Midtjyder på kongres - 2018

Den midtjyske kredsbestyrelse har gennem fire dage deltaget i Dansk Sygeplejeråds kongres i Nyborg på Fyn, hvor sygeplejerskers arbejde og fag blev debatteret under overskriften: ”Sammen kan vi forandre”. Læs om bestyrelsens indsats.

Livlige diskussioner og langstrakte arbejdsdage har præget Dansk Sygeplejeråds kongres, hvor den midtjyske bestyrelse undervejs har bidrage aktivt og konstruktivt til kongressens mange debatter og diskussioner af de i alt 35 kongresforslag, herunder et midtjysk forslag om Den danske model, som blev enstemmigt vedtaget undervejs.

17. maj: Kongressens fjerde og sidste dag

35 kongresforslag var indsendt forud for kongressens åbning, og fjerde og sidste kongresdag består af fortsat behandling af de sidste forslag. Tidligere i kongressen har tre temaer, som bliver centrale i DSRs arbejde i den kommende kongresperiode, været debatteret:

  • Handlekraftige fællesskaber
  • Fra holdning til handling: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  • Samme værdier. Nye roller

Du kan læse nærmere om debatterne længere nede på siden - og om perspektiverne i arbejdet med temaerne her.

Hvad tænker en kongresdebutant om oplevelserne?


alexander
Foto: Marie Adelstorp
Læs nyhed: Demokratiet fungerer, hvor Alexander Støttrup (foto) fra AUH, Risskov beretter om sine tanker om kongressen.

 

 

Hvad er vedtaget under kongressen?

 

 

 

16. maj: Kongressens tredjedag

'Handlekraftige fællesskaber' er i centrum for debatten dag 3, hvor emnet blev åbnet med film og livefortællinger om fællesskaber.

dsc_1248Henrik Ørskov, fællestillidsrepræsentant, psykiatrien, Region Midtjylland (foto) bidrog til livefortællingerne og fortalte om sine erfaringer med som sygeplejerske at være en del af den tværfaglige Psykiatriliste, der stillede op til det midtjyske Regionsrådsvalg i 2017 – OG fik valgt et medlem af Regionsrådet.

Forhistorien var, at der efter en voldsomt belastet periode på sengeafsnittene på Psykiatrisk Hospital, AUH Risskov i et samarbejde mellem flere faggrupper – også læger og psykologer -  blev der i efteråret 2017 taget initiativ til en fælles henvendelse til ledelsen om de uacceptable forhold. Der bliver afholdt en række fyraftensmøder også med psykiatriledelsen og regionsrådspolitikere. Men personalet har en oplevelse af, at det ikke rykker. Og så opstår ideen om at skabe Psykiatrilisten.

”Det startede med vores egen utilfredshed i hver vores faggruppe, men det var alene, fordi vi kiggede op og kiggede ud, arbejdede tværfagligt og satte noget ind på – på nye måder – at skabe opmærksomhed om psykiatrien, at vores projekt lykkedes, understregede Henrik Ørskov.”

 

hvordan_styrker_dsr_faellesskaber

Adskillige midtjyske kongresdelegerede bidrog til debatten bl.a. Jeanet Larsen, der applerede til, at TR og FTR styrkes på arbejdspladserne med henblik på at styrke de nære fællesskaber, der har fokus på medlemmernes hverdag. Lone Hein delte sine erfaringer med at etablere et digitalt fællesskab for sundhedsplejersker, der arbejder med seksuel sundhed.

Kongressen i billeder (se flere gallerier på denne side)

15. maj: Kongressens andendag

Dagen blev indledt med en debat mellem Karin Friis Bach fra Danske Regioner, Pernille Beckmann, medlem af KL’s Sundheds- og ældreudvalg og Grete Christensen om temaet ”Samme værdier. Nye roller.” Her blev sundhedsvæsenets aktuelle udfordringer både kommunalt og regionalt og i forhold til sammenhæng mellem sektorerne og sygeplejerskers opgaver i fremtiden diskuteret.

Fra det midtjyske bidrog kredsnæstformand Bente Rasmussen med indlæg om forholdene i den kommunale hjemmesygepleje, hvor hun især pegede på, at sygeplejerskerne sagtens kan klare nye og flere opgaver, men de nødvendige ressourcer og kompetencer skal være tilstede. Hun understregede også nødvendigheden af øget samarbejde mellem sygeplejersker og de praktiserende læger for at forebygge indlæggelser.

