Covid-19 i Midtjylland: Du skal sikres den rette honorering

Anja_midtnyt_200x170_s.jpg

Kære midtjyske medlemmer

Som du sikkert allerede mærker på din arbejdsplads, er en genåbning af sundhedsvæsenet i gang. Som sygeplejersker har I alle ydet en enestående indsats i forbindelse med Covid-19. Epidemien lever imidlertid fortsat, og derfor ser vi nu en hverdag og virkelighed i øjnene, hvor sygeplejerskers daglige indsats i sundhedsvæsenet skal foregå, samtidig med at en fortsat Covid-19-situation eksisterer.

Overenskomst og arbejdstidsaftalen ER gældende
Vi VED, at også denne overgangsperiode medfører mange udfordringer for rigtig mange af jer. Og her er det vigtigt, at I som kolleger drøfter jeres situation – og ikke mindst at I sammen med jeres tillidsrepræsentant og evt. fællestillidsrepræsentant drøfter konkrete problemstillinger med jeres leder. Her er det vigtigt, at I holder fast i, at overenskomst og arbejdstidsaftalen ER gældende og skal følges.

Der kan være mange situationer, der giver særlige udfordringer for de af jer, der både er i beredskab i forhold til Covid-19 og samtidig indgår i den øgede daglige drift. Sammen med jeres tillidsvalgte er vi i kredsen til hver en tid klar til at bistå jer i forhold til at finde mulige løsninger.

Du skal sikres den rette honorering
Tidligt i Covid-19-forløbet vedtog Forhandlingsfællesskabet (FH), som DSR er en del af, og henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner (DR) de såkaldte Fælleserklæringer med henblik på at løse udfordringen omkring hurtig omstilling af sundhedsvæsenet. Der er efterfølgende indgået yderligere en lang række aftaler parterne imellem for at løse den akutte situation. Blandt andet også en aftale hvori vi, DSR, og Danske Regioner har sat parentes omkring §3 i overenskomsten, der godtgør, at man skal kende sit ansættelsessted/mødested, og at omlægninger heraf følger Funktionærlovens bestemmelser i øvrigt.

De seneste seks-syv uger har der været gjort voldsomt brug af sygeplejerskers beredvillighed og fleksibilitet såvel i kommuner som på hospitaler i forhold til omfang af over- og merarbejde som i forhold til mødetid og -sted. Vi har i den sammenhæng kontinuerligt påpeget betydningen af, at sygeplejersker skal kende deres arbejdstidsplan fire uger frem og ligeledes understreget betydningen af, at man skal notere sig alle ændringer, så de kan blive afregnet i lønnen med de overenskomstmæssige honoreringer, der følger heraf. Eksempelvis skal mistet fridag, omlægning i vagter mv. naturligvis følge den overenskomstmæssige honorering – selv om dette IKKE var kendt fire uger før.

HUSK derfor at dokumentere ALLE ændringer i dine vagt- og arbejdsplaner i forhold til opfølgende honorering. Du finder skemaer hertil på dsr.dk/corona under emnet: Hvis du får ændrede opgaver, ændrede vagter … Og derefter under: HUSK: Registrer dine vagtændringer.

For ansatte i Danske Regioners område, dvs. for sygeplejersker på hospitalerne, forventes det, at der skal indgås aftaler på baggrund af drøftelser om, hvordan overgangsperioden skal håndteres.

Vilkår for fleksibilitet i overgangsperioden skal aftales
I den nuværende overgangsperiode, hvor der fortsat bliver behov for et Covid-19-beredskab i en eller anden form samtidig med, at daglig drift i en vis udstrækning rulles i gang, skal vi alle holde fast i, at alle overenskomstbestemmelser er gældende igen. Både i forhold til arbejdstidsaftalens bestemmelser og i forhold til at du alene skal arbejde på den ansættelsesbrøk, du er ansat til.

