutninger har.”

I beretningen talte Anja Laursen desuden om udfordringerne for sygeplejen som profession og nævnte også en række eksempler på, hvor sygeplejefagligheden har vind i sejlene - fx den kommende indsats med at uddanne ’avancerede kliniske sygeplejersker’ (APN) samt indsatsen for specialuddannelse i kommunal hjemmesygepleje, ligesom hun omtalte væksten i sygeplejefaglig forskning.

Sygeplejerskers arbejdsmiljø, OK 18 og ligeløn var øvrige emner i beretningen.

Debat om kredsens arbejde

I beretningsdiskussionen var ikke mindst sygeplejerskers udfordrede arbejdsmiljø et tema. Der blev bl.a. peget på at få fremhævet eksempler på, hvor det gode arbejdsmiljø eksisterer – og hvorfor – ligesom den forebyggende indsats for at skabe det gode arbejdsmiljø blev nævnt som et område, der skal satses ekstra på.

Der blev også peget på nødvendigheden af fortsat fokus fra DSRs side på fagligheden. Helt konkret blev det nævnt, hvor vigtigt det er at sygeplejersker på tværs af sektorer, fx psykiatri og kommunal hjemmesygepleje, er i dialog med hinanden. Desuden blev talt om at blive ved med at skabe synlighed om konsekvenserne, når ressourcer og krav på arbejdspladserne ikke er i balance.

OK18 var også til debat, og her blev der peget på, at arbejdet for mere i løn skal foregå ihærdigt ikke mindst i perioden mellem overenskomsternes indgås. Og der var stor opbakning til de indlæg, der støttede op om den opfordring, Anja Laursen gav i beretningen; nemlig at der laves aftaler om vilkår og løn, FØR man påtager sig ekstra vagter, nye opgaver, nye jobs mm.

De studerendes vilkår blev påpeget som en indsats, der fortsat og ihærdigt skal løftes såvel på klinikstederne som på uddannelsesstederne.

Beretningen blev efter en livlig debat enstemmigt godkendt.

Gæstetale af næstformand Dorte Steenberg 

dorte_stenberg_paa_talerstol_under_gf_2017_2
Foto: Jonna Fuglsang Keldsen

Fra DSR overbragte næstformand Dorte Steenberg en hilsen. Hun hæftede sig ved generalforsamlingens tema om fællesskab og fremhævede med nogle citater fra kredsens fotobog ’Øjeblikke’, hvad fællesskab er og kan være. Hun fremhævede desuden, at det også er værdier som solidaritet med de mest sårbare og skrøbelige, respekt for det unikke menneske, empatien og omsorgen, der binder sygeplejersker sammen.

Disse værdier er imidlertid under angreb, og det kræver fællesskab at kæmpe herimod, understregede Dorte Steenberg. Hun fortsatte:

”Vores fællesskaber har en vigtig rolle at spille, både når det kommer til, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen og i forhold til den konkrete kvalitetssikring. De har også en vigtig rolle for vores eget sociale liv og oplevelse af anerkendelse. Uden fællesskaber tvinges vi til at vælge individuelle strategier for at overleve. Og det betyder konflikter og fællesskabets opløsning. Så fællesskab kræver fællesskab.”

Læs talen i sin fulde længde 

 

Kredsbestyrelsens beslutningsforslag om 'sygeplejerskers faglige fællesskaber'

 

dsc_0887
Foto: Marie Adelstorp

Kredsnæstformand Dorthe Sølvkær Ehlers motiverede kredsbestyrelsens beslutningsforslag om ’sygeplejerskers faglige fællesskaber. Hun sagde bl.a.:
”Det er en fælles opgave og udfordring for alle sygeplejersker at få indflydelse på fag, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Derfor har vi i Kreds Midtjylland igennem de seneste år arbejdet med, hvordan lærerige sygeplejefaglige historier, fælles handlinger og stærke faglige fællesskaber kan blive en grundsten til at sikre udviklingen af sygeplejefaget og sundhedsvæsnet.

Vi mener, at dette fokus er vigtigt, fordi vi kan registrere en samfundstendens til i højere og højere grad at individualisere ansvar og problemer, en tendens vi også ser på mange af sygeplejerskernes arbejdspladser.

Derfor foreslår kredsbestyrelsen, at Kreds Midtjylland sammen med alle sygeplejersker i Kreds Midtjylland i løbet af det kommende år arbejder for at fastholde, udvikle men også oprette stærke og handlekraftige fællesskaber, der har værdi i hverdagen.

Fra kredsbestyrelsens side vil vi gerne være med til at iværksætte og understøtte initiativer, så det bliver lettere at deltage i de faglige fællesskaber, der har betydning for os hver især.  Fællesskaber giver os alle bedre mulighed for sammen at finde de rigtige løsninger, og derfor skal vi som kredsbestyrelse blandt andet påvirke politikere og ledelser til at indse og anerkende, at fællesskaberne er afgørende for udviklingen af sygeplejen og sundhedsvæsenet.”

Læs beslutningsforslag

 

Debat om beslutningsforslag

Fra deltagerne kom der en lang række bud på, hvordan fællesskaber kan dannes og udvikles - både blandt sygeplejersker og tværfagligt - samt forslag til, hvilke typer af nye fællesskaber, der med fordel kan etableres: fx blandt seniorsygeplejersker (55+), blandt studerende i klinikken, i forhold til arbejdsredskaber som IT, i forhold til lønudvikling og i forhold til kvalitetssikring af fagligheden ikke mindst når der på arbejdspladserne sker omlægninger, fusioner og afskedigelser.

Billeder fra årets generalforsamling

(Hent billeder i stor visning for bedst gengivelse. Fotos: Marie Adelstorp)