Kredsnæstformand Gert Petersen satte fokus på nødvendigheden af at beskæftige sig med definitionen af fælles sundhedsbegreb som styrende for sundhedsvæsenets udvikling det nuværende fokus alene på økonomi og organisering.

Kredsbestyrelsesmedlem Marianne Würtz holdt indlæg om dilemmaet genoplivning eller ej i hjemmesygeplejen samt om sygeplejerskers faglige indsats på bofællesskaber - ikke mindst i forhold til borgernes somatiske lidelser.

anja_paa_dsrs_facebookside

Kredsformand Anja Laursen satte fokus på nødvendigheden af fokus på sygeplejefaglig kvalitet og sygeplejefaglig ledelse. Hun fremhævede erfaringerne fra nødberedskabsforhandlingerne, hvor det udover kendte udfordringer også mange steder har vist sig, at der er såkaldte ’buffer-senge’, ikke-eksisterende senge i forhold til ’fremmødeprofilen’ - dvs. personaleressourcer. Der er således ikke sygeplejersker ansat til at ’bemande’ disse senge, men ikke desto mindre har sygeplejersker ansvar for også disse patienter.
Hør Anja Laursen uddybe denne problematik i en video på DSRs Facebookside (se 15. maj).

Kredsbestyrelsesmedlem Anders Mikkelsen berettede om sygeplejens forhold i kommunerne og var fortaler for øgede kompetencer generelt til alle sygeplejersker her.

Kredsnæstformand Maria Greve Svendsen talte om det nødvendige nærvær i sygeplejen, ’at holde i hånd’ som hun under det nuværende pres betegnede som ’stjålne øjeblikke’. Og hun opfordrede til at, at sygeplejersker og DSR ’holder’ ledere og politikere i hånd i arbejdet for at finde de gode løsninger i sundhedsvæsenet.

Midtjysk forslag enstemmigt vedtaget

dsc_1202Herefter fulgte debat om en række kongresforslag også om temaet ”Samme værdier. Nye roller”, herunder Kreds Midtjyllands forslag om ”Fremtidssikring af ’Den danske model’”.
Kredsformand Anja Laursen motiverede forslaget og sagde bl.a.:

”Med vores forslag lægger vi op til, at DSR skal indgå i en proces med en nødvendig dybdegående revurdering og tilpasning af den danske forhandlingsmodel. Vi er faktisk efter OK18-forløbet blevet bestyrket i, at det er mere vigtigt end nogensinde af drøfte den danske forhandlingsmodel.

Det indebærer at drøfte, hvad den betyder for den enkeltes muligheder på arbejdspladsen for at opnå og indgå i forhandlinger; herunder at det betyder noget, at både den enkelte og flertallet er organiseret, og at det betyder noget, at vi har overenskomster med både små og store såvel offentlige som private virksomheder; dvs. a vi med forslaget lægger op til, at der bakkes op om den danske forhandlingsmodel, men også at den videreudvikles og tilpasses nutiden på det offentlige arbejdsmarked.”

Efter debat blev forslaget enstemmigt vedtaget.

 

Fra holdning til handling - Et sikkert og sundt arbejdsmiljø 

benjamin_rask

elektronisk_afstemning

Tirsdag eftermiddag blev kongressen udfordret på tanker, refleksioner og holdninger om og til sygeplejerskers arbejdsmiljø. Først gennem interview af næstformand Dorte Steenberg, der fra scenen blev interviewet af journalist Nynne Bjerre Christensen. Efterfølgende blev de delegerede opfordret til at mødes på kryds af delegationer tre og tre, og efter gruppedrøftelser fortsatte fælles diskussion på området – herunder input fra tre ekspertudtalelser, der blev afspillet i salen.

Læs nyhed: Vi er hinandens arbejdsmiljø14. maj: Kongressens åbningsdag

Efter den officielle åbning af kongressen, som indeholdt taler af DSRs formand Grete Christensen, sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank var dagens første punkt diskussion af beretningen for DSRs virke 2016-18.

I diskussionen var mange emner i spil. Fra den midtjyske kredsbestyrelse berettede kredsnæstformand Gert Petersen om den midtjyske TR-indsats, der siden 2017 haft fokus på tillidsrepræsentanternes roller nu og i fremtiden i TR-kollegier på fire arbejdspladser. Indsatsen understøtter TR’erne i deres hverdagsudfordringer. Kredsbestyrelsen har besluttet at forsætte indsatsen i 2018.

Kredsnæstformand Bente Rasmussen talte om det stigende pres på sygeplejerskers arbejdstidsaftaler. Hun fremhævede, at de enkelte sygeplejersker oplever det som et voldsomt individuelt pres, som egen utilstrækkelighed, hvor det reelt handler om, at opgaver og ressourcer slet ikke hænger sammen. Hun understregede, at en opgave er at gøre medlemmerne opmærksomme på deres rettigheder.

Kredsnæstformand Hanne Holst Long fortalte om det midtjyske fokus også på den psykiatri, der ikke er behandlingspsykiatri, dvs. psykiatri i kommuner, på forsorgshjem, bostøtte mv. Hun fremhævede, at det fokus skal også være tydeligt i DSRs forholden sig til regeringens kommende psykiatriplan.

Desuden talte Hanne Holst Long om de involverende fællesskaber, der blev udviklet gennem ’Sammen om DSR’-projekterne. Vi fik bragt hverdagens udfordringer for sygeplejerskerne ind i alle led i organisationen og på nye måder skabt en sammenhængskraft. Den kurs skal vi fortsætte, understregede hun.

dsc_1138

dsc_1135

Diskussion af OK18

Kongressens videre arbejde havde fokus på OK18-forligene. De blev gennemgået af Grete Christensen, og herefter blev både resultaterne og processen diskuteret livligt. Fra den midtjyske kredsbestyrelse kommenterede Lone Kjær Hein resultatet i forhold til lærernes arbejdstid. Hun fortalte, at som sundhedsplejerske samarbejder man tæt med lærerne på skolerne i forhold til børnenes trivsel. Virkningerne af Lov 409, der fortsat regulerer undervisernes arbejdstid, har siden, den blev vedtaget i 2013, medført udbredt stress blandt lærerne, og skolereformen har medført lange undervisningsdage for børnene. Lone understregede, at ingen af dele er fremmende for sundheden for de børn, der er Danmarks fremtid.

DSRs beretning 2016-2018

 Valg til Sygeplejeetisk Råd

_18d0708xw
Foto: Søren Svendsen
Kongressen valgte medlemmer til Sygeplejeetisk Råd på kongressens åbningsdag. Sygeplejerske og Phd Anne Bendix Andersen fra Kreds Midtjylland (foto tv) er valgt som formand for en to-årig periode. Anne har været medlem af Sygeplejeetisk Råd i to år forud for formandsposten.

Desuden blev følgende valgt: Jette Christiansen, klinisk sygeplejespecialist, psykiatrien, Kreds Nordjylland; Kirstine Rosendal, lektor, Kreds Hovedstaden; Lisbeth Arbøl, palliationssygeplejerske, Kreds Hovedstaden; Charlotte Hald, udviklingssygeplejerske på hospice, Kreds Midtjylland; Birgitte Ehlers, sygeplejerske, Kreds Sjælland; Lisbeth Aaskov Falch, Ph.d.-studerende, Kreds Sjælland og Anne Marie Enderlein, ekstern konsulent i klinisk etik, Kreds Syddanmark.
Læs nyhed og bliv klogere på, hvad Anne Bendix Andersen tænker om det fremtidige arbejde


Tre fokusområder under kongressen og fremadrettet

Hovedbestyrelsen har valgt tre fokusområder for kongressen, som også er omdrejningspunkterne for hovedbestyrelsens arbejde i den kommende kongresperiode. De tre fokusområder danner rygraden i programmet for Kongres 2018. Samtidig vil hovedbestyrelsen i kongresperioden løbende involvere kongresdelegerede, TR og medlemmerne i udfoldelsen af de tre fokusområder:

  • Handlekraftige fællesskaber
  • Fra holdning til handling: Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
  • Samme værdier. Nye roller

Kongresforslag

35 forslag skal behandles under kongressen. Læs mere