Såfremt der er tale om, at du står til rådighed for yderligere indsats – eksempelvis i Covid-19- beredskab – skal der indgås særskilte aftaler herom. DSR er i gang med at drøfte dette, så ret meget gerne henvendelse hos din FTR, inden vilkår aftales endeligt.

Regional aftale om udbetaling af over- og merarbejde
Kredsen har med Region Midtjylland indgået aftale om mulighed for udbetaling af over- og merarbejde. Aftalen er gældende for perioden fra 12. marts og frem til 30. april 2020. Det er op til den enkelte sygeplejerske, om man vil gøre brug af aftalen. Når vi fra kredsens side i første omgang alene ønsker at indgå aftalen for en kort periode, hænger det sammen med, at vi nøje vil følge, netop hvordan genåbningen af sundhedsvæsenet kommer til at ske, og de aftaler i forhold til sygeplejerskers fleksibilitet der måske indgås i den forbindelse.
Læs mere og find aftalen her

Fleksibilitet og Region Midtjylland
Som I ved, har kredsen siden begyndelsen af marts anmodet regionen om
forhandlinger om at forlænge eller indgå nye aftaler i tilknytning til vores fælles aftale om fleksibilitet for regionalt ansatte sygeplejersker. Sådanne aftaler er der brug for de steder, hvor der ikke er overensstemmelse mellem sygeplejerskeressourcer og vagter, der skal dækkes. Region Midtjylland har kontinuerligt afvist at indgå aftaler. Vi ser frem til, at ledelserne – såfremt der er uoverensstemmelse mellem tilstrækkelige sygeplejerskeressourcer og de opgaver, der nu skal løses – vil efterspørge aftaler i regionen. Vi vil fortsat også presse på for at kunne indgå aftaler, hvor der måtte være behov.

Hold ekstra øje med arbejdsmiljøet
Covid-19-situationen i sundhedsvæsenet har ingen af os prøvet før. Og at det påvirker jeres arbejdsmiljø er uden for diskussion. Vær derfor ekstra opmærksom på, hvordan I påvirkes og drøft løbende med jeres arbejdsmiljørepræsentant og leder, hvad der fylder og udfordrer jer, så I sammen kan tage hånd om de problemer, der opstår.

Anmeld arbejdsskade, hvis du har været syg med Covid-19
Beskæftigelsesministeriet har nu besluttet, at man ikke skal ’bevise´ - men alene ’sandsynliggøre’ det arbejdsrelaterede - hvis man som sundhedsansat bliver syg med Covid-19 og anmelder det som en arbejdsskade. Det er vores helt klare anbefaling og opfordring fra DSR, at man som sygeplejerske absolut skal anmelde det som arbejdsskade, hvis man bliver syg.
Du finder nærmere oplysninger om hvordan på dsr.dk/corona

Med varme forårshilsner

Anja Laursen
Kredsformand

Laila_Smidemann_200x170.jpg

Pas fortsat godt på arbejdsmiljøet

'Stop op og mærk efter, hvad Covid-19-situationen gør ved dig.' Således lyder én af budskaberne fra Laila Smidemann, der er arbejdsmiljørepræsentant på Hjerteafsnittet på Regionshospitalet i Viborg. Hun fortæller, at arbejdsmiljøet er særligt belastet i denne tid. ”Vi kan ikke bare fortsætte med at løbe uendeligt. Det er nødvendigt at se på, om vi kan finde nogle metoder og redskaber til at være i det på. Faktisk oplever vi, at ledelsen er lydhør som aldrig før og er parat til at lytte til vores løsninger.”

> Læs Laila Smidemanns beretning og bliv inspireret til nye initiativer på din arbejdsplads

Arbejdsmiljoekonkurrence2017.jpg

HOLD DIG ORIENTERET I KREDSEN

- Kredsens temaside om Covid-19
- Kredsens telefontider (find dem midt på siden)
- Følg kredsens side på Facebook

FÅ MERE VIDEN OM COVID-SITUATIONEN

- Ofte stillede spørgsmål
- Nyhedsbreve fra Dansk Sygeplejeråd
- Læs blog af formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen