Generalforsamling 2018

Omkring 400 midtjyske sygeplejersker mødtes, lyttede og debatterede under generalforsamlingen.

Hvordan kan sygeplejersker i de kollegiale fællesskaber på arbejdspladserne og i samarbejde med tillidsvalgte, ledere og kredsen gøre en særlig indsats for at fremme ’det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’? Det var temaet for årets generalforsamling i kredsen.
 

Kredsbestyrelsens beretning om året, der er gået

dsc_0162

I sin mundtlige beretning gennemgik kredsformand Anja Laursen en lang række af kredsens mange indsatser det forgangne år – perspektiveret af beslutningen på sidste års generalforsamling om at styrke og understøtte ’sygeplejerskers faglige fællesskaber’. Hun kommenterede de faglige fællesskaber og faglige udfordringer, de sygeplejefaglige uddannelser og herunder de nyuddannedes situation, sygeplejerskers arbejdsmiljø og ytringsfrihed og -pligt, OK18, sundhedspolitiske dagsordener samt en række spørgsmål i DSR som organisation.

Om sygeplejerskers arbejdsmiljø sagde hun:
”Det er i høj grad fællesskabet, der kan sætte faglige normer og standarder for, hvad god sygepleje er. Det er helt afgørende, at det er fællesskabet på arbejdspladsen, der bærer.  Derfor er det afgørende, at man i fællesskab forholder sig til, hvad vores arbejdsgivere byder os –  og sammen sætter rammer op for hvad vi byder hinanden – for hvordan sygeplejen bør være hos os – på vores arbejdsplads!”

Om de sundhedspolitiske udfordringer sagde hun:
”Jeg finder det fortsat væsentligt, at vi kontinuerligt fastholder og vedligeholder vores placering i sundhedsvæsenet. Som sygeplejersker er vi eksempelvis godt uddannet til at lede sundhedsvæsenet, og sygeplejersker videre- og efteruddanner sig i stor stil til det. Det er helt essentielt, at vi fastholder vores position i ligeværdig ledelse. At vi understøtter, at sygeplejersker leder opad, så politiske prioriteringer også træffes med baggrund i sygeplejefaglig viden og indsigt.”


dsc_0173


Debat i salen

dsc_0170

Diskussionen af beretningen koncentrerede sig om emner som fx dokumentationskrav – hvordan kan sygeplejersker arbejde med at belyse, hvornår de er unødvendige – og udfordringerne med sygeplejerskers ytringsfrihed og -pligt. Nødvendighed af øget opmærksomhed på introprogrammer for nyuddannede, teknologiske udfordringer, sygeplejerskers arbejdsmiljø, modstand mod nedskæringer på sygeplejestudiet på professionshøjskolerne samt opfølgning i forhold til forårets nødberedskabsforhandlinger, hvad angår normeringer på arbejdspladserne, var andre emner i debatten.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsens beslutningsforslag om 'fremtidens gode sygeplejefaglige arbejdsliv'

Kredsnæstformand Maria Greve Svendsen fremlagde kredsbestyrelsens forslag til beslutning ’Det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’ for kredsens kommende indsats.

Hun omtalte forslagets fokuspunkter: nødvendigheden af faglig udvikling og forskning i forhold til at styrke evidensbaseret sygeplejefaglig praksis samt manglen på sygeplejersker i fremtiden og den aktuelle udfordring med rekruttering og fastholdelse, herunder problematikker vedr. deltids/fuldtidsansættelse.

Herefter fulgte en livlig debat af beslutningsforslaget, ikke mindst om retten til fuld tid. Mange perspektiver kom i spil, herunder at sygeplejersker ikke selv skal kompensere for presset arbejdsmiljø ved at opleve sig nødsaget til at vælge deltid. Et andet emne var, hvordan man som sygeplejerske og DSR-medlem, som tillidsrepræsentanter og kreds kan samarbejde om at værne om sygeplejefaglig udvikling, når sygeplejersker presses af fx andre gruppers fagligheder.

Forslaget blev vedtaget med en præcisering om, at det løbende vil blive vurderet, over hvor lang tid der skal arbejdes med forslaget.

 

Nyt dialogforum mellem generalforsamlinger

Kredsbestyrelsen fremlagde forslag om principper for et større fælles arrangement i kredsen, som kan gennemføres hvert andet år – årene mellem generalforsamlingerne der fremover efter kongresvedtagelse skal afholdes netop hvert andet år. Deltagerne i generalforsamlingen bidrog med et væld af forslag til arrangementets indhold og form, som kredsbestyrelsen nu vil arbejde videre med.

Generalforsamlingen i billeder


Bemærk venligst, at billedvisningen fungerer optimalt i stor visning.

 

Gæstetale af Dorte Steenberg

dsc_0180Næstformand i DSR, Dorte Steenberg, deltog i generalforsamlingen og bidrog med perspektiver på kredsens foreslåede kommende indsats om ’Det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’. Deltagerne kvitterede ad flere omgange med stående klapsalver for Dortes mangeårige indsats for DSR. Kredsformand Anja Laursen sagde bl.a.:

”Vi vil gerne takke Dorte for en fantastisk og kæmpestor indsats gennem rigtig mange år. Uddannelsespolitik, arbejdsmiljø og psykiatri har nok særligt fyldt Dortes dagsorden. Dorte har altid været meget præcis i sin faglighed og holdninger. Man kan regne med Dorte og din super skarpe og faglige indsigt, som du altid gerne har delt. Tak for indsatsen Dorte; vi vil savne dig som næstformand.”